Seniorråd Syd

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Seniorråd Syd 2022

Seniorråd Syd - medlemmer
Foto Navn og adresse Email

Formand

Henning S. Poulsen
Snejbjerg 
Mobil: 16304213

Henningspoulsen@mail.dk 

Næstformand

Grethe Sprogøe
Hovedgaden 22, Skarrild
Mobil: 6075 6724

grethesprogoe@gmail.com 

Sekretær

Klara Søndergaard
Arnborg
Mobil: 60732656

Klara.soendergaard@gmail.com 

klara.soendergaard@godmail.dk

Steen Nygaard
Snejbjerg

Mobil:  30208719

Snygaard68@gmail.com 

Vagn Mikkelsen
Lind

Mobil: 23936203

vagnnm@hotmail.com 

Bertha Olsen
Sdr. Felding

Mobil 24240627

p.r.olsen@jubii.dk 

Repr. fra Ældrerådet

Mads Videbæk 

Snejbjerg

Tlf. 23388090

lisbyvidebaek@hotmail.com 

Repr. fra Ældrerådet

Jens Henry Jensen 

Hammerum 
Mobil: 21748551 

Jenshenryjensen215@gmail.com 
 

Repræsentant fra Herning Kommune

Chef for Sygepleje og Hjemmepleje
Gitte Nørgaard
Mobil: 21341699

Gitte.noergaard@herning.dk 

Referat fra 16. maj 2023

Deltagere:

Ældrerådet: Mads Videbæk. Afbud fra Steen Mortensen.

Jens Henry Jensen er overflyttet til et andet seniorråd.

Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen og Bertha Olsen. Afbud fra Grethe Sprogoe.

Herning Kommune: ingen deltager, men en skrivelse fra Gitte Nørgaard.

Dagsorden:

 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

v./ Henning Poulsen.

 1. Orientering fra Herning Kommune.

Der er opstået et problem på grund af arbejdspres. Gitte Nørgaard sender et ark, som vi kan gennemarbejde.

Sygeplejeklinik nr. 10:

I juni åbner en ny sygeplejeklinik på Vesterled Plejecenter i Område Vest. Det er for at løse sygeplejeopgaverne mest muligt effektivt. Der er generelt stor tilfredshed fra borgerne, med at modtage deres sygepleje i klinik, når de har mulighed for det. Vi har et mål om at 50% af borgerne, skal modtage deres sygepleje i klinik inden udgangen af dette år.

Vores kommentar: Sunds, Lind og Snejbjerg udtrykker stor tilfredshed.

Dosispakket medicin:

Når borgerne er stabile i deres sygdomsforløb og der ikke er rettelser i deres medicin, er det muligt at få doseret det på apoteket af en maskine. Det er mere sikkert end når mennesker udfører det.

Det er også for at skabe tid til andre nødvendige sygeplejeopgaver fremfor at sygeplejerskerne bruger meget tid på at dosere medicin. Vi har gennem flere år lavet en øget indsats, så flere end 800 borgere i Herning Kommune får doseret sin medicin på apoteket.

Den kommunale sygeplejerske er stadig tæt på borgerne, når der er behov for det.

Vores kommentar: Det medfører store udgifter eksempelvis at udbringe medicin for 30 kr. koster 40 kr.

Opstartssamtaler i Hjemmeplejen:

Når en borger bliver visiteret til personlig pleje i hjemmeplejen, gennemfører en social og sundhedsassistent en opstartssamtale for at forventningsafstemme med borger og pårørende. På den måde har vi mulighed for en positiv opstart hvor vi kan fortælle hvad det vil sige at modtage hjemmehjælp og borger kan fortælle hvilke ønsker og behov de har.

Der er stor tilfredshed både hos borgere og medarbejdere. Vi oplever, at vi har reduceret antallet af dårlige borgeroplevelser. Vi vurderer det er en indsats som lønner sig på den lange bane.

Balanceplan med reduktioner i Hjemmeplejen:

De tre tiltag som giver ændringer for borgerne som modtager hjemmehjælp er ved at blive gennemført.

 • Nedlæggelse af klippekort
 • Rengøring hver 2 uge eller hver 4 uge
 • Revurdering af plejepakker

Det forløber planmæssigt og vi har som altid et tæt og godt samarbejde mellem visitationen og drift afdelingerne.

Det var et udmærket ark at samtale ud fra.

 1. Nyt fra Ældrerådet.

V/ Mads Videbæk.

Mads har en fin føling med området, idet han sidder i Beboer- og Pårørende Råd.

Der bliver fyret medarbejdere for at budgettet kan overholdes.

Der er store problemer med at rekruttere medarbejdere. Der er virkelig et problem her.

Det nye plejecenter i Snejbjerg koster 72 mill. Mads er med i byggeudvalget.

