Seniorråd Vest

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Seniorråd Vest 2022

Medlemmer
Foto

Kontaktoplysninger

Mail

Formand

Ellen Birkkjær
Tranekærvej 106,
7400 Herning

Tlf. 20478433

 

eb7307@gmail.com 

Næstformand

Hanne E Dahl Kirkegaard
Ringkøbingvej 97, 
7400 Herning

Tlf. 60957053

hanneelisabeth53@gmail.com

Sekretær

Jørgen Krarup Markmøller
Gl. Skolevej 58
7400 Herning

Tlf. 24752975

Markmoller1952@gmail.com

Karen Skov

Paghs Alle 33, 
7400 Herning

Tlf. 97122230

karenskov@dukamail.dk

Eva Andersen

Baunetoften 27 H, 
7400 Herning

Tlf. 20782340

eva.ernst@live.dk

Inge Holm

Bøgens Kvarter 80,
7400 Herning

Tlf. 20289969

holmskovbyen@gmail.com

Edith Blynning

St. Lundgård Vej 73
7400 Herning

Tlf. 28739455

Repr. fra Ældrerådet

edithblynning@hotmail.com

Lis Rokkjær

Tjaikofskisvej 18
7400 Herning

Tlf. 51541243

Repr. fra Ældrerådet

kb-herning@outlook.dk 
 

Chef for sygeplejen og hjemmeplejen

Gitte Nørgaard

Repræsentant fra Herning Kommune

gitte.noergaard@herning.dk

 

Referat fra møde den 14. august 2023

Deltagere: Ellen Birkkjær, Hanne Kirkegaard, Jørgen Markmøller, Edith Blynning, Lis Rokkjær, Eva Andersen og fra Herning Kommune Gitte Rasmussen

Afbud: Per Tordrup, Karen Skov, Inge Holm og Angela Thygesen

1: Ellen bød velkommen

Per Tordrup melder sig helt ud af seniorråd Vest på grund af sygdom.

2: Gitte Rasmussen chef for plejehjemmene i Herning Kommune fortalte om budgetter, normeringer, ventetider, 16 pladser på Vesterled åbner først i 2025, Kildehøj i Vildbjerg åbner 12 demenspladser i år.

3: Nyt fra Ældrerådet

Der har ikke været møder siden sidst. Ældrerådet skal have møde med Social- og Sundhedsudvalget, Budgetmøde den 31. august. 1. oktober ældredagen mere om dagen senere. Orientering om status på harmonisering af flextrafikken – flextur, plustur og flexbus. Uoverskueligt for almindelige mennesker med bestillinger på flere måder og de forskellige priser. Det skal prøves i praksis for at overskue, hvordan man gør.

4: Fællesmøde med Ældrerådet og seniorrådene den 4. september 2023 kl. 8,30 i Rådhusets kantine.

5: Ide udveksling

Mangler suppleanter i seniorråd vest. Vi undersøger om vi kender nogle som kunne tænkes at have lyst til at komme med i rådet.

Nye tiltag: Evt. møde på Søglimt, Rehab, et friplejehjem og besøg på Gødstrup sygehus. Der bliver holdt julefrokost 4. december, mere derom senere.

6: Eventuelt

Vi diskuterede Søndagscafeerne - muligheder for at overleve, underholdningen er dyr og deltagerprisen på 50 kr. er ikke nok i længden

Frivilligcenter Herning har fået ny leder 1 august. Han hedder Søren Rønn Kæmpegaard, og var tidligere formand i Frivilligcenter Herning

 

Referent Jørgen Krarup Markmøller

Referat fra møde den 12. juni 2023

Mødet blev holdt på Toftebo i Hammerum.

Deltagere: Ellen Birkkjær, Hanne Kirkegaard, Jørgen Markmøller, Karen Skov, Inge Holm, Edith Blynning, Lis Rokkjær og fra Toftebo i Hammerum aktivitetskoordinator Birgitte Bak.

Afbud: Per Tordrup, Eva Andersen og Angela Thygesen.

1:    Rundvisning på Toftebo ved aktivitetskoordinator Birgitte Bak

Birgitte viste os rundt på hele Toftebo, hvor vi så aktivitetslokalerne, kontorer, fællessalen, kantine, træningslokale og vi så også et beboerværelse.

2:   Nyt fra kommunen

Intet nyt, da Gitte Nørgaard meldte afbud på grund af møde på kommunen.

3:  Nyt fra Ældrerådet

Økonomi 2022 orientering og budgetopfølgning fra Ældrerådet.

Samarbejdet mellem Bibliotek og Borgerservice. Pernille Schaltz inviteres til et fællesmøde med de 4 seniorråd - enten efteråret 2023 eller foråret 2024. Her gives en orientering om projektet med digital hjælp til borgere.  I forbindelse med sammenlægningen af Borgerservice og Biblioteket, er man begyndt at undersøge, hvor der mangler tilbud til at undervise og hjælpe digitalt svage borgere. En af målgrupperne er ældre i Herning Kommune og derfor vil vi gerne have viden om, hvilke ældre, der har brug for hjælp og hvordan, man når de rette personer.

Frivilligdag den 2. september blev drøftet. PS: Frivilligdagen er blevet aflyst.

Fællesmøde med Ældrerådet og Social- og
Sundhedsudvalget den 23. august om fremtiden for ældre.

Midttrafiks nye køreplaner træder i kraft den 25. juni. Flextur koster 7 kr. pr. km. i landzone og 14 kr. pr. km. i byen. Flexbus skal bestilles pr. telefon. Plustur til et kontaktpunkt bestilles via rejseplanen. Orientering om de forskellige ting kommer senest 25 juni.

4:  Nyt fra seniorrådet

Forslag om trøjer til seniorråd og Ældreråd.

Søndag den 1. oktober er international ældredag og i år holdes den i Rådhusets kantine.

5:  Næste møde

14 august holdes det næste møde kl. 9.00-12.00, stedet kommer senere.

6: Evt

Intet nyt

Referent Jørgen Krarup Markmøller

Referat fra mødet den 6. februar 2023

Deltagere: Ellen Birkkjær, Hanne Kirkegaard, Jørgen Markmøller, Karen Skov, Eva Andersen, Inge Holm, Edith Blynning, Lis Rokkjær, fra Herning kommune chef for sundhedsfremme, træning og hjælpemidler Elin Mogensen og demenskonsulent Anni Frederiksen.

Afbud: Per Tordrup og Angela Thygesen

1: Velkomst

Ellen bød velkommen

2: Nyt fra kommunen ved Elin Mogensen

Besparelser i Sundhed og Ældre.

Det er almindelig kendt, at Herning Kommune står med besparelser. Inden for Sundhedsfremme, Træning og Hjælpemidler rammer det bl.a. midler til at understøtte en indsats omkring ”Bonusvenner” til borgere med demenssygdom, som har været drevet i samarbejde med ÆldreSagen. Det har handlet om at undervise og støtte frivillige i at være besøgsven/aflastning for rask ægtefælle i hjem, hvor den ene er ramt af demenssygdom. Det har været svært at rekruttere frivillige og reelt betyder det, at vi ikke lægger flere kræfter i opgaven.

Det rammer også en indsats med ”Frivilligt chaufførkorps” i forhold til at understøtte samkørsel til fx aktivitetscentre, men det har ikke været muligt at lave ordninger med bil. I stedet har er indkøbt nogle dobbeltcykler til aktivitetscentre, hvor transportvejen kan tilbagelægges sammen på cykel. Nu investeres ikke i mere her.

Besparelsen rammer kommunens forebyggende indsats omkring vægtstoptilbud. Det er tilbud med god søgning og der afvikles mange holdforløb og også individuelle forløb. Vi fastholder rygestoptilbud i sundhedsfremmeteamet, men har fra sommer ikke mere en vægtstopindsats i kommunen.

Besparelsen rammer søndagscaféernes årlige beløb til at drive tilbud for. Det er et vigtigt arbejde, der gøres i søndagscafeerne. Vi kan se, at de søndagscaféer, der har økonomien knyttet til kommunen, gennem de sidste år har sparet op. Det ser umiddelbart ud til, at søndagscaféer vil kunne fortsætte sv.t. aktiviteter, der foregår i hverdagene på vores aktivitetscentre og -huse. Det er dog vigtigt at kunne samles om noget at tage afsæt i for efterfølgende dialog og samvær.

I regi af FOF og AOF har kommunen tilbud om kompenserende specialundervisning for voksne – og her har man skåret i det årlige beløb, som vil betyde færre hold i årene fremover.

Hjælpemiddelområdet.

Der kommer flere ansøgninger om hjælpemidler end vi kan nå at ekspedere inden for den tidsfrist, der er sat til sagsbehandling. Vi har gennem det sidste år haft fokus på at nedbringe ventelisten og har måtte ansætte flere medarbejdere, men det udfordrer driftsøkonomien. Modsat vil det udfordre kommunens økonomi på andre parametre, hvis ikke vi får bevilget de hjælpemidler som skal kompensere for, at borgerne med funktionsnedsættelse kan blive mere selvhjulpne, hvis de er berettiget til det.

Hjælpemiddeldepotet.

Hjælpemiddeldepotet flytter fra Wedellsborgvej 8 og til nye lokaler på Dueoddevej 4 (ved siden af Hedegaard Biler). Her er vi ved at få indrettet depot, vaskefaciliteter, værksted osv. I løbet af februar måned flytter vi ind.

Genoptræning.

Genoptræningsenheden får gennemsnitlig fire henvisninger om måneden fra karkirurgisk afdeling omkring træningsindsats til borgere med åreforsnævring i benene. I 2021 fik vi kun én genoptræningsplan på den baggrund. Der er evidens for, at superviseret gangtræning er bedre end træning på egen hånd, hvad angår effekt på gangdistance og distance til smerter. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen går på to gange ugentlig træning i tre måneder – gerne på hold og der anbefales udover træning også kostvejledning, rygestoptilbud og anden patientuddannelse. Der arbejdes på at lave forskellige tilbud, da ikke alle borgere lige motiveret for træning. Formålet er at forhindre unødige amputationer, som vi har hørt så meget om i medierne.

Træning og Aktivitet:

Terapeuter tættere på plejecentre er en indsats, som vi er ved at rulle ud på alle plejecentre i Herning Kommune – i Vest gælder det Fuglsangsø, Vesterled og Lindegården – med ca. en dag om ugen, hvor en fast terapeut har ”tilstedeværelsestid” – altså hvor man ikke blot er hidkaldt til en bestemt opgave, men hvor ergo- eller fysioterapeuten er tilgængelig for borgere og samarbejdspartnere omkring de behov, de oplever i hverdagen. Samme øvelse gør terapeuterne ift. hjemmeplejen, hvor de med deres faglighed knytter tættere an til plejepersonalet. Begge steder er det en vigtig indsats at tilbyde faglig sparring ikke mindst i en tid, hvor det er svært at rekruttere tilstrækkelig faglært personale i plejen.

 

3: Nyt fra Ældrerådet

Inger og Edith fortalte om klyngesamarbejdet på sygehusområdet, sygepleje og telemedicin, balanceplanen, udvikling af den gamle sygehusgrund i Herning, synliggørelse af Ældre- og seniorråd på biblioteket, som du kan møde 8 februar, 8 marts og 3 maj i tidsrummet 9,30-10,30, nyt fra tilgængelighedsgruppen.

Se mere på www.herning.dk/politik/raad-og-naevn/aeldreraadets-dagsordner-og-referater/

 

4: Demenskonsulent Anni Frederiksen.

Anni fortalte om hvad er demens, holdninger og syn på demens i vores samfund, alder er den største risiko for demens, Danmark har fået et nyt symbol til mennesker med demens, de hyppigste demenssygdomme, personcenteret omsorg, hvordan forebygger man demens, de første kognitive tegn på demens, demens udvikling (5-10 år), demensteamets arbejde i Herning kommune og demensteamets arbejde hos borgere med demens i eget hjem.

 

5: Drøftelse af konsekvensens af Byrådets beslutning om godkendelse af balanceplanen, herunder søndagscafeernes fremtid.

Stor utilfredshed med de kraftige besparelser, men vi vil kæmpe videre. Søndagscafeerne kæmper for overlevelse. Vil drøfte muligheder med de andre seniorråd på fællesmødet den 20. marts på Rådhuset. Hans-Ejner Juulsen har trukket sig som næstformand i ældrerådet og er udtrådt af ældrerådet, derfor skal suppleanten indkaldes.

6: Deltagelse i fællesmødet med seniorrådene og Ældrerådet den 20. marts.

Det blev besluttet af alle fra seniorråd Vest deltager på mødet på Rådhuset mandag den 20. marts kl. 8,30.

 

7: Flytning af mødet den 3. april

Mødet den 3. april er aflyst, i stedet for mødes vi den 20. marts på Rådhuset.

 

8: Eventuelt

Intet nyt.

 

Referent Jørgen Krarup Markmøller

 

 

 

 

Referat fra møde den 9. januar 2023

Deltagere: Ellen Birkkjær, Hanne Kirkegaard, Jørgen Markmøller, Karen Skov, Eva Andersen, Inge Holm, Edith Blynning, Lis Rokkjær og Gitte Nørgaard chef for sygeplejen og hjemmehjælpen Herning Kommune.

Afbud: Per Tordrup , Pia Voetman, og Angela Thygesen

Punkt 1: Velkomst

Ellen bød velkommen til mødet. Pia Voetman ønsker at udtræde af seniorrådet på grund af sygdom.

Punkt 2: Valg af ny sekretær 

Angela ønsker ikke længere at være sekretær, ønsker dog stadigvæk at være en del af seniorråd Vest. Ny sekretær bliver Jørgen Markmøller.

Punkt 3: Gitte Nørgaard nyt fra kommunen

Videoklip til øjendrypning.

Sygepleje området har indkøbt en aftale om 4 små animationsfilm, hvor borgere kan blive oplært i en sundhedsopgave, som de ellers ville skulle have hjælp til af en sygeplejerske. Formand for seniorråd vest har været med i afprøvning af filmen og hun synes det er let og smart. Alle i seniorråd vest fik udleveret et ark med kode og vejledning, så alle kan komme på. Borgerne som har brug for hjælp til øjendrypning får hjælp af sygeplejersken til at få det APP installeret på deres mobil og kommer til de er trygge ved at kunne dryppe deres øjne korrekt. Fordelene er borger ikke flere gange i døgnet skal komme i sygeplejeklinik eller sidde og vente på sygeplejersken.

Næste film bliver om måling af blodtryk.

Balanceplan.

Sundhed og Ældre afventer den 24/1, hvor balanceplanen bliver endeligt godkendt og det kommer til at give nye opgaver i hele organisationen at få det nye serviceniveau implementeret.

Jul og Nytår i Sygepleje og Hjemmepleje.

Det er forløbet godt. Medarbejdere har haft travlt også på grund af influenza, men alle har fået løst deres opgaver.

Faldregistrering og udredning.

Vi er sammen med de øvrige 5 kommuner i Gødstrupklyngen og regionen sat gang i en proces om udredning af fald, så vi på den måde får afdækket, hvad årsagen til fald er i den enkelte situation. Vi har et stort ønske om at forebygge alvorlige fald.

Punkt 4: Nyt fra ældrerådet

Balanceplanen med de store besparelser fortalte Edith om, bl. a. fjerne tilskuddet til søndagscafeerne og meget mere, du kan se balanceplanen på ældrerådets mødereferat den onsdag den 7. december 2022 på

www.herning.dk/politik/raad-og-naevn/aeldreraadets-dagsordner-og-referater/

Høringssvar fra Ældrerådet - Balanceplan: Den forelagte balanceplan vil for de ældre borgere i Herning Kommune betyde forringet serviceniveau, mere ensomhed og dårligere livskvalitet. Derfor finder Ældrerådet forslaget totalt uacceptabelt. Ældrerådet stiller spørgsmålet Hvorfor? Det store spørgsmål er, hvordan er vi nået hertil? For os at se er serviceniveauet ikke for højt, men budgettet er for lavt og har været det gennem mange år. Det kan undre Ældrerådet, hvordan vi i Herning Kommune ligger med så lav en udgift pr. person over 80 år i forhold til vores nabokommuner og så samtidig skal rammes af så kraftige besparelser. Herning Kommune ligger 8. nederst af landets 98 kommuner i udgift til pleje og omsorg til 80+ årige. Ældreområdet har gennem mange år været både underfinansieret og underprioriteret. Ældrerådet finder det formålsløst at kommentere på de enkelte besparelsesforslag. Summen af disse giver indtryk at, at Byrådet har tabt den politiske vision for ældreområdet. Forslaget er ikke i overensstemmelse med den godkendte Værdighedspolitik. Ældrerådet forventer, at budgetforliget åbnes og genforhandles, således at det bliver et samlet Byråd, som tager ansvar for kvaliteten og serviceniveauet på ældreområdet i Herning Kommune

Alle fra seniorrådet opfordres til at komme med til næste byrådsmøde tirsdag den 24 januar 2023 kl. 17,00, da det er denne dag de endelige beslutninger bliver taget.

Ændring ag køreplaner og priser for bybusser og Midttrafik - læs sagsbehandlingen fra Ældrerådets møde den 5. januar 2023.

Høring 4. - 17. januar 2023

På ruter, hvor der er foretaget væsentlige ændringer, fx justeringer af afgangstider, ændrede ruteforløb, nedlagte afgange eller nye afgange, er køreplanerne i høring fra 4. til og med 17. januar 2023. Køreplanerne træder i kraft 25. juni 2023.

Når høringsperioden er slut, indsamler Midttrafik alle høringssvar og vurderer mulighederne for justeringer. Kommuner og Region modtager Midttrafiks sagsbehandling på de pågældende ruter og træffer herefter den endelige beslutning om ændringerne.

Under den enkelte rute nederst på siden finder du en beskrivelse af ændringerne samt en høringskøreplan. Her kan du afgive dit høringssvar i formularen. Hvis 600 tegn ikke er nok, kan du i stedet sende en e-mail til hoering@midttrafik.dk eller som postbrev til Midttrafik, Søren Nymarksvej 3, 8270 Højbjerg. Mærk kuverten "Høring".  

Det er vigtigt at alle også de enkelte medlemmer i seniorrådene der har kommentater til de nye køreplaner sender høringssvar ind senest den 17. januar 2023.

Punkt 5: Temaer i 2023

  • Besøg af demens konsulent
  • Marte-meo
  • Madservice
  • Besøg på Rehab
  • Besøg Toftebo

Mødedatoer i 2023: Mandag den 6. februar, mandag den 3. april, mandag den 12. juni, mandag den 14. august, mandag den 2. oktober og mandag den 4. december.

Alle møder starter kl. 9.00.

Punkt 6: Eventuelt

Mødet afsluttet med en forsinket julefrokost.

 

Referent: Jørgen Markmøller

Referat fra mødet 3. oktober 2022.

Mødet blev holdt på Koloritten.

Tilstede. Ellen, Jørgen, Karen (Putte), Eva, Edith, Lis og Hanne. Fraværende Pia, Inge og Angela.

Centerrådsformand Lisbeth Kirkegaard samt medlem af Centerrådet Ulla Bang fortalte om os om Koloritten.

De fortalte bl.a.:

At der i Herning Kommune  er 8 aktivitetscentre og 4 aktivitetshuse.

Om Satellitten Nørregade 30 et tilbud til borgere med særlige tilbud. Der spilles bl.a. spil og cykles.

På Koloritten er der ca. 650 medlemmer og 120 frivillige - heraf 110 aktive.

4 gange om året er der Bygges Bro.  Her kan medlemmer  invitere ikke medlemmer med ind i huset, hvor man kan få et indblik i aktiviteter og se hvad der foregår i huset.

De fortæller også, at en af fremtidsvisionerne er at afholde korte kurser.

Koloritten har kun lukket uge 29-30 samt Jul og helligdage.

Udgiver 5 aviser årligt.

Informationen er åben 8.30 til 16.00 - fredag til kl. 12.00.

Cafeen åben mandag til torsdag 9.00 til 15.00, samt fredag 9.00-12.00

Alle lokaler er i brug med et stort udvalg af aktivitetstilbud. F.eks. banko samt træning og visiterede aktiviteter i huset.

Derudover er der også en sygeplejeklinik i huset.

Efter en grundig information blev vi vist rundt i huset og fik stort indblik i de mange muligheder huset har at tilbyde deres brugere.

 

Gitte Rasmussen kom og orienterede om, det der rører sig i kommunen lige nu. 

Plejeboligplan:
Ny plejeboligplan på vej som giver et bud på, hvor mange plejeboliger der er behov for inden for de næste 10 år. Skrivelsen er til høring i udvalgene og bliver endeligt godkendt af Byrådet til august.

Lige nu pågår der en udvidelse af Vesterled med 16 boliger samt Kildehøj med 12 boliger. Vi mangler skærmede pladser til beboere med en demenssygdom.

Rekruttering og fastholdelse:
Er stadig en udfordring på plejecentrene og i hjemmeplejen, da vi er i skarp konkurrence med andre brancher om de små årgange. Et af tiltagene på plejecentrene, er at sætte medarbejderne op i tid efter eget ønske og formålet er: At medarbejderne får mere tid til de enkelte opgaver hos beboerne samt til dokumentationen, sidemandsoplæring, kompetenceudvikling og sparring.  Vi håber på, at det blandt andet kan bidrage til et godt arbejdsmiljø og dermed fastholdelse af allerede ansatte medarbejdere. Projektet kaldes ”Modelplejecentre” og pågår på afdelinger ved 4 plejecentre. Det har ikke været muligt at prøve det af flere steder, da medarbejderne ikke vil op i tid.

FølgesVEN:
Et andet tiltag er at arbejde med ”fødekæden” og gøre de unge mellem 14 og 17 år interesseret i at arbejde på et plejehjem eller i hjemmeplejen ved at tilbyde dem fritidsjob nogle timer i ugen på et plejecenter. De skal ikke lave plejeopgaver men andre spændende opgaver som spil, sang, oplæsning samt gåture mm. Vi har lige nu 25 unge mennesker ansat på denne måde og det er er en kæmpe succes.

Familieaftner:
Brugerpårørenderåd kontra familieaftener, på flere plejecentre tilbyder vi familieaftener 2 gange om året. Her kan familierne i hyggeligt selskab med hinanden og beboerne få en orientering om årets gang samt nye og gamle tiltag på stedet. Der er ligeledes rig mulighed for dialog med hinanden samt med ledelse og medarbejdere. Brugerpårørenderådene bliver for snævre, da der ofte ikke er beboere der pga. egen sygdom ikke kan deltage, rådet når ikke bredt ud på plejecentret som vi oplever familieaftnerne, gør det.

Elever:
Vi arbejder med en øget indsats for vores social og sundhedsassistent elever og hjælper elever, når de er ansat hos os i deres uddannelse som både kan foregå i hjemmeplejen og på plejecentrene. Målet er at give vores elever den bedste uddannelse og derved få rigtig dygtige medarbejdere, som vi kan ansætte efter endt uddannelse.

Marte- Meo:
Vi arbejder fortsat med at implementere Marte Meo på alle plejecentre, vi har to plejecentre, der er certificeret og skal re-certificeres til november.

Ansættelses - og indkøbsstop:
I 2022 pga. budgetoverskridelser i Sundhed og Ældre – der kommer en officiel skrivelse til seniorrådene.

 

Edith Blynning fortalte nyt fra Ældrerådet. Referaterne fra 25. august og 14. september kan læses, ved at gå ind under Ældrerådets referater på Herning Kommunes hjemmeside.

 

Ellen fortalte bl.a. om frivillig dag, der var gået godt samt opfordrede til at deltage i fællesmøde med Ældrerådet 31. oktober.

 

Næste møde er julefrokost. Der er usikkerhed om hvor og hvornår.  Nærmere besked følger.

 

Referent Hanne Kirkegaard

Referat fra mødet 15. august 2022

Referat

Mødet blev afholdt på Fuglsangsø Centret

Visitationsenheden

Birgitte Nystrup Andersen Chef for visitationsenheden i Herning kommune oplæg om visitationsprocessen i Herning kommune, efterfulgt af dialog om emnet.
Birgitte har været ansat i Herning kommune siden 2007 og de sidste 7 år som leder af visitationsenheden. Der er 30 ansatte og hvor de 18 -22 kører ud på hjemme besøg. Der ansatte både Sygeplejersker Fys- og Ergoterapeuter og helst med mindst 4 års erfaring. De har omkring 6.000 sager igennem om året. Visitationen laver altid en individuel vurdering af borgens situation der er med til at sikre borgeren et aktiv liv. Men der gives også afslag da lovgivningen jo skal overholdes.
Visitationsenheden samarbejder med alle i ældreplejen: hjemmeplejen – daghjem-plejehjem- plejeboliger- plejeorlov - omsorgstandplejen - kørsel mm. Borgeren får altid et bevillings skrivelse på den ydelse de er bevilget, hvor man kan se hvad de får hjælp til i E-boks eller i papirform. I de fleste tilfælde vil der være et revurderende besøg. 
Visitationsenheden visiterer også f eks. Plejeorlov til forældre med børn med spiseforstyrrelser. Behandling i udlandet. Hjerneskadede med samarbejde med arbejdsformidling. Ledsager ordning til man er 67 år og efter 67 bruger de klippekort ordningen. Visiter til andre kommuner, hvis vi ikke selv kan løfte opgaven.

Nyt fra kommunen

Ferien er gået godt i hjemmeplejen men på plejehjemmene har de været udfordret. Flere ledere har selv måtte trække i arbejdstøjet. Kommunen indstillet på at følge eleverne mere så flere fuldfører deres uddannelse. Visitationen med i et projekt om udskrivelser fra Gødstrup.

Nyt fra ældrerådet

Referat fra Ældrerådsmøderne kan læses på kommunens hjemmeside

Læs ældrerådets referater.

Antipsykotikas medicin blandt demente nedsættes. Udbredelse af Marte-Meo-metoden. Spændende møde med det nye sundhedsudvalg. Demensrejsehold forløb på Lindegården.

Nyt fra seniorrådet

Nye folder er færdig til den 17 sep. til frivillige dagen måske på Torvet.
Vi er meldt ind i frivillighuset. 31 august er det temadag søndags cafeer i Gullestrup.

Eventuelt

Intet.

Referat fra møde 13. juni 2022

Referat fra møde


Sted: Hjælpemiddeldepotet, Wedellsborgvej 8, Herning.

Tilstede: Eva Andersen, Angela Thygesen, Inge Holm, Jørgen Markmøller, Ellen Birkkjær, Karen Skov,
Hanne Kirkegård, Lis Rokjær, Pia Voetmann. Elin Mogensen, Chef for sundhedsfremme Træning og Hjælpemidler.
Fraværende /med afbud: Per Tordrup, Edith Blynning.


1. Rundvisning og orientering af hjælpemiddeldepotet

v/ Louise og Allan

Vi fik en rundvisning og en god orientering om stedet. Depotet ligger i Tjørring i nogle ældre utilsvarende lokaler. En forventning om på længere sigt, at der bliver bygget nyt eller flyttes til anden bygning. De mangler plads og bedre arbejdsforhold.

Dog kunne vi se og opleve at depotet har rigtig mange hjælpemidler til kommunens borgere og der er ydes en hurtig og effektiv levering af produkterne. Det var alt fra senge, siddepuder, kørestole m.m. De kunne også mærke at flere borgere har brug for hjælpemidler i dagligdagen.
Der blev oplyst at man som privat kan henvende sig og leje et produkt – det var udvalget ikke klar over, så det var en god besked at få.

Der er 7 akut depoter i kommunen. Visitation til hjælpemidler går via ergoterapeuter/ visiteringen i Hk.

2. Information fra Herning Kommune

v/ Chef for sundhedsfremme - Træning og Hjælpemidler Elin Mogensen.

Tværfagligt samarbejde

Visitationen kontaktes af borgere, der efterspørger hjælp til rengøring og personlig pleje. Visitator skal ifølge loven først vurdere, om borgeren vil kunne trænes op til igen at klare opgaven selv. Den træning, der kan hjælpe borgerne til at blive selvhjulpen, vil fremover blive varetaget af ergo- og fysioterapeuter (hvor det tidligere også kunne være plejepersonale). Der vil fortsat være tæt samarbejde mellem terapeut og hjemmepleje, så tilgangen og forventningerne til borgeren er afstemt, hvor begge kommer i hjemmet.
Ergo- og fysioterapeuter kobles generelt tættere sammen med hjemmeplejens personale fx når borgere udskrives fra sygehuset eller fra rehabiliteringsophold. Erfaringerne fra plejecentre har vist, at plejepersonalet oplever, at en tæt kobling til og sparring med ergo- og fysioterapeuter giver en bedre indsats omkring borgerne. Vi oplever, at plejepersonalets kompetencer til at udnytte borgernes ressourcer, at bruge hjælpemidler bedre og samtidig passe på sit eget arbejdsmiljø, bliver bedre.

Herning Kommune har en størrelse, hvor vi er attraktive at samarbejde med for forskere i forhold til at opnå ny viden om faglige indsatser. Et forskningsprojekt gennemført i Herning Kommune viser, at en særlig systematisk tilgang til undersøgelse og træning af borgere med kroniske sygdomme har en effekt for, hvordan borgernes situation ser ud på længere sigt. En forsker (phD fra Syddansk Universitet) har undersøgt mere præcist, hvad det er ved indsatsen, der virker – for hvilke borgere indsatsen virker – under hvilke omstændigheder indsatsen virker – og hvordan den virker. Resultaterne bliver offentliggjort i uge 25.

Maden til borgere i eget hjem

Dit Lokale Køkken på Fruehøjvej 44 (Brorsonsvej 12) oplever tilgang af borgere. Der køres knap 1.900 hovedretsportioner ud hver uge, hvoraf over 1/3 er som særlige diæter.

Hvordan har du det? 2021

”Hvordan har du det” er den største sundhedsundersøgelse af sin art i Danmark, hvor borgere i hele landet får en kerne af spørgsmål, og hvor der i Region Midtjylland i tillæg dertil er en række særlige spørgsmål. De tidligere sundhedsprofiler blev udarbejdet i 2006, 2010, 2013 og 2017. Dvs. man kan følge udviklingen på kommuneniveau og udlede, hvor vi som kommune især bør rette opmærksomheden for at understøtte en udvikling i retning af bedre sundhed. Vi ved fx at ca. 2.600 borgere i Herning Kommune ønsker at holde op med at ryge – vi skal dermed tilrettelægge indsatsen, så de får øje på os og vi på dem. Vi kan se af undersøgelsen, at flere har et usundt kostmønster - og vi oplever i tråd med det, at der er venteliste for at komme med på et vægtstopforløb. Flere lever længere med kronisk sygdom – og tilmed med flere kroniske sygdomme. Det er godt – men det er også en opgave at leve godt med kronisk sygdom. Vi har stor efterspørgsel på kommunens diabeteskursus og har hele tiden et fyldt hold på kræftrehabilitering.

Hjælpemiddelområdet

Hjælpemiddelenheden, hvor de sagsbehandlende ergoterapeuter hører til, har fysisk deres kontorer på Markedspladsen 4. Denne afdeling vurderer ansøgninger om hjælpemidler til borgere i alle aldre – også til børn – og også indenfor specialområder som biler, bolig, amputation, kropsbårne hjælpemidler osv. Der kommer flere borgerhenvendelser, mange hurtige udskrivelser fra hospitalet og større kompleksitet i behovene. Der kommer også hele tiden kommer nye produkter med mere teknologi på markedet. Så det er et område, hvor vi aktuelt har svært ved at følge med og desværre har venteliste.
Hjælpemiddeldepotet som har til huse på Wedellsborgvej i Tjørring er udfordret af, at lokalerne ikke kan holde vand ude, når det regner. Vi arbejder på at løse det.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

År for år øges antallet af genoptræningsplaner, som vi modtager fra sygehuset, når borgere udskrives til eget hjem og skal træne fx efter operation eller anden behandling på hospitalet. I 2021 kom vi op på 3177 genoptræningsplaner – til sammenligning var vi i 2011 under 2000 genoptræningsplaner og i de mellemliggende år er det steget stødt. Ergo- og fysioterapeuterne i afdelingen fordeler sig med deres forskellige specialer i hhv. det gamle rådhus i Aulum, Rehabiliteringscentret, DGI-huset og på squashbaner i Sportscenter Herning i Holing. Sundhedsfremmeteamet, der bl.a. varetager holdene til borgere med kronisk sygdom, hører til på Aktiv Centret og må planlægge holdforløb, hvor de kan finde plads (spejderhytte, naturen, haller mv.) Det er et stort ønske at samle afdelingens tilbud – og det fremgår af også i Social- og Sundhedsudvalgets perspektivnotat.

Aktivitetscentre og – huse

Der gøres en stor indsats for at få medlemsantallet i alle aktivitetscentre og –huse tilbage på niveau fra 2019. Der var ca. 3.800 medlemmer i 2019. Den 18. maj 2022 kunne vi tælle 3.323 solgte medlemskort. Vi har en opgave i at sikre, at mål og rammer for drift af aktivitetstilbuddene matcher behovene hos dem, der er i målgruppen. Det at indgå i fællesskaber er en vigtig parameter for mental trivsel, og hvis der er noget vi bør gribe anderledes an for bedre at nå ud til dem, der har brug for det, er det vigtig at få øje på.

3. Nyt fra Ældrerådet

v / Hanne Kirkegård

Hanne oplyste at d. 15/6 havde Ældrerådet møde med Social- og Sundhedsudvalget, vedrørende plejeboligplanen, Aktivitetscentre, rekruttering af medarbejdere til området og nye tiltag på ældreområdet.
Ældrerådet afsendt høringssvar vedr. plejeboligplanen.

17/9 – frivilligdag i Herning

3/10 – Ældrerådet afholder temadag.

Joan Hansen (formand for social og sundhedsområdet) har aflagt besøg på alle kommunens bosteder - unge som ældre.
Læs endvidere referater fra Ældrerådet på Herning kommunes hjemmeside.

4. Nyt fra Formand Ellen Birkkjær

Ellen oplyste, at alle 4 formænd for Seniorråd har forenklet de nye foldere, så de blev mere overskuelige, men stadig med afsæt i de fire Seniorråds mærkesager.
Flot arbejde.
Alt blev godkendt, dog blev søndagscafe tilføjet i folderen. Forventer at folderen er færdig til frivilligdagen i september. Nyt logo – den grønne farve er Seniorråd vest.

5. Evt.

Jørgen oplyst at udbygningen på Plejecenter Vesterled skrider planmæssigt frem.
Generel snak om søndags cafe – fremmøde m.m.
Aktivitetscentre bør forny sig, hvis de skal have fat i de yngre seniorer. Faldende medlemstal pt.

6. Næste møde.

15. august på Fuglsangsø centret.

7. Referent

Angela Thygesen

Referat fra 4. april 2022

Referat fra mødet

Område Vest - Seniorrådsmøde mandag d. 4 - 4 - 2022

Sted: Fuglesangssø Centret

Tilstede:
Eva Andersen, Angela Thygesen, Inge Holm, Edith Blynning, Jørgen Markmøller, Ellen Birkkjær, Karen Skov,
Gitte Nørgaard, chef for sygeplejen og hjemmeplejen, og Joan Hansen, formand for social og sundhedsudvalget.

Fraværende /med afbud

Per Tordrup, Hanne Kirkegård, Lis Rokjær, Pia Voetmann.

1. Velkomst og præsentation af rådets medlemmer

Ellen oplyste at der var udpeget et nyt ældreråds repræsentant i SRV. Lis Rokkjær, for en 4 årig periode.
Edith Blynning og Inge Holm, fortsætter ligeledes i 4 år.
Derefter en præsentationsrunde.

2. Formand for social og sundhedsudvalget

Joan Hansen. Oplæg / tanker og dialog indenfor ældreområdet.

Joan Hansen, præsenterede sig selv og fortalte at hun havde aflagt besøg på Plejecentre og andre relaterede områder med stor interesse.
Joan fortalte at der var store udfordringer med rekruttering af personale på området i Herning kommune. Mange gode tiltag bl.a. løn under uddannelse, brancheskift, den gode historie om faget, opkvalificering af personale og mentor ordning for nye ufaglærte inden for området, var igangsat.
Plejeboligplanen skal revurderes og nytænkes. Fokus på demens boliger og hvor kan der knop udvides i forhold til eksisterende plejecenter.
Man bør også tænke på nyt byggeri, da det ofte er dyrt at udvide på eksisterende bygninger.
Det nære sundhedsvæsen bl.a. akut team, har vist, at det har sin berettigelse. Samtidig er der stadig fokus på hjælp til selvhjælp og hjælpemiddelcentralen. Store udgifter og corona, har de sidste år gjort det dyrt for kommunen.
Byrådet har eftergivet en gæld på 40 mill. Kr. i indeværende år. Læs endvidere referater fra Social og Sundhedsudvalget på HK hjemmeside.

3. Nyt fra kommunen

v/ Gitte Nørgaard, chef for sygeplejen og hjemmeplejen.

Rekruttering og fastholdelse

”Godt på vej til SOSU” er et introduktionsforløb for flersprogede, hvor deltagerne får mulighed for at dygtiggøre sig i forhold til sprog, fagsprog, introduktion til faget teoretisk og praktisk. Sundhed og Ældre har ansat 31 ufaglærte, som indgår i forløbet med undervisning på SOSU-skolen og praktikforløb.
Sundhed og Ældre planlægger at igangsætte ”supplerende danskundervisning” for udlændinge og andre, der med fordel kan styrke dansksproglighed mundtlig og skriftlig.
Hjemmeplejen er fortsat udfordret på rekruttering og fastholdelse af uddannede medarbejdere. Vi har sat fokus på kerneopgaven i Hjemmeplejen i samarbejde med Sygepleje, for at sikre kvaliteten.

Øget terapeutindsats omkring borgere i eget hjem

Spor 1: Terapeuter kobles tættere sammen med hjemmeplejens personale fx når borgere udskrives fra sygehuset eller fra rehabiliteringsophold. Erfaringerne fra plejecentrene har vist, at plejepersonalet oplever, at en tæt kobling til og sparring med ergo- og fysioterapeuter giver en bedre indsats omkring borgerne, og at plejepersonalets kompetencer i forhold til rehabilitering, eget arbejdsmiljø og bedre brug af hjælpemidler øges. Vi tror, at det både vil gavne borgerne – og bidrage til at forebygge nedslidning og arbejdsskader.

Spor 2: Når visitationen oplever borgere, der efterspørger plejehjælp, skal de ifølge lovgivningen som det første vurdere, om borgeren har potentiale for at kunne trænes op til igen at klare opgaven selv. Indtil nu har der været to typer af rehabiliteringsforløb – dels rehabilitering, hvor det udelukkende blev varetaget af ergoterapeuter – og dels rehabilitering, hvor ergoterapeuterne har involveret plejepersonale i opgaven. Evaluering har vist, at rehabiliteringsindsatsen ved ergoterapeuterne har mest effekt i forhold til at støtte borgere i at blive selvhjulpne. Derfor ændres modellen nu til, at det altid er terapeuter, der har ansvaret for selve rehabiliteringen – men i tæt samarbejde med hjemmeplejen så indsatsen er godt samstemt, hvor begge parter kommer i hjemmet.

Introduktion af nyt social- og sundhedsudvalg – og ældreråd

Social- og sundhedsudvalgets formand Joan Hansen er på rundtur til stort set alle kroge af Sundhed og Ældre. Her møder hun lederne af plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, trænings- og aktivitetsområder, hjælpemiddelområde mv. Hun får rundvisning sammen med sundheds- og ældrechefen og taler med lederne om den hverdag og de borgerrettede opgaver, der er kernen i arbejdet netop hos dem. Det giver et godt indblik i, hvilket ansvarsområde Social- og Sundhedsudvalget varetager. Hele chefgruppen har på et social- og sundhedsudvalgsmøde i februar hver især kort kunnet præsentere sit område for hele udvalget.
Ældrerådet får tilsvarende hen over det første halvår en introduktion fra alle cheferne i Sundhed og Ældre omkring de enkelte driftsområder – og kan stille spørgsmål ind til det.

Hvordan har du det? 2021

”Hvordan har du det” er den største sundhedsundersøgelse af sin art i Danmark, hvor borgere i hele landet får en kerne af spørgsmål, og hvor der i Region Midtjylland i tillæg dertil er en række særlige spørgsmål. Knap 34.000 borgere i Region Midtjylland har svaret på spørgeskemaundersøgelse i 2021. Det er spørgsmål om rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost, overvægt, fysisk og mental helbred, kronisk sygdom, social og geografisk ulighed i sundhed, påvirkning af coronapandemien, seksuelle krænkelser, søvn og unges sundhed. De tidligere sundhedsprofiler blev udarbejdet i 2006, 2010, 2013 og 2017. Dvs. man kan følge udviklingen på kommuneniveau og udlede, hvor vi som kommune især bør rette opmærksomheden for at understøtte en udvikling i retning af bedre sundhed.

Flytning af hospital fra Holstebro og Herning til Gødstrup

De 6 kommuner i Vestklyngen har haft en aktiv rolle i at medvirke til flytning af hospitalerne. Det blev en rigtig god oplevelse for alle. V havde i Herning planlagt med 15 ledige midlertidige pladser på Rehabiliteringscentret, så vi kunne tage ekstra patienter, som ville kunne undgå en flytning mellem hospitaler. De to weekends flytningen pågik havde vi ekstra sygeplejersker på vagt også i Akut Team foruden terapeuter med hjælpemidler. Ugen op til flytningerne havde vi i chefgruppen daglige møder med sygehuset, for at sikre alle borgere bedst muligt.

Borgernær uddannelse

For at være på forkant med udviklingen i ”Det nære sundhedsvæsen” har vi 6 kommunale sygeplejersker med fra distrikterne heraf 1 fra Rehabiliteringscentret. Vi har tidligere haft 3 sygeplejersker med til stor gavn for borgere i Herning Kommune.

4. Nyt fra ældrerådet

V/ Edith Blynning

Edith refererede fra de 2 første møder fra d. 9/2 og 16/3.
Ældrerådet afgivet svar vedr. tilgængelighedspuljen.
Tema dag afholdes først i okt. måned.
Ældrerådet kursusdag d. 20. april.

5. Evt.

Ellen oplyste at SRV brochure skal revideres. Kom gerne med input til Ellen. De 4 formand, har afholdt møde vedr. fremtidigt valg år og periode.
Der er givet udtryk for at der bør være valg hvert andet år og siddende periode, bør være 4 år.
Formandsmøde er fastlagt til d. 19. april.
Inge Holm foreslog vi fik info vedr. Den erfarne patient.
Ros fra Handicaprådet vedr. de nye busser.

6. Næste møde.

13. juni

7. Referent.

Angela Thygesen

Referat fra valgmøde 20. januar 2022

Sted: Fuglsangsø Centret

Tilstede: Eva Andersen, Angela Thygesen, Inge Holm, Hanne Kirkegård, Edith Blynning, Jørgen Markmøller, Ellen Birkkjær, Karen Skov.

Fraværende /med afbud: Per Tordrup.

Referat

1. Præsentation af rådets medlemmer og vedtægter

Formand Ellen Birkkjær fortalte kort om mødets dagsorden og vedtægter for de 4 seniorråd i Herning kommune.
Derefter præsentation af rådets medlemmer.

2. Præsentation af interesseret medlem.

Pia Voetmann præsenterede sig selv og gav udtryk over for udvalget at det havde interesse for hende.
Pia V. har arbejdet indenfor Herning Kommune som aktivitetskoordinator.

3. Valg af medlemmer.

På valg er følgende: Hanne kirkegård, Eva Andersen,
Karen Skov og Angela Thygesen. Alle ønskede genvalg.
Inge Holm udpeget af ældrerådet, ønskede at blive valgt ind i seniorråd vest. Det blev hun.

4. Konstituering af seniorrådet.

Formand: Ellen Birkkjær
Næstformand: Hanne Kirkegård
Sekretær: Angela Thygesen

5. Emner til årets møder.

Toftebo – Hjælpemiddel central – Koloritten – Joan Hansen – Flextrafik.

6. Datoer for årets møder.

4. april – 13. juni – 15. august – 3. oktober – 5. december.

7. Evt.

Ellen gav udtryk for at der måske var interesse for at oprette en facebook gruppe for seniorrådene i Herning kommune. Som udgangspunkt er ideen god,
da der vil være mere synlighed af de 4 seniorråds arbejde. Dog er det vigtigt, at man som udgangspunkt prioritere de lokale kanaler, da ikke alle er på facebook.

8. Referent.

Angela Thygesen

 

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet.