Seniorråd Øst

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Seniorråd Øst

Seniorråd Øst - medlemmer
Navn og adresse Email  

Formand

Elsbeth Happle Sørensen

Mobil: 40276249

elsbeth@happle.dk 

Næstformand

Erik Rabæk

51 77 16 81

tmer@mail.dk 

 

   

Jette Nielsen

21 66 26 16

 jannik1988@live.dk 

Inge Thomassen

Mobil 21433815

ingeth13@gmail.com  

Karen Lindtrup

 

Vibeke Sloth

Mobil 22629139

vibeke.sloth@gmail.com

Repr. fra Ældrerådet

Hanne Østergaard
Skivevej 39, Sunds

 hanneh.niels@mail.dk 

Repr. fra Ældrerådet
Hanne Kirkegaard

Ringkøbingvej 97, 7400 Herning

 hanneelisabeth53@gmail.com 

 

Repræsentant fra Herning Kommune

Gitte Rasmussen
Chef for plejecentre, Sundhed og Ældre

Mobil: 41171726,
Tlf.: 96285710

gitte.rasmussen@herning.dk 

Referat fra møde den 25. april 2024

Tid og sted:

Kl. 13.00 - 15:00 på Aktiv Centret Brorsonsvej 12 i Herning.

Ordfører og referent:

Elsbeth Happle Sørensen og Vibeke Sloth

Til stede:

Erik Rahbæk, Jette Nielsen, Inge Thomassen, Karen Lintrup, Hanne Østergaard og Hanne Kirkegaard

Afbud:

Chef i Sundhed og Ældre Gitte Rasmussen

Rundvisning og orientering  om husets forskellige aktiviteter

SOSU- assistent Dorte  viste rundt på centret og fortalte om deres forskellige aktiviteter. Disse drives i fællesskab med mange frivillige. Yderligere information kan ses på:  https://aktiv.herning.dk/vores-aktivitetscentre-og-huse/aktiv-centret-i-herning/om-aktiv-centret/

Samarbejde og forventninger i Ældreråd og seniorråd

EHS oplyste, at der først er valg til Ældrerådet &Seniorrådet i 2025, det undersøges om valg til Seniorrådene kan komme med på Ældrerådets annonce vedr. valget.

 Ældrerådet ønsker, at valget kan foregå samme dag ogi samme lokale som valg til kommunalbestyrelsen, men det er indtil nu ikke lykkedes.
Der skal gøres en indsats for at få flere frivillige til at stille op til, såvel til ældre- som seniorrådene, gerne flere fra oplandet samt til  bestyrelserne på de forskellige aktivitetscentrene.


Hvor mange akutpladser er der i Herning Kommune?

Der er følgende pladser rundt omkring på plejecentrene:

 • 10 på Fuglsangsø Centret i Tjørring, heraf 2 pladser til demente.
 • 7 på Toftebo-Centret i Hammerum, heraf en til demente.
 • 5 på Rosenlundcentret i Snejbjerg.
 • 2 på Engholmcentret i Sdr. Felding.
 • 2 på Søglimt i Sunds.
 • 2 på Sørvad i Sørvad.
 • 2 på Sandfeldgården i Kibæk.
 • 2 på Kildehøj i Vildbjerg.
  Der er desuden 30 pladser på Rehabiliteringscentret i Herning by. De benyttes især til vurderingsophold og akutophold. Jf. Herning Kommunes hjemmeside.

Formanden for Ældrerådet Bodil Markmøller orienterede om Ældrerådets arbejde, hvilket i øjeblikket mest drejer sig  om regeringsudspil på ældreområdet. Flere af disse tiltag bliver for øjeblikket afprøvet i Herning Kommune.

Det oplyses, at der til Socialudvalget  vil blive overført 13,7 mill. kr. til 2024. 
JN spurgte ind til rengøring på plejehjemmene &i egen bolig efter seneste besparelser. Dette fordi hun har oplevet at det ikke er hver 2. uge, men derimod hver 3. uge. BM undersøger dette.

VS opfordrede Ældrerådet til igen at foreslå, at kommunen ansætter en borgerrådgiver.

Der afholdes fællesmøde for Søndagscafeerne den 29.04.2024 kl. 9-11 i Rådhusets kantine.

Der er ønske om, at Seniorråd Øst inviterer BM ca. hvert ½ år til en gensidig orientering.

Ældrerådsrepræsentanter informerer 

HØ fortæller om nyeste tiltag vedr. hjælpemidler og udlevering af disse. Der er oprettet en KVIKSERVICE, Dueoddevej 4 i Herning hvor disse kan hentes. Der er telefontid kl. 08.00-11.00 96 28 43 33.

 Læs mere på: https://www.herning.dk/nyheder/2024/kvikservice-nyt-tiltag-i-herning-kommune/

Der afholdes Kulturuge i Herning i uge 24, hvor de forskellige Aktivitetscentre også deltager.

Formanden informerer

Der er endnu ikke kommet dato for rundvisning i Gødstrup.

Eventuelt.

Intet

Næste møde

Torsdag den 13.06.2024 kl. 13.00-15.00  på Plejecenter Søglimt, Nørrevang 30, 7451 Sunds

Emne: Gitte Rasmussen chef i Sundhed og Ældre orienterer.

Referat fra møde den 8. februar 2024

Mødet blev holdt på plejecenter Lindegården.

Ordfører & referent: Elsbeth H. Sørensen & Vibeke Sloth

Tilstede: Jette Nielsen, Erik Rahbeck, Karen Lindtrup & Inge Thomassen

Afbud: Hanne Østergaard
Uden afbud: Hanne Kirkegaard

Gitte Nørgaard, Chef for sygepleje og hjemmepleje

Fra kl. 13- 13.30

Fokus i Sundhed og Ældre

I Sundhed og Ældre arbejdes med at sikre, at der også fremadrettet kan rekrutteres medarbejdere, så der kan leveres velfærdsydelser med faglighed og kvalitet. Dette er samlet under overskriften:  ”Robust og bæredygtig organisation” hvor der bliver arbejdet med fire områder:

1) VI-kultur, hvor vi sikre bedre sammenhæng i samarbejdet og samspillet mellem de forskellige faggrupper, som er omkring borgerne.

2) Velfærdsteknologi og Her arbejdes med, hvordan vi kan blive bedre til at anvende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger i det daglige arbejde hos borgerne. Derudover er der sat fokus på  anvendelsen af digitale løsninger i fremtiden.

3) Her arbejdes med, hvordan får vi inddraget flere frivillige og civilsamfundet i arbejdet på ældreområdet. Det handler ikke om, at frivillige skal påtage sig plejeopgaver.