Her kommer tingene til at gå hurtigt. I efteråret 2026, er det klar til brug.

Søndag den 1. oktober: Temadag på Rådhusets kantine fra 14.00 – 17.00.

Den 4. september fællesmøde for Seniorrådene.

 1. Nyt fra Seniorråd Syd.

V/ Henning

Valget er udsat.

Ledige Ældreboliger i Sdr. Felding?

Søren Liner Christensen er øverst i kommunen desangående.

Nu bliver problemet nok løst.

 1. Evt.

Næste møde: 29. august. Sdr. Felding. Engholm.

Gitte Rasmussen HK.

Referent: Klara Søndergaard

Referat fra 31. januar 2023

Deltagere:

Ældrerådet: Jens Henry Jensen, Steen Mortensen og Mads Videbæk.

Seniorråd Syd: Henning S. Poulsen, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen, Grethe Sprogøe, Bertha Olsen.

Herning Kommune: Elin Mogensen.

Dagsorden:

 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
  V/ Henning Poulsen.
 2. Orientering fra Herning Kommune v/Elin Mogensen, Chef for sundhedsfremme, træning og hjælpemidler.
  Elin præsenterede sig selv.

”Besparelser i Sundhed og Ældre.

Der har kunnet læses om det i Herning Folkeblad. Inden for Sundhedsfremme, Træning og Hjælpemidler rammer det bl.a. midler til at understøtte en indsats omkring ”Bonusvenner” til borgere med demenssygdom, som har været drevet i samarbejde med ÆldreSagen. Det har handlet om at undervise og støtte frivillige i at være besøgsven/aflastning for rask ægtefælle i hjem, hvor den ene er ramt af demenssygdom. Det har været svært at rekruttere frivillige og reelt betyder det, at vi ikke skal lægge flere kræfter i opgaven.

Det rammer også en indsats med ”Frivilligt chaufførkorps” i forhold til at understøtte samkørsel til fx aktivitetscentre, men det har ikke været muligt at lave ordninger med bil. I stedet er indkøbt nogle dobbeltcykler til aktivitetscentre, hvor transportvejen kan tilbagelægges sammen på cykel. Nu investeres ikke i mere her.

Besparelsen rammer kommunens forebyggende indsats omkring vægtstoptilbud. Det er tilbud med god søgning og der afvikles mange holdforløb og også individuelle forløb. Vi fastholder rygestoptilbud i sundhedsfremmeteamet, men har fra sommer ikke mere en vægtstopindsats.

Besparelsen rammer søndagscaféernes årlige beløb til at drive tilbud for. Det er et vigtigt arbejde, der gøres i søndagscafeerne. Vi kan se, at de søndagscaféer, der har økonomien knyttet til kommunen, gennem de sidste år har sparet op. Det ser umiddelbart ud til, at de med afsæt heri kan drive søndagscafé suppleret med egenbetaling svarende til aktivitetstilbud, der foregår i hverdagene på vores aktivitetscentre og -huse.

I regi af FOF og AOF har kommunen tilbud om kompenserende specialundervisning for voksne – og her har man skåret i det årlige beløb, som vil betyde færre hold i årene fremover.

Hjælpemiddelområdet.

Der kommer flere ansøgninger om hjælpemidler end vi kan nå at ekspedere inden for den tidsfrist, der er sat til sagsbehandling. Det betyder, at vi har fået opbygget en lang venteliste – og det er en udfordring vi har kæmpet med gennem lang tid. Vi har måtte ansætte flere medarbejdere for at kunne afvikle den pukkel, der er opstået og det udfordrer driftsøkonomien. Modsat så vi det udfordre kommunens økonomi på andre parametre, hvis ikke vi får bevilget de hjælpemidler, som skal kompensere for at borgerne har en funktionsnedsættelse og som er med til at gøre borgerne mere selvhjulpne.

Hjælpemiddeldepotet.

Hjælpemiddeldepotet flytter fra Wedellsborgvej 8 og til nye lokaler på Dueoddevej 4 (ved siden af Hedegaard Biler). Her er vi ved at få indrettet depot, vaskefaciliteter, værksted osv. I løbet af februar måned flytter vi ind.

Genoptræning.

Genoptræningsenheden får gennemsnitlig fire henvisninger om måneden fra karkirurgisk afdeling omkring træningsindsats til borgere med åreforsnævring i benene. I 2021 fik vi kun én genoptræningsplan på den baggrund. Der er evidens for, at superviseret gangtræning er bedre end træning på egen hånd, hvad angår effekt på gangdistance og distance til smerter. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen går på to gange ugentlig træning i tre måneder – gerne på hold og der anbefales udover træning også kostvejledning, rygestoptilbud og anden patientuddannelse. Der arbejdes på at lave forskellige tilbud, da ikke alle borgere lige motiveret for træning. Formålet er at forhindre unødige amputationer, som vi har hørt så meget om i medierne.

