Hegn, hæk og hegnssyn

Herning Kommune har for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 udpeget følgende personer til hegnssynsmænd:

  • Torsten Troelsen, (formand)
  • Jacob Bach Jensen
  • Bent Jensen
Luk alle
Åben alle

Bestil et hegnssyn

I første omgang bør naboerne selv prøve at lave en aftale eller et forlig om det hegn, de er uenige om.

Hvis ikke det er mulighed, kan en af parterne skrive til hegnssynet og bede om at få et hegnssyn.

Skriv hvem du er, og hvad du klager over.

Adressen er:
Hegnssynssekretariatet
Rådhuset
Torvet, 7400 Herning

Når du har klaget, kommer det lokale hegnssyn og ser på sagen. Hegnssynet vil prøve at få dig og din nabo til at blive enige. Hvis det ikke er muligt, er det hegnssynet, der bestemmer.

Hegnssynet er uafhængigt og består af tre personer udpeget af kommunen.

Prisen på et hegnssyn

I 2024 koster et hegnssyn 2.100 kroner. Det er som regel den, der taber sagen, der skal betale.

Regler for træer

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn. Det er med andre ord ikke muligt at få hegnsynet på besøg for at afgøre uenigheder.

Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, og træets grene må ikke være til fare for andre.

Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund.

Hvis du ønsker at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over din grund eller lignende, kan du lægge sag an ved den lokale byret.

Undtagelser

Der er enkelte undtagelser, hvor hegnsynet kan komme med deres vurdering.

Det kan se, hvis en række træer har karakter af et hegn.

Den vurdering bygger blandt andet på, hvor mange træer, der er, og om de er ensartede og af samme størrelse.

Træerne skal stå på række og med kort indbyrdes afstand og ikke længere end 1,75 meter fra skellet. Endelig skal træerne udgøre en væsentlig del af skellets længde.

Er mit hegn et fælles, eget eller indre hegn?

Der findes tre typer hegn:

  1. fælles hegn, som står i skel mellem to grunde. Hegnet er et fællesanliggende mellem grundejerne.
  2. egne hegn, som står langs skel i en kortere afstand fra skel (Op til 1,75 meter fra skel).
  3. indre hegn, som ikke følger skellinjen eller som står mere end 1,75 meter fra skel. 

Det er kun fælleshegn og egne hegn, der er omfattet af Lov om hegn.

Et hegn kan være en hæk, et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn eller en mur.

Hvilke regler gælder for fælleshegn?

Et fælleshegn skal stå i selve skellet og tydeligt adskille de to grunde. Hvis I er i tvivl om, hvor skellet ligger, kan der ikke laves et hegnssyn, før I har fået slået fast, hvor skellet er. Det er ikke noget, hegnssynet kan slå fast. Det kræver, at I får en landinspektør om at lave en "skelforretning". Det kan dog være temmelig dyrt.

Hegnet må ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving.

Beslutninger om hegnet

Naboer skal normalt deles om både udgifter og arbejde, når hegnet skal laves, holdes ved lige og pilles ned.

Hvis begge naboer har interesse i at opsætte et fælleshegn, har de ifølge hegnsloven pligt til at deltage op opsætningen. Naboerne skal desuden blive enige om, hvilken slags hegn, det skal være.

Hvis det fælles hegn er en hæk, skal den normalt klippes et par gange om året. Naboerne må selv finde ud af, hvornår det skal ske. Den jord, der støder op til fælleshegnet, må ikke anvendes, så det skader hegnet.

Hvis naboerne ikke kan blive enige om ændringer af hegnet, kan kommunens hegnssyn kontaktes.

Hegnets højde

Du og din nabo må selv bestemme, hvordan jeres hegn skal se ud. Du og din nabo deler udgifterne til hegnet. Både når det skal stilles op, og når det skal holdes ved lige.

Hegnet må det være lige så højt, som du og din nabo kan blive enige om. Hvis I ikke er enige, skal hegnet være 1,8 meter højt.

Hvilke regler gælder for egne hegn?

Hvis du vil have dit eget hegn, skal det stå, så det ikke generer det fælles hegn. Der skal være plads til, at det fælles hegn kan holdes vil lige. 

Du skal selv betale for egne hegn. Også hvis dit hegn støder op til en vej eller et andet offentligt areal.

Du skal sikre, at dit hegn bliver holdt ved lige. Hvis dit hegn er en hæk eller andet, der kan gro, må den ikke vokse ud over veje, stier eller andre områder, der bliver brugt af andre. 

Hegnets højde

Hvis hegnet er dit eget og står mere end 1,75 meter fra skel, er der tale om et "indre hegn". Et indre hegn er ikke omfattet af "Lov om hegn". Det må derfor i princippet være så højt, som du ønsker det.

Hvis dit hegn støder op til en vej, skal du være opmærksom på, om der findes det, der hedder en "deklareret oversigtsservitut". Hvis der gør det, må hegnet ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving. Så gælder reglen om, at hegnet højst må være 1,80 meter højt.

Skriv til os, hvis du er i tvivl om, om der er knyttet en servitut til forholdene ved vejen, der hvor du bor.

Hvis du bor til leje

Hvis du bor til leje, skal du selv holde ejendommens hegn ved lige, med mindre du har aftalt noget andet med din udlejer.

Hvis du vil klage over det hegn, der hører med til en lejet ejendom, er det din udlejer, du skal klage til. 

Må jeg ændre/fjerne hegnet?

Hvis hegnet er et fælles hegn, skal du og din nabo naturligvis være enige, hvis det skal fjernes eller ændres.

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo, kan du kontakte vores hegnssyn.

Hvis hegnet er dit eget, må du selvfølgelig både ændre og fjerne det.

OBS! Hvis hegnet er det eneste, der adskiller din og din nabos grund, skal du fortælle din nabo, at du ændrer eller fjerner hegnet senest en måned før, du gør det.

Må jeg erstatte hegnet med en carport eller andet?

Carporte, udhuse og andet i den stil må i mange tilfælde gerne stå i skel.

I skellet må bygningerne normalt ikke være højere end 2,5 meter. Der er også regler for, hvor lang en bygning i skel må være.

Men det kan kræve en byggetilladelse fra vores afdeling for byggesager.

Læs mere om de regler, der gælder for byggeri.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over noget, der har med din nabo og jeres fælles hegn eller hæk at gøre, kan du kontakte kommunen.

Her kan du klage til hegnssynet.

Hvis du vil klage over en afgørelse fra hegnssynet, kan du bringe sagen for en domstol. Det skal du gøre senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra hegnssynet. Du skal lægge sag an mod den anden part i sagen - ikke mod hegnssynet. 

Hvis du vil klage over en carport, et udhus eller en anden bygning, som står i skellet ind til din nabo, skal du kontakte Teknik og Miljø.

Hvis du bor til leje og vil klage over et hegn, skal du kontakte din udlejer.

De regler, vi beskriver her på siden, stammer fra "Lov om hegn" og gælder først og fremmest almindelige boliger. "Lov om hegn" gælder også for hegn mellem industrigrunde, eller mellem en almindelig bolig og en industrigrund. 

Læs mere om Lov om hegn hos Retsinformation.

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær

Tlf.: 96 28 23 23
Mobil: 23 63 88 80
Mail: annette.nielsen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.