Grønt Råd

Det er ikke et krav, at en kommune har et Grønt Råd, men næsten alle danske kommuner har et. Det har vi også.

Skriv til os, hvis der er noget, du mener, vi bør drøfte i Grønt Råd.

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Grønt Råd

 • Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
 • Knud Erik Christensen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Per Fredskild, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Flemming Thomasen, Dansk Ornitologisk Forening
 • John Milther, Dansk Skovforening
 • Vagn Mouritsen, Familielandbruget Midt-Vest
 • Karsten Johansen, Friluftsrådet 
 • Anders Rahbek, Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Jørgen Krøjgaard, Herning-Ikast Landboforening
 • Martin Winther Olesen, Herning Museum
 • Charles Damholt, Herning Idrætsråd
 • Lærke Neseth, Landsbykontaktudvalget
 • Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen
 • Dorte Fløjgaard, Permakultur Herning
 • Torben Gram, Vandløbslaugene i Herning Kommune
 • Jens-Bernhard Knudsen (V), Miljø-, Infrastruktur- og Natur-udvalget i Herning Kommune
 • Erling Præstekjær (DF), Miljø-, Infrastruktur- og Natur-udvalget i Herning Kommune

Kommissorium for Grønt Råd

Formål og grundlag

Grønt Råd er nedsat af Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg. Grønt Råd er et rådgivende forum for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg i spørgsmål, der hører under natur- og friluftsområdet. Rådet drøfter ideer og projekter samt rådgiver Teknik- og Miljøudvalget inden for natur- og friluftsområdet således at der sikres en balance imellem benyttelse og beskyttelse. Grønt Råd kan udtale sig om projekter, der søges tilskud til via Grønne Partnerskaber.

Grønt Råd er skabt i 2007 for at sikre lokal forankring i natur- og friluftsprojekter samt for at rådgive kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens Naturpolitik.

Sammensætning

Rådet består af en række lokale repræsentanter for interesseorganisationer, der dækker Herning Kommune, og som beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet. Desuden deltager repræsentanter for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg samt en lokal repræsentant for Naturstyrelsen som statens arealforvalter inden for natur- og friluftsområdet i Herning Kommune.

Grønt Råd for Herning Kommune består af:

 • To repræsentanter for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg
 • Èn repræsentant for følgende interesseorganisationer:
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk Skovforening
 • Familielandbruget Midt-Vest
 • Friluftsrådet
 • Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Herning-Ikast Landboforening
 • Herning Museum
 • Herning Idrætsråd
 • Landsbykontaktudvalget
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Naturstyrelsen
 • Permakultur Herning

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd (genudpegning kan ske).

Teknik og Miljøudvalget i Herning Kommune kan beslutte at optage andre organisationer i Grønt Råd, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet.

Organisationerne udpeger en suppleant for det ordinære medlem.

Sekretariat

Grønt Råd har sekretariat i Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, Enghavevej 10, Herning. Eventuelle henvendelser til kommunens administration vedrørende sager, der skal behandles i Grønt Råd skal gå over sekretariatsfunktionen.

Kommunen sørger for forplejning til møderne. Kommunen yder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse.

Møder

Grønt Råd holder 4 ordinære møder årligt, hvoraf ét afholdes som en ekskursion. På årets sidste møde fastlægges datoer for det følgende års møder.

Til møderne kan der inviteres gæster fra fx særlige interesseorganisationer efter aftale i rådet. Desuden deltager den nødvendige ekspertise fra kommunens forvaltning i møderne. Møderne er ellers lukkede for offentligheden.

Forvaltningen kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel.

Forvaltningen kan endvidere i ekstraordinære tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra rådets medlemmer.

Der er mødepligt til Grønt Råds møder. Er man forhindret i at deltage i et møde, sender man en suppleant.

Mødeindkaldelse

Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.

Dagsorden

Møderne, undtaget ekskursionen, følger en dagsorden med følgende punkter:

 • Runde, hvor hver deltager beretter om hvad der rør sig i organisationen
 • Behandling af dagsordenspunkter
 • Workshop, hvor et relevant emne behandles
 • Eventuelt

Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

Referat

Sekretæren udsender referat til godkendelse fra møderne, så vidt muligt senest 14 dage efter mødernes afholdelse. Ethvert medlem kan forlange at få sin på mødet fremsatte mening ført til referat. Skriftlige bemærkninger til referatet skal være sekretariatet i hænde inden 8 dage efter referatets fremsendelse. Endelige referater er offentligt tilgængelige på Herning Kommunes hjemmeside og udsendes til Grønt Råds medlemmer samt forelægges Teknik og Miljøudvalget.

Udtalelser

De to repræsentanter for Herning Kommune kan udtale sig på Grønt Råds vegne, men Grønt Råds medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.

Kommissorium

Ændring af kommissorium kan kun ske ved beslutning i Teknik og Miljøudvalget.

Kommissoriet er godkendt på Teknik og Miljøudvalgets møde 07-01-2019 og er gældende fra denne dato.

Kommende møder

Mødedatoer for 2022:

- 3. marts 2022

- 2. juni 2022

- 8. september 2022

- 24. november 2022

Referat fra Grønt Råds møde den 25. nov. 2021

Mødet blev afholdt i Løvbakkehuset på Løvbakkevej 32, 7400 Herning kl. 15-17.

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Carsten Johannesen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Dansk Skovforening: John Milther

Ikke mødt:

Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Ordstyrer:
Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær:
Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt - Alle

Friluftsrådet: Carsten Johannesen

Friluftsrådet deltog på Naturstyrelsens naturvandring på Harrild Hede i forbindelse med at området er blevet foreslået som Naturnationalpark.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museet har lavet arkæologiske undersøgelser i forbindelse med planlægning af Tangsø-parken. Forundersøgelserne viser at der var en stor borg på stedet i år 1300. Herning Kommune planlægger nu boligområdet omkring fortidsmindet, så det bevares.

ønsker samarbejde med kommunen og evt. HedeDanmark.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Foreningen bruger i øjeblikket tid på reparation af gydebanker. Havørredens hus bliver formentlig placeret i Haderup ved Haderis Å. Skjern Å Lystfiskefestival planlægges afholdt den sidste weekend i maj 2022.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

I planlægningen af ny idrætspolitik er der stort fokus på udendørsarealer. På sidste møde nævnte Idrætsrådet, at der var ønske om at få sået blomsterblandinger på ubenyttede fodboldbaner. Det viser sig at være ret dyrt, men er fortsat et ønske.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Landboforeningen arbejder på, at få klarhed over hvad landbrugsreformen kommer til at betyde. Lavbundsprojekter er også noget der fylder meget, Det er en kæmpe opgave at finde de mange arealer. Forundersøgelserne til lavbundsprojekterne er dyre, så landboforeningen anbefaler, at man arbejder i store områder.

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

DN har netop afholdt repræsentantskabsmøde, hvor man vedtog en ny politik frem mod 2026. Der tales om et projekt med vindmøller i Høgildgaard Plantage. Lokalafdelingen i Herning har fået bevilliget nogle penge der må investeres i blomsterblandinger. Knud Erik vil gerne have ideer til, hvor det kunne være relevant. Der er afholdt det første møde i Storåkomiteen. DN deltager i den lokale interessentarbejdsgruppe for Naturnationalpark Stråsø. DN og DOF har i samarbejde med kommunen arbejdet på at få tilpasset projektet omkring Holing Sø, så naturen får plads.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Der har været afholdt Knudmosejagt for 27. år i træk. Oprindeligt var jagten et ønske fra politikerne om at få reguleret vildt, som trak ind i private haver. I dag er jagten mere en hyggelig dag, hvor man også får talt vildtet op. Jægerfestivalen som er ved at blive planlagt, ligger lidt på standby pga. corona. Ole vil gerne give en orientering, men venter til der er større sikkerhed for at festivalen kan blive til noget.

Tilføjelse efter mødet: Ole har oplyst at Jægerfestivallen aflyses pga. Corona.

Teknik- og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Der har været travlt med valgkamp. Teknik og Miljøudvalget skifter navn til Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget. Teknik og Miljøudvalget har holdt et fælles møde med Byplanudvalget om arealanvendelse.

Teknik- og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

Teknik- og Miljøudvalget har drøftet kommunal skovrejsning. Det er svært at finde arealer, som ikke allerede er planlagt til andre formål. Derfor vil man se på om opkøb af jord til skovrejsning kan være en mulighed, ligesom tanken om at skabe folkeskove kunne være en løsning.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Der må ikke være kommerciel drift i de kommende Naturnationalparker, dermed heller ikke biavl. Biavlerne mener ikke at honningproduktion er til skade for naturen.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Permakultur Herning er blevet involveret i et samarbejde med familielandbruget under L&F.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

DOF og DN har i samarbejde med kommunen arbejdet på at få tilpasset projektet omkring Holing Sø, så naturen får plads.

Dan Overgaard, Herning Kommune

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev der fra 2021 afsat 500.000 kr. med det formål at løfte kvaliteten af formidlingen af de herligheder, Herning-egnen byder på. I den forbindelse blev der oprettet en pulje til samarbejder om formidling. Pengene er i år brugt til et samarbejde med lokale borgere i Sinding-Ørre, hvor der er etableret nye stiforbindelser samt udvikling af en app med Natureventyr, som særligt er rettet imod børnefamilier. Natureventyrene foregår på lokaliteter rundt om i kommunen og familierne guides rundt i området igennem et eventyr der fortælles via appen. Puljen kommer igen til næste år, så Grønt Råd opfordres til at komme med ideer til projekter.

I forbindelse med konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune er der lavet skilte, som borgere kan sætte op i deres vilde haver. Skiltene kan hentes gratis på biblioteket.

Som et led i arbejdet med kommunens klimahandleplan arbejdes der med skovrejsning. I forbindelse med VM i ridning i 2022 lægger kommunen arealer til en sponsorskov på 20 ha. Tilskud til læplantning findes stadig, men man skal søge individuelt, hvilket gør ordningen bureaukratisk tung.

Det handler om forventningsafstemning, når man taler om blomsterblandinger. På boldbaner og andre steder hvor der er græs i dag, vil et blomsterflor være svært at etablere uden at det bliver omkostningstungt. Der er lagt blomsterløg i parkarealerne for 100.000 kr. Omkostningerne til blomsterløg er formentlig lavere driftsmæssigt i forhold til blomsterblandinger.

Anders Rahbek bemærkede at Ringkøbing-Skjern Kommune har kontakt til landbruget i forbindelse med konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. I Herning Kommune er man også i dialog med landbruget. Ole Rønnov bemærkede at det er svært at navigere i tilskudsjunglen, når man som frivillig gerne vil lave naturtiltag.

Nationalpark Stråsø - Tina Pedersen, NST

Tina Pedersen fra Naturstyrelsen Vestjylland fortalte om projektet med at skabe en naturnationalpark i området omkring Stråsø. En naturnationalpark er et større sammenhængende naturområde uden skov- og landbrugsproduktion, der skal forvaltes med natur og biodiversitet som hovedhensyn, med henblik på at naturen i området så vidt muligt kan udvikle sig på egne præmisser. Naturnationalparkloven sætter rammerne. Stråsø er en af de første 5 politisk udpegede naturnationalparker. Det statsejede område er på ca. 3.600 ha og skal sikre biodiversiteten gennem frie dynamikker, naturlig hydrologi og ophør af skovdrift. Der er i Stråsø mulighed for at hegne med alm. kreaturhegn, der tillader vildtets frie bevægelighed, og holder udsatte store græssere, som heste og kvæg, inde - men ikke befolkningen ude.

Naturstyrelsen er ved at udarbejde en projektbeskrivelse med principper for forvaltning af området. Undervejs i arbejdet er der interessentinddragelse igennem den lokale projektgruppe hvor berørte kommuner, naboer, sogne/borgerforeninger, brugerråd og grønne foreninger (DN, DOF, DJ, Friluftsråd, Rideforbund, MTB, O-løbere, sportsfiskere mfl.) er inviteret med. Herudover er 2 nationale arbejdsgrupper, en videnskabelig og en interessent, tilknyttet arbejdet. Projektbeskrivelsen skal politisk godkendes af Miljøministeren og sendes i offentlig høring, inden naturnationalparken er en realitet. Man forventer at kunne indvie Naturnationalparken i 2023.

Ole Rønnow, som deltager i den lokale arbejdsgruppe som Jægerforbundets repræsentant, roste Naturstyrelsens måde at gribe opgaven an på.

Knud Erik Christensen bemærkede at det kommunalt ejede Præstbjerg Naturcenter har naturmæssig sammenhæng til naturområdet omkring Stråsø. Denne sammenhæng kan styrkes.

Grønt Råd havde efterfølgende en diskussion af kulturhistoriske landskaber i forhold den naturlig succession, samt en snak om invasive versus hjemmehørende arter.

Gjellerup Enge - Louise Berg Hansen, Herning Kommune

Louise gav en kort status for naturprojektet i Gjellerup Enge. Ideen er opstået hos Ege Tæpper og kommunen har i samarbejde med Den Danske Naturfond arbejdet videre med ideen. Området ligger bynært og har stort potentiale for at blive mere interessant både naturmæssigt og friluftsmæssigt. Projektet omfatter i øjeblikket arealer ejet af Ege Tæpper, Herning Kommune, Den Dansk Naturfond, Herning Vand og nogle private lodsejere. Der er ved at blive lavet samarbejdsaftaler på disse arealer.

Sideløbende er der ved at blive udarbejdet en naturplan, en friluftsplan og en hydrologiundersøgelse for området. De 3 planer skal tilsammen pege på, hvordan området bedst kan forvaltes, så der skabes en bedre natur og bedre adgangs- og oplevelsesmuligheder. Lokale borgere og interessenter vil blive inddraget i udviklingen af området.

Eventuelt

Mødedatoer for 2022:

- 3. marts 2022

- 2. juni 2022

- 8. september 2022

- 24. november 2022

Der kommer invitationer til møderne i begyndelsen af 2022.

Referat fra mødet 16. september 2021

Mødet blev afholdt i Herning Vands lokaler på Ålykkevej 5, 7400 Herning, kl. 15-17.

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Ikke mødt:

Friluftsrådet: Karsten Johansen
Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Ole sidder med i den lokale arbejdsgruppe for Naturnationalpark Stråsø som medlem i lokal arbejdsgruppe. Gruppen har holdt det første møde. Naturnationalparken bliver med lave hegn, så dyrenes fri bevægelighed er sikret, og tamdyr, der bliver sat ud, vil blive tilset. Der kommer ikke en naturnationalpark ved Skjern Å, og det er glædeligt set fra jægernes side.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der har være afholdt Naturens dag i Skarrild med 75 deltagere. Lystfiskeforeningens Naturskole i Skarrild har fået 20.000 kr. fra Friluftsrådet. Karup Å konkurrencen har været afholdt med 290 deltagere. Overskuddet går til vandpleje i åerne. Der er kommet en bæver i Haderis Å, hvilket bekymrer lystfiskerne.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Intet

Dansk Skovforening: John Milther

Der er kommet nye regler om rydning, som har betydning for læhegn og mindre bevoksninger. Flis kan ikke sælges, medmindre der bliver gentilplantet. Det behøver ikke være på samme sted, det må gerne være et andet sted på ejendommen. Hededanmark har indviet en biodiversitetspark i Viborg. Parken er et udstillingsvindue for omlægning af grønne områder til mere biodiversitet.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Der er Åbent landbrug søndag den 19. sept. Vagn foreslår, at midterrabatterne på de nye veje i Løvbakkerne bliver sået til med blomster. Vagn bemærker, at blomster i skovene i Gullestrup ikke ser godt nok ud. Dan svarede, at der er tale om dækafgrøder, måske forklarer det, at det ikke ser pænt ud. Biavlerne har haft indbrud på Bakkegården, der er stjålet en traktor. Vagn spørger om kommunen kan klippe stier derude. I forbindelse med de nye naturnationalparker spørger Vagn, hvordan man vil sikre imod indavl. Dan svarer, at de, dyr der bliver sat ud, er tamdyr, så ejeren sørger for tilsyn og dyrevelfærd.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Der er lav aktivitet i foreningen, fordi der ikke bliver givet tilskud til læplantninger i øjeblikket.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Der er åbent landbrug i Simmelkær på søndag den 19. september. De store dagsordener i landbruget for tiden er klima og CO2. Landbrugsreformen er skubbet videre til Landbrugsministeriet. Der er lavet en youtube-film om muslingeopdræt ved Venø. Storå-komiteen starter op igen. Det fælles samarbejde er vejen frem.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museet har fået ny direktør: Kristine Holm-Jensen. Der er travlt nu, hvor corona restriktionerne er borte. Det betyder gæster på museet og travlt med arkæologien.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Charles har fået forespørgsler på, hvilke blomsterblandinger, der kan bruges på boldbaner, der ikke længere bliver benyttet som boldbaner. Idrætsrådet er i gang med oplukning efter corona. Det handler om at få medlemmer tilbage og få gang i bevægelse. Idrætsrådet deltager gerne i de bevægelsesprojekter, kommunen laver.

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Torben spurgte til status for Døvling Bæk. Dan svarede, at kommunens vandløbsmedarbejder vil kontakte Torben i næste uge.

Teknik- og Miljøudvalget: Jens-Bernhard Knudsen

Jens-Bernhard fortalte, at ud over Teknik- og Miljøudvalgets møder, har han deltaget i møder i vandoplandene for om Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord. Det var landbruget, der inviterede for at skabe dialog om den fælles indsats for at nå målene i vandplanerne.

Kommunen deltager i projektet DK2020, som handler om at nedbringe kommunens CO2-udledning. Løsningen er partnerskaber med mange aktører, for kommunen som virksomhed kan ikke alene nedbringe CO2-udledningen til de fastsatte mål.

Natur og Grønne Områder, Herning Kommune, Dan Overgaard

Kommunen har medvirket i et vandløbsprojekt ved Staulund. Projektet omfatter naturgenopretning af tidligere dambrugsareal, hvor åen er blevet genslynget og lagt op i terræn, og hvor der nu bliver plads til naturen.

For at styrke formidlingen af naturen til børnefamilier, er der arbejdet med et formidlingsprojekt, som kaldes Natureventyr. Projektet har udviklet en app, man kan bruge ude i naturen, og som virker som guide. De første eventyr er i drift og er blevet godt modtaget.

Der er åben skolefestival i øjeblikket, hvor skolebørn får gratis buskørsel til Præstbjerg Naturcenter, hvor der er naturvejledning og arrangementer.

Nyt stisystem ved Nybro-Ørre er blevet indviet. Det er lokale ildsjæle, der har foreslået forløbet og har sørget for lokal opbakning.

Miljøministeriet har netop offentliggjort en liste over 23 steder der kan blive til Naturnationalpark. Skjern Å er ikke på listen.

Kommunen arbejder med skovrejsning, der bliver plantet ca. 10 ha i år ved Kibæk og ved Sdr. Felding. Hvis der er steder, som får afslag på statsligt tilskud til at plante skov, er lodsejere mere end velkomne til at kontakte kommunen, som gerne vil bidrage til at undersøge mulighederne for privat-offentlig samarbejde om skovrejsning.

Der arbejdes med et lavbundsprojekt ved Fuglkær Å og vandløbsvedligeholdet kører godt i år. Lavbundsprojekter finansieres både med EU-midler og nationale midler.

Herning Vand

Benny Nielsen, som er afdelingsleder for planlægning og projekter, fortalte om Herning Vands arbejdsopgaver. Herning Vand håndterer 15 mio. m3 spildevand årligt og har et kloaknetværk på 1500 km. De leverer 3 mio. m3 drikkevand årligt til ca. 66.000 mennesker.

Kloaksystemet skal separeres, dvs. regnvand og spildevand skal i hver sin ledning. Det bliver gjort, der hvor det giver teknisk mening. Mange steder i den nordlige del af kommunen er man allerede langt. Uvedkommende vand, gør man en indsats for at mindske, det er vand, der siver ind i kloakledning udefra. De gamle kloaksystemer er også ved at være slidt, så de trænger til at blive skiftet. Det er fornuftigt at være foran inden kloaknettet bliver for gammelt.

Torben Gram spurgte, om der bliver lavet opfølgning på separeringsprojekterne. Det gør der, og hvis der er tiltag, der skal rettes, bliver det gjort.

Herning Vand arbejder også med formidling, fx Obs på at bilvask mm ikke skal i kloakken, det ender i vandløbet og er ikke godt for miljøet.

Der arbejdes på at komme overløbene til livs. Der er 61 overløb, men stor forskel på, hvor meget de giver. Det er ofte stærkt fortyndet spildevand, når det sker. Der er målere på, så man får overblik hvor ofte og hvor meget. Dermed bliver det muligt at prioritere rigtigt.

Tilbageholdelse af regnvand foregår i reguleringsbygværker, hvor man kan gemme vand. Ved at holde øje med vejrudsigten, kan man planlægge forud for store regnskyl og sørge for, at der er plads i de tanke, der skal modtage.

Vandplanerne dikterer de indsatser, som Herning Vand arbejder med. Der bliver lavet mange regnvandsbassiner. Udseendet bliver løftet med blomsterblandinger og tiltag som ser pæne ud. Der er dialog med kommunen om, hvordan det gøres.

Renseanlæggene er gode til at opsamle mikroplast. Spildevand fra sygehuset indeholder medicinrester. Man undersøger, hvordan det kan renses biologisk.

Herning Vand bruger meget energi til vandrensningen, men kan samtidig selv producere energi. Arbejder på at blive emissionsneutral.

Fosfor er en ressource, som kan trækkes ud af spildevand og bruges i landbruget. Herning Vand laver fosfor som piller og sælger i øjeblikket produktet til Frankrig.

En ny kildeplads til indvinding af grundvand bliver anlagt i Løvbakkerne. Den vil kunne forsyne Herning med drikkevand. Man arbejder også på at bygge nyt vandværk. Skovrejsning er med til at sikre rent grundvand til fremtiden.

Der skal laves en ny Klimatilpasningsplan, som bliver et tillæg til spildevandsplanen. Det er kommunen, der står for det, og den bliver lavet i samarbejde mellem kommunen og Herning Vand.

Foldere og avis blev delt ud på mødet.

Direktør for Herning Vand, Niels Møller Jensen, fortalte om Herning Vands arbejde med verdensmål.

Fællesskabet betyder noget i Danmark. Grønt Råd er også en form for fællesskab. Fællesskabet i FN har formuleret de 17 verdensmål. Disse mål er efterhånden kendte i Danmark.

Verdensmål som Herning Vand aktivt arbejder med: 

 • 4 Kvalitetsuddannelse - HV har oprettet et ungdomspanel.
 • 6 Rent vand - Rensning af spildevand med medicinrester fra hospital. Nyt vandværk som skal være i drift i 2027 og som erstatter de 3 der findes i dag.
 • 13 Klimaindsats. Er med i projekt som skal håndtere stigende grundvandsstand. Skal afhjælpe problemer som opstår ved store regnmængder.
 • 17 Partnerskaber for handling. Vigtigt at tale sammen, men også at få skabt handling.

Der blev spurgt, hvorfor der er krav om en årlig tømning af septiktanke på landet, når tilsvarende tanke i byerne ikke er omfattet.

Svaret er, at Herning Kommune har vedtaget et regulativ, der siger at alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have tanken tømt en gang årligt.

Det regulativ ligger tilgængeligt på Herning Vands hjemmeside.

Danmarks Vildeste Kommune

Kommunen har netop offentliggjort hjemmesiden Vild med natur i Herning Kommune. Her kan man følge med i hvilke tiltag, der bliver gjort for at gøre Herning Kommune til Danmarks Vildeste.

Kommunen har formuleret en formålsbeskrivelse, som lyder således:

Vi vil arbejde for at skabe mere, vildere og bedre natur - alle de steder vi kan, og hvor det giver mening. ​

I Herning tror vi på, at alle kan være med til at gøre en forskel. Selv små tiltag kan sprede ringe i vandet og øge interessen for vores natur, men der skal også sættes ind der, hvor vi for alvor kan gøre en forskel for biodiversiteten - vi kalder det vild, vildere, vildest.​

Derfor har vi også fokus på at alle tiltag tæller, og at alle projekter kan have en værdi. Projekter der spænder fra blomsterblandinger, over ændret drift på udendørsarealer, genslyngning af åer, til områder, hvor vi slipper naturen helt fri.​

Summen af det hele bliver for vildt!

På hjemmesiden er det muligt for alle at sende ideer og vilde projekter, som man selv har igangsat, ind. De vilde projekter kan blive vist på siden og kan dermed tælle med i konkurrencen. De vilde ideer vil blive vurderet for, om de kan føres ud i livet.

Det vigtige budskab er, at der skabes plads til natur. Blomsterblandinger er gode til blikfang og formidling, men de giver ikke nødvendigvis permanent plads til natur. Det gøres i de store naturprojekter, som kommunen er med til at drive, fx Gjellerup Enge og Stavlund Naturgenopretning.

Blomsterblandinger blev diskuteret. De er gode til at skabe opmærksomhed. Men løser ikke naturens kvaler.

Eventuelt

Planlægning af næste møde: Ole Rønnow hjælper med dagsorden.

Referat fra mødet 3. juni 2021

Mødet blev afholdt i Museum Midtjyllands lokaler på Vestergade 20, 7400 Herning, kl. 15-17.

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Friluftsrådet: Karsten Johansen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk

Ordstyrer: 

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær:

Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museets direktør har sagt op, hun skal være udstillingschef for de kongelige museer i København.  Man regner med at kunne ansætte en ny direktør til 1. okt. Den 25. juni åbnes en ny oldtidsudstilling ved Bølling Sø.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Der laves efteruddannelseshold på naturvejlederuddannelsen. Herning Kommune blev opfordret til at sende formidlere af sted på kursus.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Intet

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

I DN arbejder man med småsager og et projekt ved Holling Sø sammen med Herning Kommune. Sammen med DNs afdelinger i Holstebro og Ringkøbing arbejders med Naturnationalpark Stråsø. Der er for nylig afholdt Årsmøde. Naturens dag er ved at blive planlagt. DN er desuden blevet kontaktet af en børnehave som søger hjælp til at lave vild natur.

Dansk Skovforening: John Milther

Arbejder fortsat med klima og biodiversitet i skovene.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Til åbent landbrug vil man forsøge et nyt koncept med flere små arrangementer, som skal gøre mødet med landbruget mere personligt. Man arbejder med nedbringning af CO2-aftryk. Landboforeningen mener at der skal tænkes nyt i forhold til afgræsningspleje.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Der er ingen tilskudskroner til læplantning i øjeblikket. Derfor bliver der ikke plantet ret mange læhegn. Der er dog planlagt plantning af 200 ha skov i regionen. Lodsejere vil gerne plante.

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Døvling bæk har dårlig vandkvalitet, og der arbejdes på et projekt, som ikke påvirker vandføringsevnen. Der er megen fokus på nationalparker. Når man ikke har styr på hvad man må og ikke må i en nationalpark, så ønsker Torben ikke en nationalpark. Torben mener ikke at 'Giv et praj' virker ikke godt nok. Han har eksempler på at de løsninger der bliver lavet på baggrund af henvendelser ikke er gode.

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Fortæller at han deltager i Grønt Råd for at lytte, og derfor ikke har noget med til runden. Rådet er nedsat for at give råd til Teknik og Miljøudvalget.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Der er blevet skudt 105 mårhunde i Herning. Kommunen har støttet med fælder og kameraer. I forbindelse med at der skulle laves shelter og MTB-baner i Vinding Sørvad, er jægerne blevet inddraget. I forbindelse med projektet i Gjellerup Enge ønsker borgerforening og borgere at blive inddraget. Et par svaner i en sø I Hammerum har fået ødelagt deres rede. Ole spørger om der kan gøres noget for at hjælpe? Jægerfestival er udsat til 2022.

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

I forbindelse med udpegningen af naturnationalparkerne er man træt af at biavlerne bliver udelukket. Vagn savner faglighed i debatten. (ref. Det er staten der laver rammerne for de nye naturnationalparker) I forbindelse med ny landbrugsreform, mangler der også faglighed. Som kommentar til Hammerum Herreds Plantningsforening, mener Vagn at der er meget skov i området. Vagn mener desuden at 'Giv et praj' virker godt og at der bliver reageret hurtigt.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

Fortæller at der er afsat ekstra midler til oprensning af okkerbassiner, og at de hurtigt bliver brugt.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der er kommet infektionssygdom hos fisk i Vejle-området. Det er ikke farligt for mennesker, men for fisk. Derfor opfordres der til at lystfiskere renser deres grej inden de kommer til et nyt vandløb, så smittespredning kan undgås. Karup Å konkurrencen er åben i hele åløbet. Overskud går til fiskepleje i Karup Å. På Naturens dag afholdes ligeledes Lystfiskeriets dag. Det er gratis at deltage.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Foreningen oplever et stigende medlemstal, tror det skyldes Corona. Mange har været ude og nyde naturen og vil gerne vide mere om hvad de ser.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Corona-fokus gør at naturen og byen er blevet brugt til bevægelse. Herning Idrætsråd er med i tilblivelsen af Blå Rum ved Fuglsang Sø.

Friluftsrådet: Karsten Johansen

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i Friluftsrådet. Der skal laves ny struktur.

Natur og Grønne Områder, Herning Kommune: Dan Overgaard

Der er blevet udpeget en naturnationalpark ved Stråsø. Knap halvdelen af arealet ligger i Herning Kommune. Borgere kan nu stemme på områder og dermed være med til at bestemme hvor de næste naturnationalparker skal placeres. Loven om etablering af naturnationalparker er netop blevet vedtaget.

Kommunen har indgået et samarbejde med Ege Carpets og Den Danske Naturfond om et stort naturprojekt i Gjellerup Enge. Projektet er under udvikling og samarbejde og inddragelse af borgere og borgerforeninger kommer.

Kommunen vil gerne sende formidlere på naturvejlederuddannelse, men pt. bliver arbejdet prioriteret.

Kommunen arbejder med plantning af skov, men oplever at det kan være svært at finde arealer. Plantningsforeningen opfordres til at kontakte kommunen.

Der er en udfordring i forhold til at rense enkelte okkerbassiner op. Vi arbejder med at rense op ved indløb og udløb samt lave grødeskæring i selve bassinet.

Ang. regler omkring vandløb i nationalparker, så er det Habitatdirektivet og national lovgivning der sætter grænser for hvad man kan i en nationalpark. En nationalpark giver i sig selv ikke yderligere restriktioner.

Der kommer årligt ca. 5000 henvendelser via 'Giv et praj', og det er flere end der kom før denne løsning blev anvendt. Henvendelserne kan på denne måde prioriteres. 'Giv et praj' kan tages op på et kommende møde. 

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der er kommet infektionssygdom hos fisk i Vejle-området. Det er ikke farligt for mennesker, men for fisk. Derfor opfordres der til at lystfiskere renser deres grej inden de kommer til et nyt vandløb, så smittespredning kan undgås. Karup Å konkurrencen er åben i hele åløbet. Overskud går til fiskepleje i Karup Å. På Naturens dag afholdes ligeledes Lystfiskeriets dag. Det er gratis at deltage.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Foreningen oplever et stigende medlemstal, tror det skyldes Corona. Mange har været ude og nyde naturen og vil gerne vide mere om hvad de ser.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Corona-fokus gør at naturen og byen er blevet brugt til bevægelse. Herning Idrætsråd er med i tilblivelsen af Blå Rum ved Fuglsang Sø.

Friluftsrådet: Karsten Johansen

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i Friluftsrådet. Der skal laves ny struktur.

Natur og Grønne Områder, Herning Kommune: Dan Overgaard

Der er blevet udpeget en naturnationalpark ved Stråsø. Knap halvdelen af arealet ligger i Herning Kommune. Borgere kan nu stemme på områder og dermed være med til at bestemme hvor de næste naturnationalparker skal placeres. Loven om etablering af naturnationalparker er netop blevet vedtaget.

Kommunen har indgået et samarbejde med Ege Carpets og Den Danske Naturfond om et stort naturprojekt i Gjellerup Enge. Projektet er under udvikling og samarbejde og inddragelse af borgere og borgerforeninger kommer.

Kommunen vil gerne sende formidlere på naturvejlederuddannelse, men pt. bliver arbejdet prioriteret.

Kommunen arbejder med plantning af skov, men oplever at det kan være svært at finde arealer. Plantningsforeningen opfordres til at kontakte kommunen.

Der er en udfordring i forhold til at rense enkelte okkerbassiner op. Vi arbejder med at rense op ved indløb og udløb samt lave grødeskæring i selve bassinet.

Ang. regler omkring vandløb i nationalparker, så er det Habitatdirektivet og national lovgivning der sætter grænser for hvad man kan i en nationalpark. En nationalpark giver i sig selv ikke yderligere restriktioner.

Der kommer årligt ca. 5000 henvendelser via 'Giv et praj', og det er flere end der kom før denne løsning blev anvendt. Henvendelserne kan på denne måde prioriteres. 'Giv et praj' kan tages op på et kommende møde. 

Løvbakkerne

Karen Louise Smidth fra Naturvejlederforeningen har spurgt til hvad der sker af formidling og tiltag i området omkring Løvbakkerne. Dan Overgaard gennemgik de forskellige tiltag på området:

Et nyt skovområde omkring Bakkegården er ved at blive plantet og udviklet. Det kommer til at indeholde forskellige former for skov, biodiversitet og CO2-lagring og der planlægges formidling i området ligesom det gamle læskur viv blive brugt som madpakkehus. Tidligere formidler i Løvbakkerne Niels Søndergaard hjælper med historik og revitalisering af gammel æblehave. Biavlerne må bruge Bakkegården til deres aktiviteter. En skoleklasse har været med til at plante dele af skoven og de har foreslået navne til skoven. Teknik- og Miljøudvalget har netop vedtaget at skovens navn bliver Bakkelunden. Der er blevet gravet vandhuller og anlagt volde som bliver fine steder til varmeelskende dyr og insekter.

Astrologiforeningen får lagt fast belægning under solen (en installation) og der er ved at blive lavet MTB-spor i Gullestrup.

I dyrehaven går der pt. 33 dyr i en rudel, hvoraf 2 er kalve fra sidste år. Der er blevet lavet en prøvegravning i den nordlige del for at se om der er basis for at etablere et vandhul så dyrene kan finde naturligt vand. I dag får de serveret vand i drikkekar. Rådnepladsen har været tom i nogen tid, den søges anvendt igen.

Handicaplågen ved den store P-plads er blevet serviceret og virker nu som den skal.

Skoleforvaltningen, Genbrug og Affald og Natur og Grønne Områder har lavet et forløb som er med i "Åben Skole Kataloget". Der er 4 forskellige tilbud, der forløber over 2 uger: Pt. har der været 14 dage med fokus på madspild, madaffald og fødevaretab: 4 klasser har været i Præstbjerg og 1 klasse har været i Løvbakkerne. Der er fokus på at få Præstbjerg bragt mere i spil.

Der udvikles "Natureventyr" som er fortællinger der kan hentes på en app, og som skal gøre skovturen mere spændende for børnefamilier. Målgruppen er mindre børn i alderen 3-9 år. Der udkommer 3 eventyr i juli og 4 mere op til efterårsferien.

Pop-up-gåture har være populære.

Et samarbejde med borgerforeningen i Sinding-Ørre er med til at åbne et nyt stisystem i området. Der bliver lavet skilte som sættes op i området. Der er åbning d. 3. juli.

Karen Louise Smidth bemærkede at der virker dødt i Løvbakke Naturcenter og at den almindelige naturvejledning i Herning Kommune er ikke særlig vild, og hun mener der burde gøres mere. Dan svarede at Skoleafdelingen har prioriteret at får så meget formidling ud til skolerne fremfor at få skolerne ud til Løvbakkerne. Martin bemærker at der også bør formidles til voksne. Måske et emne til en kommende dagsorden: hvordan prioriteres naturformidlingen i kommunen?

Bæredygtig Herning

Bæredygtig Herning er en forening til understøttelse af bæredygtighed i Herning Kommune. Thea Lyng Thomsen og Morten Rønde Rasmussen fortalte om foreningen og det arbejde de har sat i gang.

Bæredygtig Herning er en forening som blev stiftet i august 2020. De holder til i lokalerne ved siden af Museum Midtjylland. Ud over Bæredygtig Hernings kontor vil der også blive et åbent kontorfællesskab og lokalerne skal fungere som udstillingsvindue for produkter som medlemmerne af foreningen producerer.

Bæredygtig Herning arbejder med facilitering af netværk. Man søger at forankre tiltag og skabe samarbejder lokalt. Man skal have bæredygtighed ind i kernen af det man gør og det er ikke nødvendigvis nye ting man skal gøre for at blive mere bæredygtig.

Bæredygtig Herning arbejder med natur og biodiversitet. Der er faktisk meget natur omkring Herning, men det er ikke særlig omtalt. Der er mange der efterspørger muligheder for klimakompensation. Kan det være i form af skovrejsning eller ved etablering af vådområder? Kan man gentænke hvordan arealerne bliver anvendt? Kan det gøres smukkere, renere og med mere produktion?

Oplægget fra Bæredygtig Herning affødte en god debat om at landbruget også er en del af løsningen. Grøn forretning er et godt ord. Skal landbrugsjord vige for klimakompenserende tiltag? Eller skal man søge at holde landbrugsproduktionen på dyrkningsfladen og friholde naturen, som på den måde får plads? Karsten Johannesen fra Friluftsrådet fortalte om sine erfaringer med at lave institutions- og virksomhedskontrakter. Anders Rahbek fra Hammerum Herreds Plantningsforening bemærkede at man skal tænke sig godt om, for vi har kun den plads vi har. Har man først sat solceller op, kan pladsen ikke bruges til andet.

John Milther fra Skovforeningen spurgte til hvordan man sikrer sig imod greenwashing, når det tales om klimakompensation? Bæredygtig Herning er opmærksomme på problematikken og har derfor indgået et samarbejde med et universitet for at sikre gode reelle løsninger. Derudover arbejder de også på at få firmaer som ønsker at klimakompensere, til at ændre på egne vaner og dermed nedsætte udledningen.

Vagn Mouritzen fra Familielandbruget Midt-Vest mente at landbrugsarealet er blevet mindre og at årsagen til at mængden af insekter er faldet ikke skyldes pesticider og insekticider, men nærmere at antallet af biler og trafik er steget. Biler og trafik dræber insekter og agerhøns. Vagn savner saglighed i debatten og spørger om man ser på de rigtige parametre.

Martin Winther Olesen fra Museum Midtjylland spurgte om Bæredygtig Herning arbejder ud over kommunegrænsen. Det gør man ikke pt, men Collective Impact (ref: Realdania-projekt som arbejder med multifunktionel arealanvendelse og lokale samarbejder om at skabe forandringer) har forsøgt med noget lignende, som man lader sig inspirere af.

Danmarks Vildeste Kommune

Herning kommune har tilmeldt sig miljøministeriets konkurrence om at blive DK's Vildeste Kommune. Det er der 92 kommuner i Danmark der har gjort. Konkurrencen starter i april 2021 og forløber indtil slutningen af 2022. Herning kommune har angivet i tilmeldingsmaterialet at vi vinder fordi: "Vi har ambitioner, vi skaber rammerne, vi sikrer varighed gennem samarbejde og vi er vilde."

Konkurrencen går ud på at sikre plads til sjældne arter og god natur, det vi under et betegner biodiversitet. Metoden går frem efter 'Brandmandens lov', som går ud på at sikre det uerstattelige. Vi skal passe på naturværdierne hvor de er. Man kan godt genoprette natur, og det gør vi også, men det bliver sjældent lige så godt som det oprindeligt var. Princippet i kommunens tiltag følger tesen: vild-vildere-vildest - alle tiltag tæller. Store som små projekter gavner naturen og vil blive vist på vores kommende hjemmeside, hvor man kan følge konkurrencen.

Siden hedder Vild Med Natur - Herning Kommune

Efterfølgende drøftede Grønt Råd hvordan de enkelte organisationer kan bidrage til konkurrencen. I drøftelsen indgik søerne ved motorvejen mangler liv, i søer i parker kan man undlade at klippe ned til vandspejlet, man kan holde åbent hus på naturprojekterne, grøn inspirationsdag er vild, formidling på sociale medier. Ole Rønnow fra Jægerforbundet opfordrede til at bruge jægerfestivallen i 2022 som udstillingsvindue.

Næste møde

Til planlægning af næste møde, vil en af medlemmerne i Grønt Råd blive opfordret til at hjælpe.

Referat fra mødet 26. november 2020

Referat fra Grønt Råds møde den 26. november 2020.

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Dansk Skovforening: John Milther
Friluftsrådet: Karsten Johansen
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Afbud:

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Landsbykontaktudvalget: Lærke Neseth
Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Ikke mødt:
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram

Ordstyrer:

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Bordet rundt.

Alle fortæller hvad der rør sig i deres egen organisation og som har relevans for rådets medlemmer.

Friluftsrådet: Karsten Johansen

Processen omkring Nationalpark Skjern Å har ændret retning, så man nu forsøger at etablere 2 naturnationalparker. Friluftsrådet er medinitiativtager dette.

Dansk Skovforening: John Milther

Skovforeningen arbejder stadig på at synliggøre skovenes effekt på biodiversitet og klima og CO2. Der er flere projekter i gang hvor firmaer planter skov for at mindske CO2-udledning.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Dorte er blevet inviteret med i et inspirationsudvalg under Familielandbruget. Udvalget skal udvikle events.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Årets rågeregulering er blevet gjort op. 53 jægere har på reguleringsjagt skudt 1752 rågeunger. Herning Kommunen har bevilliget 50.000 kr til mårhundefælder og vildtkameraer. Der er i 2020 skudt eller fanget 77 mårhunde. Knudmosejagten er aflyst pga. corona. Jægerforbundet har oplevet at utilfredse jægere har ringet ind i forbindelse med at Herning Kommune har givet lov til fri teltning i kommunens skove. Jægerforbundet er blevet opmærksomme på at der i forbindelse med etablering af søer og oprensning af søer bliver sat vilkår om at der ikke må fodres og sættes ænder ud. Jægerforbundet mener det er en overimplementering af reglerne. Der efterlyses asfalt på en strækning af Momhøjvej som i dag er belagt med grus. Mange bruger vejen som cykelvej. Der planlægges Jægerfestival i Løvbakkerne lørdag den 12. juni 2021. Man håber på 1500 gæster. Grønt Råd opfordres til at deltage og fortælle om deres arbejde. Overskuddet fra dagen skal gå til knæk cancer.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

der sker ikke så meget, da der ikke er tilskud til læplantning pt. Der er interesserede lodsejere. Nykredit har afsat en pulje til private på 11,5 mio kr til skovrejsning.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Oplyser at der findes en lokalafdeling af naturvejledere som fungerer som fagligt netværk for naturvejledere i Midtjylland. Stiller spørgsmål ved hvorfor de nyansatte i kommunen kaldes formidlere og ikke naturvejledere. Naturvejlederforeningen giver en god efteruddannelse.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Landboforeningen mener at der snart skal tænkes alternativt i forbindelse med afgræsning af natur og grønne områder, da det ikke er rentabelt for dyreholder. Der bliver talt meget om at der mangler natur i landskabet. Landbruget vil gerne lave små biotoper, men tør ikke da det måske kan give restriktioner som følge af ændret national og evt. international lovgivning i fremtiden.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Arkæologerne på museet har set på hvilke planterester der findes i udgravningerne. Disse undersøgelser kan være med til at sige noget om det historiske natursyn. Planteresterne er knyttet til de mennesker der boede i områderne ca. 5000 år før Kr. Fx finder man meget pil i området omkring Snejbjerg og ålegræs er også blevet hentet ind fra fjordene. Omkring Aulum ses fugtigbundsarterne birk og rødel. Til foråret regner man med at have et katalog klar.

Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen

Ved budgetforliget vedtog Byrådet at fordoble midlerne til oprensning af okkerbassiner. Fri teltning var et initiativ som opstod i forbindelse med at sommeren skulle holdes hjemme grundet Corona. Vandrådene har sendt deres indstillinger ind til Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget roser vandrådenes indsats med at blive enige om indsatserne og har godkendt indstillingerne. Jens Bernhard redegjorde for sagsgangen omkring den tilladelse der er givet til etablering af minkgrav ved Vind. På nuværende tidspunkt vil der dog ikke blive gravet mink ned på denne placering.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Efterårets store nyhed er at 4 års atlasundersøgelse er blevet til en bog: Fugleatlas 3. Fuglelivet i DK har det i princippet godt. Skovfuglene er flyttet vestpå. Formentlig pga. ændringer i skovbruget i retning mod mere løv/blandingsskov. Agerbrugsfuglene er her stadig, men er gået tilbage. Og så er det kommet flere nye arter til.

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

Der har været travlt ifm. minkgraven i Vind. Lokalafdelingen er medunderskriver på et skrift til DN-hovedkontoret om at man ønsker en naturnationalpark i området ved Stråsø. Kommunens arbejde med fældning af træer på HP Hansensenvej har givet en række opkald til foreningen. Der bliver arbejdet på at få en sommerfugleambasadør i Herning-området. Det er en person som vil kunne guide virksomheder til at øge biodiversiteten på deres arealer fx omlægning af græsplæner til flere blomster. Foreningen laver, i samarbejde med DOF, et skrift med forslag til hvad man kan gøre i området omkring Holling Sø for at bevare noget af den natur der er opstået i området. Foreningen glæder sig over at Herning Kommune nu er med i Klimakommune+.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Der blev budt velkommen til ny repræsentant for Friluftsrådet, Karsten Johansen. Det bliver i øjeblikket undersøgt hvordan boligudvikling og natur kan kombineres i området omkring Holing Sø. Kommunen hører gerne om andre syn. På HP Hansensvej er egetræerne blevet passet for at de skal udvikle sig til store fuldkronede træer siden de blev plantet i 1972. Det der er mærket op derude, er træer der skal ses på. Træerne er ikke fældet endnu, og det er ikke alle der skal fældes. Det bliver set som noget positivt at folk kender træernes værdi. Der er ved at blive forberedt en politisk sag omkring drift og pleje af træerne.

Præsentation af nye medarbejdere

Rune Sørensen, skovfoged i Natur og Grønne Områder. Rune overtager Poul Kroghs stilling. Rune har været naturmedarbejde i Natur og Grønne områder.

Elsebeth Houe, formidler Natur og Grønne Områder. Elsebeth er uddannet lærer og har en baggrund som naturskoleleder ved NST. Hun skal primært arbejde med formidling af natur- og parkpolitik og være projektleder på Riverfisher.

Trine Munch Skovdal, formidler i Genbrug og Affald. Trine har en baggrund som biolog og naturvejleder. Hun arbejder medformidling af affalds- og genbrugsområdet.

Vandhåndtering i Storå, klimatilpasning og vandparkering.

Oversvømmelser i Storådalen er et problem ikke bare i Holstebro, men også på de lavtliggende vandløbsnære marker. Der er store perspektiver i at diskutere arealanvendelse og muligheder for at tilbageholde vand i oplandet til Storå. Det er værd at bemærke at løsningen på problemet ofte findes andre steder end der hvor problemet er.

Herning Kommune deltager i et EU-finansieret projekt som hedder Coast2coast. Det er alle kommuner i Region Midt og regionen der samarbejder om projektet under titlen: 'En klimarobust Region'. Projektet går ud på at samle viden, vurdere virkemidler, skabe dialog, undersøge hvilke støttemuligheder der findes, monitere på projekter og formidling. Herning og Holstebro Kommuner deltager i et delprojekt om at bringe landmanden ind i løsningen.

Den lokale vandhåndtering omkring Herning er indtil videre udmøntet i 3 klimatilpasningsprojekter i Birk, Lillelund engpark og Spinkebjerg. Yderligere 4 projekter er på tegnebrættet, men endnu ikke udmøntet. Disse projekter sigter på at sikre værdierne i Herning og vil ikke løse problemerne med oversvømmelser i Holstebro.

Vildere natur og mere biodiversitet.

Bæredygtighed var et stort tema i byrådets budgetforhandlinger og det endelige budgetforlig. Der blev med forliget afsat 2 mio. kr. til skovrejsning over de næste 4 år. Det blev vedtaget at der skal arbejdes for etablering af en Naturnationalpark ved Vind Hede og Stråsø Plantage i samarbejde med de berørte kommuner og Naturstyrelsen. Endelig ønsker byrådet at kommunen har fokus på mulige centrale puljer til fremme af biodiversitet, som kunne være interessante for kommunen at søge.

Fokus på temaet i de nationale medier gør samtidig at kommunen oplever en øget interesse for emnet. Rådet drøfter hvorledes der kan arbejdes med emnet og medlemmerne i Grønt Råd opfordres til at fortælle om hvad de selv gør for at sikre biodiversiteten.

Natursyn er en udfordring. Mange ser det ikke, når man lader blomsterne blomstre. Det bliver til gengæld ofte set som værende ikke pænt, når græsset bliver langt. Man ser flere steder at grøftekanten bliver klippet af private, når græsset bliver langt. Landbruget er tilbageholdende med at lade deres arealer blive vilde, af frygt for at det så vil udvikle sig til beskyttet natur og dermed lægge begrænsninger på muligheden for at dyrke og udvide.

Der er et ønske om at få flere vilde arealer med flere blomster. Der er meget græs i Herning. Vejareal ved Vildbjerg, hvor der er blevet sået blomster frem for græs bliver rost. Faunastriberne som Landbruget samarbejder med jægerne, DN, DOF mfl. om, bliver rost. Vild med vilje er ikke blot at lade græsset gro. Der bør investeres i at få lavet noget der er egnet til ikke at blive klippet. Grønt Råd anbefaler at man finder nogle egnede arealer og går i gang.

Måske er der sket en udvikling i holdningen til vild med vilje inden for de seneste år. Kommunen kunne vælge at italesætte hvad vild med vilje er, og man kunne vælge at gå foran og vise borgerne hvordan det kan gøres.

Det er vigtigt at sørge for formidling. Rådet opfordrer til at der bliver etableret demonstrationsprojekter som kan vise borgerne hvordan de selv kan gøre i deres egen have. Det er nemmere at forstå, hvis man laver mindre parceller med forskellige metoder. Det vil virke endnu stærkere, hvis det blev gjort inde i byerne, der hvor borgerne er. Man vil skulle gøre det for formidlingens skyld, ikke for naturens skyld.

Kommunens rundkørsler blev foreslået som steder det kunne være interessante at lave mere vilde. Som et bud på hvad foreningerne selv kan gøre fortalte John Milther at Skovforeningen har inviteret DN på skovvandring i Birkebæk Plantage mhp. at skabe dialog om hvordan naturen kan få mere plads i skoven.

Eventuelt.

Herunder planlægning af næste møde.

Martin Winther Olsen hjælper med planlægningen af næste møde.

Karen Louise Smidth foreslog at et punkt på et kommende møde kunne handle om planerne for udvikling af Løvbakkerne.

Dorte Fløjgaard foreslog et oplæg om Klimakommune+. 

Referat fra mødet 3. september 2020

Mødet blev afholdt i Løvbakkehuset, Løvbakkevej 32, 7400 Herning, samt som ekskursion til Gullestrup og Lind.

Dagsorden:

 • Bordet rundt
 • Præsentation af vandløbsmedarbejdere
 • Status på vandrådsarbejdet
 • Status på nationalparkarbejdet
 • Eventuel.
 • Ekskursion: Drøftelse af MTB-spor. 

Deltagere:

 • Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
 • Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
 • Dansk Skovforening: John Milther
 • Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen
 • Friluftsrådet: Karsten Johannesen
 • Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard
 • Herning Idrætsråd: Charles Damholt
 • Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth
 • Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard
 • Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
 • Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
 • Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune.

Afbud:

 • Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
 • Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
 • Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
 • Teknik og Miljøudvalget: Jens Bernhard Knudsen
 • Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
 • Landsbykontaktudvalget: Lærke Neset

Ikke mødt:

 • Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Bordet rundt

Familielandbruget Midt-Vest: Vagn Mouritsen

Positivt med nye folk på vandløbsområdet. Fremhæver at vejrabatter på landet bør klippes for at sikre gode oversigtsforhold.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Idrætsrådet har i den seneste tid haft fokus på corona og udeliv.

Permakultur Herning: Dorte Fløjgaard

Intet.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

Intet.

Dansk Skovforening: John Milther

Skovforeningen følger debatten omkring urørt skov. Foreningen undrer sig over at man skal have urørt skov også i de private skove. Foreningen mener ikke man behøver urørt skov for at have natur. Et eksempel, hvor urørt skov, ifølge foreningen, ikke vil føre til mere natur og biodiversitet, er glansbladet hæg, som er en invasiv planter der breder sig i skovene. Vi bør fælde flere af dem, især modertræerne.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der skal vælges ny formand i forbundet. Corona har medført mange aflyste arrangementer. Forbundet har modtaget corona-støtte fra staten. Man er lokalt i gang med at etablere gydebanker i Karup Å.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Der har været en del udfordringer forbundet med corona. Jægerne oplever stigende priser på jagttegn og jagtleje ved de kommunale arealer. Derfor undrer det når der i Herning Kommune skal bruges 3 mio. kr. til MTB, som jo er en sport, hvor der ikke er brugerbetaling. Jægerforbundet mener det er flot at kommunen giver midler MTB-sporten. I vandrådsarbejdet oplever Ole at der er udfordringer i forhold til oprensning af okkerbassiner. Ole takkede afgående skovfoged ved Herning Kommune, Paul Krogh, for samarbejdet.  

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

Der er travlt i foreningen. Knud Erik efterlyser tilbagemelding når sager er afsluttede. DN ønsker at Herning Kommune melder sig som Klima Kommune+. Der afholdes naturens dag den 13. sept. i Løvbakkerne https://www.dn.dk/arrangementer/18430-knud-erik-christensen/.

Friluftsrådet: Karsten Johannesen

Friluftsrådet planlægger at afholde generalforsamling den 27. okt. 2020.

Herning-Ikast Landboforening: Jørgen Krøjgaard

Der er kommet et nyt udkast til bæverhandlingsplan. Der er ikke de store ændringer i forhold til den eksisterende. Landboforeningen forudser store opgaver i den forbindelse. Der arbejdes på landsplan med nye regler omkring de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Der er ikke mange berørte lodsejere i Herning Kommune. I vandrådet for Ringkøbing Fjord er man næsten i mål med opgaven.

Naturvejlederforeningen i Danmark: Karen-Louise Smidth

Det har været en speciel sommer for naturvejlederne pga. corona. Der har været en del arrangementer under temaet "vores natur". Der er naturens dag d. 13. I den forbindelse debatteres det blandt naturvejlederne om man skal eller ikke skal afholde dagen, mhp. Corona. Men mange folk kommer ud til naturformidlingen fordi det er naturen der er åben når andet lukker ned pga. corona.

Herning Kommune: Dan Overgaard

Paul Kroghs afløser er startet pr. 1. sept. og hedder Rune Elnegaard Sørensen. Der er ansat 2 formidlere i Teknik og Miljø, en i Genbrug og Affald og en i Natur og Grønne Områder. De vil 

blive præsenteret på næste møde i Grønt Råd. Tilbagemelding på sager gives, hvis man er part. Er man ikke part i sagen, kan man søge aktindsigt.

Præsentation af nye vandløbsmedarbejdere i Natur og Grønne Områder.

Michael Gramkow kommer fra en stilling i Skive kommune. Skal arbejde med vandplansprojekter.

Dagmar Fog Bjerre kommer fra en stilling i Hedensted Kommune. Skal arbejde med vedligehold i Storå samt minivådområder.

Kim Iversen kommer fra en stilling i Dansk Center for Vildlaks (DCV). Skal arbejde med vedligehold i Skjern Å, Von Å mm.

Esben Krøjgaard kommer fra DRIFT, og er fortsat ansat der. Skal være tilsynsmedarbejder i vandløb, samt være tilknyttet naturplejen i den nordlige del af kommunen.

Status på Vandrådsarbejdet, v. Daniel Lindvig.

Arbejdet med vandløb og miljømål er bundet op på vandplanerne. Vandrådene er med til at byde ind med hvordan målene kan opnås. Der er i kommunen en række vandløb som ikke lever op til målene. Der måles på smådyr, fisk og vandplanter. Tiltagene kan handle om at lægge gydegrus ud, fjerne spærringer og lave genslyngninger. Generelt handler det om at skabe bedre fysiske forhold.

Vandrådets opgave er et finde ud af hvordan pengene bruges bedst muligt. Det lykkedes godt når man snakker om det i vandrådene. Fristerne for vandrådene er blevet skubbet, pga. Corona. Læs mere her:

Limfjorden

https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/vandraad/

Ringkøbing Fjord

https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/vandraad-ringkoebing-fjord-2019

I Vandrådet for Ringkøbing Fjord er det kommunen der er kommet med indsatser, vandrådene har prioriteret indsatserne.

Dorte Fløjgaard spurgte: Separering af regnvand fra private ejendomme, giver det ikke mere vand i åerne? Svar: Det er tænkt ind i planlægningen. Regnvand skal håndteres på egen grund, så det er smart at lave LAR-løsninger. Der kommer ikke mere vand i vandløbet, det skal bare ikke forbi rensningsanlægget først.

John Milter spurgte: Bliver der målt på microplast? Svar: nej, ikke så vidt vides.

Status på nationalparkarbejdet v. Louise Berg Hansen

Arbejdet med nationalpark Skjern Å har, pga. corona, ligget stille i den første del af 2020, men er nu så småt i gang igen. Der bliver gennemført lodsejerdialog i 4 forskellige delområder: Værnengene, Dejbjerg, Vorgod Å og Bjørslev Plantage samt Søby Brunkulslejer. Når der er et samlet overblik, vil projektområdet blive revideret.

Der er kort inden sommerferien blevet trykt en folder om arbejdet hen imod en nationalpark. Der bliver i øjeblikket arbejdet på en film som også skal fortælle om projektet.

Regeringen har kort inden sommerferien offentliggjort to nye naturnationalparker. I naturnationalparkerne skal der sikres plads til vildere og mere urørt natur. De 2 naturnationalparker ligger på statsejet jord. Nedenstående skema gennemgår forskellen på nationalparker, naturparker og naturnationalparker.

Forskel på parker
Kategori Nationalparker Naturparker Naturnationalparker
Antal 5 14 2 på vej
Statslig støtte Ja Nej Ja
Samlet areal 231.550 ha Cirka 142.000 ha 1.900 ha
Organisering Nationalparkfond Bestyrelse og Råd Adm. af Friluftsrådet. Drives af kommune eller NST Naturstyrelsen
Bindende Ja Nej Ja
Beskyttet natur Intet krav Krav om 50 % 100 % 
Offentligt/privat areal Begge Begge Kun offentligt

Karen-Louise Smidth bemærker, at der også findes Geoparker, som har til formål at formidle historien om jordens dannelse og den natur og kulturhistorie, der er en følge af geologiske processer.

Eventuel

Knud Erik Christensen fra DN vil gerne hjælpe med at lave dagsorden til næste møde, som er den 26. november.

Ekskursion: Drøftelse af MTB-spor. 

Kommunen ønsker at bygge MTB-spor af flere årsager. Kommunen vil gerne understøtte de lokale folk som gerne vil bruge arealerne og særligt når de lokale tilbyder at hjælpe med at bygge sporet og vedligeholde det. Kommunen vil gerne kunne adskille færdslen, så MTB-ryttere og gående kan færdes sikkert i området. Ved at bygge et MTB-spor af høj kvalitet, sikrer man at MTB-kørerne gerne vil benytte det og dermed undgår at køre i andre mindre egnede områder. Der er afsat 3 mio. kr. over de næste 3 år og der er stor politiks bevågenhed på netop MTB-spor, fordi de kan skabe bevægelse og dermed øge sundheden for borgerne.

Området ved Gullestrup er valgt, fordi det er et område som ikke benyttes af særlig mange i forvejen. Naturindholdet i området er lavt og af lav kvalitet og det ligger tæt op ad en befærdet vej, så der er relativt megen trafikstøj i området. Området består af jordbakker og støjvolde som er menneskeskabte. Voldene kan bruges til MTB-spor og på den måde give et spor med højdeforskelle. Det er et mål at få skabt et ca. 10 km langt MTB-spor som er sjovt og varieret at køre på for både begyndere og garvede kørere. Sporet skal gradueres. 

I Lind fik Grønt Råd mulighed for at se et eksisterende MTB-spor. Fin Lau fra klubben "de små klinger" fortalte at klubben står for at bygge og vedligeholde sporet som er 8 km langt. Klubben har 110 medlemmer. Klubben har en samarbejdsaftale med Herning Kommune om brug af arealet, byggeri af spor og faciliteter samt vedligehold. Klubben har en tæller i området som registrerer hvor mange der bruger sporet. De seneste 3 måneder er der i gennemsnit kørt ca. 50 personer igennem dagligt.

Ole Rønnow fra Danmarks Jægerforbund bemærker at det er fint med et spor til MTB-kørsel, men undrer sig over at mag politisk afsætter midler til en sport og kræver brugerbetaling for andre brugergrupper, fx jægere og lystfiskere som betaler jagtleje og fisketegn.

Charles Damholt fra Herning Idrætsråd spørger hvad man gør for at får MTB-kørerne til at melde sig ind i en klub? Fin Lau fortæller at sporet i Lind er for alle og at der kommer folk fra både Herning og andre steder i landet som benytter det. Klubben arrangerer spor-arbejdsdage, og her vil man gerne have folk til at møde op. Der findes en Facebook-gruppe for MTB-kørere i Herning-området (7400 MTB), som har ca. 700 medlemmer. Den er et forsøg på at nå ud til de kørere som ikke er organiseret i en klub.