Seniorråd Øst

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Seniorråd Øst

Seniorråd Øst - medlemmer
Navn og adresse Email

Formand

Elsbeth Happle Sørensen

Mobil: 40276249

elsbeth@happle.dk 

Næstformand

Erik Rabæk

51 77 16 81

tmer@mail.dk 

Referent 

Angela Thygesen

40424836

jeg.angela@gmail.com 

Jette Nielsen

21 66 26 16

 jannik1988@live.dk 

Karen Hjorth

20 32 66 62

karenoglarshjorth@os.dk 

Inge Thomassen

Mobil 21433815

ingeth13@gmail.com  

Karen Lindtrup

 

Repr. fra Ældrerådet

Hanne Østergaard
Skivevej 39, Sunds

 hanneh.niels@mail.dk 

Repr. fra Ældrerådet
Hanne Kirkegaard

Ringkøbingvej 97, 7400 Herning

 hanneelisabeth53@gmail.com 

 

Repræsentant fra Herning Kommune

Gitte Rasmussen
Chef for plejecentre, Sundhed og Ældre

Mobil: 41171726,
Tlf.: 96285710

gitte.rasmussen@herning.dk 

Referat fra 18. maj 2022

Referat

Sted: Holtbjerg Aktivitetshus
Tilstede: Karin Lintrup, Hanne Østergaard, Hanne Kirkegaard, Inge Thomassen, Erik Rahbek og Elsbeth Happle Sørensen.
Fraværende med afbud: Angela Thygesen, Jette Nielsen og Karen Hjort

1. Referent og ordfører

Elsbeth Happle Sørensen

2. Information fra Herning Kommune

af Elin Mogensen, chef for Sundhedsfremme, Træning og hjælpemidler.

Rekruttering og fastholdelse

Det fylder generelt meget i Sundhed og Ældre, at det er svært at rekruttere faglærte social- og sundhedshjælpere – og social- og sundhedsassistenter. Når der må ansættes ufaglærte, kan det få betydning for samarbejdet med sygeplejen og ergo- og fysioterapeuter. Der er ikke plejefaglig grundviden at bygge videre på i det tværfaglige samarbejde, så for at sikre kvaliteten af indsatsen i plejen, rykker sygeplejersker og terapeuter nu ”tættere på” i hverdagen.

Øget terapeutindsats omkring borgere i eget hjem

Når visitationen kontaktes af borgere, der efterspørger plejehjælp, skal visitator ifølge loven først vurdere, om borgeren vil kunne trænes op til igen at klare opgaven selv. Træning varetaget af ergo- eller fysioterapeuter, har god effekt i forhold til at støtte borgere i at blive selvhjulpne. Der ændres til, at den rehabiliterende træning for at blive selvhjulpen fremover altid varetages af terapeuter (hvor det tidligere også kunne være plejepersonale). Der vil fortsat være tæt samarbejde mellem terapeut og hjemmepleje, så tilgangen og forventningerne til borgeren er afstemt, der hvor begge parter kommer i hjemmet.
Terapeuter kobles tættere sammen med hjemmeplejens personale fx når borgere udskrives fra sygehuset eller fra rehabiliteringsophold. Erfaringerne fra plejecentre har vist, at plejepersonalet oplever, at en tæt kobling til og sparring med ergo- og fysioterapeuter giver en bedre indsats omkring borgerne. Vi oplever, at plejepersonalets kompetencer i forhold til at udnytte borgernes ressourcer, at bruge hjælpemidler bedre og samtidig passe på sit eget arbejdsmiljø bliver bedre.

Herning Kommune har en størrelse, hvor vi er attraktive at samarbejde med for forskere i forhold til at opnå ny viden om faglige indsatser. Et forskningsprojekt er gennemført i Herning Kommune, hvor nogle ergoterapeuter fra Sundhed og Ældre er blevet undervist i at tilbyde borgere med kroniske sygdomme en særlig systematisk tilgang til undersøgelse og træning. Samtidig fortsatte andre ergoterapeuter med at løse opgaverne på den måde ”de plejede” og udgjorde dermed en kontrolgruppe. En forsker (phD fra Syddansk Universitet) har dermed under ”virkelige” forhold kigget ind i Herning Kommunes maskinrum og undersøgt mere præcist, hvad det er ved indsatsen, der virker – for hvilke borgere indsatsen virker – under hvilke omstændigheder indsatsen virker – og hvordan den virker. Resultaterne bliver offentliggjort i løbet af 2022.

Introduktion af nyt Social- og Sundhedsudvalg – og Ældreråd

Social- og sundhedsudvalget introduceres her i 2022 til det store område de varetager. Dels ved at udvalgsformand Joan Hansen og sundheds- og ældrechef Anne Ramsgaard besøger alle lokale arbejdspladser rundt i kommunen – og dels ved at hele udvalget overordnet bliver præsenteret for arbejdsopgaverne i de store driftsområder. Det nye Ældreråd får tilsvarende hen over det første halvår en introduktion fra alle cheferne i Sundhed og Ældre omkring de enkelte driftsområder – og kan stille spørgsmål ind til det.

Maden til borgere i eget hjem

Dit Lokale Køkken på Fruehøjvej 44 (Brorsonsvej 12) oplever tilgang af borgere. Der køres knap 1.900 hovedretsportioner ud hver uge, hvoraf over 1/3 er som særlige diæter.

Hvordan har du det? 2021

”Hvordan har du det” er den største sundhedsundersøgelse af sin art i Danmark, hvor borgere i hele landet får en kerne af spørgsmål, og hvor der i Region Midtjylland i tillæg dertil er en række særlige spørgsmål. Knap 34.000 borgere i Region Midtjylland har svaret på spørgeskemaundersøgelse i 2021. Det er spørgsmål om rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost, overvægt, fysisk og mental helbred, kronisk sygdom, social og geografisk ulighed i sundhed, påvirkning af coronapandemien, seksuelle krænkelser, søvn og unges sundhed. De tidligere sundhedsprofiler blev udarbejdet i 2006, 2010, 2013 og 2017. Dvs. man kan følge udviklingen på kommuneniveau og udlede, hvor vi som kommune især bør rette opmærksomheden for at understøtte en udvikling i retning af bedre sundhed. Social- og sundhedsudvalget får netop her den 18. maj en gennemgang af tallene for Herning kommune.

Hjælpemiddelområdet

Hjælpemiddelenheden, hvor de sagsbehandlende ergoterapeuter hører til, har fysisk deres kontorer på Markedspladsen 4. Denne afdeling vurderer ansøgninger om hjælpemidler til borgere i alle aldre – også til børn – og også indenfor specialområder som biler, bolig, amputation, kropsbårne hjælpemidler osv. Afdelingen har haft samme leder siden 2008, men hun har nu valgt at starte sit seniorliv. Der er pr. 1. maj 2022 startet en ny leder for afdelingen, Lilian Berthelsen. Hjælpemiddelområdet er et område, hvor vi kan mærke, at presset på opgavemængden stiger. Der kommer flere borgerhenvendelser, mange hurtige udskrivelser fra hospitalet, større kompleksitet (at man lever længere med kronisk sygdom og ofte flere kroniske sygdomme samtidig) – og vi oplever også, at der hele tiden kommer nye produkter med mere teknologi på markedet. Så det er et område, hvor vi aktuelt har svært ved at følge med og har venteliste.
Hjælpemiddeldepotet som har til huse på Wedellsborgvej i Tjørring er udfordret på, at lokalerne ikke kan holde vand ude, når det regner. Vi arbejder på at løse det.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

År for år øges antallet af genoptræningsplaner, som vi modtager fra sygehuset, når borgere udskrives til eget hjem og skal træne fx efter operation eller anden behandling på hospitalet. I 2021 kom vi op på 3177 genoptræningsplaner – til sammenligning var vi i 2011 under 2000 genoptræningsplaner og i de mellemliggende år er det steget stødt. Ergo- og fysioterapeuterne i afdelingen fordeler sig med deres forskellige specialer i hhv. det gamle rådhus i Aulum, Rehabiliteringscentret, DGI-huset og på squashbaner i Sportscenter Herning i Holing. Sundhedsfremmeteamet, der står for hold til borgere med KOL, diabetes, kræft mv. er en del af samme afdelingen og hører til på Aktiv Centret og planlægger hold, hvor de kan finde plads. Det er et stort ønske at kunne samle afdelingens tilbud ét sted – og det fremgår af også i Social- og sundhedsudvalgets perspektivnotat.

Aktivitetscentre og –huse

Der gøres en stor indsats for at få medlemsantallet i alle aktivitetscentre og –huse tilbage på niveau fra 2019. Der var samlet ca. 3.800 medlemmer i 2019 – vi har ikke pt. en opgørelse over, hvordan det ser ud. Vi er godt på vej, men ikke tilbage på niveau endnu. Vi skal følge, om mål og rammer for drift af aktivitetstilbuddene matcher behovene hos dem, der er i målgruppen. Det at indgå i fællesskaber er en vigtig parameter for mental trivsel, og hvis der er noget vi skal gribe anderledes an for bedre at nå ud til dem, der har brug for det, er det vigtig at få set på.

3. Status for søndagscafeen Nørregade 30

Erik Rahbek og Inge Thomassen er bekymret over den faldende deltagelse. I gennemsnit er der 20-25 personer til samling. Før "Corona" kom der 35-40 personer.
Udflugten den 1. maj , i Herning omegn som sluttede af med kaffe i det "Blå rum" ude ved Fuglsangsø. 

4. Nyt fra formanden

Elsbeth præsentrede udkast til den nye folder til Seniorrådene, det rådene er fælles om. Senior østs egne sider blev diskuteret og rettet til så alle tilstedeværende kunne sige god for det.
Hver medlem fik udleveret et navneskilt (stort format)
Der oplyses at frivilligdagen gennemføres på Frivillige Center lørdag den 17.september.
Ønsker til efterårets møder:
 • besøg på Frivillige Center, 
 • besøg af Gitte Nørgård, 
 • Info om visitationsenheden: visitation til hjælp i hjemmet etc., 
 • besøg af hjælpemiddeldepotet
 • Info om nye tiltag på Toftebocentret

5. Information fra ældrerådsrepræsentanten

Der tegnes medlemskab i Frivilligcenter i Herning Kommune af ældreråd og seniorrådene. Det giver mulighed for at benytte centret til forskellige formål.
Der oplyses at ca.30-40 unge i alderen 16-17 år, som arbejder på plejecenter med opgaver som at hygge omkring beboerne (ingen plejeopgaver) etc. gav et positiv resultat. De unge var og er glad for denne mulighed.
Der afholdes Kulturugen fra den 13. Juni, hvor også plejecentre er involveret. Se programmet i avisen og på Herning Kommunens hjemmeside.  
Læs mere på Herning Kommunes hjemmeside under Ældrerådet.

6. Intet under siden sidst

Næste møde: det bliver den 25. august på Frivillige Center på Fredensvej.

Referat fra møde 17. marts 2022

Referat

Sted: Plejecenter Vesterled - Herning

Tilstede: Elsbeth H. Sørensen, Angela Thygesen, Inge Thomassen, Hanne Østergaard, Karen Hjorth,
Hanne Kirkegård, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Jette Nielsen.

Fraværende /med afbud: Ingen

1. Præsentation af rådets medlemmer

Velkommen til Hanne Kirkegård, ny ældreråds repræsentant i SRØ. Derefter præsentation af rådets medlemmer.


2. Orientering ved Centerleder Jakob Skovbakke – Vesterled

Stedet har 90 ansatte og oplever rekrutterings udfordringer, som alle andre plejecenter i HK. Uddannet personale inden for området er svært at rekruttere. De har mange ufaglærte, og det faste personale er opmærksom på, at informere de nye, så de får en god start på jobbet.

Organisationsændring i samarbejde med juridisk afdeling, har påvirket stedet. Stort frafald i personalegruppen ( rejst personale ) samt sygefravær i forbindelse med Corona.
Men Jakob oplyste, at der var lys for enden af tunnelen. Derefter var der spørgsmål og rundvisning på en af afdelingerne.

Stedet udvides med 16 nye lejligheder og bedre faciliteter for personalet. De har mange daglige aktiviteter, men vil gerne ha` flere frivillige. Dorthe Vest og økonomi chef Erik Hattens, været på besøg samt det nye social og sundhedsudvalg for HK.

3. Nyt fra formand Elsbeth H. Sørensen

Elsbeth oplyste, at DGI afholder et informationsmøde d. 29. marts, vedr. senioridræt.
Socialminister Astrid Krag, afholder borgermøder i landet. Silkeborg er der møde d. 4. april. Fra kl. 18 – 20. Hvis nogen ønsker at deltage, skal man selv tilmelde sig.
SRØ folder skal revideres med tekst og billeder. Elsbeth, opfordrede os alle til at gennemlæse folder og komme med kommentarer.
Kulturuge i uge 24. Der er aftalt 4 koncerter for seniorer i Gullestrup, Snejbjerg, Aktivcentret Brorsonsvej og Toftebo.
Elsbeth, orienterede kort fra Fællesmødet med ældrerådet. Referat udsendes.
Forslag fra formændene for seniorråd: Der bør aftales ensrettede retningslinjer ift valg. Er det hver andet år eller hver fjerde år der er valg.
De nye folder skal omdeles til Toftebo, Herning Frivilligcenter og Holtbjerg aktivitetscenter.

4. Status for søndagscafeen

v/ Jette Nielsen

Jette orienterede kort om cafeen.
Opstart marts måned – velbesøgt, dog ikke tilmeldte kørestolsbrugere denne søndag.

5. Referat fra Ældrerådsmødet.

v/ Hanne Østergaard og Hanne Kirkegård.

Introduktion til sygepleje, hjemmepleje og Visitationsenheden.
Flextrafik – km takst m.m.
Lille ændring af vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet.
Ældrerådets temadag i oktober, bliver d. 3. okt.
20. april, Ældrerådets kursusdag.
Læs endvidere på Herning Kommunes hjemmeside.

6. Evt.

Intet.

7. Næste møde

Sted: Holtbjerg aktivitetscenter
Dato: 18. maj
Tid: kl. 13.00

8. Referent

Angela Thygesen

Referat fra møde 20. januar 2022 - valg

Sted: Koloritten - Herning
Tilstede: Elsbeth H. Sørensen, Angela Thygesen, Inge Thomassen, Hanne Østergaard, Karen Hjorth.
Fraværende /med afbud: Erik Rabæk, Karen Lintrup, Jette Nielsen.

Dagsorden til valgmøde

1. Præsentation af rådets medlemmer og vedtægter

Formand Elsbeth Sørensen fortalte kort om mødets dagsorden og vedtægter for de 4 seniorråd i Herning Kommune.
Derefter præsentation af rådets medlemmer.

2. Præsentation af interesseret medlem

Mogens Vedel, præsenterede kort sig selv. Uddannet indenfor typograf området og har arbejdet i lokal området, for derefter at ta ny uddannelse, inden for den sociale sektor.
Mogens gav udtryk for at deltage i de næste møder i 2022.

3. Ændret status af medlem i SR øst

Karen Lintrup, repræsentant af ældrerådet, ønskede at indtræde i seniorråd øst, som menigt medlem.

4. Konstituering af seniorrådet

Formand: Elsbeth H. Sørensen
Næstformand: Erik Rabæk
Sekretær: Angela Thygesen

5. Evt.

Forslag til emner: politiker fra social og sundhedsudvalget.
Kommunikationscenter, Skovlyset.

6. Sted – dato – tid.

Sted: Vesterled
Dato: 17. marts 2022.
Tid: kl. 13.00

7. Referent

Angela Thygesen

Referat 11. november 2021

Referat

tilstede: Hanne Østergård, Karen Lintrup, Karen Hjorth,
Erik Rahbeck, Inge Thomassen, Elsbeth Happle.S.
Fraværende / afbud: Jette Nielsen, Angela Thygesen
Referent Elsbeth Happle S, Hanne Østergård

1. Info om Center for Kommunikation

Henriette Gadegård gav os et godt indblik i CFK arbejde. Historisk er det oprettet under amtet (Ringkøbing amt), som det stadig inddeles efter. De 6 andre kommuner finansierer centret per behandlede patienter.

Centret servicerer patienter med hjerneskader (mest senskader efter
hjernerystelser, contra piskesmæld).

Patienter med taleproblemer og høreproblemer og med nedsat syn, som
via de respektive læger bliver visiteret dertil.

Ved rundvisning, så vi forskelligt behandlingsudstyr og teknikken.

3. Nyt medlem

Vi bød Karen Hjorth velkommen i gruppen. Dejligt, at hun vil være med.

4. Angående Seniorråds valg

De 4 formænd mødtes og diskuterede SR valg, som nogle af os ikke syntes fungerer efter hensigten. Vi blev enige om, at der kommer en annonce om SR i Herning Folkeblad i november måned.
Der vil bl.a. stå formændenes tlf. nr. som man kan henvende sig til, hvis
man er interesseret i at være med i et senior råd. Alle får en invitation
til vores næste møde d. 20. januar 2022.

På mødet vil repræsentanter informere om senior rådets funktion. Der
påtænkes også et læserbrev i januar 2022. i Herning Folkeblad.

5. Nyt fra Ældrerådsrepræsentant

Hanne Østergård informerede om resultatet af ÆR valget. Bodil Markmøller fik flest stemmer, efterfulgt af Hanne Østergård. Stort tillykke til dem begge. Konstitueringen foregår i december.

Yderligere oplysninger, kan findes på Herning Kommunes hjemmeside
under Ældrerådets referater.

6. Næste møde

Vores julefrokost torsdag den 2. december på Koloritten lokale uni 3. kl. 13-15.

Referat 2. september 2021

Sted: Rehabiliteringscenter - Herning

Tilstede: Elsbeth H. Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup,  Angela Thygesen, Inge Thomassen, Jette Nielsen.

Fraværende /med afbud: Hanne Østergaard

Referat

1. Rehabiliteringscentret

Ass. centerleder Anders Bagger - Rundvisning samt info om stedet.

Anders fortalte om hans faglige baggrund som assisterende centerleder. Stedet er normeret til 36 beboer og der er 4 teams. Medicins - akut - palliativ - neurologisk.

Derudover demens afsnit, som afsluttes i 2022.

Opholds tid på stedet kan variere fra 2 uger til flere måneder, inden beboer kan hjemsendes eller visiteres til plejehjem.

Akut team har lokaler på stedet.

Vi fik svar på mange spørgsmål og derefter var der rundvisning af stedet.

2. Nyt fra ældrerådet v/ Karen Lintrup og Angela Thygesen.

Budgetseminar i august. Ældrerådet afgivet høringssvar vedr. budget 2022-2025.

Frivilligdag i Herning d. 18. september. Ældrerådet afholder temadag d. 1. okt. i hus no7 / kulturellen med Provst Anders Bonde.

Ældrerådsvalg i år - der er udsendt 3 valgbreve som kan læses på HK hjemmeside - spændende hvor mange kandidater der opstiller.

3. Nyt fra formand Elsbeth H. Sørensen.

Elsbeth deltaget i Marte Meo workshop.

Seniorrådsvalg i år - kan vi få flere valgt ind, og hvilke tiltag skal vi tage?

Elsbeth skrevet udkast som vil blive hængt op på Koloritten, Holtbjerg aktivitetscenter og Toftebo.

Ellers bruger vi prik metoden.

4. Bordet rundt.

Erik oplyste at søndagscafe er startet i Nørregade 30.

5. Evt.

Forslag til emner: valgt politiker, fra social og sundhedsudvalget.

Kommunikationscenter.

Skovlyset.

6. Sted - dato - tid.

Sted - udsendes med dagsorden

Dato - 11. november 2021.

Tid - kl. 13.00

Referat fra møde 27.maj 2021

Sted:
Toftebo - Hammerum

Tilstede:
Elsbeth H. Sørensen, Erik Rabæk, Hanne Østergaard, Angela Thygesen, Jette Nielsen, Inge Thomassen,
Karen Lintrup, Gitte Rasmussen / Chef for plejecentre i Herning Kommune

Fraværende /med afbud
Kurt Poulsen,

1. Nyt fra kommunen ved Gitre Rasmussen.

Ved Gitte Rasmussen, chef for Plejecentre

Vaccination

Som resultat af en meget høj vaccinationsprocent blandt beboerne på plejecentrene er besøgsrestriktionerne for længst ophævet, og man kan besøge sine pårørende på plejecentre, som man lyster. Plejepersonalet på plejecentrene er også færdig vaccineret og har nu et stort ønske om at blive fri for mundbind og visir især når vi forhåbentlig går sommervarmen i møde.

Rekrutterings udfordringer

Vi har både på plejecentrene og i hjemmeplejen udfordringer med at rekruttere ferieafløsere, blandt andet fordi de unge mennesker tilbydes job som testere hos Falck og får her 60 kr. mere i timen.  Generelt er der også færre, der søger ind på Social- og Sundhedsuddannelserne, da vi rammes af de små årgange. Det betyder, at vi ikke får ansøgninger til de ledige stillinger. Vi arbejder på at rekruttere fra andre fag og fra østeuropæiske lande. Til det formål har vi ansat en rekrutteringskonsulent.

Åbning af Aktivitetscentre og -huse

Aktivitetscentre og -huse har indtil den 6. maj 2021 kun været åbne for visiterede borgere, der skulle til personalestøttede aktiviteter eller i daghjem. Den 6. maj fik vi som en del af genåbningsplanen lov til at åbne for de almindelige, frivillige aktiviteter. Centerrådene i de enkelte aktivitetscentre og -huse planlægger lokalt, hvordan åbningen gribes an. Det er vigtigt for centerrådene, at det kommer til at foregå forsvarligt efter alle retningslinjer og på en måde, så medlemmerne føler sig trygge. Mange skal måske vænne sig til igen at skulle ud og møde mange andre mennesker. Vi forventer derfor, at der åbnes gradvist op, og at sæsonen mange steder vil strække sig helt frem til slutningen af august.

VR-briller

Et nyt tiltag er VR-briller, der står for "Virtual Reality"-briller. Man tager brillerne på og er pludselig fx i gågaden i Herning ved juletid, på jagt, i kirke til gudstjeneste eller på rejse til Thailand. Kun de film, der findes til VR-brillerne, sætter grænsen for, hvor man kan komme hen. Oplevelsen, når man har VR-brillerne på, er meget virkelig, fortæller de, der har prøvet det.

Man kan have sin egen oplevelse, eller man kan være flere, der besøger samme "univers" sammen. Det nye tiltag i hjemmeplejen handler om, at to eller flere borgere med samme interesser går ind i samme "univers" med VR-briller på samtidig, mens de befinder sig i hver deres hjem forskellige steder i kommunen. Borgerne får dermed en fælles oplevelse, og de kan tale sammen undervejs og bagefter om, hvad de oplever. Håbet er, at hjemmeplejen kan være med til at danne nye relationer mellem borgere; relationer der forhåbentlig med tiden kan leve videre af sig selv.

På plejecentrene arbejder man også med VR-briller og har gode erfaringer med det. Desuden afprøves et system, der hedder "Quick-up". Det er en slags projektor, der kan vise billeder og videoer i ekstremt høj opløsning i stort format på væggen eller loftet. Det er mange beboere meget glade for, og pga. systemet er det i nogle tilfælde blevet lettere at få lov til at hjælpe beboerne med fx at komme i bad.

Åbning af sygeplejeklinikker

I Herning Kommune gives sygepleje som udgangspunkt i sygeplejeklinik. Man åbner derfor sygeplejeklinikker alle steder, hvor der er borgere til det, og hvor der kan findes lokaler. Senest åbnede man i slutningen af 2020 en ny klinik i Snejbjerg på plejecentret Rosenlund. Senere på året regner vi med at åbne en sygeplejeklinik på Søglimt i Sunds. Der er pt. sygeplejeklinikker følgende steder:

 • Lind Pleje- og Aktivitetscenter
 • Østergade i Aulum
 • Ågården i Vildbjerg
 • Aktivcentret på Brorsonsvej i Herning
 • Koloritten i Møllegade i Herning
 • Nørregade 30 i Herning
 • Toftebo i Hammerum
 • Rosenlund i Snejbjerg

2. VR briller - ved Lissy Nielsen

Herning kommune afprøver et projekt vedr. VR briller på plejecentre. Lissy er tilknyttet Lindegården og gav et godt oplæg, omkring brugen af disse briller.
Det er en stor succes og det har en mærkbar virkning, på de beboere, som har afprøvet brillen.
Vi fik afprøvet brillen og det er en fantastisk indgangsvinkel til en god oplevelse.
En skovoplevelse, et besøg i Venedig, en legesituation i vuggestuen, et pigekor der synger i kirken. Lissy henter det på Youtube og filmer også lokale oplevelser.
HK har investeret 10 VR briller. Brillerne er ikke dyre - det er abonnementet der koster.

3. Nyt fra ældreråd

ved Hanne Østergård, Hanne Lintrup, Angela Thygesen

De årlige Kvalitetsstandarder inden for sundhed og ældre, gennemgået på ældrerådsmødet. Et nyt tiltag er hovedrengøring - 2,5 t. årligt - der visiteres til ca. 1700 borgere, udgift ca. 1 mil. kr.
Hjælpemidler til borgere i kommunen er stadig stigende, da flere borgere bor hjemme.
Søndagscafe opstart august / september 2021.
Herning kultur afholder 5 arrangementer for ældre i HK.

Valgbrev udarbejdet af ældrerådet vedr. valg til ældreråd 2021.

4. Nyt fra formand Elsbeth H. Sørensen

November 2021 er der valg til seniorråd. For SRØ er følgende på valg:
Kurt Poulsen, Jette Nielsen.
SRØ undrede sig over, at det lokale råd ikke blev involveret vedr. åbning af aktivitetscentre efter corona nedlukning. De lokale råd har tættere kontakt end ældrerådet.
Elsbeth takkede for god opbakning til Løvbakke turen. Et godt initiativ.
Det var dejligt igen at kunne mødes.

5. Kimmi fra Fink ejendomme

Hammerum skole ombygges til et senior projekt med spændende 24 lejligheder og der bygges 20 nye rækkehuse til udlejning og rækkehuse til salg.
Vi fik en god orientering om projektet og det er nogle spændende lejligheder, med mulighed for fællesaktiviteter. Mange har allerede nu vist interesse for stedet. Lejlighederne er i forskellige størrelser.
Se mere på deres hjemmeside.

6. Evt.

Intet

7. Sted

Fremgår af dagsorden

8. Dato og tid

2. september 2021 kl. 13-15.30

9. Referent

Angela Thygesen

Referat fra 10. december 2020

Sted og deltagere

Koloritten, Herning

Elsbeth H. Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen, Jette Nielsen, Gitte Rasmussen, chef for plejecentre i Herning Kommune.

Fraværende /med afbud fra Inge Thomassen

1. Nyt fra formand Elsbeth H Sørensen.

Elsbeth, tog et tilbageblik på årets aktiviteter. Et år med udfordringer pga. covid 19.
Udvalget har på trods af få møder, besøgt Lind plejecenter og hørt om Eden. En stor fornøjelse, og med en oplevelse af et stort engagement fra personale og ledelse på stedet.
September på plejecenter Toftebo i Hammerum, hvor vi ligeledes, fik en god fornemmelse at stedets engagement og nytænkning, indenfor området.
November med info om den nye platform Boblberg, som er ved at blive populær i kommunen.
En platform til socialt samvær på tværs af interesser.

2. Louise Tejlgaard, Projektleder for - Øje for fællesskabet i Herning Kommune.

Louise uddelte materiale om projektet og der blev givet et godt oplæg omkring Øje for fællesskabet.
Ensomhed er for mange mennesker en udfordring.
Fokus på hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem, og mindske ensomheden blandt disse borgere.
Sociale fælleskaber er vigtigt og borgerne er opdelt i let / moderat og omfattende støtte, så der bliver taget individuel hensyn til borgeren.
På Herning kommunes hjemmeside er der et fællesskabskatalog, hvor man i den østlige del af kommunen kan tilbyde spisevenner, frivillige med Kurt, Søndagscafe og sportsklub.

3. Bordet rundt

En snak om artiklen i Herning Folkeblad d. 11. november, som beskrev Seniorråd øst samarbejde, med kommunal plejecenter, Toftebo i Hammerum.
Emne - menneskesyn og pårørende samarbejde og den gode relation til beboerne på stedet.
Stor ros til Erik, som havde lavet et godt forarbejde til journalist og fotograf.

Gitte Rasmussen oplyste, at hun forventede at borgere på de lokale plejecentre inden årets udgang
kan blive vaccineret mod corona, hvis alt går efter planen.

Da vi skulle nyde vores julefrokost, fik vi oplyst via medierne, at alle kommuner i landet lukkede ned
Fredag kl. 16.00 pga. af stor smittespredning.

4. Evt.

Julefrokost og snak om emner i 2021.
De emner vi ikke har nået i 2020, håber vi at kunne gennemføre i 2021.

5. Sted - dato - tid.

Koloritten - Herning
Dato - 11. februar 2021.
Tid - kl. 13.00

Mødet blev dog aflyst og næste møde bliver i maj 2021.

Referat fra 5. november 2020

Koloritten - Herning

Tilstede:
Elsbeth H. Sørensen, Erik Rabæk, Hanne Østergaard, Angela Thygesen, Jette Nielsen, Inge Thomassen
Gitte Rasmussen / Chef for plejecentre i Herning Kommune

Fraværende /med afbud
Karen Lintrup, Kurt Poulsen,

1. Nyt fra kommunen ved Gitre Rasmussen

Der er lederskifte på Søglimt i Sunds, og på Vesterled Plejecenter i Herning.
Jacob Skovbakke, leder på Toftebo i Hammerum, er udlånt til Vesterled Plejecenter pr. 1. dec. 2020 og et år frem.
Der er besøgs restriktioner på alle kommunes plejecentre indtil 1. dec. beboer må udpege en pårørende, som må besøge vedkommende.
Der vil være så vidt det er muligt, aktiviteter på centrene.
Personale bliver testet hver 6 uge. Personale benytter fremadrettet visir.
Rekruttering af personale er stadig svært til arbejdsområdet.
Der er kommende udbygninger på nogle bestemte plejecentre.
Læs på Herning kommunes hjemmeside.

2. Nyt fra ældrerådet

ved Hanne Østergaard og Angela Thygesen.

Hanne oplyst at budget for de næste 2 år er godkendt.
Orientering om puljemidler: bl.a. klippekort på plejecentre, plejehjem, værdig ældrepleje, bedre bemanding overgår til bloktilskud. Fremadrettet indarbejdes ovennævnte i det almindelige budget.
Besøg af Dit Lokale Køkken - smagsprøver
Læs mere på Herning Kommunes hjemmeside: referater fra ældrerådsmøder.

3. Nyt fra formanden Elsbeth H. Sørensen

Elsbeth oplyste, at der har været afholdt fællesmøde mellem ældrerådet og seniorråd. Referat medsendes.
Der blev bl.a. nævnt øje for fællesskabet - Elsbeth vil kontakte projektleder til vores næste møde.
Boblberg.dk - platform for borgere i HK som søger fællesskaber med socialt formål
Status for søndags cafe - næsten alle er lukket ned pga. covid 19.
Læs endvidere på Herning kommunes hjemmeside.

4. Evt.

Intet

5. Sted - dato - tid.

Sted: Koloritten
Dato : D. 10 december kl. 13.30

Referat fra 9. september 2020

Sted

Toftebo plejecenter, Hammerum

Tilstede

Elsbeth H. Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen, Jette Nielsen, Inge Thomassen

Fraværende /med afbud

Gitte Nørgaard / Chef for sygeplejen i Herning Kommune

1. Nyt fra formand Elsbeth H Sørensen

Herning kommune er med i projekt Bevæg dig for livet.
Mette Skærbæk / projektleder, indbudt repræsentanter fra senior råd til et orienterende møde på rådhuset.
19. nov. 2020 konference om emnet - alder ingen hindring.

Generationernes hus eller område - er under udarbejdelse. Flere interessenter været indbudt til at byde ind med ønsker - visioner for ovennævnte.

Søndagscafe i Nørregade udsat indtil videre på grund af corona.

2. Nyt fra ældrerådet

v/ Hanne Østergaard, Karen Lintrup og Angela Thygesen

Klager fra pårørende i forbindelse med tv udsendelse bliver taget alvorligt fra Herning kommunes forvaltning. HK vil fremadrettet have fokus på klager fra pårørende og hvilke klager det er.

Fælles hjælpemiddel depot undersøges mellem Ikast og Herning kommune.

Værdig død - Ældrerådet indsendt høringssvar.

Tilgængelighedsforum
Ældrerådet indsendt høringssvar vedr. punkter:

• Tryghed ved bus steder, lys m.m.
• Hjælp til togkort
• Årligt buskort
• Flexture til ældre - reduceret takst

Læs mere på Herning Kommunes hjemmeside med referater fra ældrerådsmøder.

3. Flextrafik - handicap kørsel

v/ Tine Jepsen, Vibeke Bøgeskov og Karina Hingebjerg.

Handicap kørsel er forbeholdt de personer der ikke kan anvende offentlig transport etc. varig bevægelses handicap. Man skal visiteres dertil.
Man har selv råderet over 104 ture årligt - derudover bevilges ture til læge, sygehus m.m.
Det er muligt at søge om ekstra 54 ture pr. år.
Det er muligt at få ledsager med.
Folder omdelt vedr. handicapkørsel - region Midtjylland.

Læs endvidere på Herning kommunes hjemmeside.

4. Besøg på Toftebo Plejecenter

v/ Centerleder Jacob Skovbakke og aktivitets koordinator Anette Albertsen

Jacob gav et oplæg med udgangspunkt i den viste TV udsendelse fra Århus og Randers kommune.
Jacob gav udtryk for, at relationer var et vigtigt værdigrundlag i arbejdet med mennesker.
Nævnte at der var et TV indslag om Toftebo, på TV Midtvest.

Overskriften var - Ældreplejens udfordringer.

 • Flere plejekrævende ældre
 • Demente 70-80 %
 • Komplekse enkeltsager / psykiatri
 • Rekruttering af medarbejdere / små årgange
 • Dårligt omdømme / lavstatus fag

Annette er ansat 12 t. i plejen og 23 t. som aktivitets koordinator. Hendes funktion er at igangsætte aktiviteter i huset samt samarbejde med aktivitetscentret, som ligger i tilknytning til Toftebo.
Bl.a. blev der nævnt samarbejde med skoler, ture ud af huset, familieaftener, gymnastik, besøgshunde, læseklub, frivillige besøgsvenner og nu i gang med at oprette vennekreds og søge fonde til ture ud af huset.
Anette udtalte at corona har været en hård tid for beboerne. De har til gengæld benyttet sig at face time og skype, til at holde kontakten ved lige til de pårørende.

5. Bordet rundt

Erik kom med forslag om at synliggøre SRØ funktion og ældreområdet.

6. Næste møde

Sted - vil fremgå af dagsorden.

Dato - d. 5. november kl. 13.00

7. Referent.

Angela Thygesen.

Referat fra møde 27. februar 2020

Sted: Lind Plejecenter

Tilstede: Elsbeth H. Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen, Jette Nielsen, Inge Thomassen

Fraværende med afbud: Gitte Nørgaard, Chef for sygeplejen i Herning Kommune

1. Rundvisning på Centret

Ved Centerleder Gundi Halfmann.

SRØ fik en god rundvisning og efterfølgende info om stedet. bl.a. Heart work med Lind Skole, som har været en del af Lind plejecenter i de 5 år stedet har eksisteret.
Åse Jonassen fortalte om følgende:

 • Centret er Eden certificeret og bygger på 3 værdi platforme - Ensomhed, kedsomhed, hjælpsomhed.

De 3 ovennævnte områder kan minimeres med dyr, børn og planter. Medarbejdere har fokus på at skabe stemning af familieliv på stedet. Personalet har været på et 3 dages kursus, som Eden Danmark står for. Ligeledes kommer rep. fra organisationen på et årligt 3 dages ophold på stedet for at fornemme om man opretholder ovennævnte platforme. Der er 19 registrerede Eden centre i DK.
Læs artikel og se film om stedet på Herning kommunes hjemmeside.
Læs mere på www.edendenmark.dk

2. Nyt fra formand

Ved Elsbeth H. Sørensen

Elsebeth uddelte samtykke erklæring vedr. billede på HK hjemmeside.
Gav et tilbageblik på 2019 som overraskede os i hvad / hvilke emner, der har været diskuteret og nyt fra HK.
Pia Voetman er fremadrettet ansat på Toftebo i Hammerrum. Toftebos venner nedsat bestyrelse. Ny leder på Holtbjerg aktivitetscenter.

Elsbeth kontaktet at Det danske madhus vedr. info og prøvesmagning på deres produkter.
Forslag at vi vil opfordre medlemmer, af alle seniorråd i kommunen om et fælles møde med dem.
SRØ ønsker større synlighed - de 5 valgte medlemmer, arbejder på flere fronter vedr. synlighed.
Fællesmøde ælderådet og seniorråd d. 23 marts på rådhuset.

3. Nyt fra ældrerådet

Ved Hanne Østergaard, Karen Lintrup og Angela Thygesen.

 • Prøvesmagning fra Det Danske Madhus.
 • Afgivet høringssvar vedr. balanceplan i HK.
 • Flere sygeplejeklinikker i nærmiljøet for at styrke borgerens velfærd m.m.
 • Omsorgstandpleje for ældre - hvordan fungerer det?
 • Renovering af Bredgade Vest - overslag og tidsinterval.
 • Bonusvenner - der mangler stadig frivillige hænder.
 • Værdighedspolitik / kvalitetskrav inden for ældreområdet.
 • Nyt digitalt platform - www.boblberg.dk

Læs mere på Herning Kommunes hjemmeside med referater fra ældrerådsmøder.

4. Evt.

Intet.

5. Næste møde

Emne: Flextrafik

6. Sted - dato - tid

Koloritten d. 23. april kl. 13.00

7. Referent

Angela Thygesen.

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet.