Vandråd

Vandrådene rådgiver kommunalbestyrelserne i forbindelse med den fysiske vandløbsindsats forud for 3. vandplanperiode 2021-2027.

Lov om planlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Herning Kommune har opland til 3 hovedvandoplande, Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. 

Vi samarbejder med Limfjordsrådet, Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune som har vandråd for oplandet til Limfjorden, Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord.

Limfjordsrådet varetager som tidligere sekretariatsfunktionen for Vandråd Limfjorden, mens Ringkøbing-Skjern Kommune har sekretariatsfunktionen for Vandråd Ringkøbing Fjord og Holstebro Kommune for Vandråd Nissum Fjord. Sekretariatskommunerne vil stå for mødeledelse og vejledning af vandrådene.

Luk alle
Åben alle

Vandrådenes opgave

Vandrådenes opgave er at give et bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsindsats, som skal gennemføres i næste planperiode. Miljø- og Fødevareministeriet præsenterer et arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027, som beskriver den samlede interessentinddragelse.

Kriterier for vandrådets opgave uddybes i vandrådspakken som Miljø & Fødevareministeriet står bag.

Hvem kan deltage i vandrådet?

Vandrådet består af højst 20 medlemmer og de foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.