Råd og nævn

Ældrerådet

Byrådet i Herning Kommune hører Ældrerådet om forhold, der vedrører de ældre, inden der træffes beslutning.

Handicaprådet

Formålet med Handicaprådet er at udbygge kontakten mellem kommunens handicappede borgere og byrådet.

Grønt Råd

Grønt Råd er et rådgivende forum for Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalg i spørgsmål, der hører under natur- og friluftsområdet.

Huslejenævn

Her på siden finder du alt vores information om Herning Kommunes huslejenævn.

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i sager, hvor der er uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det almennyttige boligbyggeri i Herning Kommune.

Hegn, hæk og hegnssyn

Her kan du læse om reglerne for hegn og hæk mellem boliger. Læs også, hvad du kan gøre, hvis du og din nabo ikke kan blive enige om jeres fælles hegn eller træer ved skel.

Bevillingsnævn

Byrådet i Herning Kommune har nedsat et Bevillingsnævn. Nævnet skal træffe afgørelse i sager, der efter Bevillingsloven er henlagt til byrådet.

Dialogforum på integrationsområdet

Vores dialogforum på integrationsområdet skal sikre løbende dialog om integration, herunder den gode modtagelse.

Vandråd

I forbindelse med vandplansarbejdet er der udpeget vandråd for alle hovedvandoplande.

Landbrugsrådet

Dette forum er et tværfagligt samarbejde mellem landbruget og Herning Kommune i spørgsmål, der vedrører natur og miljø indenfor landbrugsområdet.

Storå-komitéen

Byrådene i Ikast-Brande, Herning og Holstebro kommuner besluttede i 2021 sammen med repræsentanter for lodsejere og interessenter inden for natur og miljø at nedsætte en Storå-komité.