4) Proaktiv organisation. Hvordan sikre vi, at vi har de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at løse de fremtidige udfordringer på ældreområdet.

Den nye ældrelov

I Sundhed og Ældre venter vi spændt på udspillet til den nye ældrelov, som vi forventer bliver lanceret i februar 2024. Med de udmeldinger, som vi allerede har hørt, så giver den nye lov os en tro på, at vi i Herning Kommune allerede arbejder på mange af de elementer, som bliver afsættet og grundfundamentet i den nye ældrelov.

En delegation af ledere og medarbejdere fra Sundhed og Ældre var i Fredericia tirsdag den 30. januar, hvor regeringen præsenterede den nye Ældrereform.

Nye Sygepleje klinikker

1) Vi har i oktober åbnet endnu en klinik på Vesterled plejecenter, som har åbent til kl.18. Der er stor tilstrømning til denne klinik.

2) I Øst flytter vi klinikken fra Koloritten til bygningen ved siden af Koloritten pr.1/4. Der vil også komme en ny klinik for måltagning til kompression.

Rundvisning på plejecenter og kort information ved Centerleder Eva Østergård

Fra kl. 13.30-14.00
Lindegården kan tilbyde 102 moderne boliger fordelt på 4 blokke. 84 almene plejeboliger samt 18 skærmede enheder til et demensafsnit. Plejecentret er senest ombygget i perioden 2010-2013. I forlængelse af Lindegårdens plejecenter ligger HC-bofællesskabet, der er en selvstændig afdeling med 18 pladser til borgere med Huntingtons Chorea.
Der er i alt 180 ansatte inkl. elever og studerende.  

Ælrerådrepresentanter informerer

Der henvises til Herning Kommunes hjemmeside Ældrerådet & referater fra Ældreråd.

https://www.herning.dk/politik/raad-og-naevn/aeldreraadets-dagsordner-og-referater/ 

Formand informerer

Elsbeth fortalte kort om Seniorråds øst aktiviteter i 2023.

Ellen Birkkjær fra Seniorråd Vest er ikke vendt tilbage med ny dato for rundvisning på Gødstrup Sygehus. EHS tager kontakt til hende. Det undersøges til næste møde om der skal være valg til Ældrerådet/Seniorrådet i 2024.
Søndags Cafe’en på Toftebo i Hammerum arrangeret af Gjellerup Kirke, Valgmenighed kirken og Toftebo Aktivitetscenter forsætter frem til maj 2024.
Erik, Jette og Inge fortalte at Søndags Cafe’en i Nørregade er godt besøgt og samarbejdet med Røde Kors går fint. Man har investeret i et anlæg med mikrofon til brug ved arrangementerne.

Eventuelt

EHS vil forsøge at få formanden for Ældrerådet Bodil Markmøller med til næste møde.

Næste møde

Sted: Aktiv Centret, Brorsonsvej 12, Herning        

Dato: Torsdag den 25. april 2024 kl. 13:00-15:00

Referat fra møde den 30. november 2023

Mødet holdt på Holtbjerg Aktivitetshus.

Til stede: Jette Nielsen, Hanne Kirkegård, Inge Thomassen, Vibeke Sloth, Karen Lindtrup, Elsbeth H. Sørensen og Gitte Rasmussen.

Afbud fra: Erik Rahbeck ogHanne Østergård.

Belinda Hornshøj fortæller om HeartWork1 og Heart Work 2.

Heart Work 1 og 2 trives på plejcentre.
Heart Work 1 er for skolebørn, der kommer på plejecenter som forkælelsesvenner for plejehjemsbeboerne. Her kommer læreren med hele klasser på plejecentrene og hver elev ”får” en beboer, som de bliver ven med og undervisning tilrettelægges efter hvad  de kan sammen: Spille,synge,tegne læse gå tur osv. 

HeartWork 2 er unge mennesker mellem 14  og 17 år, der kommer om eftermiddagen og laver noget aktivt sammen med beboerne og får løn for det. Gevinsten er en særlig positiv oplevelse for både eleven som beboerne.

Nyt fra Gitte Rasmussen, Sundhed og Ældre.

Vi arbejder i Sundhed og Ældre med Robust og Bærdygtigorganisation. Det skyldes blandt andet, at vi 2030 kommer til at mangle 600 medarbejdere og hvordan løfter vi så velfærdsopgaven uden dem ?

Vi har startet en proces op, hvor noget af det, der skal arbejdes med er, hvordan opgaven kan løses anderledes ved at inddrage civilsamfund og anvende teknologien i langt højre grad end det vi gør i dag.

Budgettet på plejecentre øges 2024 med 14.000.000 kr. Beløbet skal deles med diakonplejecentrene. Inden vi er nede på det beløb, der udløser flere personaletimer skal der først tages penge fra til telefoner, computere, kaldeanlæg og forsikringer, som nogle af de poster, hvor udgiften er steget meget.

Den glædelig nyhed er at alle steder nu, er muligt at ansætte aktivitetsmedarbejdere på nogle få timer. Aktivitetsmedarbejderne skal bl.a. være tovholder på de frivillige sammen med lederne.

Information fra Hanne Kirkegård, ældrerådsrepræsentant

Hanne informerer om man i Ældrerådet drøfter fokusområder:

 • på førtidspensionister
 • på Ativitetscentre
 • på den digitale trafik.
 • m.flere.

Der henvises til hjemmesiden: Ældreråd: referater for mere info.

Nyt fra formanden

Ellen Birkkjær fra seniorråd vest vil organisere en rundvisning på Gødstrup Sygehus for alle seniorråd.  Hun vender tilbage  når hun har fået en dato.

I november besøgte Inge og jeg julemarked på Toftebo Aktivitetscenter. Der var stort fremmøde. Også vores bord med senior øst foldere og diverse plakater var velbesøgt til småltalk og hygge. Desværre kneb det lidt med nye medlemmer.

Ved mødet talte vi også om seniorrådes berettigelse, hvordan kan vi blevet inspireret.

Hvordan bruger vi oplysningerne/ informationer fra Sundhed og Ældres repræsentanter i vores seniorråd?

Næste møde

Torsdag den 8. februar 2024 kl. 13 - 15 på Lindegården.

Emner sendes sammen med dagsorden.

Referat fra møde den 14. september 2023

Sted: Fuglsangsø Plejecenter

Til stede: Erik Rahbeck, Jette Nielsen, Inge Thomassen, Vibeke Sloth, Hanne Østergaard, Hanne Kirkegaard og Elsbeth Happle S. 

