Grønt Råd

Det er ikke et krav, at en kommune har et Grønt Råd, men næsten alle danske kommuner har et. Det har vi også.

Skriv til os, hvis der er noget, du mener, vi bør drøfte i Grønt Råd.

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Grønt Råd

 • Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
 • Knud Erik Christensen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Per Fredskild, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Flemming Thomasen, Dansk Ornitologisk Forening
 • John Milther, Dansk Skovforening
 • Ernst Sørensen, Dansk Land og Strandjagt Midt og Vestjylland
 • Orla Elkjær, Friluftsrådet
 • Anders Rahbek, Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Dirk Millenaar, Herning-Ikast Landboforening
 • Martin Winther Olesen, Herning Museum
 • Charles Damholt, Herning Idrætsråd
 • Jens Kaufmann, Landsbykontaktudvalget
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen
 • Sven Joensen, Familielandbruget VEST-Jylland
 • Anders Obling, Vandløbslaugene i Herning Kommune
 • Anders Madsen (V), Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget i Herning Kommune
 • Erling Præstekjær (DF), Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget i Herning Kommune

Kommissorium for Grønt Råd

Formål og grundlag

Grønt Råd er nedsat af Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalg. Grønt Råd er et rådgivende forum for Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalg i spørgsmål, der hører under natur- og friluftsområdet. Rådet drøfter ideer og projekter samt rådgiver Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget inden for natur- og friluftsområdet i respekt for en balance imellem benyttelse og beskyttelse.

Grønt Råd blev skabt i 2007 for at sikre lokal forankring i natur- og friluftsprojekter samt for at rådgive kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens Naturpolitik.

Sammensætning

Rådet består af en række lokale repræsentanter for interesseorganisationer, der dækker Herning Kommune, og som beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet. Desuden deltager repræsentanter for Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalg samt en lokal repræsentant for Naturstyrelsen som statens arealforvalter inden for natur- og friluftsområdet i Herning Kommune.

Grønt Råd for Herning Kommune består af:

 • To repræsentanter for Herning Kommunes Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalg
 • Èn repræsentant for følgende interesseorganisationer:
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk Skovforening
 • Familielandbruget Midt-Vest
 • Friluftsrådet
 • Hammerum Herreds Plantningsforening
 • Herning-Ikast Landboforening
 • Herning Museum
 • Herning Idrætsråd
 • Landsbykontaktudvalget
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Naturstyrelsen
 • Permakultur Herning
 • Vandløbslaugene i Herning Kommune

Organisationernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd (genudpegning kan ske). Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget i Herning Kommune kan beslutte at optage andre organisationer i Grønt Råd, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under natur- og friluftsområdet.

Organisationerne udpeger en suppleant for det ordinære medlem.

Sekretariat

Grønt Råd har sekretariat i Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, Torvet 5, Herning. Eventuelle henvendelser til kommunens administration vedrørende sager, der skal behandles i Grønt Råd skal gå over sekretariatsfunktionen.

Kommunen sørger for forplejning til møderne. Kommunen yder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse.

Møder

Grønt Råd holder 4 ordinære møder årligt. Møder kan afholdes som ekskursioner. På årets sidste møde fastlægges datoer for det følgende års møder.

Til møderne kan der inviteres gæster fra fx særlige interesseorganisationer efter aftale i rådet. Desuden deltager den nødvendige ekspertise fra kommunens forvaltning i møderne. Møderne er ellers lukkede for offentligheden.

Forvaltningen kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel.

Forvaltningen kan endvidere i ekstraordinære tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra rådets medlemmer.

Der er mødepligt til Grønt Råds møder. Er man forhindret i at deltage i et møde, sender man en suppleant.

Mødeindkaldelse

Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.

Dagsorden

Møderne, undtaget ekskursion, følger en dagsorden med følgende punkter:

 • Runde, hvor hver deltager beretter om hvad der rør sig i organisationen
 • Behandling af dagsordenspunkter
 • Workshop eller drøftelse, hvor et relevant emne behandles
 • Eventuelt

Medlemmerne af Grønt Råd inddrages i planlægningen af dagsordenen. Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

Referat

Sekretæren udsender referat til godkendelse fra møderne, så vidt muligt senest 14 dage efter mødernes afholdelse. Ethvert medlem kan forlange at få sin på mødet fremsatte mening ført til referat. Skriftlige bemærkninger til referatet skal være sekretariatet i hænde inden 8 dage efter referatets fremsendelse. Endelige referater er offentligt tilgængelige på Herning Kommunes hjemmeside og udsendes til Grønt Råds medlemmer samt forelægges Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget.

Udtalelser

De to repræsentanter for Herning Kommune kan udtale sig på Grønt Råds vegne, men Grønt Råds medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.

Kommissorium

Ændring af kommissorium kan kun ske ved beslutning i Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget.

Kommissoriet er godkendt på Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgets møde 21-02-2022 og er gældende fra denne dato.

Kommende møder

Mødedatoer for 2024:

 • 7. marts
 • 13. juni
 • 12. september
 • 28. november

Referat mødet 30. november 2023

Mødet blev afholdt på Rådhuset, Torvet 5, Herning, lokale C1.26 – indgang C på Bethaniagade kl. 15-17.

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Dansk Skovforening: John Milther

Friluftsrådet: Orla Elkjær

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Herning-Ikast Landboforening: Dirk Millenaar

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Dansk Land og Strandjagt Midt og Vestjylland: Ernst Sørensen

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Anders Obling

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen

Afbud:

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk

Ikke mødt:

Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann

Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Bordet rundt

Alle fortæller om hvad der rør sig i ens egen organisation, og som har realvans for Grønt Råds medlemmer.

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

Foreningen modtager en del henvendelser vedr. Herning lufthavn. Foreningen taler om hvordan kan man få mere natur ind i vindmølleprojekter. Skovgård i Lemvig kommune, har fine eksempler. Der blev spurgt til hvorfor der skal sættes hegn på Præstbjerg Naturcenter.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Idrætsrådet arbejder på at forberede DM-ugen, som afholdes i 2024.

Herning-Ikast Landboforening: Dirk Millenaar

Landboforeningen har holdt temaaften om biodiversitet, hvilket var en succes.I starten ad november blev der holdt  delegeretmøde i Dansk Landbrug. Der opleves problemer med for mange krondyr i flere områder, hvilket der er blevet skrevet om i Landbrugsavisen.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Museet glæder sig over at skoleformidlingstjenesten er blevet forlænget. Museet har modtaget en større fondsbevilling til ny udstilling.

Dansk Skovforening: John Milther

Foreningen arbejder for tiden på at udvikle redskaber til at håndtere alle de elementer som skoven skal indeholde: drift, biodiversitet, natur, fortidsminder, friluftsliv, jagt osv. Redskabet skal vise hvornår på året det er bedst at lave tiltag i skoven.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Krondyr og dådyr udgør problemer mange steder. Der har været reguleringsjagt på Ovstrup Hede, men jagtudbyttet har været for lavt pga. dårligt vejr. Jægerforbundet deltog på Naturens dag sammen med DN i Løvbakkerne. Savner opbakning fra andre foreninger. Jægerforbundet deltog på Åbent landbrug, som var en succes. Flere jægere deltog i reguleringsjagt i Løvbakke Dyrehave, Ole bemærker at jagten var godt planlagt og afholdt. Der har ligeledes være afholdt Knudmosejagt. Kommunen hjælper jægerne med at søge midler til mårhundejagt.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Der har været afholdt Karup Å konkurrence, hvor 222 deltog. Overskuddet går til vandpleje. Man ser ind i en organisationsændring i lystfiskerforeningerne omkring Karup Å. Man oplever at det er svært at få nye medlemmer.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Der bliver fortsat ikke plantet læhegn i foreningsregi. Ander har fået nogle spørgsmål om hegn og låger i Gjellerup Enge. Der blev svaret at der ikke er sat nye låger op siden hegnet blev etableret.

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Anders Obling

Anders fortæller at selv om der har været megen regn, så er det lykkes at få ledt vandet væk. Jordene er dog helt vandmættede på nuværende tidspunkt.

Dansk Land og Strandjagt Midt og Vestjylland: Ernst Sørensen

Oplever også at der er meget hjortevildt. Mener at landmændene skal være med til at løse problemet. De forskellige jagttider på dåvildt gør det besværligt at få reguleret.

Friluftsrådet: Orla Elkjær

Friluftsrådet behandler ansøgninger lige nu. Orla vil kontakte Friluftsrådets medlemsorganisationer i Herning Kommune, for at få dem mere på banen. Nat i naturen har været afholdt og var en succes.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Fugleværnsfonden har købt 70 ha ved Stoubæk Krat.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

Udvalget arbejder meget med klimaplanen.

Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen

Udvalget arbejder også på en ny cykelplan som måske vil betyde flere stier.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Den Danske Naturfond har åbnet for ansøgninger til en pulje til naturprojekter læs mere via følgende link: Har du et godt naturprojekt? Sådan søger du støtte - Naturfonden: Naturfonden

I 2024 skal der gennemføres en besparelse på græsklipning på 700.000 kr. Det vil kunne mærkes, og kunne ses. Der arbejdes på en plan for inddragelse af borgere for at få kendskab til lokale forhold.

Der har været afholdt reguleringsjagt i Dyrehaven. Dan sagde TAK for hjælpen til alle de frivillige der deltog.

Forpagtninger har været i udbud, 480ha fordelt på 9 arealer. Arealerne er udbudt på konkurrencelignende vilkår hvor økonomi, naturpleje og friluftsliv har været bestemmende parametre. Præstbjerg har været et af områderne. Aftalerne er nu ved at blive lukket.

Bæver er en art der giver mere og mere arbejde. I forvaltningen er studerende og Torben Thinggaard fra Sportsfiskerforbundet behjælpelige med opgaven. Bæver konflikter af og til med laks og begge arter er beskyttede.

Udtagning af lavbundsjord i Herning Kommune v. Nikolaj Wagner, Herning Kommune

Som et led i Herning kommunes klimahandlingsplan samt landbrugsaftalen fra 2021, arbejdes der i disse år med udtagning af lavbundsjord. Følgende punkter vil blive præsenteret for rådet:

 • Hvad er lavbundsjord og hvorfor arbejde med udtagning
 • Sådan arbejder vi med udtagning i Herning kommune
 • Status på udtagningen

Spørgsmål som vil blive drøftet på mødet: Hvordan kan vi sikre en større grad af opbakning til projekterne?

Landbrugsaftalen danner rammen om denne indsats. Kommunen har samarbejde med landbrugsforeningerne og deres udtagningskonsulent Karen Thomasen.

Formålet med udtagning af lavbundsjord er at reducere drivhusgas-udledningen, som er den samlede mængde af drivhusgasser herunder både CO2, metan osv. Drivhusgasudledningen kommer fra tørveholdige jorde. Formålet er også at reducere kvælstofudledningen. Lavbundsjorde er tidligere mosearealer som er blevet drænet for at man kan dyrke. Besparelsen i udledning er afhængig af mange faktorer og varierer fra areal til areal. Lavbundsarealer sætter sig med tiden og bliver ofte mere vandlidende over tid. Der er forskellige ordninger som man som lodsejer kan opnå kompensation fra. Nikolaj gennemgik de forskellige ordninger.

Når man søger et klimalavbundsprojekt, som kommunerne kan gennemføre, starter man med en forundersøgelse. Viser forundersøgelsen at det giver mening at gennemføre projektet, går man videre med en anlægsfase og slutter af med opretholdelsesperioden, som betyder at arealet permanent er taget ud af drift. Lavbundsprojekterne som Landbrugsstyrelsen står for, er mere komplicerede, men rummer også mulighed for jordfordeling samt en værditabsmodel.

Kommunen har på nuværende tidspunkt påde realiserede projketer og projekter der under realisering, projekter hvor der er søgt om tilsagn og projekter hvor der mangler opbakning:  

 • Realiseret – 24 ha
 • Under realisering – 27 ha
 • Søgt om tilsagn – 554 ha
 • Manglende opbakning – 225 ha

4%brak har som sådan ikke noget med lavbundsprojekter at gøre. Når et areal indgår i et lavbundsprojekt, er jorden udtaget og kan ikke anvendes som brak.

Storå-komiteen er kommet med en rapport som bl.a. viser hvor der er sket sætninger af jorden.

Kombination af solenergi med lavbundsprojekter kan principielt godt lade sig gøre, men det ses ikke ofte.

En landmand som har et lavbundsprojekt på sin jord, vil kunne afrapportere det i sit ESG-regnskab. Jord som indgår i lavbundsprojekter, får status af natur. Arealerne som ligger som nabo til et lavbundsprojekt ændrer ikke status.

Kommunal skovrejsning v. Louise Berg Hansen, Herning Kommune

I Herning Kommunes klimaplan, som blev vedtaget i oktober 2022, er der peget på at øget skovrejsning er en indsats, der skal arbejdes på. Der er potentiale for skovrejsning på både kommunalt ejer og privat ejet jord.

Spørgsmål som vil blive drøftet på mødet: Hvordan kan vi støtte op om skovrejsning på privat jord.

Potentialet for skovrejsning på kommunalt ejede arealer er blevet gennemgået. Ud af kommunens knap 5000 ha er der potentiale for skovrejsning på godt 1300 ha. Hovedparten af disse arealer er allerede planlagt til andre formål, fx. i lokalplaner og byggemodningsområder. Ved en yderligere gennemgang er der fundet godt 80 ha, fordelt på 6 arealer, hvor skovrejsning vil være mulig inden for en overskuelig tidsperiode. De 6 arealer vil nu blive kvalificeret yderligere og skovrejsning vil blive tilrettelagt.

Der blev gennem de seneste 10-12 år rejst ca. 10 ha skov årligt på private arealer. I 2023 ser vi et markant fald. Her er der kun søgt om skovrejsning på 3 ha. Grønt Råd blev opfordret til at komme med bud på hvordan kommunen kan støtte yderligere op omkring en øget skovrejsning.

Dirk nævnte at der skal tilbydes flere penge. Solcelleproducenter tilbyder mere for jorden.

Dan nævnte at det spiller ind at der bliver talt om CO2-afgift og 4%-brakordningen. Der er kamp om arealerne.

John nævnte at arealerne findes, men der er mange regler, hvilket giver bureaukratiske usikkerheder. Skovrejsningskonsulenterne oplever at blive bremset i godkendelsesprocedurer.

Charles nævnte at der er fare for greenwashing når virksomheder kan betale for etablering af skov og dermed kunne afrapportere det i ESG-regnskab uden at ændre noget i egen produktion. Dan nævnte at den løsning godt kan være god, for det er ofte arealerne til skovrejsning der mangles.

Martin opfordrede til at indkalde de skovrejsningskonsulenter der arbejder i kommunen til et møde, hvor problematikken kan blive gennemgået.

Dan nævnte at der fra kommunens side overvejes en revision af kommunens udpegninger af negativ og positiv skovrejsning ved den kommende revision af kommuneplanen. Der flere vilkår indenfor skovrejsning, der kan flyttes på i forbindelse med en kommuneplanrevision.

Fremmøde til Grønt Råds møder v. Dan Overgaard, Herning Kommune

Der er 16 medlemmer i Grønt Råd. Der har over de seneste 2 år været et fremmøde på 10-11 personer til møderne. Der kan naturligvis være mange årsager til afbud, men forvaltningen og Miljø-, Infrastruktur- og naturudvalget ønsker større fremmøde til Grønt Råds møder.

Spørgsmål som vil blive drøftet på mødet: Hvordan øger vi fremmødet til Grønt Råds møder?

Der opleves faldende deltagelse og at der sjældent sendes en suppleant. Manglende fremmøde betyder et fald i kvaliteten af møderne, fordi rådets sammensætning er divers, hvilket er en stor kvalitet. Mangles nogen på møderne, mangles stemmer fra de forskellige grene af området også.

På drøftelsen kom det frem at:

 • Det er svært at finde suppleanter.
 • Det er flot at der holdes 4 møder årligt, det gør man ikke i mange andre kommuner.
 • Grønt Råd i Herning kommune bliver rost, for at holde gode møder.
 • Der er enighed om at 4 møder er et fint niveau. Hvis antallet af møder reduceres, vil det gå ud over relationerne rådets medlemmer imellem.
 • Tidsrummet blev diskuteret. Der var enighed om at fastholde tidsrummet.
 • Grønt Råd har ikke noget mandat. Det er en styrke, men kan måske også opleves som en mangel, hvorfor nogle måske vælger at blive væk.
 • Naturstyrelsen savnes.

Jægerforbundet holdt møde for alle Grønt Rådsmedlemmer i foråret. Her var man imponeret over Grønt Råd i Herning Kommune.

Set fra forvaltningens side, er der mange sager der klares nemmere, fordi der er gode relationer imellem rådets medlemmer.

Eventuelt

Mødedatoer for 2024:

 1. marts
 2. juni
 3. september
 4. november

Ernst hjælper med dagsorden til næste møde.

Kender omverdenen nok til Grønt Råd? Hvordan får vi fortalt om alt det vi arbejder med? Hvordan kommer vi i kontakt med brugerne? Knud Erik foreslog at der kunne laves en årsrapport, som evt. kunne deles i avisen.

Referat mødet 7. september 2023

Mødet blev afholdt på Rådhuset i Herning, Torvet 5, indgang C (Bethaniagade), 1. sal, lokale C1.26, kl. 15-17.

Deltagere:

 • Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

 • Friluftsrådet: Orla Elkjær

 • Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

 • Herning-Ikast Landboforening: Dirk Millenaar

 • Herning Idrætsråd: Charles Damholt

 • Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann

 • Dansk Land og Strandjagt Midt og Vestjylland: Ernst Sørensen

 • Miljø- Infrastruktur og Natur-udvalget: Anders Madsen

 • Miljø- Infrastruktur og Natur-udvalget: Erling Præstekjær (kun til kl. 16)

Afbud:

 • Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

 • Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk

 • Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

 • Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

 • Vandløbslaugene i Herning Kommune: Anders Obling

Ikke mødt:

 • Dansk Skovforening: John Milther

 • Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Ordstyrer:

 • Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær:

 • Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Dagsorden

Bordet rundt

Dan startede med at byde velkommen til Ernst Sørensen, som er nyt medlem i Grønt Råd og som repræsenterer Dansk Land og Strandjagt Midt og Vestjylland.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Ole bad om, at man sørger for plads til de store maskiner og erhvervet, når der planlægges for vejnettet. På Ovstrup Hede opleves udfordring med vildt. Der er talt op med drone, så reguleringen kan planlægges. Der skal pt reguleres 600 stk. kronvildt i området. Der kommer flere og flere hegn i det åbne land, hvilket hindrer vildtets frie bevægelighed.

Naturens dag afholdes søndag den 10. september i Løvbakkerne. Der holdes åbent landbrug d 17. september. Jægerforbundet deltager begge dage.

Friluftsrådet: Orla Elkjær

Friluftsrådet var med på Landsskuet, og det var en succes. Friluftsrådet deltager også på Naturens dag og Åbent landbrug og arrangeret Nat i Naturen, der blev holdt 2.-3. september. Udbetaling af midler fra Friluftsrådets puljer startes pr. 15. september.

Dansk Land og Strandjagt Midt og Vestjylland: Ernst Sørensen

Foreningen deltog på landsskuet og serverede smagsprøver. Ernst ser frem til et godt samarbejde og gode drøftelser i Grønt Råd.

Miljø- Infrastruktur og Natur-udvalget: Erling Præstekjær

Udvalget har for tiden fokus på budgetforhandlinger. Landsskuet blev valgt fra i år, men udvalget overvejer, om kommunen skal deltage igen næste år. Spørgsmål om vejenes tilstand er også bragt frem til udvalget. Der kommer fyld på kanterne.

Herning-Ikast Landboforening: Dirk Millenaar

Krondyr er problematiske i forhold til landbruget. Der afholdes åbent landbrug d. 17. september i Aulum. Blomsterbrak er en fornøjelse at opleve. Slåningsbrak giver dog ikke biodiversitet, så her bør reglerne ændres.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

”Kom ud mand” starter igen til foråret. DM-uge næste år er under planlægning.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Anders bemærkede, at arealer trækkes ud til andre formål end dyrkning. Der er plantet skov og lagt ud i græs, vådområder, bebyggelse. Positivt at der er plantet skov.

Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann

Udvalget har på det seneste brugt tid på Ålandet og landdistriktspuljen. Flex-trafik er også et stort emne i Landsbyerne.

Miljø- Infrastruktur og Natur-udvalget: Anders Madsen

Udvalget arbejder med budgetlægning. Her arbejdes på at kunne spare på klipning af græs. Hvor er det, der skal være pænt. Asfalt er et tungt emne, som mangler midler. Der er fokus på planlægning af cykelstier. Der skal ikke spares en masse penge, men skatten hæves lidt. Ældre samt Børn og Unge skal tilgodeses lidt.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

- Kommunen har ikke indflydelse på reglerne for slåningsbrak.

- Læplantning kan muligvis søges individuelt, men ikke i laug.

- Der er en forurening med PFAS i Gjellerup Enge, og det har medført skriveri i pressen. Dan gennemgik fakta i sagen. Det forurenede vand, som er udledt fra fabrikken, er ledt til rensningsanlægget med et ophold i et sparebassin. Der er ikke ledt forurenet vand direkte ud i naturen.

- Kommunens forpagtningsaftaler er ved at blive gennemgået og til næste år vil jagtlejekontrakterne blive set igennem.

Ålandet

Ålandet er et visionsoplæg, som handler om at lukke landskabet omkring Skjern Å op for gående, cyklende og sejlende. Det handler om at fortælle de gode historier langs åen og i de lokalsamfund, som er beliggende ved eller nær åen. Visionsoplægget er opstået på lokalt initiativ og et langt stykke båret af ildsjæle i området. De kommuner, som åen løber igennem, har lavet et indbyrdes samarbejde, som netop er blevet sat på ord i et kommissorium. Trine Eide fra By, Erhverv og Kultur i Herning Kommune kommer og fortæller, hvor man er i projektet, og hvad der kommer til at ske fremover.

Ideen er opstået i sydlige del af Herning og udspringer fra ildsjæle i 9 landsbyer langs åen. Skjern Å er DK’s vandrigeste å, men er ikke så kendt på landsplan. Visionen er at få området på landkortet, så man ikke er i tvivl om, hvor Skjern Å løber. Man ønsker at lave en samlet stiforbindelse langs åen og i sløjfer til steder, der er interessante. Stien findes ikke i sin helhed i dag, og er heller ikke planlagt endnu. Det er en del af projektet at få identificeret de områder, der skal highlightes i projektet. Elementer kan være gamle kirkestier og historiske elementer. Sikre skoleveje er også et fokus.

Alle 8 kommuner i Skjern Å’s opland er blevet kontaktet i forhold til at skabe et regionalt samarbejde. Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner bliver de bærende i projektet. Kommunerne skal samarbejde på et regionalt niveau, og på sigt skal der laves en fondsansøgning. Der bliver lavet et kommissorium på tværs af kommunegrænserne. Dette er under politisk behandling pt. Der har været snakke med sekretariaterne for Gudenåstien og Hærvejen. Herfra kan trækkes gode erfaringer.

I Herning Kommune er ideen opstået lokalt som et ønske fra borgerne. Det er ikke tilfældet i de øvrige kommuner. Her er projektet kommet ind på det politiske niveau og mangler muligvis noget modning lokalt.

Kommunikation er en udfordring i et så stort projekt som dette. De enkelte lodsejere skal jo kende til projektet, men 1-1 kommunikation er ikke mulig. Gode ideer til at komme omkring denne udfordring modtages gerne.

Der har været kontakt til en række NGO’er, men ikke alle endnu. Idrætsrådene og Jægerforbundet vil gerne inddrages. Ole Rønnow foreslog at tage fat i Grøn Følgegruppe fra NP-Skjern Å arbejdet.

I Skarrild/Sdr. Felding er en stor investor i gang med at købe op. Her tænkes der på at lade de lokale fra landsbyerne tage den indledende snak.

Der er en række indsatsområder i projektet – trines pp.

Dirk Millenaar spurgte til turismeudvikling. Er der steder, hvor der ikke skal udvikles? Er der et potentiale, som kan udvikles?

Ole Rønnow henviser til, at man kan sikre natur og vildt ved at planlægge smart, så stier kan gå udenom steder, der skal have ro. Til gengæld vil projektet give et løft til de lokale erhvervsdrivende.

På det regionale niveau skal der nu kortlægges potentialer, ideer og udfordringer. Der skal søges fonde og organiseres. Den lokale forankring skal sikres via frivillighed og lokale aktører. Der skal igangsættes lokale pilotprojekter.

Anders Madsen fortæller, at der er 100% politisk opbakning til projektet. Der er sat midler og tid af til at køre projektet.

Ole Rønnow foreslog at lave en bustur, ligesom man gjorde med Følgegruppen til NP-Skjern Å.

Pop-up-ruter er også en god mulighed for at vise et område frem. De kan krydres, hvis der er en lokal, som går med og fortæller om området. Natureventyr og skilte er også en mulighed.

Frivillighed er vigtig i forhold til at få folk til at gå med i et projekt. Og så skal der en god forklaring til.

Lokal forankring er rigtig vigtig. Det er 9 borgerforeninger der har skabt ideen. Og det kan virke stærkere, hvis det er en lokal som tager den indledende snak, frem for at det er kommunen. Omvendt fremmer det projektet, at det er kommunen, der kan stå som fondsansøger.

Et opmærksomhedspunkt som Grønt Råd fremhævede er, at man skal passe på, at projektet ikke er for stort, så folk lokalt kan forstå det. Trine Eide forklarede, at man arbejder med et patchwork af projekter. Der er planer om at lave beskrivelse af mindre projekter, som folk kan forholde sig til.

Anders Madsen spørger, om Grønt Råd må følge med på projektet.

Eventuelt

Næste møde er 30. november 2023

Ernst Sørensen hjælper med at lave dagsordenen og vil blive indkaldt til et planlægningsmøde.

Referat fra mødet 8. juni 2023

Mødet blev afholdt i Løvbakkehuset på adressen Løvbakkevej 32, 7400 Herning i tidsrummet: kl. 15-17. Mødet blev afsluttet afsluttes med fælles spisning.

Deltagere:

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen

Friluftsrådet: Orla Elkjær

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek

Herning-Ikast Landboforening: Dirk Millenaar

Herning Idrætsråd: Charles Damholt

Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Anders Obling

Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen

Afbud:

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær

Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild

Dansk Skovforening: John Milther

Ordstyrer:

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær:

Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Bordet rundt:

Dan Overgaard bød velkommen til Anders Obling som er ny repræsentant for vandløbslaugene, og Dirk Millenaar som er ny repræsentant for Herning Ikast Landboforening. Begge præsenterede sig selv kort.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen – intet

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen – Arbejdet med at planlægge naturens dag i september er i gang. Arbejdet med Naturnationalparkerne har ligget stille en tid, men er nu ved at starte op igen. Knud Erik bemærkede at det var flot at se blomsterne langs Ny Løvbakkevej og opfordrede kommunen til at lave mere af den slags.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt – DM-ugen kommer til Herning i 2024 og 26. DM-ugen er et større arrangement hvor en lang række forskellige sportsgrene afholder DM og som både kommunen og idrætsrådet har aktier i. Charles roste Gjellerup Egne-indvielsen. Han bemærkede endvidere at han nyder at se råvildtet ved Nordre kirkegård og inde i byen generelt.

Herning-Ikast Landboforening: Dirk Millenaar - Intet

Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen – Byrådet arbejder på at finde penge til Ældre- og social-området. På kort baner er noget af udfordringen løst, på længere sigt vil der blive taget beslutninger på efterårets budget-konference. MIN har været på studietur til Bergen, hvor man har set på cykelstier og vandhåndtering i byer. Begge emner er vigtige i Herning. Der er mange krav til cykelstier, så prisen er ofte høj.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow – Råvildt på Nordre Kirkegård i Herning har været en stor historie I medierne. Ole oplyser at der ikke vil blive skudt råvildt på kirkegården. Hvis der er for meget råvildt i området, vil det blive reguleret andre steder.

Ole roste ligeledes indvielsen i Gjellerup Enge og spurgte om ikke der skal flere dyr på arealerne. Ole bemærkede at der bliver fældet en del læhegn rundt omkring og spørger til om der er styr på at der ikke bliver kørt ulovlig flis på varmeværket. Regulering af mårhund går planmæssigt. Reguleringen af råger er ligeledes gået godt i år. Der mangler at blive samlet sammen på antal. Ole efterspurgte Herning kommunes deltagelse på årets Landsskue. Han mener det er en skam at man har opgivet at deltage, da det er et godt udstillingsvindue for kommunen. Arbejdet med Naturnationalparkerne har ligget stille den seneste tid. Der bliver mange steder klippet græs op til Sct. Hans. Ole spurgte, om man dog ikke kunne vente med at klippe græs til senere på året. Der er mange vilde dyr og fugle som går til på den konto.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek – Der er fortsat meget lav aktivitet i plantningsforeningen, da der ikke gives tilskud til plantning for tiden. Der er kamp om jorden til Solceller mm. Reglerne om 4% braklægning, sætter bremse i, i forhold til at plante skov. Anders stillede spørgsmål ved om ikke kommunen kunne revidere holdningen til placering af gylletanke i det åbne land. Når der skal laves udvidelse på et landbrug, er der i dag krav om at en ny tank skal placeres på ejendom, ikke ude i det åbne land. Det vil være en økonomisk fordel at placere dem ude i åbent land, da det vil give kortere transportafstand når returgyllen fra biogasanlæg skal transporteres. Dan opfordrede til at emnet tages op landbrugsrådet i stedet. Anders sender emnet til Dan, som kan tage det med videre.

Vandløbslaugene i Herning Kommune: Anders Obling – Intet.

Friluftsrådet: Orla Elkjær – Friluftsrådet Midt-Vest takkede Dan for deltagelsen i Årsmødet. Friluftsrådet deler penge ud og der er forskellige puljer i spil. Man kan se ansøgningsfrister på Friluftsrådets hjemmeside. Friluftsrådet deltager på landsskuet i år.

Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann – Det seneste møde i Landsbykontaktudvalget blev aflyst. Der har været et møde om hvordan man fastholder unge i landsbyerne.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune – I forbindelse med at der skulle findes besparelser på de grønne områder, er der blevet peget på græsklipning. Dermed kan vi se frem til at en række kommunale områder fremover vil blive drevet mere naturvenligt. Der er en udvikling blandt befolkningen i retning af mere naturlig drift. Dan opfordrede Grønt Råd til at støtte denne udvikling.

Herning Kommune har lavet en infokampagne om drænspuling, men oplever stadig at det i enkelte tilfælde stadig foregår således at dræn spules direkte ud i vandløbet med okkerforurening til følge. Således er en enkelt sag netop endt med politianmeldelse.

Der er tilskud til lodsejere der går med i et Klimalavbundsprojekt, som handler om vådlægning af lavt liggende jorde for på den måde at mindske CO2-udledningen. Herning Kommune har samarbejde med Herning Ikast-landboforening, og der er gang i flere projekter og opstartsmøder.

Tørken er sat ind og kommunen oplever henvendelser fra landbrug som gerne vil hente mere vand op til vanding af marker. Oversvømmelser var for ikke så længe siden en udfordring. Måske bør vi fremover arbejde med at opbevare vand til senere brug. I en vandindvindingstilladelse har man lov til at overskride mængden en vis % fordelt over 3 år. Der er dialog med landboforeningerne om dette.

Der kom mindst 250 gæster da der blev holdt indvielse i Gjellerup Enge, hvilket er rigtig fint på en almindelig mandag eftermiddag. Der er blevet spurgt til dyrevelfærden hos de heste der går på arealerne. Der er valgt heste til projektet, fordi der er konstateret PFAS i området. Heste kan registreres som værende ikke til konsum i CHR-registeret, det kan Kreaturer ikke. Det er kommunens vurdering at velfærden i området er i orden.

Angående Flis, så er det ikke kommunen der administrerer dette. Det er branchen selv der stiller krav til, at flisen skal være sporbar. Herning Kommune overholder selvfølgelig selv disse regler, når vi laver projekter med flis.

Naturpolitik - drøftelse

Herning Kommunes naturpolitik blev vedtaget i 2008 og blev revideret i 2013. Politikken har dermed en række år på bagen. Naturpolitikken består af 10 konkrete og målbare mål. Hvert år bliver målene gjort op og der udgives en årsrapport som formidler om indsatsen på naturområdet.

Naturpolitikken og seneste årsrapport, kan ses på kommunens hjemmeside.

Denne tilgang med konkrete og målbare mål, som der bliver lavet opfølgninger på, bliver bemærket og rost flere steder. Der er dog flere af politikkens mål, som er blevet opfyldt og som derfor trænger til at blive opdateret. Ligeledes er der siden politikkens vedtagelse lavet en klimaplan, hvor en række af de afledte effekter, som biodiversitet og rekreativitet, rækker naturligt ind i en naturpolitik, men hvor sammenhængen pt. mangler.

Til inspiration blev Ålborg Kommunes strategi for biodiversitet og Vejle Kommunes biodiversitetsplan gennemgået på mødet. Ålborgs strategi blev udgivet i 2017, og har fokus på driften af kommunens egne arealer samt vejledning og formidling til borgere, virksomheder og institutioner om hvordan man øger biodiversiteten. Vejles plan har karakter af at være en videns samling, som sammenstiller viden om de forskellige naturtyper og deres tilknyttede arter.

Grønt Råd drøftede hvad der var vigtigt at have fokus på, hvis Herning Kommunes Naturpolitik skulle revideres eller skrives om. Det blev til følgende punkter:

 • Mål for biodiversitet – Det skal sikres at det er muligt at måle at udviklingen går den rigtige vej
 • Let læst og forståeligt – gerne med anbefalinger til borgere.
 • Konkret og målbart – så det er muligt at lave en opsamling som viser om det er blevet bedre.
 • Naturpolitikken skal inspirere andre til at lave naturprojekter. Virksomheder kunne opfordres til at investere i naturprojekter. Frivillige deltager gerne og skal støttes i deres arbejde. Det er vigtigt med aftaler om den efterfølgende drift.
 • Naturpolitik – kunne i stedet kaldes ”Naturløfte”. Måske lidt mere visionært og gerne vise de gode intentioner.
 • Multifunktionalitet er et ønske. Kan man etablere vandhuller og bruge solceller der vipper efter solen – så giver det mere natur sammen med energi
 • Adgang, Stier og friluftsliv – Mange borgere skal sikres adgang til naturen. Fokus på brugervenlig natur – MTB, vandring naturens helende effekt osv.
 • Støtte op om frivilligheden – når frivillige laver en sti, hvem skal så sikre driften fremover.
 • Investeringer fra erhvervslivet til løbende drift at stier mm. Skabe mulighed for at det kan ske.
 • Formidling til børn.

Eventuelt:

Næste møde er den 7. september 2023 – Dirk Millenaar vil gerne hjælpe med at planlægge.

Referat fra mødet 2. marts 2023

Mødet blev afholdt i mødelokale C1.26 på Rådhuset, Torvet 5, 7400 Herning i tidsrummet 15-17.

Deltagere:
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Friluftsrådet: Orla Elkjær
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Herning-Ikast Landboforening: Jens Simonsen
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen

Ubesatte pladser:
Familielandbruget Midt-Vest
Naturvejlederforeningen i Danmark

Afbud:
Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Anders Obling
Dansk Skovforening: John Milther


Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Dagsorden

1) Bordet Rundt

Alle fortæller om hvad der rør sig, og som har relevans for rådets øvrige medlemmer.

Friluftsrådet: Orla Elkjær
Friluftsrådet har afsluttet første runde med udbetalinger til friluftsprojekter. Foreningen holder årsmøde den 27. marts i Løvbakkehuset.

Herning-Ikast Landboforening: Jens Simonsen
Foreningen glæder sig over at der er afsat 1,6 mio. kr. til arbejdet i kystvandrådene. Kystvandrådet er bredt sammensat og skal afrapportere deres arbejde ved slutningen af 2023. Landmændene omkring Ovstrup Aage V. Jensens Naturfonde har udformet en forvaltningsplan, fulgt antallet af dyr i området og gjort tiltag for at reducere bestanden. Således blev der i efteråret afskudt ca. 400 dyr.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget har i den seneste tid haft fokus på en ny mobilitetsplan. Der er kommet nye regler for Solceller i landzonen, så det bliver lettere at opstille anlæg på op til 2500 m2.

Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen
CO2-regnskaber for mindre erhverv gør at der søges om flere mindre vindmøller og solcelleanlæg. Udvalget bliver løbende orienteret ang. PFAS. Kommunen får viden fra regionen.

Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow
Ole er konstitueret formand indtil næste generalforsamling. Jægerforbundet ønsker at fremme vildtets frie bevægelighed. I området omkring Ovstrup Hede er den frie bevægelighed hæmmet af hegn omkring dyrkningsarealerne. Løsningen er at reducere i antal kronvildt. Der er blevet lavet lidt flere stier og tiltag i hundeskoven i Gjellerup, brugerne har taget godt imod dette tiltag. Jægerforbundet og kommunen samarbejder om regulering af råger igen i år. Jægerrådet er repræsenteret i arbejdsgruppen til Naturnationalpark Stråsø, men hører pt. ikke noget.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Der gives stadig ingen tilskud til plantning af læhegn. Læplantningsforeningen ser dog muligheder i at landbruget skal braklægge 4 % af dyrkningsarealet. Der er fundet PFAS i Hammerum Bæk og lodsejere som afgræsser ned til åen, begynder at spørge til hvordan man skal forholde sig.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Skolebørn vil fremover blive tilbudt en rullende museums-skole-tjeneste, da mange skolebørn ikke kommer ind på museerne i Herning. Formidlerne kan på denne måde flyttes ud til børnene.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Havørredfiskeriet i Karup Å er startet. Der er store problemer med skarver som spiser de smolt der bliver sat ud. Den 13. maj bliver der afholdt lystfiskeriets dag hos Højkilde put & take. Arrangement er gratis og målrettet børn og unge.

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Der afholdes affaldsindsamling den 26. marts. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 12 borgerforeninger i Herning. DN er repræsenteret i arbejdsgruppen til NaturNationalpark Stråsø og ønsker at vide hvor langt man er i processen. Storåkommiteen arbejder på at finde forslag til hvor der kan laves Arbejdet varer frem til sommerferien. DN samarbejder med Herning Vand om beplantning i forhold til biodiversitet ved regnvandsbassiner. Der afholdes Naturens dag den 2. søndag i sept.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Flere steder, nemlig ved vandkraftsøerne, håndværkerkollegiet og Holling-området, arbejder idrætsrådet på at kunne udvikle områderne rekreativt.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Ørnenes dag blev afholdt søndag d. 26. februar 2023 ved Skjern Enge. Der kom 150 besøgende og 3 havørne.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
Herning Kommune deltager i 2 kystvandråd: Ringkøbing og Nissum Fjord. Der har været afholdt borgermøde omkring Holing Sø, Dan orienterer senere på mødet. Der er konstateret PFAS flere steder i kommunen. Kommunen får info fra stat og region. Der er tale om en potentiel generationsforurening. Kommunen handler ud fra den tilgængelige viden.

2) Herning Kommunes Klimaplan
Programleder Mette Damkær fortæller om kommunens klimaplan, hvilke områder planen berører, hvilke mål der er blevet sat. Grønt Råd drøfter hvordan medlemmerne og deres organisationer kan bidrage.

Klimaplanen blev godkendt af byrådet i oktober 2022 og er blevet godkendt i forhold til internationale standarder. Alle landets kommuner, på nær 1, har valgt at lave klimaplaner. Der er 2 elementer i klimaplanen: CO2-reduktion og klimatilpasning. Planen er både kortsigtet og langsigtet, der er mål for 2030 og frem til 2050.

CO2-udledningen i 2018 viser at ca. 60 % af Herning Kommunes udledning kommer fra landbrugssektoren. Transportsektoren står for 26% af udledningen og energisektoren står for 11%.

Herning Kommunes reduktionsmål følger de nationale mål, nemlig 70% reduktion af udledningen i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Der er sat 7 indsatsmål op for CO2-reduktionen som skal imødekomme målene. Og der er 4 indsatsområder som sigter imod klimatilpasning.

I planen er merværdier som biodiversitet, rekreative værdier, bæredygtighed, sundhed og lighed også tænkt ind.

De 7 indsatsområder er:

 • Landbrug og arealanvendelse
 • Transport og mobilitet
 • Energi
 • Genbrug og Affald
 • Bæredygtig levevis
 • Virksomhederne
 • Herning Kommune som virksomhed

Klimatilpasning er delt i 4: vand, hede, tørke og vind

Med alle de 83 indsatser der er nævnt i klimaplanen, kommer vi ikke i mål med en 70% reduktion i 2030 eller klimaneutralitet i 2050. Derfor skal planen også løbende revideres og nye teknologier skal tages i brug for at kunne føre os i mål. Plan og handleplan kan ses på kommunens hjemmeside: Klimaplan (herning.dk)

Der findes CO2-regnemaskiner der kan vise hvor ens egen udledning er størst.

Martin Winther Olesen bemærkede at der jo var en meget stor adfærdsmæssig ændring under coronanedlukningen. Hvordan så co2-udledningen ud i den periode? Der er en forsinkelse i tallene, så klimaplanens udledningstal er beregnet ud fra 2018-tal. Der er netop kommet tal for 2020, som jo var under coronanedlukningen. Nedlukningen kan ses i tallene, men udledningen af CO2 er selv i denne periode højere end de mål der er sat for 2050.

Jens Simonsen påpegede at landbruget arbejder på at finde nye teknologiske løsninger, som forhåbentligt vil hjælpe os i mål. Han stillede spørgsmål ved om det nu er den bedste måde at bruge jorden på ved at sætte solceller på god landbrugsjord?

Flemming Thomasen bemærkede at det er vigtigt at huske merværdierne. Biodiversiteten i Danmark er i krise, det må ikke blive glemt.

3) Gjellerup Enge – status
Louise Berg Hansen gav en status over projektet i Gjellerup Enge. Der etableres hegn om Naturfonden, Herning Vands, Ravnsbjerg Grundejerforenings og Kommunens arealer. Sammen med Ege Carpets arealer bliver det samlede indhegnede areal ca. 80 ha. Der er endnu ikke valgt hvilke dyr der skal afgræsse arealerne, men der bliver arbejdet på at få lavet en aftale med en dyreholder. Der arbejdes på flere forskellige faciliteter i området, som shelterplads, stier samt udsigtstårn.

I forhold til formidling bliver der arbejdet på at udvikle et samlet koncept, som også vil kunne bruges andre steder i den blå-grønne ring af natur omkring Herning. Til børnene bliver der lavet et natureventyr, som tager udgangspunkt i naturen i Gjellerup Enge. Der sigtes efter at holde indvielse af alle de nye tiltag i midten af maj 2023.

Ole Rønnow er repræsentant for borgerforeningen i Hammerum og Gjellerup. Her ønsker man at adgangen til området bliver handicapvenlig. Der bliver ligeledes talt om at nogle er bange for de græssende dyr og derfor ikke vil går tur i området. Der bliver lavet bedre stier i området, og vil man færdes i området med kørestol, er det allerede en mulighed langs Napkærstien, som er asfalteret. I forhold til de græssende dyr bliver indhegningen i området lavet på en måde, så man fortsat kan bevæge sig rundt i området, uden at skulle gå ind i indhegningen. Antallet af dyr der kommer til at græsse, bliver desuden ret lavt.

4) Holing Sø
Der var borgermøde den 28. feb. 2023. Lokalplanen er nu i offentlig høring og der indkaldes ideer og forslag. Oprindeligt var det tænkt at etablere en stor sø med ro stadion. Den nye lokalplan respekterer den beskyttede natur der er opstået i området. Derfor har man lavet en landskabsplan som indgår som en naturlig del af den blå-grønne ring. Der er nu mulighed for at komme med input hvilke ting skal der ses på i miljøkonsekvensvurderingsrapporten.

Flemming Thomasen påpeger at Holing Sø er enestående i forhold til de andre søer omkring Herning, fordi der er mulighed for liv. Der skal være områder der er tørre og uforstyrrede, hvis man skal have ynglende andefugle.

Hvis man har input, skal man skrive til bek@herning.dk inden 9. marts 2023

5) Eventuelt
Næste møde er den 8. juni 2023.

Referat fra mødet 24. november 2022

Mødet blev afholdt på Rådhuset, Torvet 5, lokale C3.40 kl. 15-17.

Deltagere:
Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Friluftsrådet: Orla Elkjær
Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann
Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen

Afbud:
Naturstyrelsen, Vestjylland: Poul Ravnsbæk
Herning-Ikast Landboforening: Jens Simonsen
Familielandbruget Midt-Vest
Naturvejlederforeningen i Danmark
Vandløbslaugene i Herning Kommune: Torben Gram
Danmarks Jægerforbund: Ole Rønnow

Ikke mødt:
Dansk Skovforening: John Milther


Ordstyrer: Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Dagsorden

1) Bordet Rundt

Alle fortæller om hvad der rør sig i egen organisation os som kan være af interesse for Grønt Råds medlemmer

Danmarks Naturfredningsforening: Knud Erik Christensen
DN har afholdt det årlige Årsmøde, hvor Knud Erik blev genvalgt som formand. Foreningen modtager en del henvendelser ang. vindmølleprojekter. Grøn energi er godt, men folk vil ofte ikke have det tæt på, hvor man bor. DN kører i øjeblikket en kampagne, der hedder ’Plads til naturen’. Der arbejdes på at oprette en børneklub i DN, hvordan den ide gribes lokalt, drøftes pt. Der har været holdt et møde med kommunen om, hvordan man kan få søgt fonde til udvikling af rekreative og naturmæssige tiltag i Tangsøparken.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Per Fredskild
Lystfiskerfestivalen i Skarrild var en succes. Fiskekonkurrence i Karup Å gav også et fint overskud. Det vil blive brugt til nye gydebanker i Karup Å i samarbejde med kommunen. Fiskeriet i Skjern har oplevet en fremgang på 27%, mens andre fiskevande har haft tilbagegang.

Dansk Ornitologisk Forening: Flemming Thomasen
Intet

Friluftsrådet: Orla Elkjær
Friluftsrådet har, på landsplan, udbetalt støtte til i alt 214 projekter på i alt 27. mio. kr. i 2. halvdel af udbetalingsåret 2022.
Et arrangement om ulovlig skiltning i landskabet på biblioteket, blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

På vegne af Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund, oplyste Orla at Hammerum-Gjellerup Borgerforeningen gerne vil være med en følgegruppe til Gjellerup Enge med Ole som bindeled mellem borgerforeningen og Grønt Råd. Desuden vil Ole gerne hjælpe med at søge penge til projekter i Tangsøparken.

Hammerum Herreds Plantningsforening: Anders Rahbek
Småbiotoper er interessante i forhold til plantning, men de skal være over 2 ha, hvilket kan være svært at finde. Der tænkes meget i CO2-certifikater, og hvem der får CO2-gevinsten ved en plantning.

Museum Midtjylland: Martin Winther Olesen
I relation til dagens emne, oplyser Martin, at Museet huser omkring 150 frivillige, som er engagerede i at formidle Museets viden. Det koster også ressourcer fra museet, da man skal facilitere de frivilliges arbejde. Museet har en del erfaring på området og har for nylig lavet en ny strategi, som også omhandler de frivillige.

Herning Idrætsråd: Charles Damholt
Idrætsrådet rummer 233 medlemsforeninger og dermed rigtig mange ildsjæle. Rådet er i gang med at udarbejde en ny idrætspolitik. Udelivet er for opadgående, så de grønne områder er vigtige. Opfordrer til, at man sikrer fremtidigt skolebyggeri, så arealerne kan bruges til bevægelse på alle tider af døgnet.

Landsbykontaktudvalget: Jens Kauffmann
I Landsbykontaktudvalget har man drøftet klimaplanen (DK2020) og vindmøller. Der bliver også arbejdet på at sikre stier mellem naturområderne lokalt.

Teknik og Miljøudvalget: Erling Præstekjær
I udvalget bliver der brugt en del tid på besparelser, ændring af busruter og gadelys. Fra udgangen af 2024 vil alle gadelys i kommunen være udskiftet til LED.

Teknik og Miljøudvalget: Anders Madsen
Solceller og vindmøller er ofte i konflikt med natur. Kommunen har haft mange projekter inde, og de er blevet vurderet i en screeningsproces, som har givet fokus på, hvordan man som kommune kan lave en kompliceret proces med mange involverede på en ordentlig måde.

Dan Overgaard, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
Kommunen har fået godkendt Klimahandleplanen (DK20202-planen), med ros fra Concito, som var dem, der godkendte. Det var en stor opgave at lave planen. Nu skal den så implementeres og føres ud i verden, hvilket er en endnu større opgave.

En af indsatserne i klimahandleplanen beskriver, at der skal findes arealer til Klimalavbundsprojekter i Herning Kommune. Der arbejdes på flere mindre projekter. Det er projekter, der laves i samarbejde med lodsejerne på frivillig basis. Anders Rahbek spurgte, om alle, der kunne komme i spil til et lavbundsprojekt, er blevet kontaktet. Det er de ikke endnu.

Skovrejsning er også en af indsatserne i klimahandleplanen. Det er ikke ukompliceret at finde arealer. De arealer kommunen ejer, er der planer for, så her kan der umiddelbart ikke rejses skov. Der er en del organisationer, som gerne vil sponsere planterne, men det er svært at finde jord. Anders Madsen spørger om gamle boligudstykninger, hvor grundsalget går trægt, mon bruges? Anders Rahbek bemærker, at det bliver kampen om CO2-certifikater, der bliver betydende i forhold til, om man som privat vil lægge jord til en skovrejsning.

Et regulativ for Røjenkær Bæk er blevet godkendt. Det er en sag, som har været undervejs siden sidst i 1980’erne.

I forhold til driften af bynære grønne områder er der mange holdninger til, hvordan det skal se ud. Nogle vil gerne have pænt klippet græs ,og andre vil gerne have langt græs og blomster. Forvaltningens mandat er, at vi forsøger at gøre så mange borgere tilfredse som muligt. Kontakten til maskinføreren er vigtig i det spil. Dertil har vi i Herning nogle værdifulde parkanlæg af høj kvalitet. Her bliver der ikke lavet om på driften, hvis det ændrer det æstetiske udtryk.

Konkurrencen om Danmarks Vildeste Kommune er afsluttet. Herning Kommune deltog med det mandat, at vi ikke ville bruge ekstra midler, og ved den tilgang endte vi i top10, hvilket man godt kan være stolt af. Noget der virker, er film og opslag på FB samt pop-up-ruter i landskabet. Her når vi mange borgere. Naturpolitikmidler vil blive brugt til formidling i 2023, så folk kommer mere ud.

6. dec. bliver der lavet regulering i Løvbakke Dyrehave i samarbejde med Herning Jægerråd.


2) Gjellerup Enge

Projektleder Louise Berg Hansen, Herning Kommune, orienterer om status for projektet og følger op på forespørgslen om etablering af en følgegruppe for projektet.

Projektet i Gjellerup Enge forløber planmæssigt. Der er oprettet et lodsejerforum med lodsejerne i den første del af projektområdet, som omfatter 90 ha tilsammen. Lods-ejerne, som omfatter Ege Carpets, Ravnsbjerg Grundejerforening, Den Danske Naturfond, Herning Vand og Herning Kommune mødes ved behov og drøfter aktuelle problemstillinger.

På seneste møde i lodsejerforum blev et udkast til en hegnslinje besluttet, og der blev nikket til at hegnssætning igangsættes på Ege Carpets arealer. Hegnssætning på de øvrige arealer forventes igangsat i løbet af vinteren efter indhentning af tilbud.

Stierne i området består i dag hovedsageligt af primitive trampestier. Det vil være relevant at opgradere dele af stisystemet, så det bliver muligt at færdes tørskoet en større del af året, hvilket også vil give publikum med fx barnevogn lettere adgang.

Der arbejdes på at finde mulighed for etablering af en række faciliteter, som kan være med til at gøre området endnu mere spændende, og som kan øge formidlingen af naturen i området. Ege Carpets har indrettet en del af Egegården, en nedlagt landbrugs-ejendom, som formidlingssted og madpakkehus. Her vil det være muligt at lave formidling af naturen i området. Lindbjergskolen har et ønske om at kunne bruge området i naturfagsundervisning og idræt. Derfor foreslås det at få etableret simple motionsredskaber et par steder undervejs på stiforløbet. Det undersøges om, der er mulighed for at etablere en shelterplads og et fugletårn på Naturfondens arealer.

Det undersøges, om der er basis for at oprette en følgegruppe for interessenter til projektet. DN, Jægerforbundet og Hammerum-Gjellerup Borgerforening har meddelt, at de ønsker at deltage i en følgegruppe. En mulig organisering kan ske under Grønt Råd, da der er mange i interessentkredsen, der i forvejen er repræsenteret i Grønt Råd. Dette forslag blev der nikket til fra Grønt Råds side.

DOF råder til at fugletårne bliver placeret i syd, så man kigger på området med solen i ryggen.

3) Ildsjæle og gode projekter

Hvor finder man de gode projekter, og hvor finder man ildsjælene, som får det til at ske? Dan Overgaard og Louise Berg Hansen kommer med et inspirationsoplæg og fører Grønt Råd igennem en åben snak om, hvordan vi får ildsjælene mere i spil.

Der er mange gode grunde til at engagere sig i frivilligt arbejde. Undersøgelser viser at frivillige tilbringer mindre tid på hospitalet end folk, der ikke engagerer sig frivilligt. Kommunen uddeler årligt en pris til frivillige kræfter. Frivillighedsprisen, på 10.000kr, er blevet udelt siden 2001. Man kan indstille kandidater via kommunens hjemmeside – se link: https://www.herning.dk/om-kommunen/priser-og-haeder/frivillighedsprisen/

Fællesnævner for ildsjælen

 • Kommer til kommunen med ide
 • Bidrager med fondsansøgning/midler
 • Er vedholdende
 • Projektet var nok ikke blevet til noget, hvis der ikke havde været en ildsjæl…

Grønt Råd arbejdede med en række spørgsmål om ildsjæle og frivillighed. Formålet var at få øje på mulige ildsjæle og mulige projekter i eget bagland.
I det følgende ses de spørgsmål, som rådet arbejdede med samt deres svar.

Hvorfor er du selv frivillig?

 • Fordi det interesserer mig
 • For at gøre en forskel
 • For at få nye medlemmer
 • Fordi man brænder for det og ikke kan lade være
 • Trang til at skabe
 • Socialt netværk

Hvordan skaffer i penge til projekter?

 • Fondsmidler
 • Kommunale midler
 • Indsamlinger/arrangementer
 • Partnerskaber
 • Private/erhvervs bidrag
 • Kontingent

Hvad motiverer dig?

 • Samværet med andre
 • At være en del af et sammenhold
 • At arbejde med sin interesse
 • At opnå noget nyt
 • Samskabelse
  Glæden ved at gøre noget der glæder andre

 

Hvordan skaffer I frivillige?

 • Opfordringer via information, generalforsamlinger og direkte kontakt til enkelt-personer.
 • Bruger netværk, sociale medier.
 • Har fokus på at lave konkrete arbejdsbeskrivelser, da det er lettere at tilbyde hjælp til en konkret beskrevet opgave frem for noget mere diffust, som man ikke ved hvor lang tid tager.

 

Hvad gør det svært at være frivillig?

 • Manglende tid.
 • Udefinerede opgaver, bøvlet administration
 • Manglende anerkendelse for ens arbejde.

 

Har du forslag til gode projekter?

 • Udbygning af den blå-grønne ring om Herning
 • Borgerinddragelse i lokale grønne projekter
 • Ikke kun Herning, men hele kommunen
 • Sammenbinding af Knudmosesøerne og resten af den blå-grønne ring
 • Flere alternative cykelruter
 • Bæredygtige urtehaver/væksthuse/fællesskaber

Hvad kan vi, som kommune, gøre for at gøre det nemmere for de frivillige?

 • Sikre vedligehold. Når en ide er blevet ført ud i livet, hvem skal stå for det?
 • Det er ikke altid nødvendigt med ligelig fordeling imellem de lokale områder i kommunen. Måske er det ok at kanalisere midler derhen, hvor der er frivillige ildsjæle der gerne vil.
 • Det hjælper hvis de forskellige forvaltninger i kommunen arbejder godt sammen. Det fungerede rigtig godt i projektet med nye stier i Sinding-Ørre.
 • Man engagerer sig i det som giver en selv værdi. Børnefamilier er mest engageret i skole og fritidslivet. Projektet skal være konkret og tidsfastsat. Bestemte målgrupper søger bestemte opgaver. Hvis man gerne vil have frivillige til at komme og gøre noget, så er det lettere hvis det er konkret.

I nogle foreninger arbejder man med belønning til dem, der laver frivilligt arbejde. Et par eksempler:

 1. I Vejle svømmehal besluttede man, at dem, der ikke hjalp til med frivilligt arbejde, betalte mere i kontingent.
 2. En grundejerforening: Man betaler et grundkontingent på 1400kr + 500kr i drift. Drift kontingentet betales retur hvis man deltager i fælles arbejdsdag.

Der er forskellige måder at arbejde på i forhold til, hvilke grupper af folk, man gerne vil bruge/have fat i. Og der er forskel på, hvor man er geografisk: lille lokalsamfund vs. større bysamfund.

Hvad forhindrer et projekt? lovgivning og regler samt økonomi. Kommunen søger at projekttilpasse, og vi besidder også mindre puljer, som kan deles ud.


4) Eventuelt

Datoer for møder i 2023 samt planlægning af næste møde.
Mødedatoer i 2023:

 • 2. marts
 • 8. juni
 • 7. september
 • 30. november

Der kommer indkaldelse til møderne snarest.

Jens Kauffmann fra Landsbykontaktudvalget vil gerne hjælpe.