Træning og Aktivitet:

Terapeuter tættere på plejecentre er en indsats, som vi er ved at rulle ud på alle plejecentre i Herning Kommune – i Syd gælder det Engholm, Sandfeltgården, Lind og Rosenlund – med ca. en halv dag om ugen, hvor en fast terapeut har ”tilstedeværelsestid” – altså hvor man ikke blot er hidkaldt til en bestemt opgave, men hvor ergo- eller fysioterapeuten er tilgængelig for borgere og samarbejdspartnere omkring de behov, de oplever i hverdagen. Samme øvelse gør terapeuterne i forhold til hjemmeplejen, hvor de med deres faglighed knytter tættere an til plejepersonalet. Begge steder er det en vigtig indsats at tilbyde faglig sparring ikke mindst i en tid, hvor det er svært at rekruttere tilstrækkelig faglært personale i plejen.”

Det var en god gennemgang. Der blev snakket meget om problemerne.

Senior-gruppen bliver større og større, og der spares mere og mere. Trist!

 1. Nyt fra Ældrerådet:
  Jens Henry Jensen kommenterer og supplerer Elins indlæg.

Demonstrationen på Torvet med 200 deltagere, hjalp intet. TV indslag heller ikke.

Rejseplan, Flextrafik og Midt-trafik-møde på regionsplan blev drøftet og forsøgt forstået.

Det vil stadig være svært for de ældre uden digital forståelse og hjælp.

Seniorråd Syds høringssvar blev læst op for os. Flot.

Mads Videbæk nævnte plejehjems nybyggeri igen.

 1. Nyt fra Seniorrådet:
  Henning Poulsen ønsker input.

Vi ønsker en rundvisning på Rehabiliteringscentret efter udvidelsen.

3 rickshaw-cykler medvirker i Kultur ugen ”Vild med Verden”. Cyklerne kan bookes (via Gitte Nørgaard). Så får borgerne en god oplevelse også denne dag. 

Evt. rundvisning på Gødstrup hospital.

Besøg af Madhuset.

 1. Evt.

Fastsættelse af næste mødested 16. maj 23.

Vi holder mødet i Kibæk.

Referent:

Klara Søndergaard.

Referat fra 25. oktober 2022

Emne: Mobilitet på landet

Lene Ahle Skovbo (trafik/miljø) er tovholder.

 

Deltagere:

Arnborg borgerforening ved Kent Ullerup, Kølkær borgerforening ved Lissy Toustrup, Dan Skovlyst, Fasterholt,  meldte afbud.

Lene Ahle Skovbo fra Herning Kommune, trafik og miljø.

Ældrerådet: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.

Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Grethe Sprogøe, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen, Bertha Olsen.

Referent: Klara Søndergaard.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Henning Poulsen.
  Håber på et godt møde med borgerforeningsformændene.

 2. Kort præsentation af deltagerne.
  Godt at få sat ansigt på hinanden. Nogen var kendte, andre blev kendte.
 1. Lene Ahle Skovbo vil fortælle om kommunens undersøgelser om trafikmuligheder i de tyndt befolkede områder.
  Hvorefter vi har en debat om, hvilke muligheder og ønsker der måtte være.
  Der er lavet en kommunal undersøgelse om Mobilitet på landet.
  FB har laver undersøgelsen! Borgere over 80 år har besvaret skriftligt.
  Borgernes behov er blevet tjekket.
  Samkørselsmuligheder er tjekket.
  Cykelsti ønsker er blevet belyst ( pres på via Ældrerådet).
  Et stort ønske: Flex-kørsel, der dur/er tilpasset Midtjylland.
  Det er noget, der bliver arbejdet med snarest.
  Flextrafik (selvbetjening findes på Herning Kommunes hjemmeside). Kørsel alle kan bestille, når tidspunkter og områder ikke er dækket af almindelig bustrafik.
  Der findes flexbus, flextur, plustur, patientbefordring osv. osv. men prisen oplyses, når du bestiller.
  Priser 3 kr., 7 kr. og mere...Midttrafik har lavet et fælles forslag: 7 kr. i alle kommuner i Region Midt.
  DSB har lavet stop-signal et par steder. Her ønskes flere!
  Kølkær og Fasterholt har altid haft et stort ønske om trinbræt-omstigning. Mange mennesker kunne benytte det dagligt. CO2 kan også påpeges/ bruges her. Her må vi i tale med BaneDanmark.
 1. Evt. Herunder fastsættelse af næste mødested.
  22. november. Julemøde og julefrokost i Skarrild, Sdr. Ommevej 2a, 9.30.

Til slut opfordrede vi borgerforeningerne til at bruge os.

Tak for fremmøde.