Fraværende /med afbud: Karen Hjorth Angela Thygesen, Karen Lintrup

1. Nyt fra Gitte Rasmussen, chef for plejecentre i SSB

Plejecentre er fortsat udfordret omkring bemandingen. Budgetterne skal overholdes, hvilket betyder, at fremmødet er meget lav. Politikerne har, på baggrund af beskrivelsen i maj måned af nuværende serviceniveau, bevilget 7 mill. kr. i år til de 13 plejecentre. Pengene skal bruges til at løfte fagligheden, sikre at eleverne får den vejledning, de har behov for, samt uddannelse af ufaglærte og mere ledelse.

Vi har i Herning flere tomme plejeboliger, hvilket skyldes at borgerne i længere tid bliver i egen bolig og at de, der er flyttet ind på plejecentrene, bor der i meget kort tid. De tomme boliger, som fortrinsvis findes i område nord, har medført, at Kastaniegården i Aulum lukker ned som plejecenter og at Vesterled udskyder åbningen af de 16 nye boliger til 2025. På Kildehøj i Vildbjerg åbnede der 12 demenspladser 1. august 2023. Vi har i lang tid haft venteliste til demenspladser i HK.

Byggeriet af nyt plejecenter i Snejbjerg er stadig aktuelt, dog er der ikke sat årstal på endnu. 

HeartWork 1 og 2 trives på plejecentre. HeartWork 1 er skolebørn, der kommer på plejecentre som for forkælelsesvenner for plejehjemsbeboere. Her kommer læreren sammen med hele klasser på plejecentrene og hver elev "får" en beboer, som de bliver ven med og undervisning tilrettelægges efter, hvad de kan sammen: spille, synge, tegne læse, gå tur osv.

HeartWork 2 er unge mennesker mellem 14 og 17 år, der kommer om eftermiddagen og laver noget aktiv sammen med beboerne og får løn for det.

På Fuglsangsø prøver vi fra oktober måned ny teknologi af i en af afdelingerne i samarbejde med et finsk firma. Teknologien er en sensorteknologi, hvor vi bl.a. kan opfange bevægelser fra rummet.   

2. Astrid Hindhede, centerleder Fuglsangsø centret

Plejecentret har 106 beboer p.t.

I alt 90 plejeboliger, heraf 2 midlertidige skærmede pladser, 7 midlertidige plader og 1 plads til palliation, samt 16 ældreboliger og 10 daghjemspladser. ældreboliger ligger på 4. sal.

Værdier man arbejder ud fra:

Respekt for individuelle behov, medmenneskelighed og værdighed i livets efterår.

I de næste måneder arbejdes der med en ny teknologi i en af afdelingerne, sensorteknologi, der kan man opfange beboerens bevægelser på stuen.

En række velfærdsteknologiske løsninger vil lette hverdagen for beboerne og personalet på Fuglsangsø plejecenter.

3. Ældrerådsrepræsentanter informerer - Hanne Østergaard og Hanne Kirkegaard

Opfølgning af balanceplanen; faglighed, elevuddannelsen i ældreplejen i alle vagter, prioriteres højt. Paragraf 18 midler er midlertidig skåret ned.

Der er for mange forskellige tilsyn med plejecentrene. Det vil blive undersøgt. Sygefravær på  plejepersonalet er ikke som ønsket forbedret, det skal der også ses på.

Flere oplysninger hentes på Ældrerådets hjemmeside i Herning Kommunes under referater fra Ældreråd.

På Aktivcenter startede man "Aktiv Højskole". Ved første gang var der ca. 80 deltagere.

4. Nyt om søndagscafè ved Erik Rahbeck

Søndagscafeen Nørregade 30, overgår fra 1.1.2024 til Røde Kors.

Det økonomiske ordnes den 21.9.23

De frivillige hjælpere følger med, men forbliver også i seniorråd øst.

5. Nyt fra formand Elsbeth Happle S.

Personalesituation: Angela Thygesen forlader SR øst af private grunde

Karen Hjorth forlader også SR øst men af helbredsmæssig årsag.

Der er indbudt til Ældrerådets temadag den 1. oktober kl. 14 - 17 i Rådhusets kantine.

Koster 100kr. Tilmelding senest den 25. sept.

Frivilligcenter inviterer  også til "Frivillig fredag". det forgår i FCH lokaler. Den nye leder er

Søren Rønn Kæmpegaard.

Der er tilmeldt; Erik, Inge og undertegnede.

6. Eventuelt

Intet.

 

Næste emne:

Belinda Hornshøj fortæller om HeartWork 

Sted:  Holtbjerg Aktivitetscenter Træningslokale 2

Dato: Torsdag den 30.november kl. 13-15.   

 

Referent: Elsbeth Happle Sørensen

Referat fra møde den 15. juni 2023

Sted: Frivilligcenter Herning, Selvhjælp Gruppen

Til stede: Jette Nielsen, Inge Thomassen, Hanne Østergaard, Hanne Kirkegaard, Vibeke Sloth, og Elsbeth H. Sørensen.

Fraværende/med afbud: Karen Hjorth, Angela Thyggesen Karen Lindrup og Erik Rahbæk.

 

1. Nyt fra formanden

Præsentationsrunde for Vibeke Sloth.

Vi hilser Vibeke velkommen. Vibeke vil meget gerne være med i Seniorråd øst.

Orienterede om, at Fri-dag i september er aflyst.

Der er fællesmøde med Ældrerådet den 4. september, hvor 4 personer kan deltage.

Vi diskuterede de seneste tiltag med reducering af personale i hjemmeplejen, også de to lederes bekymringsbrev til formanden af Social- og Sundhedsudvalget.

Inge Thomassen melder, at hun er blevet medlem af Centerråd i Holtbjerg.

 

2. Oplæg omkring Selvhjælp i Herning af Stina Jørgensen, da Anette Würtz var syg.

Selvhjælp Herning er en frivillig, social forening og har erfaring i at etablere selvhjælpsgrupper for børn, unge og voksne i svære livssituationer.

Udover en bestyrelse og tre ansætte er der 67 frivillige. der er pt. 40 selvhjælpsgrupper for voksne og 25 grupper for børn og unge årligt.

Finansieret af primært Herning Kommune.

Ansøger fonde.

Man kan orientere sig mere på Facebook

"Selvhjælp Herning" eller www.selvhjaelpherning.dk.

 

3. Nyt fra Ældrerådet v/Hanne Ø. og Hanne K.

Der etableres i samarbejde med Biblioteket og Borgerservice en løsning  for ældres udfordringer med den  digitale verden.

Hanne Ø. orienterede om besparelser i sygeplejen. 

Opmærksomhed på førtidspensionister på aktivitetscentre, som også er vores målgruppe.

Søndag den 1. oktober er International Ældredag, som bliver markeret i Rådhusets kantine. Info derom senere.

Flere informationer under https://www.herning.dk/politik/raad-og-naevn/aeldreraadets-dagsordner-og-referater/ 

4. Søndagscafé økonomi v/ Jette og Inge

Der er 25-30 brugere hver gang.

Jette N. m.f. planlægger et fællesmøde for alle 16 søndagscafeers frivillige hjælpere. Gitte Rasmussen må kontaktes angående det økonomiske.

5. Næste emne

Meget gerne  Gitte Rasmussen.

6. Næste møde

Sted: Fuglsangsøcentret

Dato: 14. september kl.13-15

Referent: Elsbeth Happle Sørensen

Referat fra møde 26. januar 2023

Til stede: Erik Rahbæk, Jette Nielsen, Karen Lintrup, Hanne Østergaard , Hanne Kirkegaard, Inge Thomassen og Elsbeth Happle Sørensen.

Fraværende: Karen Hjorth og Angela Thygesen.

Nyt fra formanden.

Kort tilbageblik over vores møder /aktiviteter i 2022.

Der var flere i rådet, der deltog ved det åbne borgermøde den 24.januar, som der blev refereret fra og diskuteret  til mødet. Især da "sparerunden" kom til søndagscafeerne og deres videre skæbne, når tilskuddet er stoppet. Der er tale om flere udgifter ikke mindst honorar til underholdere.

Erik Rabæk og Jette Nielsen, som er koordinatorer for SRØ søndagscafe i Nørregade 30, havde forskellige forslag: Prisen for deltagelse sættes op, kun engang i mellem underholdning udefra og selv finde på noget med kaffe, kage og hygge sammen.

Erik R. foreslår at få forskellige firmaer i kommunen til at donere penge.

I tiden op til borgermødet blev der fra Ældrerådet sendt høringssvar og indlæg i HF. Ligeså fra Seniorråd øst var der læserbrev og en artikel i Herning Folkeblad, som netop belyste problemet.

Der er igen valgår for seniorrådene, som afholdes i efteråret. Formændene må tage stilling til om der skal være valg hvert andet år eller hver fjerde år. Vi vil afholde et møde for at finde enighed.

Birgitte Nystrup Andersen, chef for visitationen

Birgitte informerede om arbejdsopgaverne i Visitationsenheden.

Ikke mindst fylder arbejdet med at udmønte de besparelser som følger i kølvandet af "balanceplanen". Deadline er den 1. juni2023.

Klippekort kan anvendes frem til 30. april 2023. Når man ikke at bruge klippene inden denne dato, går de tabt.

Dette forebyggende og sociale element spares væk. Desværre!

På spørgsmål hvordan udskrivelsen fra Gødstrup Sygehus foregår, var svaret, at udskrivelser fra sygehusafdelingerne som regel går glat, der er god dialog: Hjemmeplejen er informeret og udskrivelsespapirer er nået frem.

Problemet kan være på akutafdelingen, fordi udskrivelsespapirer ikke når frem, og patienten selv skal ringe til hjemmeplejen.

Nyt fra ældrerådet v/Hanne Ø. og Hanne K.

Der kommer nye ensartede priser for Flextrafik

Der er "Klyngesamarbejde" mellem Region, kommunen og praktiserende læger.

Vil du vide mere om de to tiltag så søg information på kommunens hjemmeside.

Ældrerådet vil være synlig på Herning Bibliotek den 8.marts og den 8.april fra kl. 9.30- 10.30 Seniorråd øst afventer evaluering af dette tiltag.

Gitte Nørgaard orienterede om telemedicin.

Eventuelt

Intet.

Næste emne

Gitte Rasmussen.

Næste møde

Sted: Toftebo den 13. april kl. 12.30-15.00.

Referent:

Karen Lintrup/ Elsbeth Happle Sørensen

Referat fra møde den 1. december 2022

Sted: Koloritten

Til stede: Jette Nielsen, Hanne Østergaard, Hanne Kirkegaard, Inge Thomasen (gik kl. ca. 14) og Elsbeth Happle Sørensen.

Afbud: Karen Hjorth, Erik Rahbæk, Angela Thygesen og Karin Lintrup.

1. Diskussion angående Social- og Sundhedsudvalgets spareforslag for sundheds- og ældreområdet i kommunen.

Vi diskuterede nogle af de 17 punkter, som kom ud til høring.

Seniorråd Øst er bekymret for eventuel bortfald af tilskud til Søndagscafe, i Nørregade 30. De brugere, der deltager er ikke særlig mobile. Søndagscafeen er det sted, hvor de har mulighed at møde andre.

Også kommunens andre søndagscafeer vil være tvunget til at finde andre løsninger eller lukke, hvis tilskuddet bortfalder. Det er vi meget imod.

2. Birgitte Nystrøm Andersens indlæg måtte vi aflyse på grund af for mange afbud.

Vi brugte tiden på at diskutere et læserbrev til Herning Folkeblad.

3. Nyt fra Elsbeth.

Orientering om skift i ledelsen på Herning Frivilligcenter: Projektleder Christian Søgaard påtager sig opgaven resten af året.

Brian Bruun fra Herning Bibliotek orienterede ved det sidste fællesmøde med Ældrerådet om. at der er mulighed for at afholde møder, f.eks. træffetidsmøder med seniorrådet. Det kan absolut være en mulighed for at møde borgere.

Angela Thygesen vil af personlige grunde pausere som medlem i Seniorråd Øst.

4. Nyt fra Ældrerådets repræsentanter.

Ældrerådet har haft besøg af Herning Kommunes madservice og TKC-mad, privat udbyder fra Skive.

Høringssvar angående besparelser vil blive udarbejdet inden 8.december.

Næste års kulturfestival ligger i uge 24.

Der er mulighed for at læse mere i  referater på Ældrerådets hjemmeside i Herning Kommune.

5. Eventuelt.

Ingen kommentarer.

6. Næste møde.

Den 26. januar kl. 13-15.30 på Koloritten.

7. Emner.

Gerne Gitte Rasmussen, chef for plejecentre og/eller Birgitte N. Andersen, chef for visitationen.

 

Referent: Elsbeth Happle Sørensen.

Referat fra møde 7. oktober 2022

Sted: Plejecenter Lindegården, Herning

Tilstede: Hanne Kirkegård, Erik Rahbæk, Karen Lintrup, Karen Hjorth, Inge Thomassen og Elsbeth Happle Sørensen.

Fraværende/med afbud: Hanne Kirkegård, Jette Nielsen, Angela Thygesen og Gitte Rasmussen.

1. Rundvisning  og information om plejecenter Lindegården

Eva  Østergaard, centerleder fra plejecentret viste os rundt.

Bygningen består af fire blokke de fleste med en ældrevenlig  gårdhave i midten. Opholdsstuer og boliger passer  til beboernes behov. Man mærker en god atmosfære på afdelingerne.

Derudover så vi festsalen og aktivitetsafdelingen med træningsrum.

Der er 102 beboere og derudover 20 beboere med Huntington sygdom som har sit eget område.

 

2. Nyt fra Gitte Rasmussen, chef for plejecentre, Sundhed og Ældre

Gitte Rasmussen meldte afbud grundet budgetforhandlinger som trak ud.

Eva Ø. redegjorde for det tilsendte referat:

Her kan familierne i hyggeligt selskab med hinanden og beboerne få en orientering om årets gang samt nye og gamle tiltag på stedet. Der er ligeledes rig mulighed for dialog med hinanden samt med ledelse og medarbejdere. Brugerpårørenderådene bliver for snævre, da der ofte ikke er beboere der pga. egen sygdom ikke kan deltage, rådet når ikke bredt ud på plejecentret som vi oplever familieaftenerne, gør det.

Elever

Vi arbejder med en øget indsats for vores social og sundhedsassistent elever og hjælper elever, når de er ansat hos os i deres uddannelse som både kan foregå i hjemmeplejen og på plejecentrene. Målet er at give vores elever den bedste uddannelse og derved få rigtig dygtige medarbejdere, som vi kan ansætte efter endt uddannelse.

Marte- Meo

Vi arbejder fortsat med at implementere Marte Meo på alle plejecentre, vi har to plejecentre, der er certificeret og skal re-certificeres til november.

Ansættelses - og indkøbsstop i 2022 pga. budgetoverskridelser i Sundhed og Ældre – der kommer en officiel skrivelse til seniorrådene.

Plejeboligplan

Ny plejeboligplan på vej som giver et bud på, hvor mange plejeboliger der er behov for inden for de næste 10 år. Skrivelsen er til høring i udvalgene og bliver endeligt godkendt af Byrådet til august.

Lige nu pågår der en udvidelse af Vesterled med 16 boliger samt Kildehøj med 12 boliger. Vi mangler skærmede pladser til beboere med en demenssygdom.

Rekruttering og fastholdelse

Er stadig en udfordring på plejecentrene og i hjemmeplejen, da vi er i skarp konkurrence med andre brancher om de små årgange. Et af tiltagene på plejecentrene, er at sætte medarbejderne op i tid efter eget ønske og formålet er: At medarbejderne får mere tid til de enkelte opgaver hos beboerne samt til dokumentationen, sidemandsoplæring, kompetenceudvikling og sparring.  Vi håber på, at det blandt andet kan bidrage til et godt arbejdsmiljø og dermed fastholdelse af allerede ansatte medarbejdere. Projektet kaldes ”Modelplejecentre” og pågår på afdelinger ved 4 plejecentre. Det har ikke været muligt at prøve det af flere steder, da medarbejderne ikke vil op i tid.

FølgesVEN

Et andet tiltag er at arbejde med ”fødekæden” og gøre de unge mellem 14 og 17 år interesseret i at arbejde på et plejehjem eller i hjemmeplejen ved at tilbyde dem fritidsjob nogle timer i ugen på et plejecenter. De skal ikke lave plejeopgaver men andre spændende opgaver som spil, sang, oplæsning samt gåture mm. Vi har lige nu 25 unge mennesker ansat på denne måde og det er er en kæmpe succes.

Familieaftner

Brugerpårørenderåd kontra familieaftener, på flere plejecentre tilbyder vi familieaftener 2 gange om året.

3. Nyt fra søndagscafe holdet

Der var ca. 25 deltager ved det sidste søndagscafe på Nørregade 30, stadig færre end før corona.Der diskuteres om forholdene på Nørregade 30`s  lokaler til søndagscafeen.

Underholdning leverede Gotfred Larsen som talte om sit liv som præst.

 

4. Information fra ældrerådsrepræsentant

Hanne Kirkegård refererede om at der pågår udbygningen af 16 nye plejeboliger på Plejecentret Vesterled.

Plejecenter Kildehøj i Vildbjerg får 12 nye boliger og det nye plejecenter bliver bygget i Snejbjerg i 2026.

H.Ø. henviser til  referat fra ÆR den 25.august. og 14.september på Ældrerådets hjemmeside.

5. Information af formanden

Elsbeth informerer om Sundhedsdagen den 27. oktober på Toftebo Aktivitetscenter, hvor hun vil være tilstede fra kl.10-13

Evaluering af "Frivillige dagen . Det var en god oplevelse der var mange som interesserede sig for vores arbejde. Desværre gav det ikke flere frivillige til SRØ.

Den 31. oktober afholdes fællesmødet med Ældrerådet.

6. Eventuel runden

Ingen kommentarer.

7. Næste møde

Sted: Meddeles senere.

Dato:  Torsdag, den 1. december kl. 13-15.30.

8.Referent

Elsbeth Happle Sørensen

Referat fra møde 25. august 2022

Referat

Sted Toftebo aktivitetscenter

Tilstede: Jette Nielsen, Inge Thomassen, Karen Hjort, Karen Lintrup, Elsbeth Happle Sørensen

Fraværende /med afbud: Hanne Østergård, Hanne Kirkegård, Angela Thygesen og Erik Rahbæk

3. Indlæg fra Toftebo Plejecenter

Ved Lene Ravnholt centerleder af Toftebo plejecenter

Lene Ravnholt startede som leder af plejecenteret den 15.01.22. Hun er uddannet sygeplejerske og har bl. a. arbejdet på Kastaniegården (Plejecenter) Aulum. Det er vigtig for Lene at kvaliteten af plejen bliver opretholdt på trods af rekrutteringsudfordringer.

Fire afdelinger blev til 2 afsnit: den somatiske og en med skærmet ophold. Den sidste blev udvidet, da der er stort behov.

Hvert afsnit har en leder som er tæt på beboerne og personale .Da fysioterapien og ergoterapien holder til i huset ligesom sygeplejeklinikken, er der mulighed for at bruge hinandens ressourcer. Plejecenteret har sammen med aktivitetscenter mulighed for busture. Bussen deles med Rosenlundcentret og Lind plejecenteret.

På Herning kommunes hjemmeside kan du se flere oplysninger under "Toftebo plejecenter". Der finder man også " Toftebos venner", som er Plejecentrets vennekreds.

4. Indlæg fra Toftebo Aktivitetscenter

Ved Birgitte Bak, aktivitetskoordinator for Aktivitetscenter og dagpleje på Toftebo.

Birgitte har været ansat i mange år og kender huset og brugerne rigtig godt.
Der er mange tilbud at tage sig til som pensionist, både som bruger og som frivillig. Der er en stor gruppe af frivillige der hjælper med mange forskellige tiltag.

De forebyggende og støttende aktiviteter prioriteres højt. Også til brugerne i daghjemmet er der mange tilbud, som også kan være individuelt tilpasset.

Nyhedsbladet "Lyngtotten", hvis symbol er en bikube, symboliserer "Livsglæde", masser af aktivitet ude og inde, sammenhold og omsorg for og med os selv, og med hinanden.

Der er også mulighed for gudstjeneste hver torsdag. Beboerne fra plejecenter og fra de omkringliggende ældreboliger er flittige gæster.

På Herning kommunes hjemmeside kan man finde "Toftebo Aktivitetscenter" på www.aktiv.herning.dk.
Og på Facebook :" TofteboAktivitetscenter"

5. Nyt fra kommunen

Ved Gitte Nørgaard, chef for sygepleje og hjemmepleje

Sygepleje og Hjemmepleje

Sommeren er gået rigtigt godt. Der har været travlt, men vi har kunnet levere den pleje og omsorg, der var behov for. Et enkelt distrikt i hjemmeplejen har været presset af covid, men så har de fået hjælp fra sygepleje og andre hjemmehjælpsdistrikter.
Rehabiliteringscenteret har haft ledige pladser, så det var muligt at få akutte dårlige borgere ind i løbet af sommerferien. Dette er i samarbejde med Visitationen og det har fungeret rigtigt godt.

Forbedringsprojekt mellem Gødstrup og kommunale sygeplejersker

I august opstarter vi et forbedringsprojekt med fokus på udskrivelse af borgere, som har været indlagt med KOL (kronisk lungelidelse). Formålet er at give borgerne den bedste behandling og overgang til hjemmet. Der deltager både kommunale sygeplejersker og en akut sygeplejerske som har dette som deres speciale. Dette tiltag vil komme til at give en bedre samlet indsat til gavn for både borgere og medarbejdere

Ny sygeplejeklinik i Sunds og Vesterled

Vi ser frem til at kunne tilbyde borgere i Sunds sygepleje i klinik. Vi kan levere mest muligt sygepleje, når de borgere, som kan transportere sig eller blive kørt af pårørende kommer i klinik. Så yder vi sygepleje i borgernes hjem, hvor det er nødvendigt. Tilsvarende borgere i område Vest.

Toptunet indsats for elever i Hjemmepleje

Vi har for tid siden gået i gang med at implementere en øget indsats for vores social og sundhedsassistent elever og hjælper elever, når de er ansat hos os i deres uddannelse som både kan foregå i hjemmeplejen, på plejecentre og Rehabiliteringscenteret.
Målet er at give vores elever den bedste uddannelse og derved få rigtig dygtige medarbejdere, som vi kan ansætte efter endt uddannelse.

Øget terapeutindsats omkring borgere i eget hjem

Når visitationen kontaktes af borgere, der efterspørger plejehjælp, skal visitator ifølge loven først vurdere, om borgeren vil kunne trænes op til igen at klare opgaven selv. Træning varetaget af ergo- eller fysioterapeuter, har god effekt i forhold til at støtte borgere i at blive selvhjulpne. Der ændres til, at den rehabiliterende træning for at blive selvhjulpen fremover altid varetages af terapeuter (hvor det tidligere også kunne være plejepersonale). Der vil fortsat være tæt samarbejde mellem terapeut og hjemmepleje, så tilgangen og forventningerne til borgeren er afstemt, der hvor begge parter kommer i hjemmet.
Terapeuter kobles tættere sammen med hjemmeplejens personale fx når borgere udskrives fra sygehuset eller fra rehabiliteringsophold. Erfaringerne fra plejecentre har vist, at plejepersonalet oplever, at en tæt kobling til og sparring med ergo- og fysioterapeuter giver en bedre indsats omkring borgerne. Vi oplever, at plejepersonalets kompetencer i forhold til at udnytte borgernes ressourcer, at bruge hjælpemidler bedre og samtidig passe på sit eget arbejdsmiljø bliver bedre.

Akut Team

Vi har både somatiske akut sygeplejersker og psykiatriske akut sygeplejersker i Herning Kommune til gavn for borgerne og medarbejderne. Det reducerer antallet af unødvendige indlæggelser og medvirker til gode overgange ved udskrivelser fra hospitalet til enten eget hjem eller en midlertidig plads.

6. Nyt fra formanden

Ved Elsbeth Happle Sørensen

Orientering om frivillig dagen den 17. September.
Viste invitationen og den blev sendt efterfølgende på alles e-mail.
Inge Thomassen, Jette Nielsen og undertegnede vil være tilstede denne dag.
Alle seniorrådene og ældrerådet får et telt som er placeret i gågaden.
Vores nye folder blev delt ud og snart kan de findes i Aktivitetscentre/ huse, Biblioteker og menighedsrådene(sognehuse)

7. Status for søndagscafe

Jette Nielsen, Inge Thomassen

Der har været afholdt en søndagscafe efter sommerferien.

8. Eventuel- runden

Ingen kommentar

9. Næste møde, emner og sted

6. oktober
Jeg regner med Gitte Rasmussen
Lindegården med info og rundvisningen

Referent

Elsbeth Happle Sørensen

Referat fra 18. maj 2022

Referat

Sted: Holtbjerg Aktivitetshus
Tilstede: Karin Lintrup, Hanne Østergaard, Hanne Kirkegaard, Inge Thomassen, Erik Rahbek og Elsbeth Happle Sørensen.
Fraværende med afbud: Angela Thygesen, Jette Nielsen og Karen Hjort

1. Referent og ordfører

Elsbeth Happle Sørensen

2. Information fra Herning Kommune

af Elin Mogensen, chef for Sundhedsfremme, Træning og hjælpemidler.

Rekruttering og fastholdelse

Det fylder generelt meget i Sundhed og Ældre, at det er svært at rekruttere faglærte social- og sundhedshjælpere – og social- og sundhedsassistenter. Når der må ansættes ufaglærte, kan det få betydning for samarbejdet med sygeplejen og ergo- og fysioterapeuter. Der er ikke plejefaglig grundviden at bygge videre på i det tværfaglige samarbejde, så for at sikre kvaliteten af indsatsen i plejen, rykker sygeplejersker og terapeuter nu ”tættere på” i hverdagen.

Øget terapeutindsats omkring borgere i eget hjem

Når visitationen kontaktes af borgere, der efterspørger plejehjælp, skal visitator ifølge loven først vurdere, om borgeren vil kunne trænes op til igen at klare opgaven selv. Træning varetaget af ergo- eller fysioterapeuter, har god effekt i forhold til at støtte borgere i at blive selvhjulpne. Der ændres til, at den rehabiliterende træning for at blive selvhjulpen fremover altid varetages af terapeuter (hvor det tidligere også kunne være plejepersonale). Der vil fortsat være tæt samarbejde mellem terapeut og hjemmepleje, så tilgangen og forventningerne til borgeren er afstemt, der hvor begge parter kommer i hjemmet.
Terapeuter kobles tættere sammen med hjemmeplejens personale fx når borgere udskrives fra sygehuset eller fra rehabiliteringsophold. Erfaringerne fra plejecentre har vist, at plejepersonalet oplever, at en tæt kobling til og sparring med ergo- og fysioterapeuter giver en bedre indsats omkring borgerne. Vi oplever, at plejepersonalets kompetencer i forhold til at udnytte borgernes ressourcer, at bruge hjælpemidler bedre og samtidig passe på sit eget arbejdsmiljø bliver bedre.

Herning Kommune har en størrelse, hvor vi er attraktive at samarbejde med for forskere i forhold til at opnå ny viden om faglige indsatser. Et forskningsprojekt er gennemført i Herning Kommune, hvor nogle ergoterapeuter fra Sundhed og Ældre er blevet undervist i at tilbyde borgere med kroniske sygdomme en særlig systematisk tilgang til undersøgelse og træning. Samtidig fortsatte andre ergoterapeuter med at løse opgaverne på den måde ”de plejede” og udgjorde dermed en kontrolgruppe. En forsker (phD fra Syddansk Universitet) har dermed under ”virkelige” forhold kigget ind i Herning Kommunes maskinrum og undersøgt mere præcist, hvad det er ved indsatsen, der virker – for hvilke borgere indsatsen virker – under hvilke omstændigheder indsatsen virker – og hvordan den virker. Resultaterne bliver offentliggjort i løbet af 2022.

Introduktion af nyt Social- og Sundhedsudvalg – og Ældreråd

Social- og sundhedsudvalget introduceres her i 2022 til det store område de varetager. Dels ved at udvalgsformand Joan Hansen og sundheds- og ældrechef Anne Ramsgaard besøger alle lokale arbejdspladser rundt i kommunen – og dels ved at hele udvalget overordnet bliver præsenteret for arbejdsopgaverne i de store driftsområder. Det nye Ældreråd får tilsvarende hen over det første halvår en introduktion fra alle cheferne i Sundhed og Ældre omkring de enkelte driftsområder – og kan stille spørgsmål ind til det.

Maden til borgere i eget hjem

Dit Lokale Køkken på Fruehøjvej 44 (Brorsonsvej 12) oplever tilgang af borgere. Der køres knap 1.900 hovedretsportioner ud hver uge, hvoraf over 1/3 er som særlige diæter.

Hvordan har du det? 2021

”Hvordan har du det” er den største sundhedsundersøgelse af sin art i Danmark, hvor borgere i hele landet får en kerne af spørgsmål, og hvor der i Region Midtjylland i tillæg dertil er en række særlige spørgsmål. Knap 34.000 borgere i Region Midtjylland har svaret på spørgeskemaundersøgelse i 2021. Det er spørgsmål om rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost, overvægt, fysisk og mental helbred, kronisk sygdom, social og geografisk ulighed i sundhed, påvirkning af coronapandemien, seksuelle krænkelser, søvn og unges sundhed. De tidligere sundhedsprofiler blev udarbejdet i 2006, 2010, 2013 og 2017. Dvs. man kan følge udviklingen på kommuneniveau og udlede, hvor vi som kommune især bør rette opmærksomheden for at understøtte en udvikling i retning af bedre sundhed. Social- og sundhedsudvalget får netop her den 18. maj en gennemgang af tallene for Herning kommune.

Hjælpemiddelområdet

Hjælpemiddelenheden, hvor de sagsbehandlende ergoterapeuter hører til, har fysisk deres kontorer på Markedspladsen 4. Denne afdeling vurderer ansøgninger om hjælpemidler til borgere i alle aldre – også til børn – og også indenfor specialområder som biler, bolig, amputation, kropsbårne hjælpemidler osv. Afdelingen har haft samme leder siden 2008, men hun har nu valgt at starte sit seniorliv. Der er pr. 1. maj 2022 startet en ny leder for afdelingen, Lilian Berthelsen. Hjælpemiddelområdet er et område, hvor vi kan mærke, at presset på opgavemængden stiger. Der kommer flere borgerhenvendelser, mange hurtige udskrivelser fra hospitalet, større kompleksitet (at man lever længere med kronisk sygdom og ofte flere kroniske sygdomme samtidig) – og vi oplever også, at der hele tiden kommer nye produkter med mere teknologi på markedet. Så det er et område, hvor vi aktuelt har svært ved at følge med og har venteliste.
Hjælpemiddeldepotet som har til huse på Wedellsborgvej i Tjørring er udfordret på, at lokalerne ikke kan holde vand ude, når det regner. Vi arbejder på at løse det.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

År for år øges antallet af genoptræningsplaner, som vi modtager fra sygehuset, når borgere udskrives til eget hjem og skal træne fx efter operation eller anden behandling på hospitalet. I 2021 kom vi op på 3177 genoptræningsplaner – til sammenligning var vi i 2011 under 2000 genoptræningsplaner og i de mellemliggende år er det steget stødt. Ergo- og fysioterapeuterne i afdelingen fordeler sig med deres forskellige specialer i hhv. det gamle rådhus i Aulum, Rehabiliteringscentret, DGI-huset og på squashbaner i Sportscenter Herning i Holing. Sundhedsfremmeteamet, der står for hold til borgere med KOL, diabetes, kræft mv. er en del af samme afdelingen og hører til på Aktiv Centret og planlægger hold, hvor de kan finde plads. Det er et stort ønske at kunne samle afdelingens tilbud ét sted – og det fremgår af også i Social- og sundhedsudvalgets perspektivnotat.

Aktivitetscentre og –huse

Der gøres en stor indsats for at få medlemsantallet i alle aktivitetscentre og –huse tilbage på niveau fra 2019. Der var samlet ca. 3.800 medlemmer i 2019 – vi har ikke pt. en opgørelse over, hvordan det ser ud. Vi er godt på vej, men ikke tilbage på niveau endnu. Vi skal følge, om mål og rammer for drift af aktivitetstilbuddene matcher behovene hos dem, der er i målgruppen. Det at indgå i fællesskaber er en vigtig parameter for mental trivsel, og hvis der er noget vi skal gribe anderledes an for bedre at nå ud til dem, der har brug for det, er det vigtig at få set på.

3. Status for søndagscafeen Nørregade 30

Erik Rahbek og Inge Thomassen er bekymret over den faldende deltagelse. I gennemsnit er der 20-25 personer til samling. Før "Corona" kom der 35-40 personer.
Udflugten den 1. maj , i Herning omegn som sluttede af med kaffe i det "Blå rum" ude ved Fuglsangsø. 

4. Nyt fra formanden

Elsbeth præsenterede udkast til den nye folder til Seniorrådene, det rådene er fælles om. Senior østs egne sider blev diskuteret og rettet til så alle tilstedeværende kunne sige god for det.
Hver medlem fik udleveret et navneskilt (stort format)
Der oplyses at frivilligdagen gennemføres på Frivillige Center lørdag den 17.september.
Ønsker til efterårets møder:
 • besøg på Frivillige Center, 
 • besøg af Gitte Nørgård, 
 • Info om visitationsenheden: visitation til hjælp i hjemmet etc., 
 • besøg af hjælpemiddeldepotet
 • Info om nye tiltag på Toftebocentret

5. Information fra ældrerådsrepræsentanten

Der tegnes medlemskab i Frivilligcenter i Herning Kommune af ældreråd og seniorrådene. Det giver mulighed for at benytte centret til forskellige formål.
Der oplyses at ca.30-40 unge i alderen 16-17 år, som arbejder på plejecenter med opgaver som at hygge omkring beboerne (ingen plejeopgaver) etc. gav et positiv resultat. De unge var og er glad for denne mulighed.
Der afholdes Kulturugen fra den 13. Juni, hvor også plejecentre er involveret. Se programmet i avisen og på Herning Kommunens hjemmeside.  
Læs mere på Herning Kommunes hjemmeside under Ældrerådet.

6. Intet under siden sidst

Næste møde: det bliver den 25. august på Frivillige Center på Fredensvej.

Referat fra møde 17. marts 2022

Referat

Sted: Plejecenter Vesterled - Herning

Tilstede: Elsbeth H. Sørensen, Angela Thygesen, Inge Thomassen, Hanne Østergaard, Karen Hjorth,
Hanne Kirkegård, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Jette Nielsen.

Fraværende /med afbud: Ingen

1. Præsentation af rådets medlemmer

Velkommen til Hanne Kirkegård, ny ældreråds repræsentant i SRØ. Derefter præsentation af rådets medlemmer.


2. Orientering ved Centerleder Jakob Skovbakke – Vesterled

Stedet har 90 ansatte og oplever rekrutterings udfordringer, som alle andre plejecenter i HK. Uddannet personale inden for området er svært at rekruttere. De har mange ufaglærte, og det faste personale er opmærksom på, at informere de nye, så de får en god start på jobbet.

Organisationsændring i samarbejde med juridisk afdeling, har påvirket stedet. Stort frafald i personalegruppen ( rejst personale ) samt sygefravær i forbindelse med Corona.
Men Jakob oplyste, at der var lys for enden af tunnelen. Derefter var der spørgsmål og rundvisning på en af afdelingerne.

Stedet udvides med 16 nye lejligheder og bedre faciliteter for personalet. De har mange daglige aktiviteter, men vil gerne ha` flere frivillige. Dorthe Vest og økonomi chef Erik Hattens, været på besøg samt det nye social og sundhedsudvalg for HK.

3. Nyt fra formand Elsbeth H. Sørensen

Elsbeth oplyste, at DGI afholder et informationsmøde d. 29. marts, vedr. senioridræt.
Socialminister Astrid Krag, afholder borgermøder i landet. Silkeborg er der møde d. 4. april. Fra kl. 18 – 20. Hvis nogen ønsker at deltage, skal man selv tilmelde sig.
SRØ folder skal revideres med tekst og billeder. Elsbeth, opfordrede os alle til at gennemlæse folder og komme med kommentarer.
Kulturuge i uge 24. Der er aftalt 4 koncerter for seniorer i Gullestrup, Snejbjerg, Aktivcentret Brorsonsvej og Toftebo.
Elsbeth, orienterede kort fra Fællesmødet med ældrerådet. Referat udsendes.
Forslag fra formændene for seniorråd: Der bør aftales ensrettede retningslinjer ift valg. Er det hver andet år eller hver fjerde år der er valg.
De nye folder skal omdeles til Toftebo, Herning Frivilligcenter og Holtbjerg aktivitetscenter.

4. Status for søndagscafeen

v/ Jette Nielsen

Jette orienterede kort om cafeen.
Opstart marts måned – velbesøgt, dog ikke tilmeldte kørestolsbrugere denne søndag.

5. Referat fra Ældrerådsmødet.

v/ Hanne Østergaard og Hanne Kirkegård.

Introduktion til sygepleje, hjemmepleje og Visitationsenheden.
Flextrafik – km takst m.m.
Lille ændring af vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet.
Ældrerådets temadag i oktober, bliver d. 3. okt.
20. april, Ældrerådets kursusdag.
Læs endvidere på Herning Kommunes hjemmeside.

6. Evt.

Intet.

7. Næste møde

Sted: Holtbjerg aktivitetscenter
Dato: 18. maj
Tid: kl. 13.00

8. Referent

Angela Thygesen

Referat fra møde 20. januar 2022 - valg

Sted: Koloritten - Herning
Tilstede: Elsbeth H. Sørensen, Angela Thygesen, Inge Thomassen, Hanne Østergaard, Karen Hjorth.
Fraværende /med afbud: Erik Rabæk, Karen Lintrup, Jette Nielsen.

Dagsorden til valgmøde

1. Præsentation af rådets medlemmer og vedtægter

Formand Elsbeth Sørensen fortalte kort om mødets dagsorden og vedtægter for de 4 seniorråd i Herning Kommune.
Derefter præsentation af rådets medlemmer.

2. Præsentation af interesseret medlem

Mogens Vedel, præsenterede kort sig selv. Uddannet indenfor typograf området og har arbejdet i lokal området, for derefter at ta ny uddannelse, inden for den sociale sektor.
Mogens gav udtryk for at deltage i de næste møder i 2022.

3. Ændret status af medlem i SR øst

Karen Lintrup, repræsentant af ældrerådet, ønskede at indtræde i seniorråd øst, som menigt medlem.

4. Konstituering af seniorrådet

Formand: Elsbeth H. Sørensen
Næstformand: Erik Rabæk
Sekretær: Angela Thygesen

5. Evt.

Forslag til emner: politiker fra social og sundhedsudvalget.
Kommunikationscenter, Skovlyset.

6. Sted – dato – tid.

Sted: Vesterled
Dato: 17. marts 2022.
Tid: kl. 13.00

7. Referent

Angela Thygesen

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet.