Seniorråd Vest

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Seniorråd Vest 2022

Foto

Kontaktoplysninger

Mail

Formand

Ellen Birkkjær
Tranekærvej 106,
7400 Herning

Tlf. 20478433

 

eb7307@gmail.com 

Næstformand

Hanne E Dahl Kirkegaard
Ringkøbingvej 97, 
7400 Herning

Tlf. 60957053

hanneelisabeth53@gmail.com

Sekretær

Angela Thygesen
Trælundvej 9,
7400 Herning

Tlf. 40424836

jeg.angela@gmail.com

Jørgen Krarup Markmøller
Gl. Skolevej 58
7400 Herning

Tlf. 24752975

Markmoller1952@gmail.com

Per Tordrup
Sneppevej 42
7400 Herning

Tlf. 30240924

pertordrup@mail.dk

Karen Skov

Paghs Alle 33, 
7400 Herning

Tlf. 97122230

karenskov@dukamail.dk

Eva Andersen

Baunetoften 27 H, 
7400 Herning

Tlf. 20782340

eva.ernst@live.dk
 

Pia Voetman

Heimdalsvej 29, 
7400 Herning

Telefon 40425356

Voetmann25@live.dk

Inge Holm

Bøgens Kvarter 80,
7400 Herning

Tlf. 20289969

holmskovbyen@gmail.com

Edith Blynning

St. Lundgård Vej 73
7400 Herning

Tlf. 28739455

Repr. fra Ældrerådet

edithblynning@hotmail.com

Lis Rokkjær

Tjaikofskisvej 18
7400 Herning

Tlf. 51541243

Repr. fra Ældrerådet

kb-herning@outlook.dk 
 

Chef for sygeplejen og hjemmeplejen

Gitte Nørgaard

Repræsentant fra Herning Kommune

gitte.noergaard@herning.dk

 

Referat fra møde 13. juni 2022

Referat fra møde


Sted: Hjælpemiddeldepotet, Wedellsborgvej 8, Herning.

Tilstede: Eva Andersen, Angela Thygesen, Inge Holm, Jørgen Markmøller, Ellen Birkkjær, Karen Skov,
Hanne Kirkegård, Lis Rokjær, Pia Voetmann. Elin Mogensen, Chef for sundhedsfremme Træning og Hjælpemidler.
Fraværende /med afbud: Per Tordrup, Edith Blynning.


1. Rundvisning og orientering af hjælpemiddeldepotet

v/ Louise og Allan

Vi fik en rundvisning og en god orientering om stedet. Depotet ligger i Tjørring i nogle ældre utilsvarende lokaler. En forventning om på længere sigt, at der bliver bygget nyt eller flyttes til anden bygning. De mangler plads og bedre arbejdsforhold.

Dog kunne vi se og opleve at depotet har rigtig mange hjælpemidler til kommunens borgere og der er ydes en hurtig og effektiv levering af produkterne. Det var alt fra senge, siddepuder, kørestole m.m. De kunne også mærke at flere borgere har brug for hjælpemidler i dagligdagen.
Der blev oplyst at man som privat kan henvende sig og leje et produkt – det var udvalget ikke klar over, så det var en god besked at få.

Der er 7 akut depoter i kommunen. Visitation til hjælpemidler går via ergoterapeuter/ visiteringen i Hk.

2. Information fra Herning Kommune

v/ Chef for sundhedsfremme - Træning og Hjælpemidler Elin Mogensen.

Tværfagligt samarbejde

Visitationen kontaktes af borgere, der efterspørger hjælp til rengøring og personlig pleje. Visitator skal ifølge loven først vurdere, om borgeren vil kunne trænes op til igen at klare opgaven selv. Den træning, der kan hjælpe borgerne til at blive selvhjulpen, vil fremover blive varetaget af ergo- og fysioterapeuter (hvor det tidligere også kunne være plejepersonale). Der vil fortsat være tæt samarbejde mellem terapeut og hjemmepleje, så tilgangen og forventningerne til borgeren er afstemt, hvor begge kommer i hjemmet.
Ergo- og fysioterapeuter kobles generelt tættere sammen med hjemmeplejens personale fx når borgere udskrives fra sygehuset eller fra rehabiliteringsophold. Erfaringerne fra plejecentre har vist, at plejepersonalet oplever, at en tæt kobling til og sparring med ergo- og fysioterapeuter giver en bedre indsats omkring borgerne. Vi oplever, at plejepersonalets kompetencer til at udnytte borgernes ressourcer, at bruge hjælpemidler bedre og samtidig passe på sit eget arbejdsmiljø, bliver bedre.

Herning Kommune har en størrelse, hvor vi er attraktive at samarbejde med for forskere i forhold til at opnå ny viden om faglige indsatser. Et forskningsprojekt gennemført i Herning Kommune viser, at en særlig systematisk tilgang til undersøgelse og træning af borgere med kroniske sygdomme har en effekt for, hvordan borgernes situation ser ud på længere sigt. En forsker (phD fra Syddansk Universitet) har undersøgt mere præcist, hvad det er ved indsatsen, der virker – for hvilke borgere indsatsen virker – under hvilke omstændigheder indsatsen virker – og hvordan den virker. Resultaterne bliver offentliggjort i uge 25.

Maden til borgere i eget hjem

Dit Lokale Køkken på Fruehøjvej 44 (Brorsonsvej 12) oplever tilgang af borgere. Der køres knap 1.900 hovedretsportioner ud hver uge, hvoraf over 1/3 er som særlige diæter.

Hvordan har du det? 2021

”Hvordan har du det” er den største sundhedsundersøgelse af sin art i Danmark, hvor borgere i hele landet får en kerne af spørgsmål, og hvor der i Region Midtjylland i tillæg dertil er en række særlige spørgsmål. De tidligere sundhedsprofiler blev udarbejdet i 2006, 2010, 2013 og 2017. Dvs. man kan følge udviklingen på kommuneniveau og udlede, hvor vi som kommune især bør rette opmærksomheden for at understøtte en udvikling i retning af bedre sundhed. Vi ved fx at ca. 2.600 borgere i Herning Kommune ønsker at holde op med at ryge – vi skal dermed tilrettelægge indsatsen, så de får øje på os og vi på dem. Vi kan se af undersøgelsen, at flere har et usundt kostmønster - og vi oplever i tråd med det, at der er venteliste for at komme med på et vægtstopforløb. Flere lever længere med kronisk sygdom – og tilmed med flere kroniske sygdomme. Det er godt – men det er også en opgave at leve godt med kronisk sygdom. Vi har stor efterspørgsel på kommunens diabeteskursus og har hele tiden et fyldt hold på kræftrehabilitering.

Hjælpemiddelområdet

Hjælpemiddelenheden, hvor de sagsbehandlende ergoterapeuter hører til, har fysisk deres kontorer på Markedspladsen 4. Denne afdeling vurderer ansøgninger om hjælpemidler til borgere i alle aldre – også til børn – og også indenfor specialområder som biler, bolig, amputation, kropsbårne hjælpemidler osv. Der kommer flere borgerhenvendelser, mange hurtige udskrivelser fra hospitalet og større kompleksitet i behovene. Der kommer også hele tiden kommer nye produkter med mere teknologi på markedet. Så det er et område, hvor vi aktuelt har svært ved at følge med og desværre har venteliste.
Hjælpemiddeldepotet som har til huse på Wedellsborgvej i Tjørring er udfordret af, at lokalerne ikke kan holde vand ude, når det regner. Vi arbejder på at løse det.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

År for år øges antallet af genoptræningsplaner, som vi modtager fra sygehuset, når borgere udskrives til eget hjem og skal træne fx efter operation eller anden behandling på hospitalet. I 2021 kom vi op på 3177 genoptræningsplaner – til sammenligning var vi i 2011 under 2000 genoptræningsplaner og i de mellemliggende år er det steget stødt. Ergo- og fysioterapeuterne i afdelingen fordeler sig med deres forskellige specialer i hhv. det gamle rådhus i Aulum, Rehabiliteringscentret, DGI-huset og på squashbaner i Sportscenter Herning i Holing. Sundhedsfremmeteamet, der bl.a. varetager holdene til borgere med kronisk sygdom, hører til på Aktiv Centret og må planlægge holdforløb, hvor de kan finde plads (spejderhytte, naturen, haller mv.) Det er et stort ønske at samle afdelingens tilbud – og det fremgår af også i Social- og Sundhedsudvalgets perspektivnotat.

Aktivitetscentre og – huse

Der gøres en stor indsats for at få medlemsantallet i alle aktivitetscentre og –huse tilbage på niveau fra 2019. Der var ca. 3.800 medlemmer i 2019. Den 18. maj 2022 kunne vi tælle 3.323 solgte medlemskort. Vi har en opgave i at sikre, at mål og rammer for drift af aktivitetstilbuddene matcher behovene hos dem, der er i målgruppen. Det at indgå i fællesskaber er en vigtig parameter for mental trivsel, og hvis der er noget vi bør gribe anderledes an for bedre at nå ud til dem, der har brug for det, er det vigtig at få øje på.

3. Nyt fra Ældrerådet

v / Hanne Kirkegård

Hanne oplyste at d. 15/6 havde Ældrerådet møde med Social- og Sundhedsudvalget, vedrørende plejeboligplanen, Aktivitetscentre, rekruttering af medarbejdere til området og nye tiltag på ældreområdet.
Ældrerådet afsendt høringssvar vedr. plejeboligplanen.

17/9 – frivilligdag i Herning

3/10 – Ældrerådet afholder temadag.

Joan Hansen (formand for social og sundhedsområdet) har aflagt besøg på alle kommunens bosteder - unge som ældre.
Læs endvidere referater fra Ældrerådet på Herning kommunes hjemmeside.

4. Nyt fra Formand Ellen Birkkjær

Ellen oplyste, at alle 4 formænd for Seniorråd har forenklet de nye foldere, så de blev mere overskuelige, men stadig med afsæt i de fire Seniorråds mærkesager.
Flot arbejde.
Alt blev godkendt, dog blev søndagscafe tilføjet i folderen. Forventer at folderen er færdig til frivilligdagen i september. Nyt logo – den grønne farve er Seniorråd vest.

5. Evt.

Jørgen oplyst at udbygningen på Plejecenter Vesterled skrider planmæssigt frem.
Generel snak om søndags cafe – fremmøde m.m.
Aktivitetscentre bør forny sig, hvis de skal have fat i de yngre seniorer. Faldende medlemstal pt.

6. Næste møde.

15. august på Fuglsangsø centret.

7. Referent

Angela Thygesen

Referat fra 4. april 2022

Referat fra mødet

Område Vest - Seniorrådsmøde mandag d. 4 - 4 - 2022

Sted: Fuglesangssø Centret

Tilstede:
Eva Andersen, Angela Thygesen, Inge Holm, Edith Blynning, Jørgen Markmøller, Ellen Birkkjær, Karen Skov,
Gitte Nørgaard, chef for sygeplejen og hjemmeplejen, og Joan Hansen, formand for social og sundhedsudvalget.

Fraværende /med afbud

Per Tordrup, Hanne Kirkegård, Lis Rokjær, Pia Voetmann.

1. Velkomst og præsentation af rådets medlemmer

Ellen oplyste at der var udpeget et nyt ældreråds repræsentant i SRV. Lis Rokkjær, for en 4 årig periode.
Edith Blynning og Inge Holm, fortsætter ligeledes i 4 år.
Derefter en præsentationsrunde.

2. Formand for social og sundhedsudvalget

Joan Hansen. Oplæg / tanker og dialog indenfor ældreområdet.

Joan Hansen, præsenterede sig selv og fortalte at hun havde aflagt besøg på Plejecentre og andre relaterede områder med stor interesse.
Joan fortalte at der var store udfordringer med rekruttering af personale på området i Herning kommune. Mange gode tiltag bl.a. løn under uddannelse, brancheskift, den gode historie om faget, opkvalificering af personale og mentor ordning for nye ufaglærte inden for området, var igangsat.
Plejeboligplanen skal revurderes og nytænkes. Fokus på demens boliger og hvor kan der knop udvides i forhold til eksisterende plejecenter.
Man bør også tænke på nyt byggeri, da det ofte er dyrt at udvide på eksisterende bygninger.
Det nære sundhedsvæsen bl.a. akut team, har vist, at det har sin berettigelse. Samtidig er der stadig fokus på hjælp til selvhjælp og hjælpemiddelcentralen. Store udgifter og corona, har de sidste år gjort det dyrt for kommunen.
Byrådet har eftergivet en gæld på 40 mill. Kr. i indeværende år. Læs endvidere referater fra Social og Sundhedsudvalget på HK hjemmeside.

3. Nyt fra kommunen

v/ Gitte Nørgaard, chef for sygeplejen og hjemmeplejen.

Rekruttering og fastholdelse

”Godt på vej til SOSU” er et introduktionsforløb for flersprogede, hvor deltagerne får mulighed for at dygtiggøre sig i forhold til sprog, fagsprog, introduktion til faget teoretisk og praktisk. Sundhed og Ældre har ansat 31 ufaglærte, som indgår i forløbet med undervisning på SOSU-skolen og praktikforløb.
Sundhed og Ældre planlægger at igangsætte ”supplerende danskundervisning” for udlændinge og andre, der med fordel kan styrke dansksproglighed mundtlig og skriftlig.
Hjemmeplejen er fortsat udfordret på rekruttering og fastholdelse af uddannede medarbejdere. Vi har sat fokus på kerneopgaven i Hjemmeplejen i samarbejde med Sygepleje, for at sikre kvaliteten.

Øget terapeutindsats omkring borgere i eget hjem

Spor 1: Terapeuter kobles tættere sammen med hjemmeplejens personale fx når borgere udskrives fra sygehuset eller fra rehabiliteringsophold. Erfaringerne fra plejecentrene har vist, at plejepersonalet oplever, at en tæt kobling til og sparring med ergo- og fysioterapeuter giver en bedre indsats omkring borgerne, og at plejepersonalets kompetencer i forhold til rehabilitering, eget arbejdsmiljø og bedre brug af hjælpemidler øges. Vi tror, at det både vil gavne borgerne – og bidrage til at forebygge nedslidning og arbejdsskader.

Spor 2: Når visitationen oplever borgere, der efterspørger plejehjælp, skal de ifølge lovgivningen som det første vurdere, om borgeren har potentiale for at kunne trænes op til igen at klare opgaven selv. Indtil nu har der været to typer af rehabiliteringsforløb – dels rehabilitering, hvor det udelukkende blev varetaget af ergoterapeuter – og dels rehabilitering, hvor ergoterapeuterne har involveret plejepersonale i opgaven. Evaluering har vist, at rehabiliteringsindsatsen ved ergoterapeuterne har mest effekt i forhold til at støtte borgere i at blive selvhjulpne. Derfor ændres modellen nu til, at det altid er terapeuter, der har ansvaret for selve rehabiliteringen – men i tæt samarbejde med hjemmeplejen så indsatsen er godt samstemt, hvor begge parter kommer i hjemmet.

Introduktion af nyt social- og sundhedsudvalg – og ældreråd

Social- og sundhedsudvalgets formand Joan Hansen er på rundtur til stort set alle kroge af Sundhed og Ældre. Her møder hun lederne af plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, trænings- og aktivitetsområder, hjælpemiddelområde mv. Hun får rundvisning sammen med sundheds- og ældrechefen og taler med lederne om den hverdag og de borgerrettede opgaver, der er kernen i arbejdet netop hos dem. Det giver et godt indblik i, hvilket ansvarsområde Social- og Sundhedsudvalget varetager. Hele chefgruppen har på et social- og sundhedsudvalgsmøde i februar hver især kort kunnet præsentere sit område for hele udvalget.
Ældrerådet får tilsvarende hen over det første halvår en introduktion fra alle cheferne i Sundhed og Ældre omkring de enkelte driftsområder – og kan stille spørgsmål ind til det.

Hvordan har du det? 2021

”Hvordan har du det” er den største sundhedsundersøgelse af sin art i Danmark, hvor borgere i hele landet får en kerne af spørgsmål, og hvor der i Region Midtjylland i tillæg dertil er en række særlige spørgsmål. Knap 34.000 borgere i Region Midtjylland har svaret på spørgeskemaundersøgelse i 2021. Det er spørgsmål om rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost, overvægt, fysisk og mental helbred, kronisk sygdom, social og geografisk ulighed i sundhed, påvirkning af coronapandemien, seksuelle krænkelser, søvn og unges sundhed. De tidligere sundhedsprofiler blev udarbejdet i 2006, 2010, 2013 og 2017. Dvs. man kan følge udviklingen på kommuneniveau og udlede, hvor vi som kommune især bør rette opmærksomheden for at understøtte en udvikling i retning af bedre sundhed.

Flytning af hospital fra Holstebro og Herning til Gødstrup

De 6 kommuner i Vestklyngen har haft en aktiv rolle i at medvirke til flytning af hospitalerne. Det blev en rigtig god oplevelse for alle. V havde i Herning planlagt med 15 ledige midlertidige pladser på Rehabiliteringscentret, så vi kunne tage ekstra patienter, som ville kunne undgå en flytning mellem hospitaler. De to weekends flytningen pågik havde vi ekstra sygeplejersker på vagt også i Akut Team foruden terapeuter med hjælpemidler. Ugen op til flytningerne havde vi i chefgruppen daglige møder med sygehuset, for at sikre alle borgere bedst muligt.

Borgernær uddannelse

For at være på forkant med udviklingen i ”Det nære sundhedsvæsen” har vi 6 kommunale sygeplejersker med fra distrikterne heraf 1 fra Rehabiliteringscentret. Vi har tidligere haft 3 sygeplejersker med til stor gavn for borgere i Herning Kommune.

4. Nyt fra ældrerådet

V/ Edith Blynning

Edith refererede fra de 2 første møder fra d. 9/2 og 16/3.
Ældrerådet afgivet svar vedr. tilgængelighedspuljen.
Tema dag afholdes først i okt. måned.
Ældrerådet kursusdag d. 20. april.

5. Evt.

Ellen oplyste at SRV brochure skal revideres. Kom gerne med input til Ellen. De 4 formand, har afholdt møde vedr. fremtidigt valg år og periode.
Der er givet udtryk for at der bør være valg hvert andet år og siddende periode, bør være 4 år.
Formandsmøde er fastlagt til d. 19. april.
Inge Holm foreslog vi fik info vedr. Den erfarne patient.
Ros fra Handicaprådet vedr. de nye busser.

6. Næste møde.

13. juni

7. Referent.

Angela Thygesen

Referat fra valgmøde 20. januar 2022

Sted: Fuglsangsø Centret

Tilstede: Eva Andersen, Angela Thygesen, Inge Holm, Hanne Kirkegård, Edith Blynning, Jørgen Markmøller, Ellen Birkkjær, Karen Skov.

Fraværende /med afbud: Per Tordrup.

Referat

1. Præsentation af rådets medlemmer og vedtægter

Formand Ellen Birkkjær fortalte kort om mødets dagsorden og vedtægter for de 4 seniorråd i Herning kommune.
Derefter præsentation af rådets medlemmer.

2. Præsentation af interesseret medlem.

Pia Voetmann præsenterede sig selv og gav udtryk over for udvalget at det havde interesse for hende.
Pia V. har arbejdet indenfor Herning Kommune som aktivitetskoordinator.

3. Valg af medlemmer.

På valg er følgende: Hanne kirkegård, Eva Andersen,
Karen Skov og Angela Thygesen. Alle ønskede genvalg.
Inge Holm udpeget af ældrerådet, ønskede at blive valgt ind i seniorråd vest. Det blev hun.

4. Konstituering af seniorrådet.

Formand: Ellen Birkkjær
Næstformand: Hanne Kirkegård
Sekretær: Angela Thygesen

5. Emner til årets møder.

Toftebo – Hjælpemiddel central – Koloritten – Joan Hansen – Flextrafik.

6. Datoer for årets møder.

4. april – 13. juni – 15. august – 3. oktober – 5. december.

7. Evt.

Ellen gav udtryk for at der måske var interesse for at oprette en facebook gruppe for seniorrådene i Herning kommune. Som udgangspunkt er ideen god,
da der vil være mere synlighed af de 4 seniorråds arbejde. Dog er det vigtigt, at man som udgangspunkt prioritere de lokale kanaler, da ikke alle er på facebook.

8. Referent.

Angela Thygesen

 

Referat fra 6. december 2021

Sted: Plejecenter Vesterled, 7400 Herning  

Tilstede: Eva Andersen, Angela Thygesen, Inge Holm, Hanne Kirkegård, Edith Blynning, Jørgen Markmøller, Ellen Birkkjær.

Fraværende: Per Tordrup, Karen Skov.

Aase Nissen fratræder af seniorråd vest.

Referat

1. Elin Nørskov Mogensen, Chef for Sundhedsfremme, Træning og Hjælpemidler

Anvendelse af Coronapas ved Herning Kommune.

Folketinget har vedtaget lov, der giver virksomheder mulighed for at kræve, at ansatte fremviser coronapas. Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 29. nov. 2021 besluttet, hvordan muligheden for krav om fremvisning af coronapas skal praktiseres i Herning Kommune og på hvilke områder, medarbejdere vil blive bedt om at vise coronapas. Det gælder udvalgte områder inde for Børn og Unge og i Social, Sundhed og Beskæftigelse. Dvs. Sundhed og Ældre er omfattet undtaget Stabsfunktionen. Det indføres i løbet af indeværende uge, når det har været drøftet i de lokale MED-udvalg.

Rekrutteringsudfordringer

Den helt store opgave i Sundhed og Ældre er – som mange andre steder i landet i både kommuner og region – at sikre medarbejderen nok til at løse både de nuværende arbejdsopgaver og de kommende. Social- og sundhedsudvalget drøfter også emnet. Der arbejdes på, at alle ledere i Sundhed og Ældre, uanset hvilke faggrupper man er leder for, rykker sammen og bærer med i udfordringerne på tværs af fagligheder. Vi ser på opgavetyper og på, hvor vi stadig kan rekruttere uddannet arbejdskraft, og dermed hvordan vi evt. kan fordele arbejdsopgaverne på nye måder, så vi kan få enderne til at nå sammen i vagtplanerne.

Der er stort fokus på, hvordan Sundhed og Ældre er en attraktiv arbejdsplads – hvordan elever får godt uddannelsesforløb – hvordan nye medarbejdere introduceres – hvordan vi arbejder med kvalitet for borgerne i den indsats, vi leverer.

VI-kultur:

Sundhed og Ældre stræber efter ”Kvalitet, udvikling og helhed sammen med borgeren”. Det skal kunne mærkes både indadtil i Sundhed og Ældre – og udadtil i forhold til borgere og samarbejdspartnere. Vi vil tænke og handle tværgående, så borgeren oplever en samlet indsats ud fra tænkningen ”én borger – én plan”, hvor borgerens perspektiv skal være i fokus hos både myndighed og drift.

Øget terapeutbistand på plejecentre

I 2021 har Sundhed og Ældre kørt et pilotprojekt, hvor ekstra timers terapeut-tilstedeværelse er prioriteret på Engholm Centret og Toftebo Centret. Hidtil har ergo- og fysioterapeuter løst konkrete borgerrettede opgaver, når de er blevet hidkaldt. Formålet er terapeuterne støtter plejepersonalet i opgaver med rehabilitering og træning med borgerne – og i at plejepersonalet tager vare på eget arbejdsmiljø bliver bedre til at udnytte hjælpemidlerne. Indsatsen har den ønskede effekt og derfor er der lagt en plan for, hvordan vi over de næste to år kan udrulle indsatsen, så alle plejecentre oplever et antal ugentlige timers tilstedeværelse af enten ergo- eller fysioterapeut, som lærer både beboere og plejepersonale tættere at kende. I område Vest vil det først rulles ud på Fuglsangsø Centret i 1. halvår 2022, så Lindegården i 2. halvår 2022 og til sidst Vesterled i 1. halvår 2023.

Sommer-Erhvervspakke

Regeringen og en række partier har indgået aftale om en sommer og erhvervspakke. Heri indgår midler til at styrke fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og personer med handicap. Herning kommune har fordelt de tildelte midler mellem Handicap & Psykiatri og Sundhed & Ældre. Midlerne forudsættes anvendt inden udgangen af 2021 og der skal udarbejdes en kort redegørelse til
Social- og Ældreministeriet for, hvilke indsatser der er iværksat i forhold til målgruppen. En medarbejder har fået opgaven dedikeret til i november-december at koordinere arrangementer og events.

Aktivitetscentre-opstart (status til Ældrerådet)

Der er opgjort medlemstal pr. 21. september 2021 i alle aktivitetscentre sammenlignet med medlemstal på samme tidspunkt i 2019 (Coronaåret 2020 er ikke sammenligneligt). Medlemstallet udgjorde her ca. 89%. Der pågår fortløbende et arbejde i at skabe gode og trygge rammer – og i at nå ud med tilbud til de borgere, der efter corona-tiden ikke har fundet overskud til at genstarte aktiviteter og sociale relationer.
Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Kommunens genoptræningsafdeling varetager træning for borgere udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan. Social- og sundhedsudvalget fik på Sundhed og Ældres kontaktmøde med udvalget i august måned en orientering om træningstilbuddene, som ligger geografisk spredt.

Der er høje krav til specialviden i træningen, så afdelingen er opdelt i faglige grupper for medicinsk/neurologisk – børn – kirurgisk – ryg/skulder – hjerterehabilitering – sundhedsfremme og forebyggelse. De faglige specialer fordeler sig på Sundhedscentret på Østergade 5 i Aulum, Rehabiliteringscentret på Brændgårdvej 20B i Herning, DGI-huset på Kousgaard Plads 3 i Herning, Sportscenter Herning beliggende Holingknuden 3 i Herning og Aktiv Centret på Brorsonsvej 12 i Herning.

Dertil kommer, at holdforløb inden for sundhedsfremme og forebyggelse afvikles, hvor man kan finde plads fx: Sportscenter Herning, spejderhytte, Løvbakkerne, Krydsfelt Kibæk, Holtbjerg Aktivitetshus. Det er et ønske at kunne samle genoptræningsindsatsen. Det er vigtigt at bemærke, at genoptræning efter sygehusindlæggelse for borgere, som i forvejen er kendt i hjemmeplejen, fra træningsforløb eller på aktivitetscentre primært foregår og fortsat vil foregå på det lokale aktivitetscenter hos den kommunale fysioterapeut, som de allerede kender.

Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse

Samarbejdsaftalen beskriver rammen for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis, hvor den fælles ambition er at sikre, at borgerne oplever gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb. Aftalen tager udgangspunkt i en værdibaseret tilgang. En værdibaseret tilgang forudsætter ledelsesfokus på det enkelte hospital og i den enkelte kommune.

Seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om den gode indlæggelse og udskrivelse udgør omdrejningspunktet i samarbejdsaftalen.

 • Inddragelse af borgeren og de pårørende
 • Et fælles ansvar at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren
 • Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen
 • Videndeling og realistiske oplysninger
 • Relations-dannelse, gensidig tillid og dialog
 • Fælles forberedelsestid

2. Nyt fra ældrerådet v/ Edith Blynning, Hanne Kirkegård og Inge Holm.

 • Ældrerådet evalueret temadag d. 1. okt. 2021.
 • God tilslutning og spændende foredragsholder.
 • Fået budget / økonomi orientering vedr. ældreområdet.
 • Plejeboligplanen tages op i 2022, da der er behov for en revurdering i forhold til ældreområdet.
 • Venteliste 19 personer til skærmede lejligheder
 • 15 personer til somatiske lejligheder.
 • Lige pt. 15 ledige lejligheder på plejecenter i Herning Kommune.
 • Udbygning af Vesterled start ca. 1. maj 2022.
 • Sunds Aktivitetscenter udbygges.
 • Ældrerådsvalg – 34% brevstemmer. Nedgang i forhold til sidste valg for 4 år siden. Stadig udfordringer i forhold til Post Nord udbringning af breve.
 • Afholdt Sundhedsdag på Toftebo med god virkning.
 • 3 nye medlemmer valgt ind i ældrerådet de næste 4 år.

Referat fra Ældrerådsmødet kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

3. Nyt fra formanden Ellen Birkkjær.

Ellen orienterede vedr. seniorrådsvalg / fremmøde valg, som finder sted d. 20/1 – 2022 på Fuglesang sø Centret.

Nærmere orientering vedr. Herning Kommune hjemmeside, samt lokale aviser.

Kort orientering vedr. madordning, buskort ordning samt fremtidsfuldmagt. 

4. Eventuelt

Karen Skov, Jørgen Markmøller og Angela Thygesen deltog på Vesterleds 3 familieaftener i oktober måned.

Referat fra de 3 møder kan læses på Vesterleds hjemmeside.

En fordel, at tilmelde sig nyhedsmail, hvis man har interesse i at læse om diverse arrangementer m.m.

5. Næste møde

Sted: Fuglesang Sø Centret.

Dato: 20. januar 2022.

Tidspunkt: kl. 9.00 – 11.00

Referent: Angela Thygesen.

Referat fra mødet 7. september 2020

Sted

Skovlyset, Skovvænget 2a, 7400 Herning

Tilstede

Lis Andersen, Angela Thygesen, Bent Haurballe, Inge Holm, Hanne Kirkegård, Edith Blynning, Aase Nissen, Jørgen Markmøller, Karen Skov, Eva Andersen.

Fraværende /med afbud

Ellen Birkkjær, Per Tordrup, Erhard Rasmussen, Jane Andersen chef for hjemmeplejen Herning kommune

1. Nyt fra Kommunen

Bent refererer fra Jane Andersens referat.

Hjemmeplejen har under hele Covid-19 leveret vanlig drift, dog ikke i en enkelt måned, hvor der fra visitationen blev lukket ned for klippekorts ydelser. Ydelserne blev dog genoptaget igen - og som sagt leveres vanlig drift.

Vi har haft meget få smittede med Covid-19 - både på personaledelen samt borgere - men oplevet højt fravær da ingen møder på job hvis der er mistanke om sygdom, samt flere har måtte passe hjemsendte børn indtil de blev testet negative.

Tv2 dokumentar programmet "Plejehjemmene bag facaden" giver anledning til drøftelse af hvad/ om udsendelsen giver anledning til handlinger/ ændret adfærd i Herning Kommune. Social- og Sundhedsudvalget har drøftet emnet med udgangspunkt i dialoger med Ældrerådet og Ældresagen, administrative tiltag, drøftelser i ledergruppe og samarbejdsudvalg, fokus på klageforhold - hvor mange modtages og hvordan håndteres de, tilsyn og ledelsesvurderinger. I dag foretages tilsynet på plejecentrene af Styrelsen for Patientsikkerhed og Herning Kommunes Tilsynsenhed.
Chef for plejecentrene Gitte Rasmussen er meget interesseret i at indgå på seniorrådsmøder, hvor emnet drøftes.

I Hjemmeplejen har vi naturligvis også debatteret programmet, og dialogerne er i god tråd med en netop afholdt temadag for ledelsen i hjemmeplejen, hvor vi før sommerferien havde ansøgt Sundhedsstyrelsen om at komme og sætte fokus på "værdighed i plejen" sammen med os.

2. Orientering om Skovlyset ved centerleder Dorte Paaskesen

Senior rådet fik en god orientering om stedet og der henvises til Skovhusets hjemmeside for yderlig info.
Skovlyset hører under socialpsykiatrien og har en satellit afdeling Skiftesporet, der også er beliggende i Herning.

3. Nyt fra ældrerådet v/ Edith Blyning og Angela Thygesen

Der blev givet kort referat fra de sidste 3 ældrerådsmøder bl.a.
Prøvesmagning fra Det danske Madhus.

Boblberg - internet baseret platform til fællesskaber - 2.200 tilmeldte i HK.

Orientering om generationernes hus, vides ikke med bestemthed, hvor det placeres i Herning.
Der er fokus på demens boliger og nyt plejecenter. Ældrerådet indsendt høringssvar vedr. nyt plejecenter, frem for tilbygning ved eksisterende centre.
Ældrerådet indsendt høringssvar vedr. tilgængeligheds forum.
Ældrerådet indsendt høringssvar vedr. værdig død for ældre.

Elderlearn, nyt tiltag i kommunen - ældre der har lyst til at have kontakt med studerende, så de kan lære dansk / kultur.

Valg til ældrerådet næste år - der ønskes fremmøde valg frem for brevstemning.

Ældrerådet til budgetmøde - indsendt høringssvar, vedr. flere midler til området.

I 2021 etableres nyt lyskryds ved Fuglsangsøcentret.

Udvidet referat fra ovennævnte ældrerådsmøder, kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

4. Nyt fra næst formanden

Bent Haurballe

 • Smitte App - opfordre til at bruge dette.

God diskussion om TV udsendelsen på tv2 vedr. plejecenter i Århus og Randers kommune.

5. Evt.

Intet.

6. Næste møde

Sted: Plejecenter Fuglesangsø centret

Dato: 7. december 2020.
Tidspunkt: kl. 11 - 14

7. Referent

Angela Thygesen.

Referat fra 3. februar 2020

Sted: Fuglsangsø Aktivitetscenter, Herning

Tilstede: Aase Nissen, Hanne Kirkegaard, Karen Skov, Jørgen Markmøller, Per Tordrup, Eva Andersen, Inge Holm, Edith Blynning, Ellen Birkkjær, Bent Haurballe.

Fraværende: Angela Thygesen, Erhard Rasmussen

Referat

1. Velkommen ved Ellen Birkkjær

Seniorråd Vests medlemmer blev præsenteret ved at det enkelte medlem fik ordet.

2. Konstituering

Ellen forklarede hvad seniorrådsarbejdet gik ud på og gennemgik vedtægterne, arbejdsform og forbindelsen til ældrerådet.

Alle fik udleveret - Formål og vedtægter for seniorrådne i Herning Kommune, ligeledes blev der udleveret et kort hvoraf områdeinddelingen fremgik.
Konstituering blev derefter gennemført.
Formand Ellen Birkkjær, næstformand Bent Haurballe og sekretær Angela Thygesen.

3. Fuglsangsø Plejecenter

Astrid Hindhede, plejehjemsleder på plejehjemmet Fuglsangsø, fortalte om stedet og efterfølgende fik seniorrådsmedlemmerne en rundvisning på centret, både på aktivitets- og plejehjemsområdet.

4. Nyt fra ældrerådet

V/ Edith Blynning.

Der er afholdt et møde i ældrerådet siden sidst.
Læs referat på Herning Kommunes hjemmeside.

5. Temaer og datoer for arbejdet i 2020

Næste møde afholdes mandag den 6. april på Skovlyset fra kl. 9.00-12.00.

Ellen undersøger om vi efterfølgende kan besøge Lind plejehjem - dato meddeles senere.

Et møde med en demenskonsulent på Fuglsangsø kunne også være et emne i 2020.

Referent: Bent Haurballe

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet.