Grønt Råd

Det er ikke et krav, at en kommune har et Grønt Råd, men næsten alle danske kommuner har et. Det har vi også.

Skriv til os, hvis der er noget, du mener, vi bør drøfte i Grønt Råd.

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Grønt Råd

 • Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
 • Knud Erik Christensen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Per Fredskild, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Flemming Thomasen, Dansk Ornitologisk Forening
 • John Milther, Dansk Skovforening
 • Vagn Mouritsen, Familielandbruget Midt-Vest
 • Orla Elkjær, Friluftsrådet 
 • Anders Rahbek, Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Jens Simonsen, Herning-Ikast Landboforening
 • Martin Winther Olesen, Herning Museum
 • Charles Damholt, Herning Idrætsråd
 • Jens Kaufmann, Landsbykontaktudvalget
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen
 • Dorte Fløjgaard, Permakultur Herning
 • Torben Gram, Vandløbslaugene i Herning Kommune
 • Anders Madsen (V), Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget i Herning Kommune
 • Erling Præstekjær (DF), Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget i Herning Kommune

Kommissorium for Grønt Råd

Formål og grundlag

Grønt Råd er nedsat af Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalg. Grønt Råd er et rådgivende forum for Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalg i spørgsmål, der hører under natur- og friluftsområdet. Rådet drøfter ideer og projekter samt rådgiver Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget inden for natur- og friluftsområdet i respekt for en balance imellem benyttelse og beskyttelse.

Grønt Råd blev skabt i 2007 for at sikre lokal forankring i natur- og friluftsprojekter samt for at rådgive kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens Naturpolitik.

Sammensætning

Rådet består af en række lokale repræsentanter for interesseorganisationer, der dækker Herning Kommune, og som beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet. Desuden deltager repræsentanter for Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalg samt en lokal repræsentant for Naturstyrelsen som statens arealforvalter inden for natur- og friluftsområdet i Herning Kommune.

Grønt Råd for Herning Kommune består af:

 • To repræsentanter for Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalg
 • Èn repræsentant for følgende interesseorganisationer:
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk Skovforening
 • Familielandbruget Midt-Vest
 • Friluftsrådet
 • Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Herning-Ikast Landboforening
 • Herning Museum
 • Herning Idrætsråd
 • Landsbykontaktudvalget
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Naturstyrelsen
 • Permakultur Herning
 • Vandløbslaugene i Herning Kommune

Organisationernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd (genudpegning kan ske). Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget i Herning Kommune kan beslutte at optage andre organisationer i Grønt Råd, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet.

Organisationerne udpeger en suppleant for det ordinære medlem.

Sekretariat

Grønt Råd har sekretariat i Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, Torvet 5, Herning. Eventuelle henvendelser til kommunens administration vedrørende sager, der skal behandles i Grønt Råd skal gå over sekretariatsfunktionen.

Kommunen sørger for forplejning til møderne. Kommunen yder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse.

Møder

Grønt Råd holder 4 ordinære møder årligt. Møder kan afholdes som ekskursioner. På årets sidste møde fastlægges datoer for det følgende års møder.

Til møderne kan der inviteres gæster fra fx særlige interesseorganisationer efter aftale i rådet. Desuden deltager den nødvendige ekspertise fra kommunens forvaltning i møderne. Møderne er ellers lukkede for offentligheden.

Forvaltningen kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel.

Forvaltningen kan endvidere i ekstraordinære tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra rådets medlemmer.

Der er mødepligt til Grønt Råds møder. Er man forhindret i at deltage i et møde, sender man en suppleant.

Mødeindkaldelse

Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.

Dagsorden

Møderne, undtaget ekskursion, følger en dagsorden med følgende punkter:

 • Runde, hvor hver deltager beretter om hvad der rør sig i organisationen
 • Behandling af dagsordenspunkter
 • Workshop eller drøftelse, hvor et relevant emne behandles
 • Eventuelt

Medlemmerne af Grønt Råd inddrages i planlægningen af dagsordenen. Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

Referat

Sekretæren udsender referat til godkendelse fra møderne, så vidt muligt senest 14 dage efter mødernes afholdelse. Ethvert medlem kan forlange at få sin på mødet fremsatte mening ført til referat. Skriftlige bemærkninger til referatet skal være sekretariatet i hænde inden 8 dage efter referatets fremsendelse. Endelige referater er offentligt tilgængelige på Herning Kommunes hjemmeside og udsendes til Grønt Råds medlemmer samt forelægges Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget.

Udtalelser

De to repræsentanter for Herning Kommune kan udtale sig på Grønt Råds vegne, men Grønt Råds medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.

Kommissorium

Ændring af kommissorium kan kun ske ved beslutning i Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget.

Kommissoriet er godkendt på Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgets møde 21-02-2022 og er gældende fra denne dato.

Kommende møder

Mødedatoer for 2022:

- 8. september 2022

- 24. november 2022

Referat mødet 2. juni 2022

Mødet blev afholdt i Gjellerup Jagtforenings lokaler på Gudumkærvej 25, 7400 Herning, kl. 15-17. Mødet blev afsluttet med spisning.

Deltagere:

 • Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
 • Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
 • Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
 • Friluftsrådet: Orla Elkjær
 • Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
 • Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
 • Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann
 • Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
 • Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
 • Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
 • Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
 • Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen

Afbud:

 • Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
 • Dansk Skovforening: John Milther
 • Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
 • Herning-Ikast Landboforening: Leif Nørgaard

Ikke mødt:

 • Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ordstyrer:

 • Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær:

 • Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Dagsorden

Bordet rundt

Der er udpeget en nye repræsentant for Friluftsrådet, landsbykontaktudvalget og Herning-Ikast Landboforening. Dan bød Velkommen til Orla Elkjær for Friluftsrådet og Jens Kauffmann for landsbykontaktudvalget. Repræsentanten for Herning-Ikast Landboforening deltog ikke.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Intet

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

Foreningen arbejder på at planlægge Naturens Dag, som skal afholdes til september. Knud Erik har deltaget i et klimamøde i Silkeborg med Kommunernes Landsforening. Foreningen har arrangeret naturguidekursus i Præstbjerg for børnefamilier.

Friluftsrådet: Orla Elkjær

Orla præsenterede sig selv og gjorde opmærksom på, at Friluftsrådet har puljer de deler ud af. Bl.a. til Sunds FDF som er i gang med at forny shelterkonceptet. Friluftsrådet er repræsenteret i processen omkring naturnationalparkerne, bl.a. Harrild Hede. Benny Pedersen, der er formand for friluftsrådet kreds Midtjylland, beklager, hvis der har været gener ved Friluftsrådets tidligere repræsentant i Grønt Råd.

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk

Der er nu sendt et udkast til projektbeskrivelse for Naturnationalpark Stråsø i høring frem til 7. juli. Herefter skal planen politisk besluttes. Samtidig er man ved at starte ideproces for naturnationalpark Husby op. Der skal dannes en lokal projektgruppe og køres samme proces som i Naturnationalpark Stråsø. Urørt skov er et emne, der arbejdes med i Naturstyrelsen. Skov i naturnationalparkerne bliver til urørt i løbet af 25 år, herudover er der få mindre områder i NST Vestjylland, som udlægges til urørt skov. Klimalavbund er også et emne, der arbejdes med. Der er netop ansat 2 projektledere, som skal arbejde med udtagning af landbrugsjord for at sikre CO2-reduktion.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Forbundet arbejder for tiden med planlægning af landsskuet i Herning. Ole roser processen i forbindelse med NNP Stråsø og håber, at brugergruppen får lov at bestå. Ole spørger Grønt Råd, om vi er dygtige nok til at få søgt midler hjem fra forskellige fonde? Kunne man få merværdi ud af at få fondsmidler ind i fx Tangsøparken i Hammerum?

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Karen-Louise er flyttet ud af kommunen og har skiftet job, så dette bliver Karen-Louises sidste Grønt Råds møde. Hun har været glad for at sidde med i Grønt Råd og vil forsøge at finde en ny repræsentant. Hun håber, at Herning Kommune vil prioritere naturvejledning.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museet har sat gang i et nyt projekt, som handler om egetræstørvegravningsspader fundet i Knudmosen. Spaderne er 2500 år gamle og skal nu undersøges. Til august kommer der frivillige fra Københavns Universitet, som skal være med til at teste og undersøge spaderne.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Der bliver fortsat ikke givet tilskud til læplantning, så der bliver ikke plantet i øjeblikket. Foreningen arbejder på at lette det administrative i forbindelse med skovrejsning. En borger i Gjellerup mangler svar på henvendelse til kommunen ang. blomsterstriber.

Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann

I Landsbykontaktudvalget snakkes der om mobilitet imellem landsbyerne, evt. genoprette gamle kirkestier.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

I forbindelse med at kommunen er ved at udarbejde en klimahandleplan, også kaldet DK2020, tales der meget om lavbundsjorde. Det er en god ide at tage dem ud af drift og om muligt vådgøre dem. Der arbejdes med multifunktionalitet, altså muligheden for at bruge arealerne til flere formål på en gang. Erling nævnte, at det er en god ide at søge fondsmidler til Tangsø.

Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen

Ålandet er et projekt, som arbejder for at åbne op for stier i området omkring Skjern Å, bl.a. de gamle kirkestier. DK2020-planen (klimaplan) kommer i høring hen over sommeren. Kommunen har modtaget en række ansøgninger om vedvarende energi, fx solceller og vindmøller. De er ved at blive behandlet.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

DK2020-projektet handler om, at alle landets kommuner skal udarbejde klimahandleplaner. Det er ambitiøse planer, som griber ind i mange fagområder. Der arbejdes på at få lavet en strategi for arealanvendelse, som skal belyse, hvor og hvordan vi kan bruge arealerne flere gange. Storå-komiteen er godt i gang med at se på hele vandløbet på tværs af kommunegrænser. I forbindelse med VM i ridning er der blevet plantet 20 ha ny skov i Løvbakkerne. I Gjellerup Enge-projektet er der afholdt 1. møde med samarbejdspartnerne i projektområdet, hvor der blev talt om, hvordan vi går videre med naturplejen i området. Der bliver arbejdet for at lave markvandring i området for interesserede borgere.

Tema om Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven

Naturbeskyttelsesloven

Lennarth Skov Espersen fra Herning Kommunes naturteam gennemgik Naturbeskyttelseslovens historie. Naturbeskyttelsen i DK er mere end 100 år gammel. Igennem tiden er loven blevet ændret, og i 1978 blev beskyttelsen udvidet til at beskytte forskellige naturtyper. Loven, som vi kender den i dag, er fra 1992.

Lovens formål er ret bred og dækker dyr og planter, levesteder, landskab, kulturhistorie, adgang mm.

EU har en lang række konventioner og direktiver, som også beskriver naturbeskyttelse. EU-reglerne er implementeret i Naturbeskyttelsesloven.

§3-natur omfatter enge, moser, strandenge (findes ikke i Herning Kommune), overdrev, heder, søer og vandløb. Søer er omfattet, hvis de er over 100 m2, øvrige naturtyper er beskyttede, hvis de er over 2500 m2.

Det er plantesammensætningen på arealet, der definerer naturtypen.

Beskyttelsen betyder, at det ikke er lovligt at ændre på tilstanden. Hvis man vil ændre tilstanden, kræver det en dispensation. Man har ikke pligt til at gøre noget aktivt for at opretholde naturtypen, fx rydning af opvækst. Der er tale om en forbudsparagraf med en meget restriktiv praksis. Kommunen kan dispensere i særlige tilfælde. Det er fx ikke muligt at dispensere til at lave en sø i en eng, selvom engen er af ringe kvalitet. At erstatte en naturtype med en anden er ikke en mulighed. Man må heller ikke lave tiltag uden for et beskyttet område, som kan have en negativ effekt på det beskyttede område.

Ca. 10 % af DK’s areal er beskyttet natur. Registreringen er vejledende, for naturen er dynamisk. Naturen kan vokse ind i beskyttelsen, men også vokse ud af beskyttelsen. Kommunen skal vedligeholde registreringerne. Det er lodsejerens eget ansvar at undersøge, om et område er beskyttet. Et område er beskyttet, når naturen er der, også selvom det ikke er registreret. Lennarth gennemgik eksempler på tiltag, som ikke kræver dispensation samt eksempler på tiltag der kræver dispensation.

Torben Gram spurgte, om grøde fra grødeskæring i åer må spredes ud på §3 arealer? Det må det ikke, medmindre det er en del af den sædvanlige praksis. Det vil virke næringsberigende på den beskyttede natur.

Vandløbsloven

Michael Gramkow fra Herning Kommunes vandløbsteam gennemgik vandløbsloven. Den første vandløbslov blev vedtaget i 1880 og er senest revideret i 2019. Til denne lov hører regulativer og bekendtgørelser om bræmmer, regulering og projekter mv.

Reglerne gælder for alle typer af vandsystemer, vandløb, rørlægninger, grøfter, søer og damme, broer, diger, sluser og overfladevand. Reglerne gælder for vandløb som flere har interesse i.

Til vandløbet hører 2 m bræmmerne, brinkerne og selve vandløbet. 2 m bræmmen bliver udvidet til 3 m fra 1. jan 2023, det er en del af landbrugsaftalen.

Vandløb er delt i offentlige og private vandløb. Offentlige bliver vedligeholdt af kommunen. I private vandløb er det lodsejer selv, der skal vedligeholde. I Herning Kommune er der ca. 800 km offentlige vandløb. Offentlige vandløb har regulativer. Regulativet beskriver, hvordan vandløbet skal se ud, vedligehold, oprensning osv.

Der er mange tiltag, der kræver tilladelse, inden man kan gå i gang. Det er kommunen, der laver tilladelser. Grødeskæring og oprensning har man pligt til som privat lodsejer. Man må ikke lave en regulering, altså gøre vandløbet dybere eller bredere. Det vil kræve en reguleringstilladelse, som man som regel ikke vil få.

Man kan dræne til eksisterende vandløb på egen jord, det kræver dog tilladelse, hvis det er i okkerområder. Vær obs på beskyttet natur, her kan man ikke umiddelbart dræne, hvis det påvirker den beskyttede natur.

Michael gennemgik de forskellige typer af sager som kommunen ofte ser. Det er både mindre og større sager samt projekter, der er tale om. Fældning af træer i 2m bræmmen kræver fx tilladelse. Projekter, som handler om at forbedre levesteder for fisk, kræver også tilladelse efter vandløbsloven. Der bliver også håndteret ulovlighedssager, så som ulovlig regulering og forureningsudslip.

Torben Gram spurgte til, hvad der gøres ved husspildevand. I vandområdeplanen er der beskrevet indsatser i forhold at håndtere husspildevand, men der er en problematik her.

Signalkrebs giver problemer i forhold til sandvandring. Kommunen gør ikke noget for at bekæmpe signalkrebs, da undersøgelser viser, at opfiskning af signalkrebs ikke har nogen særlig effekt.

Anders Madsen spurgte til samarbejdet på tværs af kommunegrænser. Der findes erfanetværk mellem kommunerne. Herudover er der arbejdsgrupper på vandområdeplanerne. På vådområdeindsatsen er der også tværkommunale samarbejder i form af vandråd. Det til trods vil lodsejere, med vandløb i flere kommuner, nok kunne opleve forskellig sagsbehandling.

Eventuelt samt planlægning af næste møde

Næste møde er 8. september 2022.

Mødet blev afsluttet med spisning.

Referat fra mødet 3. marts 2022

Mødet blev afholdt på Rådhuset, Torvet 5, 7400 Herning, i lokale C3.40.

Dagsorden:

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Dansk Skovforening: John Milther

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Friluftsrådet: Karsten Johansen

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget: Anders Madsen

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget: Erling Præstekjær

Afbud:

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Ikke mødt:

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Ordstyrer:

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær:

Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Bordet rundt og velkommen til nye politiske medlemmer:

Der er udpeget nye politiske medlemmer efter Kommunalvalget. Dan Overgaard bød velkommen til Erling Præstekjær og Anders Madsen. Herefter præsenterede alle sig selv og fortalte om nyt fra eget bagland.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget: Anders Madsen. Anders er valgt for Venstre og er nyt medlem af Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget efter Kommunalvalget. Præsenterede sig selv kort.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget: Erling Præstekjær. Erling er valgt for Dansk Folkeparti og er næstformand i Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget. Erling præsenterede sig selv kort.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild. Der arbejdes på at få planlagt årets Lystfiskerfestival som afholdes 28.-29. maj 2022.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen. Familielandbruget er i gang med en fusion, og organisationen bliver dermed regionsdækkende. Vagn ønsker at beholde sin plads i Grønt Råd, evt. som repræsentant for Biavlerne.

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram. Der arbejdes på et vandløbsprojekt i Døvling Bæk for at forbedre vandmiljøet. Et okkerbassin var tidligere på tale, men nu arbejdes der på at lave genslyngning. Torben stiller spørgsmål ved, hvorfor der ikke kan genslynges i beskyttet natur men kun på produktionsjord.

Friluftsrådet: Karsten Johansen: Der er repræsentantskabsmøde i Friluftsrådet sidst i marts.

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen: I DN arbejder man med at implementere DN’s nye strategi. DN har, i samarbejde med DOF, sendt kommentarer til kommunen angående projektet ved Holing Sø.  

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow: Ole sidder også i borgerforeningen i Hammerum/ Gjellerup, og i den forbindelse har der været snak om, hvorvidt hundeskoven i Gjellerup ville blive ændret som følge af naturprojektet i Gjellerup Enge. Der er ingen planer om at ændre på hundeskovens indretning. Ole er repræsentant for jægerne vedr. Naturnationalpark Stråsø og vil gerne rose Naturstyrelsen for deres måde at håndtere interessentinddragelsen på. Der er i 2021 nedlagt godt 100 mårhunde. Sunds Jagtforening ønsker en ny kunstgrav, som man kan træne hunde i. Der blev spurgt til, om det er nødvendigt at regulere ræve? Ole svarede, at det er der.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek: Foreningen er afhængig af, at der ydes tilskud til at få plantet nye læhegn, det har der ikke være midler til de senere år. Det ser ud til, at der kommer nyt med den nye landbrugsreform. Anders påpeger, at skovrejsning går lidt trægt, da det er bureaukratisk svært. Der er vilje til at plante blandt landmændene.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard: Sidder med i Storåkomiteen, som er et spændende projekt, der kan gå mange veje. Der er i øjeblikket et stort arbejde med at få indberettet det rigtige til Plantedirektoratet.

Dansk Skovforening: John Milther: Der har været et møde om skovrejsning med lodsejere på Nørreåvej syd for Oustrup Hede, hvor man gerne ville lave skovrejsning i negativt skovrejsningsområde, men hvor der er vindmøller som forhindrer skovrejsning. Der kan potentielt blive rejst 30 ha skov, hvis der findes en løsning. Skovforeningen arbejder for at tale skovenes sag. Klimakreditter i Danmark arbejdes der også med.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen: DOF har ligesom DN bidraget med kommentarer til projektet ved Holing Sø

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune: Dan svarede på de spørgsmål, der blev rejst i runden:

Dan oplyste, at reglerne omkring beskyttet natur blev indført i 1992, og derfor skal vi beskytte naturen, der hvor den er. Når der fx er opstået beskyttet natur i Døvling Bæks oprindelige løb, kan vi ikke altid give tilladelse til, at denne natur ændrer tilstand for at give plads til åen, da det kræver en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Hvis der i et projekt findes alternative muligheder, kan det være problematisk at dispensere.

Vindmøller vs. skovrejsning er beskrevet i kommuneplanen. I tilfældet ved Oustrup er det beskrevet, at vindmøllerne har ret til vindressourcen. Det betyder, at det er op til den enkelte lodsejer at undersøge, om skovrejsning mindsker vindressourcen. John Milther og Dan Overgaard er i dialog om den konkrete sag.

Angående skovrejsning så er Herning Kommune blandt de 5 kommuner i landet, hvor der er kommet flest ansøgninger om skov. I 2021 har kommunen godkendt 167 ha ny skov. Sagerne er sendt videre til Landbrugsstyrelsen, der afgør, om der kan gives tilskud til de enkelte skovrejsninger.

Dan fortalte, at der er ved at blive lavet en strategi for arealanvendelse, da der er så mange interesser i det åbne land, at arealerne eventuelt skal kunne bruges til flere forskellige formål, for at vi kan få plads til det hele. Spørgsmålene om vindmøller, skovrejsning, solceller og arealanvendelse affødte en længere diskussion med argumenter for og imod forskellige projekter og måden at anvende landskabet på.

Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune, orienterede kort om, at Miljøstyrelsen har sendt nye Natura 2000-planer i høring. Planerne kan ses på styrelsens hjemmeside, hvor der også kan afgives høringssvar. Når planerne er endeligt godkendte, skal kommunerne lave handleplaner for områderne.

Temadrøftelse – kommissorium og Grønt Råds arbejde de næste 4 år:

Kommissoriet for Grønt Råd har været behandlet på Miljø-, Infrastruktur- og naturudvalgets møde den 21. februar 2022 og blev præsenteret. Dan gennemgik det nye kommissorium, som blev godkendt på MIN-møde 21. feb. 2022. På MIN-mødet blev det understreget, at alle medlemmer skal have en suppleant. Medlemmerne i rådet fortsætter som hidtil. Rådet har 16 repræsentanter. Nye medlemmer kan optages løbende efter ansøgning. Ved rundsending af referatet fra mødet, vil alle blive bedt om at udpege en suppleant.

De faglige emner der fylder politisk og i forvaltningen pt. blev gennemgået. Det drejer sig om:

 • Vandplanprojekter – projekter affødt af vandområdeplanerne
 • Lavbundsprojekter – klimalavbund hvor tørveholdig jord sættes under vand, hvorved CO2-udledningen bremses. Der er registreret 9000 ha lavbundsjord i Herning Kommune.
 • Klimatilpasning – projekter forsøges etableret med flere funktioner, fx vandtilbageholdelse og rekreativt brug
 • Skovrejsning – giver både klimaeffekt, byggematerialer og mulighed for rekreativ indretning
 • DK2020 – Stort landsdækkende projekt der arbejder for at skabe kommunale bindende og ambitiøse klimahandleplaner
 • Natura 2000-planer som kommunen skal udarbejde handleplaner på baggrund af.

Emnerne blev drøftet i rådet og gav anledning til følgende kommentarer.

Flemming Thomasen påpegede, at biodiversitet også burde stå på listen over emner, da det er et emne, som efterhånden fylder mere i mange dagsordener.

Karsten Johansen påpegede, at vandmiljøet stadig er under pres.

Jørgen Krøjgaard bemærkede, at vandplanprojekter skal laves, der hvor det giver mening. Derfor arbejdes der også med vandråd, som kan indstille hvilke indsatser, der skal anvendes.

Vagn Mouritzen spurgte til, om ikke friluftslivet hører med på listen. Dan svarede, at der er et emne, der allerede bliver arbejdet meget med og også fremover vil være det.

Torben Gram påpegede, at spildevandspunktudledninger til vandløbene er et problem, som ikke er blevet håndteret.

Anders Rahbæk spurgte, om kommunen søger EU-midler til lavbundsprojekter? Det gør kommunen. EU-projekter bliver nemt bureaukratiske, det kan ikke undgås, når det er store projekter.

John Milther efterlyste, at der bliver lavet effektvurdering af de projekter, der bliver lavet, så man bliver klar over, om målet nås og den ønskede effekt opnås. Der bør moniteres på de arter, man gerne vil beskytte.

Ole Rønnow påpegede, at der er mange bureaukratiske regler, der gør, at det er svært at komme til at gøre en indsats.

Emner som Rådet gerne vil tage op på fremtidige møder:

Klima-lavbund

Natura2000-planer/handleplaner – Grønt Råd mere med i processen?

Vandløbsloven – Naturbeskyttelsesloven – rammerne

Vandområdeplan III – om de konkrete temaer

Okker-indsats – traditionelle og alternative metoder

Knud Erik oplyste, at DN har nogle blomsterfrø stående, som kan blive sået ud. Hvis der er nogen, der har egnede steder, så sig til.

Eventuelt samt planlægning af næste møde:

Næste møde er 2. juni 2022.

Der vil blive peget på en, som kan hjælpe med at lave dagsorden til næste møde.

Referat fra mødet den 25. nov. 2021

Mødet blev afholdt i Løvbakkehuset på Løvbakkevej 32, 7400 Herning kl. 15-17.

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Carsten Johannesen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Dansk Skovforening: John Milther

Ikke mødt:

Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Ordstyrer:
Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær:
Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt - Alle

Friluftsrådet: Carsten Johannesen

Friluftsrådet deltog på Naturstyrelsens naturvandring på Harrild Hede i forbindelse med at området er blevet foreslået som Naturnationalpark.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museet har lavet arkæologiske undersøgelser i forbindelse med planlægning af Tangsø-parken. Forundersøgelserne viser at der var en stor borg på stedet i år 1300. Herning Kommune planlægger nu boligområdet omkring fortidsmindet, så det bevares.

ønsker samarbejde med kommunen og evt. HedeDanmark.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Foreningen bruger i øjeblikket tid på reparation af gydebanker. Havørredens hus bliver formentlig placeret i Haderup ved Haderis Å. Skjern Å Lystfiskefestival planlægges afholdt den sidste weekend i maj 2022.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

I planlægningen af ny idrætspolitik er der stort fokus på udendørsarealer. På sidste møde nævnte Idrætsrådet, at der var ønske om at få sået blomsterblandinger på ubenyttede fodboldbaner. Det viser sig at være ret dyrt, men er fortsat et ønske.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Landboforeningen arbejder på, at få klarhed over hvad landbrugsreformen kommer til at betyde. Lavbundsprojekter er også noget der fylder meget, Det er en kæmpe opgave at finde de mange arealer. Forundersøgelserne til lavbundsprojekterne er dyre, så landboforeningen anbefaler, at man arbejder i store områder.

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

DN har netop afholdt repræsentantskabsmøde, hvor man vedtog en ny politik frem mod 2026. Der tales om et projekt med vindmøller i Høgildgaard Plantage. Lokalafdelingen i Herning har fået bevilliget nogle penge der må investeres i blomsterblandinger. Knud Erik vil gerne have ideer til, hvor det kunne være relevant. Der er afholdt det første møde i Storåkomiteen. DN deltager i den lokale interessentarbejdsgruppe for Naturnationalpark Stråsø. DN og DOF har i samarbejde med kommunen arbejdet på at få tilpasset projektet omkring Holing Sø, så naturen får plads.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Der har været afholdt Knudmosejagt for 27. år i træk. Oprindeligt var jagten et ønske fra politikerne om at få reguleret vildt, som trak ind i private haver. I dag er jagten mere en hyggelig dag, hvor man også får talt vildtet op. Jægerfestivalen som er ved at blive planlagt, ligger lidt på standby pga. corona. Ole vil gerne give en orientering, men venter til der er større sikkerhed for at festivalen kan blive til noget.

Tilføjelse efter mødet: Ole har oplyst at Jægerfestivallen aflyses pga. Corona.

Teknik- og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Der har været travlt med valgkamp. Teknik og Miljøudvalget skifter navn til Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget. Teknik og Miljøudvalget har holdt et fælles møde med Byplanudvalget om arealanvendelse.

Teknik- og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

Teknik- og Miljøudvalget har drøftet kommunal skovrejsning. Det er svært at finde arealer, som ikke allerede er planlagt til andre formål. Derfor vil man se på om opkøb af jord til skovrejsning kan være en mulighed, ligesom tanken om at skabe folkeskove kunne være en løsning.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Der må ikke være kommerciel drift i de kommende Naturnationalparker, dermed heller ikke biavl. Biavlerne mener ikke at honningproduktion er til skade for naturen.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Permakultur Herning er blevet involveret i et samarbejde med familielandbruget under L&F.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

DOF og DN har i samarbejde med kommunen arbejdet på at få tilpasset projektet omkring Holing Sø, så naturen får plads.

Dan Overgaard, Herning Kommune

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev der fra 2021 afsat 500.000 kr. med det formål at løfte kvaliteten af formidlingen af de herligheder, Herning-egnen byder på. I den forbindelse blev der oprettet en pulje til samarbejder om formidling. Pengene er i år brugt til et samarbejde med lokale borgere i Sinding-Ørre, hvor der er etableret nye stiforbindelser samt udvikling af en app med Natureventyr, som særligt er rettet imod børnefamilier. Natureventyrene foregår på lokaliteter rundt om i kommunen og familierne guides rundt i området igennem et eventyr der fortælles via appen. Puljen kommer igen til næste år, så Grønt Råd opfordres til at komme med ideer til projekter.

I forbindelse med konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune er der lavet skilte, som borgere kan sætte op i deres vilde haver. Skiltene kan hentes gratis på biblioteket.

Som et led i arbejdet med kommunens klimahandleplan arbejdes der med skovrejsning. I forbindelse med VM i ridning i 2022 lægger kommunen arealer til en sponsorskov på 20 ha. Tilskud til læplantning findes stadig, men man skal søge individuelt, hvilket gør ordningen bureaukratisk tung.

Det handler om forventningsafstemning, når man taler om blomsterblandinger. På boldbaner og andre steder hvor der er græs i dag, vil et blomsterflor være svært at etablere uden at det bliver omkostningstungt. Der er lagt blomsterløg i parkarealerne for 100.000 kr. Omkostningerne til blomsterløg er formentlig lavere driftsmæssigt i forhold til blomsterblandinger.

Anders Rahbek bemærkede at Ringkøbing-Skjern Kommune har kontakt til landbruget i forbindelse med konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. I Herning Kommune er man også i dialog med landbruget. Ole Rønnov bemærkede at det er svært at navigere i tilskudsjunglen, når man som frivillig gerne vil lave naturtiltag.

Nationalpark Stråsø - Tina Pedersen, NST

Tina Pedersen fra Naturstyrelsen Vestjylland fortalte om projektet med at skabe en naturnationalpark i området omkring Stråsø. En naturnationalpark er et større sammenhængende naturområde uden skov- og landbrugsproduktion, der skal forvaltes med natur og biodiversitet som hovedhensyn, med henblik på at naturen i området så vidt muligt kan udvikle sig på egne præmisser. Naturnationalparkloven sætter rammerne. Stråsø er en af de første 5 politisk udpegede naturnationalparker. Det statsejede område er på ca. 3.600 ha og skal sikre biodiversiteten gennem frie dynamikker, naturlig hydrologi og ophør af skovdrift. Der er i Stråsø mulighed for at hegne med alm. kreaturhegn, der tillader vildtets frie bevægelighed, og holder udsatte store græssere, som heste og kvæg, inde - men ikke befolkningen ude.

Naturstyrelsen er ved at udarbejde en projektbeskrivelse med principper for forvaltning af området. Undervejs i arbejdet er der interessentinddragelse igennem den lokale projektgruppe hvor berørte kommuner, naboer, sogne/borgerforeninger, brugerråd og grønne foreninger (DN, DOF, DJ, Friluftsråd, Rideforbund, MTB, O-løbere, sportsfiskere mfl.) er inviteret med. Herudover er 2 nationale arbejdsgrupper, en videnskabelig og en interessent, tilknyttet arbejdet. Projektbeskrivelsen skal politisk godkendes af Miljøministeren og sendes i offentlig høring, inden naturnationalparken er en realitet. Man forventer at kunne indvie Naturnationalparken i 2023.

Ole Rønnow, som deltager i den lokale arbejdsgruppe som Jægerforbundets repræsentant, roste Naturstyrelsens måde at gribe opgaven an på.

Knud Erik Christensen bemærkede at det kommunalt ejede Præstbjerg Naturcenter har naturmæssig sammenhæng til naturområdet omkring Stråsø. Denne sammenhæng kan styrkes.

Grønt Råd havde efterfølgende en diskussion af kulturhistoriske landskaber i forhold den naturlig succession, samt en snak om invasive versus hjemmehørende arter.

Gjellerup Enge - Louise Berg Hansen, Herning Kommune

Louise gav en kort status for naturprojektet i Gjellerup Enge. Ideen er opstået hos Ege Tæpper og kommunen har i samarbejde med Den Danske Naturfond arbejdet videre med ideen. Området ligger bynært og har stort potentiale for at blive mere interessant både naturmæssigt og friluftsmæssigt. Projektet omfatter i øjeblikket arealer ejet af Ege Tæpper, Herning Kommune, Den Dansk Naturfond, Herning Vand og nogle private lodsejere. Der er ved at blive lavet samarbejdsaftaler på disse arealer.

Sideløbende er der ved at blive udarbejdet en naturplan, en friluftsplan og en hydrologiundersøgelse for området. De 3 planer skal tilsammen pege på, hvordan området bedst kan forvaltes, så der skabes en bedre natur og bedre adgangs- og oplevelsesmuligheder. Lokale borgere og interessenter vil blive inddraget i udviklingen af området.

Eventuelt

Mødedatoer for 2022:

- 3. marts 2022

- 2. juni 2022

- 8. september 2022

- 24. november 2022

Der kommer invitationer til møderne i begyndelsen af 2022.

Referat fra mødet 16. september 2021

Mødet blev afholdt i Herning Vands lokaler på Ålykkevej 5, 7400 Herning, kl. 15-17.

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Ikke mødt:

Friluftsrådet: Karsten Johansen
Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Ole sidder med i den lokale arbejdsgruppe for Naturnationalpark Stråsø som medlem i lokal arbejdsgruppe. Gruppen har holdt det første møde. Naturnationalparken bliver med lave hegn, så dyrenes fri bevægelighed er sikret, og tamdyr, der bliver sat ud, vil blive tilset. Der kommer ikke en naturnationalpark ved Skjern Å, og det er glædeligt set fra jægernes side.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der har være afholdt Naturens dag i Skarrild med 75 deltagere. Lystfiskeforeningens Naturskole i Skarrild har fået 20.000 kr. fra Friluftsrådet. Karup Å konkurrencen har været afholdt med 290 deltagere. Overskuddet går til vandpleje i åerne. Der er kommet en bæver i Haderis Å, hvilket bekymrer lystfiskerne.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Intet

Dansk Skovforening: John Milther

Der er kommet nye regler om rydning, som har betydning for læhegn og mindre bevoksninger. Flis kan ikke sælges, medmindre der bliver gentilplantet. Det behøver ikke være på samme sted, det må gerne være et andet sted på ejendommen. Hededanmark har indviet en biodiversitetspark i Viborg. Parken er et udstillingsvindue for omlægning af grønne områder til mere biodiversitet.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Der er Åbent landbrug søndag den 19. sept. Vagn foreslår, at midterrabatterne på de nye veje i Løvbakkerne bliver sået til med blomster. Vagn bemærker, at blomster i skovene i Gullestrup ikke ser godt nok ud. Dan svarede, at der er tale om dækafgrøder, måske forklarer det, at det ikke ser pænt ud. Biavlerne har haft indbrud på Bakkegården, der er stjålet en traktor. Vagn spørger om kommunen kan klippe stier derude. I forbindelse med de nye naturnationalparker spørger Vagn, hvordan man vil sikre imod indavl. Dan svarer, at de, dyr der bliver sat ud, er tamdyr, så ejeren sørger for tilsyn og dyrevelfærd.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Der er lav aktivitet i foreningen, fordi der ikke bliver givet tilskud til læplantninger i øjeblikket.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Der er åbent landbrug i Simmelkær på søndag den 19. september. De store dagsordener i landbruget for tiden er klima og CO2. Landbrugsreformen er skubbet videre til Landbrugsministeriet. Der er lavet en youtube-film om muslingeopdræt ved Venø. Storå-komiteen starter op igen. Det fælles samarbejde er vejen frem.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museet har fået ny direktør: Kristine Holm-Jensen. Der er travlt nu, hvor corona restriktionerne er borte. Det betyder gæster på museet og travlt med arkæologien.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Charles har fået forespørgsler på, hvilke blomsterblandinger, der kan bruges på boldbaner, der ikke længere bliver benyttet som boldbaner. Idrætsrådet er i gang med oplukning efter corona. Det handler om at få medlemmer tilbage og få gang i bevægelse. Idrætsrådet deltager gerne i de bevægelsesprojekter, kommunen laver.

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Torben spurgte til status for Døvling Bæk. Dan svarede, at kommunens vandløbsmedarbejder vil kontakte Torben i næste uge.

Teknik- og Miljøudvalget: Jens-Bernhard Knudsen

Jens-Bernhard fortalte, at ud over Teknik- og Miljøudvalgets møder, har han deltaget i møder i vandoplandene for om Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord. Det var landbruget, der inviterede for at skabe dialog om den fælles indsats for at nå målene i vandplanerne.

Kommunen deltager i projektet DK2020, som handler om at nedbringe kommunens CO2-udledning. Løsningen er partnerskaber med mange aktører, for kommunen som virksomhed kan ikke alene nedbringe CO2-udledningen til de fastsatte mål.

Natur og Grønne Områder, Herning Kommune, Dan Overgaard

Kommunen har medvirket i et vandløbsprojekt ved Staulund. Projektet omfatter naturgenopretning af tidligere dambrugsareal, hvor åen er blevet genslynget og lagt op i terræn, og hvor der nu bliver plads til naturen.

For at styrke formidlingen af naturen til børnefamilier, er der arbejdet med et formidlingsprojekt, som kaldes Natureventyr. Projektet har udviklet en app, man kan bruge ude i naturen, og som virker som guide. De første eventyr er i drift og er blevet godt modtaget.

Der er åben skolefestival i øjeblikket, hvor skolebørn får gratis buskørsel til Præstbjerg Naturcenter, hvor der er naturvejledning og arrangementer.

Nyt stisystem ved Nybro-Ørre er blevet indviet. Det er lokale ildsjæle, der har foreslået forløbet og har sørget for lokal opbakning.

Miljøministeriet har netop offentliggjort en liste over 23 steder der kan blive til Naturnationalpark. Skjern Å er ikke på listen.

Kommunen arbejder med skovrejsning, der bliver plantet ca. 10 ha i år ved Kibæk og ved Sdr. Felding. Hvis der er steder, som får afslag på statsligt tilskud til at plante skov, er lodsejere mere end velkomne til at kontakte kommunen, som gerne vil bidrage til at undersøge mulighederne for privat-offentlig samarbejde om skovrejsning.

Der arbejdes med et lavbundsprojekt ved Fuglkær Å og vandløbsvedligeholdet kører godt i år. Lavbundsprojekter finansieres både med EU-midler og nationale midler.

Herning Vand

Benny Nielsen, som er afdelingsleder for planlægning og projekter, fortalte om Herning Vands arbejdsopgaver. Herning Vand håndterer 15 mio. m3 spildevand årligt og har et kloaknetværk på 1500 km. De leverer 3 mio. m3 drikkevand årligt til ca. 66.000 mennesker.

Kloaksystemet skal separeres, dvs. regnvand og spildevand skal i hver sin ledning. Det bliver gjort, der hvor det giver teknisk mening. Mange steder i den nordlige del af kommunen er man allerede langt. Uvedkommende vand, gør man en indsats for at mindske, det er vand, der siver ind i kloakledning udefra. De gamle kloaksystemer er også ved at være slidt, så de trænger til at blive skiftet. Det er fornuftigt at være foran inden kloaknettet bliver for gammelt.

Torben Gram spurgte, om der bliver lavet opfølgning på separeringsprojekterne. Det gør der, og hvis der er tiltag, der skal rettes, bliver det gjort.

Herning Vand arbejder også med formidling, fx Obs på at bilvask mm ikke skal i kloakken, det ender i vandløbet og er ikke godt for miljøet.

Der arbejdes på at komme overløbene til livs. Der er 61 overløb, men stor forskel på, hvor meget de giver. Det er ofte stærkt fortyndet spildevand, når det sker. Der er målere på, så man får overblik hvor ofte og hvor meget. Dermed bliver det muligt at prioritere rigtigt.

Tilbageholdelse af regnvand foregår i reguleringsbygværker, hvor man kan gemme vand. Ved at holde øje med vejrudsigten, kan man planlægge forud for store regnskyl og sørge for, at der er plads i de tanke, der skal modtage.

Vandplanerne dikterer de indsatser, som Herning Vand arbejder med. Der bliver lavet mange regnvandsbassiner. Udseendet bliver løftet med blomsterblandinger og tiltag som ser pæne ud. Der er dialog med kommunen om, hvordan det gøres.

Renseanlæggene er gode til at opsamle mikroplast. Spildevand fra sygehuset indeholder medicinrester. Man undersøger, hvordan det kan renses biologisk.

Herning Vand bruger meget energi til vandrensningen, men kan samtidig selv producere energi. Arbejder på at blive emissionsneutral.

Fosfor er en ressource, som kan trækkes ud af spildevand og bruges i landbruget. Herning Vand laver fosfor som piller og sælger i øjeblikket produktet til Frankrig.

En ny kildeplads til indvinding af grundvand bliver anlagt i Løvbakkerne. Den vil kunne forsyne Herning med drikkevand. Man arbejder også på at bygge nyt vandværk. Skovrejsning er med til at sikre rent grundvand til fremtiden.

Der skal laves en ny Klimatilpasningsplan, som bliver et tillæg til spildevandsplanen. Det er kommunen, der står for det, og den bliver lavet i samarbejde mellem kommunen og Herning Vand.

Foldere og avis blev delt ud på mødet.

Direktør for Herning Vand, Niels Møller Jensen, fortalte om Herning Vands arbejde med verdensmål.

Fællesskabet betyder noget i Danmark. Grønt Råd er også en form for fællesskab. Fællesskabet i FN har formuleret de 17 verdensmål. Disse mål er efterhånden kendte i Danmark.

Verdensmål som Herning Vand aktivt arbejder med: 

 • 4 Kvalitetsuddannelse - HV har oprettet et ungdomspanel.
 • 6 Rent vand - Rensning af spildevand med medicinrester fra hospital. Nyt vandværk som skal være i drift i 2027 og som erstatter de 3 der findes i dag.
 • 13 Klimaindsats. Er med i projekt som skal håndtere stigende grundvandsstand. Skal afhjælpe problemer som opstår ved store regnmængder.
 • 17 Partnerskaber for handling. Vigtigt at tale sammen, men også at få skabt handling.

Der blev spurgt, hvorfor der er krav om en årlig tømning af septiktanke på landet, når tilsvarende tanke i byerne ikke er omfattet.

Svaret er, at Herning Kommune har vedtaget et regulativ, der siger at alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have tanken tømt en gang årligt.

Det regulativ ligger tilgængeligt på Herning Vands hjemmeside.

Danmarks Vildeste Kommune

Kommunen har netop offentliggjort hjemmesiden Vild med natur i Herning Kommune. Her kan man følge med i hvilke tiltag, der bliver gjort for at gøre Herning Kommune til Danmarks Vildeste.

Kommunen har formuleret en formålsbeskrivelse, som lyder således:

Vi vil arbejde for at skabe mere, vildere og bedre natur - alle de steder vi kan, og hvor det giver mening. ​

I Herning tror vi på, at alle kan være med til at gøre en forskel. Selv små tiltag kan sprede ringe i vandet og øge interessen for vores natur, men der skal også sættes ind der, hvor vi for alvor kan gøre en forskel for biodiversiteten - vi kalder det vild, vildere, vildest.​

Derfor har vi også fokus på at alle tiltag tæller, og at alle projekter kan have en værdi. Projekter der spænder fra blomsterblandinger, over ændret drift på udendørsarealer, genslyngning af åer, til områder, hvor vi slipper naturen helt fri.​

Summen af det hele bliver for vildt!

På hjemmesiden er det muligt for alle at sende ideer og vilde projekter, som man selv har igangsat, ind. De vilde projekter kan blive vist på siden og kan dermed tælle med i konkurrencen. De vilde ideer vil blive vurderet for, om de kan føres ud i livet.

Det vigtige budskab er, at der skabes plads til natur. Blomsterblandinger er gode til blikfang og formidling, men de giver ikke nødvendigvis permanent plads til natur. Det gøres i de store naturprojekter, som kommunen er med til at drive, fx Gjellerup Enge og Stavlund Naturgenopretning.

Blomsterblandinger blev diskuteret. De er gode til at skabe opmærksomhed. Men løser ikke naturens kvaler.

Eventuelt

Planlægning af næste møde: Ole Rønnow hjælper med dagsorden.

Referat fra mødet 3. juni 2021

Mødet blev afholdt i Museum Midtjyllands lokaler på Vestergade 20, 7400 Herning, kl. 15-17.

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Karsten Johansen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk

Ordstyrer: 

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær:

Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museets direktør har sagt op, hun skal være udstillingschef for de kongelige museer i København.  Man regner med at kunne ansætte en ny direktør til 1. okt. Den 25. juni åbnes en ny oldtidsudstilling ved Bølling Sø.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Der laves efteruddannelseshold på naturvejlederuddannelsen. Herning Kommune blev opfordret til at sende formidlere af sted på kursus.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Intet

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

I DN arbejder man med småsager og et projekt ved Holling Sø sammen med Herning Kommune. Sammen med DNs afdelinger i Holstebro og Ringkøbing arbejders med Naturnationalpark Stråsø. Der er for nylig afholdt Årsmøde. Naturens dag er ved at blive planlagt. DN er desuden blevet kontaktet af en børnehave som søger hjælp til at lave vild natur.

Dansk Skovforening: John Milther

Arbejder fortsat med klima og biodiversitet i skovene.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Til åbent landbrug vil man forsøge et nyt koncept med flere små arrangementer, som skal gøre mødet med landbruget mere personligt. Man arbejder med nedbringning af CO2-aftryk. Landboforeningen mener at der skal tænkes nyt i forhold til afgræsningspleje.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Der er ingen tilskudskroner til læplantning i øjeblikket. Derfor bliver der ikke plantet ret mange læhegn. Der er dog planlagt plantning af 200 ha skov i regionen. Lodsejere vil gerne plante.

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Døvling bæk har dårlig vandkvalitet, og der arbejdes på et projekt, som ikke påvirker vandføringsevnen. Der er megen fokus på nationalparker. Når man ikke har styr på hvad man må og ikke må i en nationalpark, så ønsker Torben ikke en nationalpark. Torben mener ikke at 'Giv et praj' virker ikke godt nok. Han har eksempler på at de løsninger der bliver lavet på baggrund af henvendelser ikke er gode.

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Fortæller at han deltager i Grønt Råd for at lytte, og derfor ikke har noget med til runden. Rådet er nedsat for at give råd til Teknik og Miljøudvalget.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Der er blevet skudt 105 mårhunde i Herning. Kommunen har støttet med fælder og kameraer. I forbindelse med at der skulle laves shelter og MTB-baner i Vinding Sørvad, er jægerne blevet inddraget. I forbindelse med projektet i Gjellerup Enge ønsker borgerforening og borgere at blive inddraget. Et par svaner i en sø I Hammerum har fået ødelagt deres rede. Ole spørger om der kan gøres noget for at hjælpe? Jægerfestival er udsat til 2022.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

I forbindelse med udpegningen af naturnationalparkerne er man træt af at biavlerne bliver udelukket. Vagn savner faglighed i debatten. (ref. Det er staten der laver rammerne for de nye naturnationalparker) I forbindelse med ny landbrugsreform, mangler der også faglighed. Som kommentar til Hammerum Herreds Plantningsforening, mener Vagn at der er meget skov i området. Vagn mener desuden at 'Giv et praj' virker godt og at der bliver reageret hurtigt.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

Fortæller at der er afsat ekstra midler til oprensning af okkerbassiner, og at de hurtigt bliver brugt.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der er kommet infektionssygdom hos fisk i Vejle-området. Det er ikke farligt for mennesker, men for fisk. Derfor opfordres der til at lystfiskere renser deres grej inden de kommer til et nyt vandløb, så smittespredning kan undgås. Karup Å konkurrencen er åben i hele åløbet. Overskud går til fiskepleje i Karup Å. På Naturens dag afholdes ligeledes Lystfiskeriets dag. Det er gratis at deltage.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Foreningen oplever et stigende medlemstal, tror det skyldes Corona. Mange har været ude og nyde naturen og vil gerne vide mere om hvad de ser.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Corona-fokus gør at naturen og byen er blevet brugt til bevægelse. Herning Idrætsråd er med i tilblivelsen af Blå Rum ved Fuglsang Sø.

Friluftsrådet: Karsten Johansen

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i Friluftsrådet. Der skal laves ny struktur.

Natur og Grønne Områder, Herning Kommune: Dan Overgaard

Der er blevet udpeget en naturnationalpark ved Stråsø. Knap halvdelen af arealet ligger i Herning Kommune. Borgere kan nu stemme på områder og dermed være med til at bestemme hvor de næste naturnationalparker skal placeres. Loven om etablering af naturnationalparker er netop blevet vedtaget.

Kommunen har indgået et samarbejde med Ege Carpets og Den Danske Naturfond om et stort naturprojekt i Gjellerup Enge. Projektet er under udvikling og samarbejde og inddragelse af borgere og borgerforeninger kommer.

Kommunen vil gerne sende formidlere på naturvejlederuddannelse, men pt. bliver arbejdet prioriteret.

Kommunen arbejder med plantning af skov, men oplever at det kan være svært at finde arealer. Plantningsforeningen opfordres til at kontakte kommunen.

Der er en udfordring i forhold til at rense enkelte okkerbassiner op. Vi arbejder med at rense op ved indløb og udløb samt lave grødeskæring i selve bassinet.

Ang. regler omkring vandløb i nationalparker, så er det Habitatdirektivet og national lovgivning der sætter grænser for hvad man kan i en nationalpark. En nationalpark giver i sig selv ikke yderligere restriktioner.

Der kommer årligt ca. 5000 henvendelser via 'Giv et praj', og det er flere end der kom før denne løsning blev anvendt. Henvendelserne kan på denne måde prioriteres. 'Giv et praj' kan tages op på et kommende møde. 

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der er kommet infektionssygdom hos fisk i Vejle-området. Det er ikke farligt for mennesker, men for fisk. Derfor opfordres der til at lystfiskere renser deres grej inden de kommer til et nyt vandløb, så smittespredning kan undgås. Karup Å konkurrencen er åben i hele åløbet. Overskud går til fiskepleje i Karup Å. På Naturens dag afholdes ligeledes Lystfiskeriets dag. Det er gratis at deltage.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Foreningen oplever et stigende medlemstal, tror det skyldes Corona. Mange har været ude og nyde naturen og vil gerne vide mere om hvad de ser.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Corona-fokus gør at naturen og byen er blevet brugt til bevægelse. Herning Idrætsråd er med i tilblivelsen af Blå Rum ved Fuglsang Sø.

Friluftsrådet: Karsten Johansen

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i Friluftsrådet. Der skal laves ny struktur.

Natur og Grønne Områder, Herning Kommune: Dan Overgaard

Der er blevet udpeget en naturnationalpark ved Stråsø. Knap halvdelen af arealet ligger i Herning Kommune. Borgere kan nu stemme på områder og dermed være med til at bestemme hvor de næste naturnationalparker skal placeres. Loven om etablering af naturnationalparker er netop blevet vedtaget.

Kommunen har indgået et samarbejde med Ege Carpets og Den Danske Naturfond om et stort naturprojekt i Gjellerup Enge. Projektet er under udvikling og samarbejde og inddragelse af borgere og borgerforeninger kommer.

Kommunen vil gerne sende formidlere på naturvejlederuddannelse, men pt. bliver arbejdet prioriteret.

Kommunen arbejder med plantning af skov, men oplever at det kan være svært at finde arealer. Plantningsforeningen opfordres til at kontakte kommunen.

Der er en udfordring i forhold til at rense enkelte okkerbassiner op. Vi arbejder med at rense op ved indløb og udløb samt lave grødeskæring i selve bassinet.

Ang. regler omkring vandløb i nationalparker, så er det Habitatdirektivet og national lovgivning der sætter grænser for hvad man kan i en nationalpark. En nationalpark giver i sig selv ikke yderligere restriktioner.

Der kommer årligt ca. 5000 henvendelser via 'Giv et praj', og det er flere end der kom før denne løsning blev anvendt. Henvendelserne kan på denne måde prioriteres. 'Giv et praj' kan tages op på et kommende møde. 

Løvbakkerne

Karen Louise Smidth fra Naturvejlederforeningen har spurgt til hvad der sker af formidling og tiltag i området omkring Løvbakkerne. Dan Overgaard gennemgik de forskellige tiltag på området:

Et nyt skovområde omkring Bakkegården er ved at blive plantet og udviklet. Det kommer til at indeholde forskellige former for skov, biodiversitet og CO2-lagring og der planlægges formidling i området ligesom det gamle læskur viv blive brugt som madpakkehus. Tidligere formidler i Løvbakkerne Niels Søndergaard hjælper med historik og revitalisering af gammel æblehave. Biavlerne må bruge Bakkegården til deres aktiviteter. En skoleklasse har været med til at plante dele af skoven og de har foreslået navne til skoven. Teknik- og Miljøudvalget har netop vedtaget at skovens navn bliver Bakkelunden. Der er blevet gravet vandhuller og anlagt volde som bliver fine steder til varmeelskende dyr og insekter.

Astrologiforeningen får lagt fast belægning under solen (en installation) og der er ved at blive lavet MTB-spor i Gullestrup.

I dyrehaven går der pt. 33 dyr i en rudel, hvoraf 2 er kalve fra sidste år. Der er blevet lavet en prøvegravning i den nordlige del for at se om der er basis for at etablere et vandhul så dyrene kan finde naturligt vand. I dag får de serveret vand i drikkekar. Rådnepladsen har været tom i nogen tid, den søges anvendt igen.

Handicaplågen ved den store P-plads er blevet serviceret og virker nu som den skal.

Skoleforvaltningen, Genbrug og Affald og Natur og Grønne Områder har lavet et forløb som er med i "Åben Skole Kataloget". Der er 4 forskellige tilbud, der forløber over 2 uger: Pt. har der været 14 dage med fokus på madspild, madaffald og fødevaretab: 4 klasser har været i Præstbjerg og 1 klasse har været i Løvbakkerne. Der er fokus på at få Præstbjerg bragt mere i spil.

Der udvikles "Natureventyr" som er fortællinger der kan hentes på en app, og som skal gøre skovturen mere spændende for børnefamilier. Målgruppen er mindre børn i alderen 3-9 år. Der udkommer 3 eventyr i juli og 4 mere op til efterårsferien.

Pop-up-gåture har være populære.

Et samarbejde med borgerforeningen i Sinding-Ørre er med til at åbne et nyt stisystem i området. Der bliver lavet skilte som sættes op i området. Der er åbning d. 3. juli.

Karen Louise Smidth bemærkede at der virker dødt i Løvbakke Naturcenter og at den almindelige naturvejledning i Herning Kommune er ikke særlig vild, og hun mener der burde gøres mere. Dan svarede at Skoleafdelingen har prioriteret at får så meget formidling ud til skolerne fremfor at få skolerne ud til Løvbakkerne. Martin bemærker at der også bør formidles til voksne. Måske et emne til en kommende dagsorden: hvordan prioriteres naturformidlingen i kommunen?

Bæredygtig Herning

Bæredygtig Herning er en forening til understøttelse af bæredygtighed i Herning Kommune. Thea Lyng Thomsen og Morten Rønde Rasmussen fortalte om foreningen og det arbejde de har sat i gang.

Bæredygtig Herning er en forening som blev stiftet i august 2020. De holder til i lokalerne ved siden af Museum Midtjylland. Ud over Bæredygtig Hernings kontor vil der også blive et åbent kontorfællesskab og lokalerne skal fungere som udstillingsvindue for produkter som medlemmerne af foreningen producerer.

Bæredygtig Herning arbejder med facilitering af netværk. Man søger at forankre tiltag og skabe samarbejder lokalt. Man skal have bæredygtighed ind i kernen af det man gør og det er ikke nødvendigvis nye ting man skal gøre for at blive mere bæredygtig.

Bæredygtig Herning arbejder med natur og biodiversitet. Der er faktisk meget natur omkring Herning, men det er ikke særlig omtalt. Der er mange der efterspørger muligheder for klimakompensation. Kan det være i form af skovrejsning eller ved etablering af vådområder? Kan man gentænke hvordan arealerne bliver anvendt? Kan det gøres smukkere, renere og med mere produktion?

Oplægget fra Bæredygtig Herning affødte en god debat om at landbruget også er en del af løsningen. Grøn forretning er et godt ord. Skal landbrugsjord vige for klimakompenserende tiltag? Eller skal man søge at holde landbrugsproduktionen på dyrkningsfladen og friholde naturen, som på den måde får plads? Karsten Johannesen fra Friluftsrådet fortalte om sine erfaringer med at lave institutions- og virksomhedskontrakter. Anders Rahbek fra Hammerum Herreds Plantningsforening bemærkede at man skal tænke sig godt om, for vi har kun den plads vi har. Har man først sat solceller op, kan pladsen ikke bruges til andet.

John Milther fra Skovforeningen spurgte til hvordan man sikrer sig imod greenwashing, når det tales om klimakompensation? Bæredygtig Herning er opmærksomme på problematikken og har derfor indgået et samarbejde med et universitet for at sikre gode reelle løsninger. Derudover arbejder de også på at få firmaer som ønsker at klimakompensere, til at ændre på egne vaner og dermed nedsætte udledningen.

Vagn Mouritzen fra Familielandbruget Midt-Vest mente at landbrugsarealet er blevet mindre og at årsagen til at mængden af insekter er faldet ikke skyldes pesticider og insekticider, men nærmere at antallet af biler og trafik er steget. Biler og trafik dræber insekter og agerhøns. Vagn savner saglighed i debatten og spørger om man ser på de rigtige parametre.

Martin Winther Olesen fra Museum Midtjylland spurgte om Bæredygtig Herning arbejder ud over kommunegrænsen. Det gør man ikke pt, men Collective Impact (ref: Realdania-projekt som arbejder med multifunktionel arealanvendelse og lokale samarbejder om at skabe forandringer) har forsøgt med noget lignende, som man lader sig inspirere af.

Danmarks Vildeste Kommune

Herning kommune har tilmeldt sig miljøministeriets konkurrence om at blive DK's Vildeste Kommune. Det er der 92 kommuner i Danmark der har gjort. Konkurrencen starter i april 2021 og forløber indtil slutningen af 2022. Herning kommune har angivet i tilmeldingsmaterialet at vi vinder fordi: "Vi har ambitioner, vi skaber rammerne, vi sikrer varighed gennem samarbejde og vi er vilde."

Konkurrencen går ud på at sikre plads til sjældne arter og god natur, det vi under et betegner biodiversitet. Metoden går frem efter 'Brandmandens lov', som går ud på at sikre det uerstattelige. Vi skal passe på naturværdierne hvor de er. Man kan godt genoprette natur, og det gør vi også, men det bliver sjældent lige så godt som det oprindeligt var. Princippet i kommunens tiltag følger tesen: vild-vildere-vildest - alle tiltag tæller. Store som små projekter gavner naturen og vil blive vist på vores kommende hjemmeside, hvor man kan følge konkurrencen.

Siden hedder Vild Med Natur - Herning Kommune

Efterfølgende drøftede Grønt Råd hvordan de enkelte organisationer kan bidrage til konkurrencen. I drøftelsen indgik søerne ved motorvejen mangler liv, i søer i parker kan man undlade at klippe ned til vandspejlet, man kan holde åbent hus på naturprojekterne, grøn inspirationsdag er vild, formidling på sociale medier. Ole Rønnow fra Jægerforbundet opfordrede til at bruge jægerfestivallen i 2022 som udstillingsvindue.

Næste møde

Til planlægning af næste møde, vil en af medlemmerne i Grønt Råd blive opfordret til at hjælpe.