Referat 30. august 2022

Referat

Deltagere

Ældrerådet: Jens Henry Jensen, Mads Videbæk og Steen Mortensen.
Seniorråd Syd: Henning S. Poulsen, Grethe Sprogøe, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen og Bertha Olsen.
Herning Kommune HK : ikke repræsenteret denne dag.
Referent: Klara Søndergaard.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Ved Henning Poulsen.
Uddeling af Seniorhåndbogen 2022. Fin orientering i bogform.

2. Nyt fra Ældrerådet

Herunder præsentation af nyt medlem.
Steen Mortensen, Lind, præsenterer sig selv.
Vi byder Steen velkommen.

Jens Henry Jensen orienterer om møde angående budget 2023. HK mangler penge! Hvor kan de spare?
Mads Videbæk orienterer om Ældrerådets høringssvar, ekstraordinært møde angående plejeboligplanens udbygning. Stort mangel – også fremover – på skærmede pladser.
Der er et flertal for et nyt plejecenter på Munkgård. Det er ikke det Herning Kommune har på papiret.

Jens Henry har en pjece til os om digital hjælp til værdig trængende.
Temadag mandag den 3. oktober kl. 14.00 Huset nr. 7.

Gågadens belægning og besvær: der bliver sat et rækværk op ved Matas.
Husk: HK´s Giv et praj, hvis der er farlige fliser og underlag.

Vi fik en orientering angående befolknings grundlaget i Herning (ja, hele Danmark). Mange flere ældre i fremtiden.

3. Nyt fra Seniorråd Syd

Ved Henning Poulsen.

De nye pjecer blev uddelt.
Vi har aftalt, hvor og hvem, der lægger dem i de forskellige byer.

Grethe Sprogøe orienterede os om, hvad hun havde fundet ud af eller ind i med hensyn til mobilitet på landet.
Vi fik oplyst, at HK har haft spørgeskemaer ude i de forskellige Borgerforeninger angående mobilitet. Lene Ahle Skovbo (trafik/ miljø) er tovholder eller bindeled.
Seniorråd Syd har bedt Grethe Sprogøe om at forsøge at arrangere et møde med Lene Ahle Skovbo, Borgerforeningsformænd og os i Syd en tirsdag i oktober evt.

Vi ønsker at arbejde bedre med trafikmuligheder for de pensionister, der bor ”langt ude” i de tyndt befolkede områder. Borgerforeningsformænd kontaktes desangående. Måske er der gode og aktive pensionistklubber, som vi ikke kender?

Besøgsven anbefales.

4. Evt. Herunder fastsættelse af næste mødested

22. november Julemøde og julefrokost i Skarrild, Sdr. Ommevej 2a. kl. 9.30?


Referent: Klara Søndergaard

Referat fra 17. maj 2022

Referat

for Seniorråd Syd, Højbo plejecenter, Arnborg 17. maj kl 9.30 2022

Deltagere:

Ældreråd: afbud fra Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Grethe Sprogøe, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen og Bertha Olsen.
Fra Herning Kommune: Alis Lunde leder af forebyggende hjemmebesøgere i HK.
Referent: Klara Søndergaard.

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Ved Henning Poulsen.

2. Orientering fra Herning Kommune

v/ Allis Lunde leder af forebyggende hjemmebesøgere i HK.
Allis Lunde havde en lille pjece med til os Sundhedstilbud. Herning Kommune.
Vi kan også gå på Herning Kommunes hjemmeside og læse om Forebyggende hjemmebesøg.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at snakke om glæder og forandringer i borgerens hverdag, og samtidig sætte fokus på sundhed og trivsel.
Det er borgeren selv, der bestemmer, hvad der skal snakkes om.
- borgerens helbred
- hvordan er hverdagen
- sover du godt om natten
- familie, venner og andet netværk,
- humøret og fremtiden.
Borgere mellem 65 og ? Kan få et sådant tilbud om besøg. Man må også takke nej tak.
Generelt er tilbuddet til borgere, som ikke modtager både personlig og praktisk bistand.

Vi snakkede en del om ensomhed blandt ældre borgere.
Kørselsordningen i Herning Kommune kan sagtens forbedres. De burde følge landsgennemsnittet.
Flexkørsel blev diskuteret.
Årskort fra Borgerservice til pensionister. Årskortet gælder til alle aktivitetscentre.

3. Nyt fra Ældrerådet

Udgår på grund af fravær.

4. Nyt fra Seniorrådet

herunder godkendelse af teksten i det nye pjece samt forslag og godkendelse af fokusområder, som også skal med i pjecen.

- Her gik snakken!
- Det nye pjece udkommer i august 2022.

5. Evt. Herunder fastsættelse af næste mødested

Lind 30-08-22.

Referat 18. januar 2022 - valg

Sted: Engholm Centeret, Sdr. Felding 18. januar 2022.

VALGDAG

Deltagere:

Ældreråd: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Seniorråd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Klara Søndergaard, Vagn Mikkelsen og Grethe Sprogøe.
Fra Herning Kommune: chef for sygeplejen, Gitte Nørgaard.
Referent: Klara Søndergaard.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

Ved Henning Poulsen.

2. Orientering fra Herning Kommune

v/ Gitte Nørgaard, chef for sygepleje, sundhed og ældre.

Anvendelse af Coronapas ved Herning Kommune.

Folketinget har vedtaget lov, der giver virksomheder mulighed for at kræve, at ansatte fremviser coronapas. Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 29. nov. 2021 besluttet, hvordan muligheden for krav om fremvisning af coronapas skal praktiseres i Herning Kommune og på hvilke områder, medarbejdere vil blive bedt om at vise coronapas. Det gælder udvalgte områder inde for Børn og Unge og i Social, Sundhed og Beskæftigelse. Dvs. Sundhed og Ældre er omfattet.Det indføres i løbet af indeværende uge, når det har været drøftet i de lokale MED-udvalg.


Sygepleje og Hjemmepleje er lagt sammen fra september 2021

For at skabe tættere sammenhæng mellem Sygepleje og Hjemmepleje til gavn for både borgere og medarbejdere, valgte Sundhed og Ældre at lægge de to enheder sammen til en. Lederne fra Sygepleje og Hjemmepleje arbejder tæt sammen i områderne også med lederne fra terapeutområdet.

Rekrutteringsudfordringer

Den helt store opgave i Sundhed og Ældre er – som mange andre steder i landet i både kommuner og region – at sikre medarbejderen nok til at løse både de nuværende arbejdsopgaver og de kommende. Social- og sundhedsudvalget drøfter også emnet. Der arbejdes på, at alle ledere i Sundhed og Ældre, uanset hvilke faggrupper man er leder for, rykker sammen og bærer med i udfordringerne på tværs af fagligheder. Vi ser på opgavetyper og på, hvor vi stadig kan rekruttere uddannet arbejdskraft, og dermed hvordan vi evt. kan fordele arbejdsopgaverne på nye måder, så vi kan få enderne til at nå sammen i vagtplanerne.
Der er stort fokus på, hvordan Sundhed og Ældre er en attraktiv arbejdsplads – hvordan elever får godt uddannelsesforløb – hvordan nye medarbejdere introduceres – hvordan vi arbejder med kvalitet for borgerne i den indsats, vi leverer.

VI-kultur

Sundhed og Ældre stræber efter ”Kvalitet, udvikling og helhed sammen med borgeren”. Det skal kunne mærkes både indadtil i Sundhed og Ældre – og udadtil i forhold til borgere og samarbejdspartnere. Vi vil tænke og handle tværgående, så borgeren oplever en samlet indsats ud fra tænkningen ”én borger – én plan”, hvor borgerens perspektiv skal være i fokus hos både myndighed og drift.

Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse

Samarbejdsaftalen beskriver rammen for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis, hvor den fælles ambition er at sikre, at borgerne oplever gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb. Aftalen tager udgangspunkt i en værdibaseret tilgang. En værdibaseret tilgang forudsætter ledelsesfokus på det enkelte hospital og i den enkelte kommune.
Seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om den gode indlæggelse og udskrivelse udgør omdrejningspunktet i samarbejdsaftalen.
• Inddragelse af borgeren og de pårørende
• Et fælles ansvar at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren
• Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen
• Videndeling og realistiske oplysninger
• Relations-dannelse, gensidig tillid og dialog
• Fælles forberedelsestid

Udflytning til Gødstrup

Sundhed og Ældre har en aktiv rolle i ugen op til de to weekender, hvor henholdsvis patienter fra Holstebro Sygehus og Herning Sygehus skal overflyttes til Gødstrup. Både i koordinering og sikre vi har ekstra plads på de midlertidige pladser og ekstra medarbejdere på arbejde for at kunne hjælpe den enkelte i eget hjem.

Nyt social og sundhedsudvalg

Vi har fået et nyt udvalg og en ny formand, som lige nu er på rundtur i Sundhed og Ældre, for at se mange af destinationerne og tale med lokale ledere, om hvad der rører sig på vores område. Det er altid spændende at få vores område præsenteret for et nyt udvalg.

3. Nyt fra Ældrerådet

Jens Henry orienterer og Mads supplerer.
Her kommer jurister og orienterer de 3 ny medlemmer. Repræsentanter til de 4 Seniorråd fordeles i februar.
Der er hårdt brug for ny demensplejeboliger. 18 borgere på venteliste.
Generationernes Hus er væk?? Hvad så?
Yderligere oplysninger findes på Ældrerådets hjemmeside.

4. Nyt fra Seniorrådet

A) Valg blandt de fremmødte

B) Konstituering

C) Fastsættelse af mødedatoer for resten af 2022.

Nyt medlem: Bertha Olsen, Sdr. Felding. Hjertelig velkommen.
Afgået medlem: Lisbeth Hansen.

Vagn Mikkelsen, Henning Poulsen og Klara sidder for 2 år.
Steen Nygaard, Grethe Sprogøe og Bertha Olsen sider for 4 år.

Konstituering:
Formand: genvalg Henning Poulsen.
Næstformand: Grethe Sprogøe.
Sekretær: genvalg Klara Søndergaard.

Møder 9.30. Tirsdage.
17. maj Højbo – ensomhed (Gitte spørges)
30. august Lind
22. november Skarrild – julemøde.

5. Evt. Næste mødested

17. maj Højbo -Arnborg

Referat 30. november 2021

Sted:  Skarrild, Sdr. Ommevej 2a, 30. nov. 2021.

Deltagere:

Ældreråd: Niels Hedegaard og Mads Videbæk.
Seniorråd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Klara Søndergaard, Vagn Mikkelsen og Poul Kæseler.
Fravær/afbud: Jens Henry Jensen og Lisbeth Hansen.
Referent: Klara Søndergaard.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

Ved Henning Poulsen.

1a. Nyt medlem

Vi bød Grethe Sprogøe velkommen i gruppen. Dejligt, at hun vil være med.
Grethe præsenterede sig selv.

2. Nyt fra Ældrerådet

Niels Hedegaard har besluttet at stoppe i Ældrerådet.
Vi takker ham for godt og behageligt samarbejde gennem årene.
Mads og Niels orienterer om valget i Ældrerådet.
Bodil Markmøller fik flest stemmer, efterfulgt af Hanne Østergård. Tillykke.
En stemmeprocent på 34% og nedadgående.
Økonomien på vores område er også nedadgående.
Pladsmanglen på de forskellige plejecentre forsøges afhjulpet.
Vesterled udvider med 16 boliger
Søglimt i Sunds må også udvide, men Rosenlund i Snejbjerg har ikke fået en dato for start på sit byggeri. Der er ventelister på plejecentrene landet over.
Yderligere oplysninger kan findes på Herning Kommunes hjemmeside under Ældrerådets referater.

3. Nyt fra Seniorråd Syd

Ved Henning Poulsen.
Poul Kæseler, Skarrild, har besluttet at stoppe sit arbejde i Seniorrådet. Vi takker Poul for godt samarbejde.
Vi mangler medlemmer i Seniorråd Syd. Hvordan får vi flere med i vores bestyrelse?
Husk at opfordre andre til at stille op, hurtigst muligt, sætte plakater (Kommunens) op i Brugsen o.lign., Bede om 5 minutter til orientering ved banko og andre arrangementer i nærområdet.
Vi må ud i alle vore landsbyer nu.

4. Evt. Herunder fastsættelse af næste møde og sted

18. januar 2022
Dette møde slutter, men vi fortsætter med

JULEFROKOST for Seniorråd Syd.

Referat 30. september 2021

Sted: Rosenlund, den 30. september 21.

Deltagere:

Lars Østergaard, Herning kommune. Leder af træning og aktivitet Syd. Lind.
Deltagere fra Ældrerådet: Niels Hedegaard og Mads Videbæk.
Deltagere fra Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Klara Søndergaard, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler.
Fravær: Jens Henry Jensen og Lisbeth Hansen.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

v. Henning Poulsen

Tak og godkendelse af dagsorden.

2. Orientering fra Herning Kommune

v. Lars Østergaard

Orientering til udvalget om Træning og Aktivitet Syd Aktivitetscentrene
Tilmeldingens dagen gik over alt forventning, medlemstallene tror vi ender på det sammen antal, som sæsonen før Corona.

Det fylder i bevidstheden, om kan risikere at lukke ned igen – men vi gør hvad vi kan for at fastholde gode hygiejne vaner, som vi har fået lært gennem de sidste 2 sæsoner.
Vi oplever stor tilslutning til kreative og sociale hold, brugerne søger meget mere fællesskab, og de arrangementer vi har holdt indtil nu, har været med mange deltagere.
Selve opstarten har været lidt som at starte på nul. Mange af brugerne har skulle oprettes på ny. Information til vejledere og brugere har været meget massivt, da det er ligesom om alt var glemt, hvad der normalt ikke sker fra sæson til sæson.

Stor søgning til vores søndagscafeer – De skal også lige i gang efter en lang pause. I Lind arbejder vi lige i øjeblikket med frivillige bygger bro. Vi samarbejder med Belinda Hornshøj om Relationer mellem generationer, om har det første arrangement søndag den 31/10.
Vi har ikke de store udfordringer med at finde frivillige i cafeen på Rosenlund.
De frivillige har været gode til selv at spørge rundt om nogle vil hjælpe. I Lind er det sværere at lokke frivillige til caféen. Fælles for begge er, at der er godt gang i salget til medlemmerne – og der arbejdes med at lave frokostretter o.lign.

Som noget nyt sorterer vi affald efter de retningslinjer vi har fået. Det er lidt forskelligt i de forskellige centre – det afhænger af aftalen med renovatøren hvordan vi sorterer.

Der kan læses mere om centrenes tilbud på www.aktiv.herning.dk


Daghjemmene
Har været begrænset på grund af coronarestriktioner – vi har arbejdet med ændrede fremmødetider for borgerne for at begrænse antal kontakter. Desuden har det været nødvendigt at reducere antal fremmødte på grund af areal og afstandskrav.
Det er vi ikke længere begrænset af – så vi er vendt tilbage til den kendte hverdag med op til 10 brugere ad gangen
Venteliste til opstart er i bund.


Terapeutområdet
Vi har i 2021 fået udvidet gruppen med en ekstra fysioterapeut, så gruppen er på 7 ergo- og fysioterapeuter.

Det var interessant. Vi fik en god snak og orientering om forholdene.
Borgere fra småbyerne i Herning syd, kan søge medlemskab i nærmeste aktivitetshus.

3. Nyt fra Ældrerådet

v/ Mads Videbæk

Der afholdes valg til Ældrerådet. 13 ud af 14 opstillede skal vælges ind.
Se referat fra Ældrerådet. Vi fik drøftet bl.a. situationen omkring Rehabiliteringscenteret, Vesterled og Rosenlund mht. udvidelse. Man er ganske enige om, at der bliver flere og flere ældre og børn, men problemløsningen for de ældre er meget vanskeligt. Beslutningen ligeledes! Herning kommune kan jo kun bruge pengene èn gang.
Der har været afholdt Fællesmøde 20. september og Workshop 17. august. Se referatet fra Ældrerådet.

4. Nyt fra Seniorrådet.

Hvordan kommer vi i gang med arbejdet igen?

Snakken gik. Der kom mange gode forslag frem, vi var enige om, at der er nok at arbejde med. Det er også det værd. Men vi mangler medlemmer i vores bestyrelse, ikke alle småbyer er repræsenteret. Det er en skam.

5. Næste møde

30. november 21 i Skarrild 9.30.
Det er et kort møde efterfulgt af Julefrokost, den traditionstro julefrokost i Skarrild.

Referent: Klara

Referat fra 18. november 2020

Deltagere:

Jacob Skovbakke centerleder på Toftebo, Hammerum.
Jens Henry Jensen, Sten Nygaard og Niels Hedegaard.
Henning Poulsen, Vagn Mikkelsen og Klara Søndergaard.
Afbud fra: Poul Kæseler, Lisbeth Hansen og Mads Videbæk.

Mødet blev afholdt på Skarrild Kulturcenter.

Referat

1. Velkomst og godkendelse af referat

Godkendt referat fra sidste møde.
Punkt 2 og 3 i programmet byttes om af praktiske hensyn.

2. Nyt fra Ældrerådet

Valgproceduren til Ældrerådet er ikke fastlagt endnu.
Der er delte meninger. Disse meninger blev grundigt diskuteret igen engang.
(fremmødevalg, valgprocenten, Ældrerådets økonomi osv.)

3. Orientering fra Jacob Skovbakke

Centerleder på Toftebo, Hammerum.

Ældreplejens udfordringer

 • flere og flere plejekrævende ældre 70 -80% demente
 • komplekse enkeltsager/psykiatri osv.
 • små ungdomsårgange - Problemer med rekruttering
 • dårlig omdømme/ lavstatus fag

Sådan samarbejder familier/ pårørende og Toftebo Plejecenter med hinanden

 • Familie er altid velkommen uanset tidspunkt.
  Medindflydelse og dialog er naturlig. Får en forklaring og vejledning ved forandringer.
 • Indflytning
  Samtale med pårørende og konkrete aftaler angående hverdagen aftale. Det er rigtig godt, hvis der laves en livshistorie med fortælling og billeder, så plejepersonalet har et pejlemærke at samtale/arbejde ud fra.
 • Familieaftener - forår og efterår
  Her kan familien komme med ideer, som ønskes taget op, få nyt netværk og samtale med andre pårørende osv.
 • Aktiviteter. Familien kan deltage sammen med beboeren.

Pårørendestrategi - Toftebo Plejecenter

Denne strategi skal ses i sammenhæng med Herning kommunes Værdighedspolitik og Demensstrategi.
Toftebo Plejecenter ønsker at støtte de pårørende, som betragtes som en kæmpe ressource for de ældre beboere.

Fire målsætninger, der "støtter borgerne i at være mest muligt herre i eget liv":

 • Styrkelse af relationen
  "Vi ser pårørende som centrale for borgerens værdighed, trivsel og livssituation". De pårørende få mulighed for at deltage, blive inddraget i hverdagen og få fælles oplevelser.
 • Omsorg for pårørende
  "Vi støtter pårørende i at deltage i aktiviteter og netværk, der bidrager til egen trivsel og viden.". Tilbyder aflastning og besøgsven. Tilskynder pårørende at beholde egne interesser og aktiviteter.
 • Inddragelse af viden og erfaringer
  "Vi drager nytte af pårørendes viden, erfaringer og ressourcer.". Efterspørger pårørendes observationer, erfaringer og viden angående den nærtstående med fokus på vaner, rutiner, værdier, interesser, netværk og livshistorie. Det kan give en god indsats til borgerens velbefindende.
 • Netværk
  "Vi tilbyder pårørende og deres nærtstående individuel vejledning og støtte". Yde forståelse og støtte til pårørende, der bl.a. kan være præget af usikkerhed, utryghed, samvittighedsnag, skyldfølelse, adskillelse mm. Yde anerkendelse af pårørende, så de oplever sig set, hørt og forstået.

Det var store udfordringer, men Jacob Skovbakke havde også øje for de positive indslag: præst på visit, skoleklasser på besøg, familie-aftener med fælles spisning, tema-aftener med opfølgning, livshistorien inddraget til fælles glæde, godt mod og forståelse for hinanden, stemninger smitter!

4. Nyt fra Seniorrådet, Julefrokost, møder i 2021

Tiden blev så fremskreden for os, at vi udsatte møder næste år til
"næste møde" den 8. dec. kl. 9.30 = Julefrokost!
Sdr. Ommevej 2a, Klubhuset (sidste vej på højre hånd når du kører ud af Skarrild).
Tilmelding til Poul Kæseler, mail: pdkaeseler@mail.dk, mobil 20320868

Referent: Klara

Referat 20. januar 2020

Deltagere

Gitte Henriksen, Marte Meo supervisor ved Demensteamet Herning kommune.
Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Lisbeth Hansen, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler og Klara Søndergaard.
Afbud fra Steen Nygaard og Niels Hedegaard.

Mødet blev holdt på Fuglsang sø centeret i Herning.

Referat

1. Velkomst og godkendelse af referat

Godkendt. Godt Nytår.

2. Orientering om Marte Meo Metoden v/ Gitte Henriksen

Her følger et kort resumé af en rigtig interessant orientering om Marte Meo:

Marte Meo betyder "ved egen kraft" og er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er kendt i Danmark siden 1994 og den anvendes i familier, i dagplejen, daginstitutioner, døgninstitutioner, specialinstitutioner, inden for psykiatrien, plejehjem og skoler og er også brugbar til plejepersonale, par terapi, ja i alle situationer hvor mennesker indgår i et samspil med hinanden.

Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i hvad man gør godt - der er fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/ rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne. Via udvalgte videoklip får man konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.

Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdags situationer gør det muligt at få øje på den ældres ressourcer og herfra arbejde mod hensigtsmæssig udvikling og samspil.

Metoden er et redskab til at få øje på:
- Hvad den ældre allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til.
- Hvad den voksne/hjælperen allerede gør, som er udviklingsstøttende for den ældre.
- Hvad den voksne/hjælperen har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe den ældre videre i sin udvikling.

Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvværd - herunder selvfølelse og selvtillid - sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.

Og så skal vi huske STEMNINGER SMITTER MERE END FORKØLELSE!


3. Nyt fra Ældrerådet

v/ Jens Henry og Mads.

Der er lavet en balanceplan inden for sygeplejen. Sygeplejens økonomi er ude af balance, hvilket er en stor udfordring. Der afventes at komme en ny sundhedsreform, idet der efterhånden er flyttet al for mange opgaver fra sygehusene og ud i det kommunale pleje.
Kommunen har et par akutte, små klinikker, der kan hjælpe de ældre lidt. Det har vist sig, at behovet er noget større. Vi ønsker flere klinikker.

Bredgade vest er i gang med en renovering, som forventes færdiggjort til 1. okt. 2020.

Temadag i Tinghallen i Viborg 3. marts kl. 9.00 -15.30 Tilmelding.

Beskæftigelsesudvalget har fået penge.

I forbindelse med indlæggelse på sygehuset får patienten udleveret en pjece: Kom godt hjem.
Møde i Aulum 6. februar.

4. Nyt fra Seniorrådet

Der har været afholdt informations- og valgmøde rundt i kommunen. Resultat. Ingen tilgang.
Konstituering i vores bestyrelse: genvalg.

23. marts fællesmøde for alle seniorråd.

Henning Poulsen indhenter tilbud fra Det danske Madhus til næste møde.

5. Næste møde

Næste møde 27. maj kl. 9.00 Skarrild Kulturhus.

Referent: Klara

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet.