Grønt Råd

Det er ikke et krav, at en kommune har et Grønt Råd, men næsten alle danske kommuner har et. Det har vi også.

Skriv til os, hvis der er noget, du mener, vi bør drøfte i Grønt Råd.

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Grønt Råd

• Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
• Knud Erik Christensen, Danmarks Naturfredningsforening
• Per Fredskild, Danmarks Sportsfiskerforbund
• Flemming Thomasen, Dansk Ornitologisk Forening
• John Milther, Dansk Skovforening
• Familielandbruget Midt-Vest
• Orla Elkjær, Friluftsrådet
• Anders Rahbek, Hammerum Herreds Plantningsforening
• Dirk Millenaar, Herning-Ikast Landboforening
• Martin Winther Olesen, Herning Museum
• Charles Damholt, Herning Idrætsråd
• Jens Kaufmann, Landsbykontaktudvalget
• Naturvejlederforeningen i Danmark
• Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen
• Anders Obling, Vandløbslaugene i Herning Kommune
• Anders Madsen (V), Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget i Herning Kommune
• Erling Præstekjær (DF), Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget i Herning Kommune

Kommissorium for Grønt Råd

Formål og grundlag

Grønt Råd er nedsat af Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalg. Grønt Råd er et rådgivende forum for Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalg i spørgsmål, der hører under natur- og friluftsområdet. Rådet drøfter ideer og projekter samt rådgiver Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget inden for natur- og friluftsområdet i respekt for en balance imellem benyttelse og beskyttelse.

Grønt Råd blev skabt i 2007 for at sikre lokal forankring i natur- og friluftsprojekter samt for at rådgive kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens Naturpolitik.

Sammensætning

Rådet består af en række lokale repræsentanter for interesseorganisationer, der dækker Herning Kommune, og som beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet. Desuden deltager repræsentanter for Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalg samt en lokal repræsentant for Naturstyrelsen som statens arealforvalter inden for natur- og friluftsområdet i Herning Kommune.

Grønt Råd for Herning Kommune består af:

 • To repræsentanter for Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalg
 • Èn repræsentant for følgende interesseorganisationer:
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk Skovforening
 • Familielandbruget Midt-Vest
 • Friluftsrådet
 • Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Herning-Ikast Landboforening
 • Herning Museum
 • Herning Idrætsråd
 • Landsbykontaktudvalget
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Naturstyrelsen
 • Permakultur Herning
 • Vandløbslaugene i Herning Kommune

Organisationernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd (genudpegning kan ske). Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget i Herning Kommune kan beslutte at optage andre organisationer i Grønt Råd, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet.

Organisationerne udpeger en suppleant for det ordinære medlem.

Sekretariat

Grønt Råd har sekretariat i Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, Torvet 5, Herning. Eventuelle henvendelser til kommunens administration vedrørende sager, der skal behandles i Grønt Råd skal gå over sekretariatsfunktionen.

Kommunen sørger for forplejning til møderne. Kommunen yder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse.

Møder

Grønt Råd holder 4 ordinære møder årligt. Møder kan afholdes som ekskursioner. På årets sidste møde fastlægges datoer for det følgende års møder.

Til møderne kan der inviteres gæster fra fx særlige interesseorganisationer efter aftale i rådet. Desuden deltager den nødvendige ekspertise fra kommunens forvaltning i møderne. Møderne er ellers lukkede for offentligheden.

Forvaltningen kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel.

Forvaltningen kan endvidere i ekstraordinære tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra rådets medlemmer.

Der er mødepligt til Grønt Råds møder. Er man forhindret i at deltage i et møde, sender man en suppleant.

Mødeindkaldelse

Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.

Dagsorden

Møderne, undtaget ekskursion, følger en dagsorden med følgende punkter:

 • Runde, hvor hver deltager beretter om hvad der rør sig i organisationen
 • Behandling af dagsordenspunkter
 • Workshop eller drøftelse, hvor et relevant emne behandles
 • Eventuelt

Medlemmerne af Grønt Råd inddrages i planlægningen af dagsordenen. Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

Referat

Sekretæren udsender referat til godkendelse fra møderne, så vidt muligt senest 14 dage efter mødernes afholdelse. Ethvert medlem kan forlange at få sin på mødet fremsatte mening ført til referat. Skriftlige bemærkninger til referatet skal være sekretariatet i hænde inden 8 dage efter referatets fremsendelse. Endelige referater er offentligt tilgængelige på Herning Kommunes hjemmeside og udsendes til Grønt Råds medlemmer samt forelægges Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget.

Udtalelser

De to repræsentanter for Herning Kommune kan udtale sig på Grønt Råds vegne, men Grønt Råds medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.

Kommissorium

Ændring af kommissorium kan kun ske ved beslutning i Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget.

Kommissoriet er godkendt på Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgets møde 21-02-2022 og er gældende fra denne dato.

Kommende møder

Mødedatoer for 2023:

 • 8. juni
 • 7. september
 • 30. november

Referat fra Grønt Råds møde den 2. marts 2023

Mødet blev afholdt i mødelokale C1.26 på Rådhuset, Torvet 5, 7400 Herning i tidsrummet 15-17.

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Friluftsrådet: Orla Elkjær
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jens Simonsen
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen

Ubesatte pladser:
Familielandbruget Midt-Vest
Naturvejlederforeningen i Danmark

Afbud:
Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Anders Obling
Dansk Skovforening: John Milther


Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Dagsorden

1) Bordet Rundt

Alle fortæller om hvad der rør sig, og som har relevans for rådets øvrige medlemmer.

Friluftsrådet: Orla Elkjær
Friluftsrådet har afsluttet første runde med udbetalinger til friluftsprojekter. Foreningen holder årsmøde den 27. marts i Løvbakkehuset.

Herning-Ikast Landboforening: Jens Simonsen
Foreningen glæder sig over at der er afsat 1,6 mio. kr. til arbejdet i kystvandrådene. Kystvandrådet er bredt sammensat og skal afrapportere deres arbejde ved slutningen af 2023. Landmændene omkring Ovstrup Aage V. Jensens Naturfonde har udformet en forvaltningsplan, fulgt antallet af dyr i området og gjort tiltag for at reducere bestanden. Således blev der i efteråret afskudt ca. 400 dyr.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget har i den seneste tid haft fokus på en ny mobilitetsplan. Der er kommet nye regler for Solceller i landzonen, så det bliver lettere at opstille anlæg på op til 2500 m2.

Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen
CO2-regnskaber for mindre erhverv gør at der søges om flere mindre vindmøller og solcelleanlæg. Udvalget bliver løbende orienteret ang. PFAS. Kommunen får viden fra regionen.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Ole er konstitueret formand indtil næste generalforsamling. Jægerforbundet ønsker at fremme vildtets frie bevægelighed. I området omkring Ovstrup Hede er den frie bevægelighed hæmmet af hegn omkring dyrkningsarealerne. Løsningen er at reducere i antal kronvildt. Der er blevet lavet lidt flere stier og tiltag i hundeskoven i Gjellerup, brugerne har taget godt imod dette tiltag. Jægerforbundet og kommunen samarbejder om regulering af råger igen i år. Jægerrådet er repræsenteret i arbejdsgruppen til Naturnationalpark Stråsø, men hører pt. ikke noget.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Der gives stadig ingen tilskud til plantning af læhegn. Læplantningsforeningen ser dog muligheder i at landbruget skal braklægge 4 % af dyrkningsarealet. Der er fundet PFAS i Hammerum Bæk og lodsejere som afgræsser ned til åen, begynder at spørge til hvordan man skal forholde sig.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Skolebørn vil fremover blive tilbudt en rullende museums-skole-tjeneste, da mange skolebørn ikke kommer ind på museerne i Herning. Formidlerne kan på denne måde flyttes ud til børnene.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Havørredfiskeriet i Karup Å er startet. Der er store problemer med skarver som spiser de smolt der bliver sat ud. Den 13. maj bliver der afholdt lystfiskeriets dag hos Højkilde put & take. Arrangement er gratis og målrettet børn og unge.

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Der afholdes affaldsindsamling den 26. marts. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 12 borgerforeninger i Herning. DN er repræsenteret i arbejdsgruppen til NaturNationalpark Stråsø og ønsker at vide hvor langt man er i processen. Storåkommiteen arbejder på at finde forslag til hvor der kan laves Arbejdet varer frem til sommerferien. DN samarbejder med Herning Vand om beplantning i forhold til biodiversitet ved regnvandsbassiner. Der afholdes Naturens dag den 2. søndag i sept.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Flere steder, nemlig ved vandkraftsøerne, håndværkerkollegiet og Holling-området, arbejder idrætsrådet på at kunne udvikle områderne rekreativt.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Ørnenes dag blev afholdt søndag d. 26. februar 2023 ved Skjern Enge. Der kom 150 besøgende og 3 havørne.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
Herning Kommune deltager i 2 kystvandråd: Ringkøbing og Nissum Fjord. Der har været afholdt borgermøde omkring Holing Sø, Dan orienterer senere på mødet. Der er konstateret PFAS flere steder i kommunen. Kommunen får info fra stat og region. Der er tale om en potentiel generationsforurening. Kommunen handler ud fra den tilgængelige viden.

2) Herning Kommunes Klimaplan
Programleder Mette Damkær fortæller om kommunens klimaplan, hvilke områder planen berører, hvilke mål der er blevet sat. Grønt Råd drøfter hvordan medlemmerne og deres organisationer kan bidrage.

Klimaplanen blev godkendt af byrådet i oktober 2022 og er blevet godkendt i forhold til internationale standarder. Alle landets kommuner, på nær 1, har valgt at lave klimaplaner. Der er 2 elementer i klimaplanen: CO2-reduktion og klimatilpasning. Planen er både kortsigtet og langsigtet, der er mål for 2030 og frem til 2050.

CO2-udledningen i 2018 viser at ca. 60 % af Herning Kommunes udledning kommer fra landbrugssektoren. Transportsektoren står for 26% af udledningen og energisektoren står for 11%.

Herning Kommunes reduktionsmål følger de nationale mål, nemlig 70% reduktion af udledningen i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Der er sat 7 indsatsmål op for CO2-reduktionen som skal imødekomme målene. Og der er 4 indsatsområder som sigter imod klimatilpasning.

I planen er merværdier som biodiversitet, rekreative værdier, bæredygtighed, sundhed og lighed også tænkt ind.

De 7 indsatsområder er:

 • Landbrug og arealanvendelse
 • Transport og mobilitet
 • Energi
 • Genbrug og Affald
 • Bæredygtig levevis
 • Virksomhederne
 • Herning Kommune som virksomhed

Klimatilpasning er delt i 4: vand, hede, tørke og vind

Med alle de 83 indsatser der er nævnt i klimaplanen, kommer vi ikke i mål med en 70% reduktion i 2030 eller klimaneutralitet i 2050. Derfor skal planen også løbende revideres og nye teknologier skal tages i brug for at kunne føre os i mål. Plan og handleplan kan ses på kommunens hjemmeside: Klimaplan (herning.dk)

Der findes CO2-regnemaskiner der kan vise hvor ens egen udledning er størst.

Martin Winther Olesen bemærkede at der jo var en meget stor adfærdsmæssig ændring under coronanedlukningen. Hvordan så co2-udledningen ud i den periode? Der er en forsinkelse i tallene, så klimaplanens udledningstal er beregnet ud fra 2018-tal. Der er netop kommet tal for 2020, som jo var under coronanedlukningen. Nedlukningen kan ses i tallene, men udledningen af CO2 er selv i denne periode højere end de mål der er sat for 2050.

Jens Simonsen påpegede at landbruget arbejder på at finde nye teknologiske løsninger, som forhåbentligt vil hjælpe os i mål. Han stillede spørgsmål ved om det nu er den bedste måde at bruge jorden på ved at sætte solceller på god landbrugsjord?

Flemming Thomasen bemærkede at det er vigtigt at huske merværdierne. Biodiversiteten i Danmark er i krise, det må ikke blive glemt.

3) Gjellerup Enge – status
Louise Berg Hansen gav en status over projektet i Gjellerup Enge. Der etableres hegn om Naturfonden, Herning Vands, Ravnsbjerg Grundejerforenings og Kommunens arealer. Sammen med Ege Carpets arealer bliver det samlede indhegnede areal ca. 80 ha. Der er endnu ikke valgt hvilke dyr der skal afgræsse arealerne, men der bliver arbejdet på at få lavet en aftale med en dyreholder. Der arbejdes på flere forskellige faciliteter i området, som shelterplads, stier samt udsigtstårn.

I forhold til formidling bliver der arbejdet på at udvikle et samlet koncept, som også vil kunne bruges andre steder i den blå-grønne ring af natur omkring Herning. Til børnene bliver der lavet et natureventyr, som tager udgangspunkt i naturen i Gjellerup Enge. Der sigtes efter at holde indvielse af alle de nye tiltag i midten af maj 2023.

Ole Rønnow er repræsentant for borgerforeningen i Hammerum og Gjellerup. Her ønsker man at adgangen til området bliver handicapvenlig. Der bliver ligeledes talt om at nogle er bange for de græssende dyr og derfor ikke vil går tur i området. Der bliver lavet bedre stier i området, og vil man færdes i området med kørestol, er det allerede en mulighed langs Napkærstien, som er asfalteret. I forhold til de græssende dyr bliver indhegningen i området lavet på en måde, så man fortsat kan bevæge sig rundt i området, uden at skulle gå ind i indhegningen. Antallet af dyr der kommer til at græsse, bliver desuden ret lavt.

4) Holing Sø
Der var borgermøde den 28. feb. 2023. Lokalplanen er nu i offentlig høring og der indkaldes ideer og forslag. Oprindeligt var det tænkt at etablere en stor sø med ro stadion. Den nye lokalplan respekterer den beskyttede natur der er opstået i området. Derfor har man lavet en landskabsplan som indgår som en naturlig del af den blå-grønne ring. Der er nu mulighed for at komme med input hvilke ting skal der ses på i miljøkonsekvensvurderingsrapporten.

Flemming Thomasen påpeger at Holing Sø er enestående i forhold til de andre søer omkring Herning, fordi der er mulighed for liv. Der skal være områder der er tørre og uforstyrrede, hvis man skal have ynglende andefugle.

Hvis man har input, skal man skrive til bek@herning.dk inden 9. marts 2023

5) Eventuelt
Næste møde er den 8. juni 2023.

Referat fra mødet 24. november 2022

Mødet blev afholdt på Rådhuset, Torvet 5, lokale C3.40 kl. 15-17.

Deltagere:
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Friluftsrådet: Orla Elkjær
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen

Afbud:
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Herning-Ikast Landboforening: Jens Simonsen
Familielandbruget Midt-Vest
Naturvejlederforeningen i Danmark
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Ikke mødt:
Dansk Skovforening: John Milther


Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Dagsorden

1) Bordet Rundt

Alle fortæller om hvad der rør sig i egen organisation os som kan være af interesse for Grønt Råds medlemmer

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
DN har afholdt det årlige Årsmøde, hvor Knud Erik blev genvalgt som formand. Foreningen modtager en del henvendelser ang. vindmølleprojekter. Grøn energi er godt, men folk vil ofte ikke have det tæt på, hvor man bor. DN kører i øjeblikket en kampagne, der hedder ’Plads til naturen’. Der arbejdes på at oprette en børneklub i DN, hvordan den ide gribes lokalt, drøftes pt. Der har været holdt et møde med kommunen om, hvordan man kan få søgt fonde til udvikling af rekreative og naturmæssige tiltag i Tangsøparken.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Lystfiskerfestivalen i Skarrild var en succes. Fiskekonkurrence i Karup Å gav også et fint overskud. Det vil blive brugt til nye gydebanker i Karup Å i samarbejde med kommunen. Fiskeriet i Skjern har oplevet en fremgang på 27%, mens andre fiskevande har haft tilbagegang.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Intet

Friluftsrådet: Orla Elkjær
Friluftsrådet har, på landsplan, udbetalt støtte til i alt 214 projekter på i alt 27. mio. kr. i 2. halvdel af udbetalingsåret 2022.
Et arrangement om ulovlig skiltning i landskabet på biblioteket, blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

På vegne af Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund, oplyste Orla at Hammerum-Gjellerup Borgerforeningen gerne vil være med en følgegruppe til Gjellerup Enge med Ole som bindeled mellem borgerforeningen og Grønt Råd. Desuden vil Ole gerne hjælpe med at søge penge til projekter i Tangsøparken.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Småbiotoper er interessante i forhold til plantning, men de skal være over 2 ha, hvilket kan være svært at finde. Der tænkes meget i CO2-certifikater, og hvem der får CO2-gevinsten ved en plantning.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
I relation til dagens emne, oplyser Martin, at Museet huser omkring 150 frivillige, som er engagerede i at formidle Museets viden. Det koster også ressourcer fra museet, da man skal facilitere de frivilliges arbejde. Museet har en del erfaring på området og har for nylig lavet en ny strategi, som også omhandler de frivillige.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Idrætsrådet rummer 233 medlemsforeninger og dermed rigtig mange ildsjæle. Rådet er i gang med at udarbejde en ny idrætspolitik. Udelivet er for opadgående, så de grønne områder er vigtige. Opfordrer til, at man sikrer fremtidigt skolebyggeri, så arealerne kan bruges til bevægelse på alle tider af døgnet.

Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann
I Landsbykontaktudvalget har man drøftet klimaplanen (DK2020) og vindmøller. Der bliver også arbejdet på at sikre stier mellem naturområderne lokalt.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
I udvalget bliver der brugt en del tid på besparelser, ændring af busruter og gadelys. Fra udgangen af 2024 vil alle gadelys i kommunen være udskiftet til LED.

Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen
Solceller og vindmøller er ofte i konflikt med natur. Kommunen har haft mange projekter inde, og de er blevet vurderet i en screeningsproces, som har givet fokus på, hvordan man som kommune kan lave en kompliceret proces med mange involverede på en ordentlig måde.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
Kommunen har fået godkendt Klimahandleplanen (DK20202-planen), med ros fra Concito, som var dem, der godkendte. Det var en stor opgave at lave planen. Nu skal den så implementeres og føres ud i verden, hvilket er en endnu større opgave.

En af indsatserne i klimahandleplanen beskriver, at der skal findes arealer til Klimalavbundsprojekter i Herning Kommune. Der arbejdes på flere mindre projekter. Det er projekter, der laves i samarbejde med lodsejerne på frivillig basis. Anders Rahbek spurgte, om alle, der kunne komme i spil til et lavbundsprojekt, er blevet kontaktet. Det er de ikke endnu.

Skovrejsning er også en af indsatserne i klimahandleplanen. Det er ikke ukompliceret at finde arealer. De arealer kommunen ejer, er der planer for, så her kan der umiddelbart ikke rejses skov. Der er en del organisationer, som gerne vil sponsere planterne, men det er svært at finde jord. Anders Madsen spørger om gamle boligudstykninger, hvor grundsalget går trægt, mon bruges? Anders Rahbek bemærker, at det bliver kampen om CO2-certifikater, der bliver betydende i forhold til, om man som privat vil lægge jord til en skovrejsning.

Et regulativ for Røjenkær Bæk er blevet godkendt. Det er en sag, som har været undervejs siden sidst i 1980’erne.

I forhold til driften af bynære grønne områder er der mange holdninger til, hvordan det skal se ud. Nogle vil gerne have pænt klippet græs ,og andre vil gerne have langt græs og blomster. Forvaltningens mandat er, at vi forsøger at gøre så mange borgere tilfredse som muligt. Kontakten til maskinføreren er vigtig i det spil. Dertil har vi i Herning nogle værdifulde parkanlæg af høj kvalitet. Her bliver der ikke lavet om på driften, hvis det ændrer det æstetiske udtryk.

Konkurrencen om Danmarks Vildeste Kommune er afsluttet. Herning Kommune deltog med det mandat, at vi ikke ville bruge ekstra midler, og ved den tilgang endte vi i top10, hvilket man godt kan være stolt af. Noget der virker, er film og opslag på FB samt pop-up-ruter i landskabet. Her når vi mange borgere. Naturpolitikmidler vil blive brugt til formidling i 2023, så folk kommer mere ud.

6. dec. bliver der lavet regulering i Løvbakke Dyrehave i samarbejde med Herning Jægerråd.


2) Gjellerup Enge

Projektleder Louise Berg Hansen, Herning Kommune, orienterer om status for projektet og følger op på forespørgslen om etablering af en følgegruppe for projektet.

Projektet i Gjellerup Enge forløber planmæssigt. Der er oprettet et lodsejerforum med lodsejerne i den første del af projektområdet, som omfatter 90 ha tilsammen. Lods-ejerne, som omfatter Ege Carpets, Ravnsbjerg Grundejerforening, Den Danske Naturfond, Herning Vand og Herning Kommune mødes ved behov og drøfter aktuelle problemstillinger.

På seneste møde i lodsejerforum blev et udkast til en hegnslinje besluttet, og der blev nikket til at hegnssætning igangsættes på Ege Carpets arealer. Hegnssætning på de øvrige arealer forventes igangsat i løbet af vinteren efter indhentning af tilbud.

Stierne i området består i dag hovedsageligt af primitive trampestier. Det vil være relevant at opgradere dele af stisystemet, så det bliver muligt at færdes tørskoet en større del af året, hvilket også vil give publikum med fx barnevogn lettere adgang.

Der arbejdes på at finde mulighed for etablering af en række faciliteter, som kan være med til at gøre området endnu mere spændende, og som kan øge formidlingen af naturen i området. Ege Carpets har indrettet en del af Egegården, en nedlagt landbrugs-ejendom, som formidlingssted og madpakkehus. Her vil det være muligt at lave formidling af naturen i området. Lindbjergskolen har et ønske om at kunne bruge området i naturfagsundervisning og idræt. Derfor foreslås det at få etableret simple motionsredskaber et par steder undervejs på stiforløbet. Det undersøges om, der er mulighed for at etablere en shelterplads og et fugletårn på Naturfondens arealer.

Det undersøges, om der er basis for at oprette en følgegruppe for interessenter til projektet. DN, Jægerforbundet og Hammerum-Gjellerup Borgerforening har meddelt, at de ønsker at deltage i en følgegruppe. En mulig organisering kan ske under Grønt Råd, da der er mange i interessentkredsen, der i forvejen er repræsenteret i Grønt Råd. Dette forslag blev der nikket til fra Grønt Råds side.

DOF råder til at fugletårne bliver placeret i syd, så man kigger på området med solen i ryggen.

3) Ildsjæle og gode projekter

Hvor finder man de gode projekter, og hvor finder man ildsjælene, som får det til at ske? Dan Overgaard og Louise Berg Hansen kommer med et inspirationsoplæg og fører Grønt Råd igennem en åben snak om, hvordan vi får ildsjælene mere i spil.

Der er mange gode grunde til at engagere sig i frivilligt arbejde. Undersøgelser viser at frivillige tilbringer mindre tid på hospitalet end folk, der ikke engagerer sig frivilligt. Kommunen uddeler årligt en pris til frivillige kræfter. Frivillighedsprisen, på 10.000kr, er blevet udelt siden 2001. Man kan indstille kandidater via kommunens hjemmeside – se link: https://www.herning.dk/om-kommunen/priser-og-haeder/frivillighedsprisen/

Fællesnævner for ildsjælen

 • Kommer til kommunen med ide
 • Bidrager med fondsansøgning/midler
 • Er vedholdende
 • Projektet var nok ikke blevet til noget, hvis der ikke havde været en ildsjæl…

Grønt Råd arbejdede med en række spørgsmål om ildsjæle og frivillighed. Formålet var at få øje på mulige ildsjæle og mulige projekter i eget bagland.
I det følgende ses de spørgsmål, som rådet arbejdede med samt deres svar.

Hvorfor er du selv frivillig?

 • Fordi det interesserer mig
 • For at gøre en forskel
 • For at få nye medlemmer
 • Fordi man brænder for det og ikke kan lade være
 • Trang til at skabe
 • Socialt netværk

Hvordan skaffer i penge til projekter?

 • Fondsmidler
 • Kommunale midler
 • Indsamlinger/arrangementer
 • Partnerskaber
 • Private/erhvervs bidrag
 • Kontingent

Hvad motiverer dig?

 • Samværet med andre
 • At være en del af et sammenhold
 • At arbejde med sin interesse
 • At opnå noget nyt
 • Samskabelse
  Glæden ved at gøre noget der glæder andre

 

Hvordan skaffer I frivillige?

 • Opfordringer via information, generalforsamlinger og direkte kontakt til enkelt-personer.
 • Bruger netværk, sociale medier.
 • Har fokus på at lave konkrete arbejdsbeskrivelser, da det er lettere at tilbyde hjælp til en konkret beskrevet opgave frem for noget mere diffust, som man ikke ved hvor lang tid tager.

 

Hvad gør det svært at være frivillig?

 • Manglende tid.
 • Udefinerede opgaver, bøvlet administration
 • Manglende anerkendelse for ens arbejde.

 

Har du forslag til gode projekter?

 • Udbygning af den blå-grønne ring om Herning
 • Borgerinddragelse i lokale grønne projekter
 • Ikke kun Herning, men hele kommunen
 • Sammenbinding af Knudmosesøerne og resten af den blå-grønne ring
 • Flere alternative cykelruter
 • Bæredygtige urtehaver/væksthuse/fællesskaber

Hvad kan vi, som kommune, gøre for at gøre det nemmere for de frivillige?

 • Sikre vedligehold. Når en ide er blevet ført ud i livet, hvem skal stå for det?
 • Det er ikke altid nødvendigt med ligelig fordeling imellem de lokale områder i kommunen. Måske er det ok at kanalisere midler derhen, hvor der er frivillige ildsjæle der gerne vil.
 • Det hjælper hvis de forskellige forvaltninger i kommunen arbejder godt sammen. Det fungerede rigtig godt i projektet med nye stier i Sinding-Ørre.
 • Man engagerer sig i det som giver en selv værdi. Børnefamilier er mest engageret i skole og fritidslivet. Projektet skal være konkret og tidsfastsat. Bestemte målgrupper søger bestemte opgaver. Hvis man gerne vil have frivillige til at komme og gøre noget, så er det lettere hvis det er konkret.

I nogle foreninger arbejder man med belønning til dem, der laver frivilligt arbejde. Et par eksempler:

 1. I Vejle svømmehal besluttede man, at dem, der ikke hjalp til med frivilligt arbejde, betalte mere i kontingent.
 2. En grundejerforening: Man betaler et grundkontingent på 1400kr + 500kr i drift. Drift kontingentet betales retur hvis man deltager i fælles arbejdsdag.

Der er forskellige måder at arbejde på i forhold til, hvilke grupper af folk, man gerne vil bruge/have fat i. Og der er forskel på, hvor man er geografisk: lille lokalsamfund vs. større bysamfund.

Hvad forhindrer et projekt? lovgivning og regler samt økonomi. Kommunen søger at projekttilpasse, og vi besidder også mindre puljer, som kan deles ud.


4) Eventuelt

Datoer for møder i 2023 samt planlægning af næste møde.
Mødedatoer i 2023:

 • 2. marts
 • 8. juni
 • 7. september
 • 30. november

Der kommer indkaldelse til møderne snarest.

Jens Kauffmann fra Landsbykontaktudvalget vil gerne hjælpe.

 

Referat mødet 8. september 2022

Mødet blev afholdt på Rådhuset, mødelokale C3.40, Torvet 5, 7400 Herning
kl. 15-17.

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Orla Elkjær
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jens Simonsen
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Miljø-, Infrastruktur-og Naturudvalget: Erling Præstekjær
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget: Anders Madsen

Afbud:
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Ikke mødt:
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Referat

Bordet rundt

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard - Dorte flytter til Silkeborg og holder derfor i Grønt Råd. Takker for samarbejdet.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt – Idrætsrådet arbejder på at arrangere ”Student Cup” som løber af stablen den 16. september 2022 i Sdr. Anlæg. Idrætsrådet samarbejder med kommunen om brug af de grønne arealer. Projektet ”Kom-ud-mand” har netop startet anden runde. Kom-ud-mand er et 12-ugers forløb for mænd, som gerne vil mere ud i naturen i fællesskab med andre mænd. Opfordrer til, at der gøres nemmere at finde kommunens stier.

Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann – I landsbykontaktudvalget arbejder de med mobilisering i de små byer. Der arbejdes også med projektet ”Ålandet”, som sigter imod at skabe sammenhæng og bedre rekreative oplevelser i området omkring Skjern Å.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek – der er stadig ikke tilskud til plantning af læhegn. Landbruget skal fra 2023 braklægge 4% af markarealet. Muligvis kan læplantning komme på tale her som småbiotoper. Hvis man fælder et læhegn, og vil sælge det som flis til energiproduktion, skal man genplante.

Dansk Skovforening: John Milther – John uddybede omkring læhegn og afsætning af flis. Der er forskellige former for læhegn. Løvhegn er sat op for at øge landbrugsproduktionen på dyrkningsjorden. I dag vil man dog gerne have større marker, så der kan være ønske om at fjerne læhegnene. Alle læhegn skal genplantes, hvis de fjernes og afsættes som flis. Landmanden er forpligtet til at opretholde mængden af træer/arealet med træer. Genplantning behøver ikke ske på samme sted.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow – Jægerforbundet er med til Naturens Uge, som er fra 5.- 11. september, og Åbent Landbrug som er 18. september. Ole var med på rundvisning i Gjellerup Enge. Ønsker at borgerforeningen og Grønt Råd bliver mere involveret i projektet i Gjellerup Enge. Film om Danmarks Vildeste Kommune fungerer rigtig godt, Ole opfordrer til, at kommunen laver mere af den slags. Spørger til om kommunen arbejder med PFAS.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen – Museet starter nu arkæologiske undersøgelser i Tangsøparken. Museet har i august lavet undersøgelser og forsøg med tørvegravning i Knudmosen i samarbejde med Natur og Grønne Områder, som hjalp til med formidling og myndighedsbehandling af projektet. Martin takker for samarbejdet og bemærker, at der kan videreudvikles på formidling i Knudmosen med afsæt i de erfaringer, man har gjort her.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget: Anders Madsen – intet

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
: Erling Præstekjær – DK2020 klimahandleplanen er nu forhåndsgodkendt hos Concito og skal nu endelig politisk vedtages. Kommunen har økonomiske udfordringer. I forhold til PFAS bliver der holdt øje med drikkevandet i boringerne. Og så venter vi spændt på resultatet af Danmarks Vildeste Kommune, hvor Herning ligger i top10.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen – I DOF er man forventningsfulde i forhold til de 4% landbrugsjord, der skal tages ud.

Friluftsrådet: Orla Elkjær – Friluftsrådet har deltaget på Harrild Hede dag. Friluftsrådet har udloddet penge til friluftsprojekter i hele landet, også i Herningområdet. Der er indsendt høringssvar til Naturnationalpark Stråsø. Rådet sendte ros til Herning Kommune for ”kom ud mand”-kurset.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen - Vagn stopper i Grønt Råd og takker for samarbejdet, der kommer ny repræsentant fra Familielandbruget.

Herning-Ikast Landboforening: Jens Simonsen – Jens afløser Jørgen Krøjgaard. I forbindelse med Landbrugsaftalen er det besluttet, at der skal udtages 4% af landbrugsjorden til brak/naturformål. De 4 % jord kan måske bruges til faunastriber, læhegn og andre småbiotoper, det tales der om. Faunastribeprojektet fungerer godt, fordi det er nemt for landmanden.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune – I forhold til mere inddragelse i Gjellerup Enge, vil borgerforeningen og Grønt Råd blive inddraget og involveret. I første omgang har vi involveret de direkte lodsejere. Brugerne kommer senere i takt med at ideerne modnes. I forhold til PFAS, så er det noget man i kommunen er opmærksom på. Det er værd at bemærke, at grænseværdierne blev skærpet pr. 1. jan 2022.

Orientering om DK2020 samt partnerskabsaftalen med landbruget

De sidste 1½-2 år har kommunen arbejdet på at lave en klimahandleplan, den såkaldte DK2020-handleplan. Herning Kommunes udkast til klimaplan har været til gennemsyn hos Concito og er blevet forhåndsgodkendt med ordene ”fornem og eksemplarisk”. Planen skal nu politisk vedtages.

Klima-lavbundsprojekter

Michael Gramkow fortalte om klima-lavbundsprojekter og om, hvordan kommunen arbejder med dem.

Kommunen ønsker samarbejde med borgerne og jordejere om klima-lavbundsprojekter, så Michael opfordrede til, at Grønt Råd fortælle om muligheden i deres bagland.

Formålet med et klima-lavbundsprojekt er at standse omsætningen af CO2 i jorden, ved at man oversvømmer tørvejord. Tørvejord er udpeget i en tidligere kortlægning, så der findes kortmateriale, der viser, hvor der er tørvejord, og hvor det vil kunne give mening at lave et klima-lavbundsprojekt. Tørvejord er jord, der indeholder uomsatte plantedele.

Plantedelene forbliver uomsatte, så længe der er iltfrie forhold i jorden. Når tørveholdig jord drænes, omsættes tørven og der frigives CO2. Omsætningen kan bremses ved at hæve vandstanden. Det kan så medvirke til, at der frigives metan, som også er en klimagas. Derfor bliver der lavet effektberegninger på klima-lavbundsprojekter. Den samlede udledning af klimagasser skal sænkes ved gennemførsel af et projekt.

Der er et væsentligt potentiale for at mindske klimagas-udledningen ved lavbundsprojekter i Herning Kommune. Der er endnu ikke sat politisk mål om, hvor stort et areal man ønsker lavbundsprojekter på. Der er 10.000 ha lavbundsjord i Herning Kommune. I landbrugsaftalen er der sat mål om at udtage 100.000 ha på landsplan.

Hvis man indgår i et projekt, kan man opnå erstatning, som beregnes på baggrund af brugen, og der laves en tinglysning på projektområdet.

På hjemmesiden https://klimalavbund.dk/ kan man selv undersøge, om et område er egnet til et klima-lavbundsprojekt.

Man er velkommen til at kontakte kommunen, hvis man har et areal, som man ønsker at få afklaret, om det er egnet til et projekt.

Anders Rahbek spørger til, hvem der får CO2-kvoten ved et projekt. Det kan der ikke svares entydigt på.

Jens Simonsen anfører, at hvis vi tager arealerne ud til lavbundsjord, så kan vi ikke længere producere fødevarer på dem. Der er også andre tiltag i gang, som kan reducere CO2-udledningen, fx pyrolyse. Der er rift om arealerne, fx vil mange gerne sætte solceller. Det er vigtigt at se holistisk på det. Dan svarede, at kommunen er i gang med at udarbejde en strategi for arealanvendelse.

Eventuelt

Næste møde i Grønt Råd er 24. november 2022.
Kommunen kontakter et medlem af rådet som får mulighed for at hjælpe med at lave en dagsorden.

Referat mødet 2. juni 2022

Mødet blev afholdt i Gjellerup Jagtforenings lokaler på Gudumkærvej 25, 7400 Herning, kl. 15-17. Mødet blev afsluttet med spisning.

Deltagere:

 • Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
 • Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
 • Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
 • Friluftsrådet: Orla Elkjær
 • Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
 • Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
 • Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann
 • Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
 • Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
 • Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
 • Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
 • Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen

Afbud:

 • Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
 • Dansk Skovforening: John Milther
 • Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
 • Herning-Ikast Landboforening: Leif Nørgaard

Ikke mødt:

 • Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer:

 • Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær:

 • Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Dagsorden

Bordet rundt

Der er udpeget en nye repræsentant for Friluftsrådet, landsbykontaktudvalget og Herning-Ikast Landboforening. Dan bød Velkommen til Orla Elkjær for Friluftsrådet og Jens Kauffmann for landsbykontaktudvalget. Repræsentanten for Herning-Ikast Landboforening deltog ikke.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Intet

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

Foreningen arbejder på at planlægge Naturens Dag, som skal afholdes til september. Knud Erik har deltaget i et klimamøde i Silkeborg med Kommunernes Landsforening. Foreningen har arrangeret naturguidekursus i Præstbjerg for børnefamilier.

Friluftsrådet: Orla Elkjær

Orla præsenterede sig selv og gjorde opmærksom på, at Friluftsrådet har puljer de deler ud af. Bl.a. til Sunds FDF som er i gang med at forny shelterkonceptet. Friluftsrådet er repræsenteret i processen omkring naturnationalparkerne, bl.a. Harrild Hede. Benny Pedersen, der er formand for friluftsrådet kreds Midtjylland, beklager, hvis der har været gener ved Friluftsrådets tidligere repræsentant i Grønt Råd.

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk

Der er nu sendt et udkast til projektbeskrivelse for Naturnationalpark Stråsø i høring frem til 7. juli. Herefter skal planen politisk besluttes. Samtidig er man ved at starte ideproces for naturnationalpark Husby op. Der skal dannes en lokal projektgruppe og køres samme proces som i Naturnationalpark Stråsø. Urørt skov er et emne, der arbejdes med i Naturstyrelsen. Skov i naturnationalparkerne bliver til urørt i løbet af 25 år, herudover er der få mindre områder i NST Vestjylland, som udlægges til urørt skov. Klimalavbund er også et emne, der arbejdes med. Der er netop ansat 2 projektledere, som skal arbejde med udtagning af landbrugsjord for at sikre CO2-reduktion.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Forbundet arbejder for tiden med planlægning af landsskuet i Herning. Ole roser processen i forbindelse med NNP Stråsø og håber, at brugergruppen får lov at bestå. Ole spørger Grønt Råd, om vi er dygtige nok til at få søgt midler hjem fra forskellige fonde? Kunne man få merværdi ud af at få fondsmidler ind i fx Tangsøparken i Hammerum?

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Karen-Louise er flyttet ud af kommunen og har skiftet job, så dette bliver Karen-Louises sidste Grønt Råds møde. Hun har været glad for at sidde med i Grønt Råd og vil forsøge at finde en ny repræsentant. Hun håber, at Herning Kommune vil prioritere naturvejledning.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museet har sat gang i et nyt projekt, som handler om egetræstørvegravningsspader fundet i Knudmosen. Spaderne er 2500 år gamle og skal nu undersøges. Til august kommer der frivillige fra Københavns Universitet, som skal være med til at teste og undersøge spaderne.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Der bliver fortsat ikke givet tilskud til læplantning, så der bliver ikke plantet i øjeblikket. Foreningen arbejder på at lette det administrative i forbindelse med skovrejsning. En borger i Gjellerup mangler svar på henvendelse til kommunen ang. blomsterstriber.

Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann

I Landsbykontaktudvalget snakkes der om mobilitet imellem landsbyerne, evt. genoprette gamle kirkestier.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

I forbindelse med at kommunen er ved at udarbejde en klimahandleplan, også kaldet DK2020, tales der meget om lavbundsjorde. Det er en god ide at tage dem ud af drift og om muligt vådgøre dem. Der arbejdes med multifunktionalitet, altså muligheden for at bruge arealerne til flere formål på en gang. Erling nævnte, at det er en god ide at søge fondsmidler til Tangsø.

Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen

Ålandet er et projekt, som arbejder for at åbne op for stier i området omkring Skjern Å, bl.a. de gamle kirkestier. DK2020-planen (klimaplan) kommer i høring hen over sommeren. Kommunen har modtaget en række ansøgninger om vedvarende energi, fx solceller og vindmøller. De er ved at blive behandlet.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

DK2020-projektet handler om, at alle landets kommuner skal udarbejde klimahandleplaner. Det er ambitiøse planer, som griber ind i mange fagområder. Der arbejdes på at få lavet en strategi for arealanvendelse, som skal belyse, hvor og hvordan vi kan bruge arealerne flere gange. Storå-komiteen er godt i gang med at se på hele vandløbet på tværs af kommunegrænser. I forbindelse med VM i ridning er der blevet plantet 20 ha ny skov i Løvbakkerne. I Gjellerup Enge-projektet er der afholdt 1. møde med samarbejdspartnerne i projektområdet, hvor der blev talt om, hvordan vi går videre med naturplejen i området. Der bliver arbejdet for at lave markvandring i området for interesserede borgere.

Tema om Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven

Naturbeskyttelsesloven

Lennarth Skov Espersen fra Herning Kommunes naturteam gennemgik Naturbeskyttelseslovens historie. Naturbeskyttelsen i DK er mere end 100 år gammel. Igennem tiden er loven blevet ændret, og i 1978 blev beskyttelsen udvidet til at beskytte forskellige naturtyper. Loven, som vi kender den i dag, er fra 1992.

Lovens formål er ret bred og dækker dyr og planter, levesteder, landskab, kulturhistorie, adgang mm.

EU har en lang række konventioner og direktiver, som også beskriver naturbeskyttelse. EU-reglerne er implementeret i Naturbeskyttelsesloven.

§3-natur omfatter enge, moser, strandenge (findes ikke i Herning Kommune), overdrev, heder, søer og vandløb. Søer er omfattet, hvis de er over 100 m2, øvrige naturtyper er beskyttede, hvis de er over 2500 m2.

Det er plantesammensætningen på arealet, der definerer naturtypen.

Beskyttelsen betyder, at det ikke er lovligt at ændre på tilstanden. Hvis man vil ændre tilstanden, kræver det en dispensation. Man har ikke pligt til at gøre noget aktivt for at opretholde naturtypen, fx rydning af opvækst. Der er tale om en forbudsparagraf med en meget restriktiv praksis. Kommunen kan dispensere i særlige tilfælde. Det er fx ikke muligt at dispensere til at lave en sø i en eng, selvom engen er af ringe kvalitet. At erstatte en naturtype med en anden er ikke en mulighed. Man må heller ikke lave tiltag uden for et beskyttet område, som kan have en negativ effekt på det beskyttede område.

Ca. 10 % af DK’s areal er beskyttet natur. Registreringen er vejledende, for naturen er dynamisk. Naturen kan vokse ind i beskyttelsen, men også vokse ud af beskyttelsen. Kommunen skal vedligeholde registreringerne. Det er lodsejerens eget ansvar at undersøge, om et område er beskyttet. Et område er beskyttet, når naturen er der, også selvom det ikke er registreret. Lennarth gennemgik eksempler på tiltag, som ikke kræver dispensation samt eksempler på tiltag der kræver dispensation.

Torben Gram spurgte, om grøde fra grødeskæring i åer må spredes ud på §3 arealer? Det må det ikke, medmindre det er en del af den sædvanlige praksis. Det vil virke næringsberigende på den beskyttede natur.

Vandløbsloven

Michael Gramkow fra Herning Kommunes vandløbsteam gennemgik vandløbsloven. Den første vandløbslov blev vedtaget i 1880 og er senest revideret i 2019. Til denne lov hører regulativer og bekendtgørelser om bræmmer, regulering og projekter mv.

Reglerne gælder for alle typer af vandsystemer, vandløb, rørlægninger, grøfter, søer og damme, broer, diger, sluser og overfladevand. Reglerne gælder for vandløb som flere har interesse i.

Til vandløbet hører 2 m bræmmerne, brinkerne og selve vandløbet. 2 m bræmmen bliver udvidet til 3 m fra 1. jan 2023, det er en del af landbrugsaftalen.

Vandløb er delt i offentlige og private vandløb. Offentlige bliver vedligeholdt af kommunen. I private vandløb er det lodsejer selv, der skal vedligeholde. I Herning Kommune er der ca. 800 km offentlige vandløb. Offentlige vandløb har regulativer. Regulativet beskriver, hvordan vandløbet skal se ud, vedligehold, oprensning osv.

Der er mange tiltag, der kræver tilladelse, inden man kan gå i gang. Det er kommunen, der laver tilladelser. Grødeskæring og oprensning har man pligt til som privat lodsejer. Man må ikke lave en regulering, altså gøre vandløbet dybere eller bredere. Det vil kræve en reguleringstilladelse, som man som regel ikke vil få.

Man kan dræne til eksisterende vandløb på egen jord, det kræver dog tilladelse, hvis det er i okkerområder. Vær obs på beskyttet natur, her kan man ikke umiddelbart dræne, hvis det påvirker den beskyttede natur.

Michael gennemgik de forskellige typer af sager som kommunen ofte ser. Det er både mindre og større sager samt projekter, der er tale om. Fældning af træer i 2m bræmmen kræver fx tilladelse. Projekter, som handler om at forbedre levesteder for fisk, kræver også tilladelse efter vandløbsloven. Der bliver også håndteret ulovlighedssager, så som ulovlig regulering og forureningsudslip.

Torben Gram spurgte til, hvad der gøres ved husspildevand. I vandområdeplanen er der beskrevet indsatser i forhold at håndtere husspildevand, men der er en problematik her.

Signalkrebs giver problemer i forhold til sandvandring. Kommunen gør ikke noget for at bekæmpe signalkrebs, da undersøgelser viser, at opfiskning af signalkrebs ikke har nogen særlig effekt.

Anders Madsen spurgte til samarbejdet på tværs af kommunegrænser. Der findes erfanetværk mellem kommunerne. Herudover er der arbejdsgrupper på vandområdeplanerne. På vådområdeindsatsen er der også tværkommunale samarbejder i form af vandråd. Det til trods vil lodsejere, med vandløb i flere kommuner, nok kunne opleve forskellig sagsbehandling.

Eventuelt samt planlægning af næste møde

Næste møde er 8. september 2022.

Mødet blev afsluttet med spisning.

Referat fra mødet 3. marts 2022

Mødet blev afholdt på Rådhuset, Torvet 5, 7400 Herning, i lokale C3.40.

Dagsorden:

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Dansk Skovforening: John Milther

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Friluftsrådet: Karsten Johansen

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget: Anders Madsen

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget: Erling Præstekjær

Afbud:

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Ikke mødt:

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Ordstyrer:

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær:

Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Bordet rundt og velkommen til nye politiske medlemmer:

Der er udpeget nye politiske medlemmer efter Kommunalvalget. Dan Overgaard bød velkommen til Erling Præstekjær og Anders Madsen. Herefter præsenterede alle sig selv og fortalte om nyt fra eget bagland.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget: Anders Madsen. Anders er valgt for Venstre og er nyt medlem af Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget efter Kommunalvalget. Præsenterede sig selv kort.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget: Erling Præstekjær. Erling er valgt for Dansk Folkeparti og er næstformand i Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget. Erling præsenterede sig selv kort.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild. Der arbejdes på at få planlagt årets Lystfiskerfestival som afholdes 28.-29. maj 2022.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen. Familielandbruget er i gang med en fusion, og organisationen bliver dermed regionsdækkende. Vagn ønsker at beholde sin plads i Grønt Råd, evt. som repræsentant for Biavlerne.

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram. Der arbejdes på et vandløbsprojekt i Døvling Bæk for at forbedre vandmiljøet. Et okkerbassin var tidligere på tale, men nu arbejdes der på at lave genslyngning. Torben stiller spørgsmål ved, hvorfor der ikke kan genslynges i beskyttet natur men kun på produktionsjord.

Friluftsrådet: Karsten Johansen: Der er repræsentantskabsmøde i Friluftsrådet sidst i marts.

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen: I DN arbejder man med at implementere DN’s nye strategi. DN har, i samarbejde med DOF, sendt kommentarer til kommunen angående projektet ved Holing Sø.  

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow: Ole sidder også i borgerforeningen i Hammerum/ Gjellerup, og i den forbindelse har der været snak om, hvorvidt hundeskoven i Gjellerup ville blive ændret som følge af naturprojektet i Gjellerup Enge. Der er ingen planer om at ændre på hundeskovens indretning. Ole er repræsentant for jægerne vedr. Naturnationalpark Stråsø og vil gerne rose Naturstyrelsen for deres måde at håndtere interessentinddragelsen på. Der er i 2021 nedlagt godt 100 mårhunde. Sunds Jagtforening ønsker en ny kunstgrav, som man kan træne hunde i. Der blev spurgt til, om det er nødvendigt at regulere ræve? Ole svarede, at det er der.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek: Foreningen er afhængig af, at der ydes tilskud til at få plantet nye læhegn, det har der ikke være midler til de senere år. Det ser ud til, at der kommer nyt med den nye landbrugsreform. Anders påpeger, at skovrejsning går lidt trægt, da det er bureaukratisk svært. Der er vilje til at plante blandt landmændene.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard: Sidder med i Storåkomiteen, som er et spændende projekt, der kan gå mange veje. Der er i øjeblikket et stort arbejde med at få indberettet det rigtige til Plantedirektoratet.

Dansk Skovforening: John Milther: Der har været et møde om skovrejsning med lodsejere på Nørreåvej syd for Oustrup Hede, hvor man gerne ville lave skovrejsning i negativt skovrejsningsområde, men hvor der er vindmøller som forhindrer skovrejsning. Der kan potentielt blive rejst 30 ha skov, hvis der findes en løsning. Skovforeningen arbejder for at tale skovenes sag. Klimakreditter i Danmark arbejdes der også med.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen: DOF har ligesom DN bidraget med kommentarer til projektet ved Holing Sø

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune: Dan svarede på de spørgsmål, der blev rejst i runden:

Dan oplyste, at reglerne omkring beskyttet natur blev indført i 1992, og derfor skal vi beskytte naturen, der hvor den er. Når der fx er opstået beskyttet natur i Døvling Bæks oprindelige løb, kan vi ikke altid give tilladelse til, at denne natur ændrer tilstand for at give plads til åen, da det kræver en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Hvis der i et projekt findes alternative muligheder, kan det være problematisk at dispensere.

Vindmøller vs. skovrejsning er beskrevet i kommuneplanen. I tilfældet ved Oustrup er det beskrevet, at vindmøllerne har ret til vindressourcen. Det betyder, at det er op til den enkelte lodsejer at undersøge, om skovrejsning mindsker vindressourcen. John Milther og Dan Overgaard er i dialog om den konkrete sag.

Angående skovrejsning så er Herning Kommune blandt de 5 kommuner i landet, hvor der er kommet flest ansøgninger om skov. I 2021 har kommunen godkendt 167 ha ny skov. Sagerne er sendt videre til Landbrugsstyrelsen, der afgør, om der kan gives tilskud til de enkelte skovrejsninger.

Dan fortalte, at der er ved at blive lavet en strategi for arealanvendelse, da der er så mange interesser i det åbne land, at arealerne eventuelt skal kunne bruges til flere forskellige formål, for at vi kan få plads til det hele. Spørgsmålene om vindmøller, skovrejsning, solceller og arealanvendelse affødte en længere diskussion med argumenter for og imod forskellige projekter og måden at anvende landskabet på.

Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune, orienterede kort om, at Miljøstyrelsen har sendt nye Natura 2000-planer i høring. Planerne kan ses på styrelsens hjemmeside, hvor der også kan afgives høringssvar. Når planerne er endeligt godkendte, skal kommunerne lave handleplaner for områderne.

Temadrøftelse – kommissorium og Grønt Råds arbejde de næste 4 år:

Kommissoriet for Grønt Råd har været behandlet på Miljø-, Infrastruktur- og naturudvalgets møde den 21. februar 2022 og blev præsenteret. Dan gennemgik det nye kommissorium, som blev godkendt på MIN-møde 21. feb. 2022. På MIN-mødet blev det understreget, at alle medlemmer skal have en suppleant. Medlemmerne i rådet fortsætter som hidtil. Rådet har 16 repræsentanter. Nye medlemmer kan optages løbende efter ansøgning. Ved rundsending af referatet fra mødet, vil alle blive bedt om at udpege en suppleant.

De faglige emner der fylder politisk og i forvaltningen pt. blev gennemgået. Det drejer sig om:

 • Vandplanprojekter – projekter affødt af vandområdeplanerne
 • Lavbundsprojekter – klimalavbund hvor tørveholdig jord sættes under vand, hvorved CO2-udledningen bremses. Der er registreret 9000 ha lavbundsjord i Herning Kommune.
 • Klimatilpasning – projekter forsøges etableret med flere funktioner, fx vandtilbageholdelse og rekreativt brug
 • Skovrejsning – giver både klimaeffekt, byggematerialer og mulighed for rekreativ indretning
 • DK2020 – Stort landsdækkende projekt der arbejder for at skabe kommunale bindende og ambitiøse klimahandleplaner
 • Natura 2000-planer som kommunen skal udarbejde handleplaner på baggrund af.

Emnerne blev drøftet i rådet og gav anledning til følgende kommentarer.

Flemming Thomasen påpegede, at biodiversitet også burde stå på listen over emner, da det er et emne, som efterhånden fylder mere i mange dagsordener.

Karsten Johansen påpegede, at vandmiljøet stadig er under pres.

Jørgen Krøjgaard bemærkede, at vandplanprojekter skal laves, der hvor det giver mening. Derfor arbejdes der også med vandråd, som kan indstille hvilke indsatser, der skal anvendes.

Vagn Mouritzen spurgte til, om ikke friluftslivet hører med på listen. Dan svarede, at der er et emne, der allerede bliver arbejdet meget med og også fremover vil være det.

Torben Gram påpegede, at spildevandspunktudledninger til vandløbene er et problem, som ikke er blevet håndteret.

Anders Rahbæk spurgte, om kommunen søger EU-midler til lavbundsprojekter? Det gør kommunen. EU-projekter bliver nemt bureaukratiske, det kan ikke undgås, når det er store projekter.

John Milther efterlyste, at der bliver lavet effektvurdering af de projekter, der bliver lavet, så man bliver klar over, om målet nås og den ønskede effekt opnås. Der bør moniteres på de arter, man gerne vil beskytte.

Ole Rønnow påpegede, at der er mange bureaukratiske regler, der gør, at det er svært at komme til at gøre en indsats.

Emner som Rådet gerne vil tage op på fremtidige møder:

Klima-lavbund

Natura2000-planer/handleplaner – Grønt Råd mere med i processen?

Vandløbsloven – Naturbeskyttelsesloven – rammerne

Vandområdeplan III – om de konkrete temaer

Okker-indsats – traditionelle og alternative metoder

Knud Erik oplyste, at DN har nogle blomsterfrø stående, som kan blive sået ud. Hvis der er nogen, der har egnede steder, så sig til.

Eventuelt samt planlægning af næste møde:

Næste møde er 2. juni 2022.

Der vil blive peget på en, som kan hjælpe med at lave dagsorden til næste møde.