Landbrugsrådet

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Landbrugsrådet

 • John Thomsen, Miljø-, Infrastruktur-og Naturudvalget
 • Jens-Bernhard Knudsen, Miljø-, Infrastruktur-og Naturudvalget
 • Eva Kanstrup, Herning Kommune
 • Lene Kimø, Herning Kommune
 • Dan Overgaard, Herning Kommune
 • Kaare Hjorth, Herning Kommune
 • Anders Meinhard, Herning Kommune
 • Dennis Rosenblad Noe, Herning Kommune
 • Mette Damkær, Herning Kommune
 • Trine Eide, Herning Kommune
 • Pernille Kjeldsen, Herning Kommune
 • Sven Agergaard, Herning-Ikast Landboforening
 • Leif Nørgaard, Herning-Ikast Landboforening
 • Anders Just, Familielandbruget
 • Sven Joensen, Familielandbruget
 • Karsten Stubben, Familielandbruget
 • Villy Juul Larsen, Sagro

Kommende møder

Næste møde: 14. november 2022 kl. 9.00-12.00 hos Herning Kommune

Referat mødet den 21. juni 2022

Sted: Birk Center Park 24, 7400 Herning

Deltagere: 

MIN udvalget: John Thomsen, Jens-Bernhard Knudsen

Herning Kommune: Eva Kanstrup, Lene Kimø, Dan Overgaard, Kaare Hjorth, Anders Meinhard, Dennis Rosenblad Noe, Mette Damkær, Trine Eide, Pernille Kjeldsen

Foreningerne: Sven Agergaard (mødeleder), Leif Nørgaard, Anders Just, Sven Joensen, Karsten Stubben, Villy Juul Larsen, Ulla Bækman (referent).

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 2. Miljøgodkendelser/v Pernille Kjeldsen
 3. Vandingstilladelser og mulighed for udvidelse af tilladelser v/ Dennis Rosenblad Noe
 4. BNBO: Frivillige aftaler inden årets udgang v/Dennis Rosenblad Noe
 5. DK2020 v/Mette Damkær
 6. Oplæg vedr. samarbejdet mellem SAGRO og kommunen vedr. lavbundsprojekterne v/Dan Overgaard
 7. Solceller og vindmøller (hvis der er nyt?) v/ Kaare Hjort og Anders Meinhard
 8. Orientering om Projekt Ålandet v/Trine Eide
 9. Evaluering af ”Tour de landbrug” – Udvalgene og HIL bestyrelse rundt i Kommune
  Skal vi evt. gentage og med hvilke justeringer? Målgruppe, indhold, varighed, og måske planlægning i samarbejde med Kommunens folk?
 10. Evt. + Tid og sted for næste møde

 

Ad 1: Referatet godkendt

Ad 2: Miljøgodkendelser/v Pernille Kjeldsen
Miljøgodkendelser er på et stabilt niveau på 40 ansøgninger. Pt. 17
Servicemål overholdt for 10 ud af 14 sager. Tabeller med sagsbehandlingstid fremvist.
Tilsyn 178 stk. på landbruget. Mangler 84. Digitalt var kun under corona. Sparret ressourcer på kørsel og snak. Fotodokumentation kunne også være tilstrækkeligt.

Eva Kanstrup: Kan L&F presse på med at få digitalt tilsyn bliver muligt igen?

Generelt gode erfaringer, men der kan være udfordringer med selvinkriminering.

I gang med kampagne vedr. opsporing af møddingspladser. Fast gødning er fast opmærksomhedspunkt hvert 6 år.

Udfordringer med udsprinkling af overfladevand fra ensilagepladser. Når der er saftgivende ensilage, må der ikke udsprinkles! Fælles obs punkt.


Ad 3. Vandingstilladelser og mulighed for udvidelse af tilladelser v/ Dennis Rosenblad Noe Dennis:
Tørt i det tidlige forår 2022. Hvis landbruget får brug for ekstra vand, så er kommunen klar.

I 2018 var det tørke, og kommunen modtog 86 ansøgninger om ekstra vandingindvinding. 35 fik lov. Mange telefoniske henvendelser. Konkrete ansøgninger på 39.

Individuelle tilladelse kan overskrides med 25 %, blot gennemsnit over 3 år, hvis det fremgår af tilladelsen.
Indberetninger om forbruget er skønnet eller via elmåler.

I 2018 havde 91 ikke brugt vand ud af ca. 1200 indberetninger. 142 har over 125%.

Lodsejer prioritering vanding mellem marker og afgrøder. Samme landmand kan have boringer med lille og andre med stort behov. Kan vi pulje tilladelse? Svar: Ikke uden konkret vurdering, da ydelse og mængde er på boringsniveau i flg. Lovgivningen.

Serieforbundne boringer: Er det en mulighed? Svar: ja, blot du overholder pr. boring.

Kommunen kan skrive direkte ud, hvis der et tørt år bliver knap med vand, for at høre om der er ledige vandmængder i det år eller på sigt. Ubenyttede boringer er kun i fokus ved sløjfning.

Er det let at få den igen? Svar: Ingen garanti, men der bliver ikke søgt om mange nye boringer og der er vand nok.

Korte, hurtig tilladelse for et par måneder kræver samme sagsbehandlingstid. Kommunen er fleksible og vil tage hensyn til ansøgernes situation. Tilladelse gives min. for et helt år.

Standard 1200 m3 pr. ha. 25% merforbrug tilladt set over 3 års gennemsnit.

Tilladelserne beregnes med BEST og alle tilladelser er med i beregningerne, også de ubenyttede.

Ad 4: BNBO v/Dennis Rosenblad Noe

Frivillige aftaler skal indgås inden årets udgang. 16 vandværker ud af 24 skal have en aftale.
Erstatning skal forhandles individuelt, og som udgangspunkt er det jordpris før og efter restriktioner.
3 afsluttet sager. 12 i gang. 1 ikke startet. Herning Vand arbejder med nye kildepladser. Alle aftaler forventes at kommer på plads inden fristen udløber. Forventet ny overtaksationsafgørelse fra Sønderborg.
Eksempel fra Ikast-Brande Kommune med fælles møde med lodsejer og vandværker. God succes.
Samlet status pr. 1. oktober, og derefter afgøre Folketinget hvad der skal ske.

Landmanden søger, men vandværket bør dækker omkostninger til bindende svar fra SKAT om skattefrihed.

Ad 5: DK2020 v/ Mette Damkær

Klimaplanen indeholder mål og indsatser som skal opfylde Parisaftalens målsætning. Planen ser på Herning Kommune som geografi, og den er en dynamisk plan som løbende revideres. Planen har bl.a. fokus på reduktion af drivhusgasser, tiltag til at blive klimarobust. Håndtering af vand og tørke.

Der er også fokus på samarbejder med aktører og borgere, Partnerskabsaftaler og borgerinddragelse.
På byrådsmødet dd. Derefter høring og kvalifikation frem til 26. august 2022.
Nuværende plan er ikke færdig, men i proces. Endelig plan forventes godkendt af byrådet 5. oktober 2022. Derefter godkendelse af Concito, og C40.

Slogan: ”Gør hvad du kan, med hvad du har, der hvor du er”. Reduktionsmålene er 50% i 2025, 70% i 2030, og klima-neutral og robust i 2050.

Da Herning er en produktionskommune, er det meget ambitiøse reduktionsmål. Fra 1990 til 2018 er CO2e-udledning reduceret fra ca. 1,6 mio. tons til ca. 1,1 mio. tons. Der er derfor et godt stykke vej til at nå reduktionsmålene for 2025, 2030 og 2050. Emission kan opdeles efter sektorerne: Planteavl, dyrehold, transport, energi, arealanvendelse.

Der anvises reduktionsvej og scenarier fra 7 temaer, heriblandt ”Landbrug og arealanvendelse”, hvor der i kommunen findes 85.000 ha landbrugsjord.

Pres på arealerne til flere formål: Fødevarer, energi, skov, lavbund mm. Gerne multifunktionel anvendelse og økonomisk bæredygtig. Finansiering skal findes.

Jordfordeling er medtaget under indsats. Under Innovation er bl.a. Biokul
Planen kan dog ikke alene få os i mål. Andre kommuner har lavet pilotprojekter på ejendomsniveau, som kan bruges som inspiration.

Ad 6: Lavbundsprojekter v/ Dan Overgaard
Tørveholdig jord. 10.000 ha i Herning Kommune. 2.800 ha er i omdrift og 2.000 ha i græs.
Naturstyrelsen har adgang til jordfordelingen. Kommunen har 3 mellemstore områder udvalgt. Lodsejere skal medvirke på frivillig basis. Projekterne kan demonstrere effekten og være en god måde at kom i gang på. Der er et projekt syd for Præstbjerg 24 ha. som allerede er vådlagt og hvor effekten kan ses.
Projekt i Kirsebærmosen sker i samarbejde med Naturstyrelsen.

Vær opmærksom på at Kommunerne skal have tilstrækkelige ressourcerne. Godt med dialog med Naturstyrelsen, som har ”oprustet” på området med 17 nyansættelser.

Er der risiko for at mere vand giver ukontrollerede oversvømmelser langs projekterne? Svar. Nej, det beregnes og der indregnes randområder.

Bindende mål på 100.000 ha. udtagning for at reduktion af CO2 inden 2030.
Udfordring med manglende erstatning til §3. Borgmestre og L&F presser på for en løsning.
Strategisk jordpulje i forbindelse med DK2020. Det skal afklares om det skal gøres af Kommunen eller Naturstyrelsen.

Ad 7: Vedvarende energi: Solceller og Vindmøller v/ Anders Meinhard
Stort fokus på sol- og vind-energi som er de kendte teknologier. I Kommunens ansøgningsrunde indkom der 30 projektansøgninger. Nu er der overblik over de samlede projekter, hvoraf de flest ansøgninger var om solceller.

Udvalgsmøde i Byplan og bosætning har netop udvalgt 11 projekter (Grp. 1), som er prioriterede til nærmere undersøgelse vedr. lokal opbakning, naboer, landskab og natur. Gruppe 2 er såkaldt ”Bobler”, der kan komme videre, hvis gruppe 1 kandidater vælges eller falder fra og gruppe 3 arbejdes der ikke videre med pt. Kort over projekter vedhæftes referatet.

Om der kommer lignende fremtidige ansøgningsrunder, er pt. uafklaret.

Processer tager 1 år at få på plads og kræver at Kommunen har tilstrækkelige ressourcer.
Arealanvendelsesstrategi skal tænkes sammen med placering af vedvarende energi.

Ad 8: Projekt Ålandet V/ Trine Eide

9 landsbyer i Herning Syd har taget initiativ til visionsoplæg med regionalt og lokalt perspektiv. Fokus på ”Steder, stien, sløjferne” alt sammen baseret på frivillighed.

På nuværende tidspunkt er der fokus på 5 udviklingsspor: Bosætning og erhvervsfremme, rekreative muligheder og turisme, naturgenopretning og klimatilpasning, natur og kulturformidling, regionalt samarbejde og synergi.

Slutmål er en regional udviklingsplan, der kan danne ramme om blandt andet formidling og lokale projekter. Projekterne kan tilsammen danne et ”Patchwork”. Et eksempel kan være at undersøge gamle kirkestier. Kan måske kobles med ønsket om sikre skoleveje.

Der skal samarbejdes på tværs af kommunerne, og der er dialog med interesseorganisationer og fonde.
Selvstændig arkitekt er projektleder i samarbejde med Herning Kommune.

Projektet har fokus på at indsatser ses i et helhedsperspektiv, og kortlægger muligheder for synergi. Et eksempel kan være at opsætning af solceller, der udløser penge fra Grøn pulje giver mulighed for at se på andre indsatser i lokalområderne.  Nu skal der ske en kvalificering af visionen, herunder den lokal forankring, og der skal igangsættes pilotprojekter. Der er fokus på tids- og finansieringsplan samt organisering.

Forslag til organisering: Bestyrelse bestående af borgmestre, Faglig styregruppe på tværs af kommuner, Følgegruppe bestående af interesseorganisationer og arbejdsgrupper.

Ad 9: Evaluering af Tour de Landbrug

Invitation sendt til udvalg og administration og landbrugsfaglig studietur. John: god dag. Fagligt indhold og relations opbygning. Forslag om 1 gang i hver valgperiode.

Lene: Tætter på ting sammen. Problematikker og udfordringer. Vil gerne inviteres igen.
Hvordan får vi flere politikere med? Svar: Invitere igen, det kan skyldes mange tilbud og prioritering.

Ad 10: Evt.
Anders Just: Affald sortering ved kirken. Ønske om affaldscontainere der ligner alm. husholdningen. Virksomhederne skal selv finde en ordning, og er forhindret af lovgivningen.

Ny affaldsplan er netop vedtaget.

Klager over skræmmekanoner. Vejledende støjgrænser er gældende.

Flere konfrontationer, da der er mere vildt og flere afgrødeskader.

Bør ikke bruges aften og nattetimerne, og er ikke nødvendigt hvis der skal skræmmes råger og fugle.

Mere information skal ud. Der vil behov for skræmmekanoner frem til oktober i kartofler overfor krondyr.

Problematikken er også ved Naturnationalpark Stråsø, som skal afgræsning med store dyr og samtidigt uden regulering og jagt i Nationalparken. Krondyrene kan passere hegnet. Beskeden er at lodsejer må leve med det ifølge Anders Just.

Herning Bioenergi. §19 screening af jorden grundet brug af Blegjord i biogasanlægget. Er det nødvendigt?

Hvis der er under 25 % affald skal der ikke screenes. Pt. 60%. Skelnes ikke mellem organisk og uorganiske affald.

Processer med flere myndigheder og høring kan udfordre tiden. Arla ønsker det ikke på arealerne.

Næste møde: Tid og sted: 14. november kl.9.00 – 12.00 hos Herning Kommune