Seniorråd Syd

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Seniorråd Syd 2022

Seniorråd Syd - medlemmer
Foto Navn og adresse Email

Formand

Henning S. Poulsen
Snejbjerg 
Mobil: 16304213

Henningspoulsen@mail.dk 

Næstformand

Grethe Sprogøe
Hovedgaden 22, Skarrild
Mobil: 6075 6724

grethesprogoe@gmail.com 

Sekretær

Klara Søndergaard
Arnborg
Mobil: 60732656

Klara.soendergaard@gmail.com 

klara.soendergaard@godmail.dk

Steen Nygaard
Snejbjerg

Mobil:  30208719

Snygaard68@gmail.com 

Vagn Mikkelsen
Lind

Mobil: 23936203

vagnnm@hotmail.com 

Bertha Olsen
Sdr. Felding

Mobil 24240627

p.r.olsen@jubii.dk 

Repr. fra Ældrerådet

Mads Videbæk 

Snejbjerg

Tlf. 23388090

lisbyvidebaek@hotmail.com 
 

Repræsentant fra Herning Kommune

Chef for Sygepleje og Hjemmepleje
Gitte Nørgaard
Mobil: 21341699

Gitte.noergaard@herning.dk 

Referat fra møde den 7. maj 2024

Deltagere:

Ældrerådet: Mads Videbæk.

Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Klara Søndergaard, Steen Nygaard,  Vagn Mikkelsen, Grethe Sprogøe og Bertha Olsen.

Afbud og udmeldelse fra Steen Mortensen!

 

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

V/ Henning Poulsen.

Steen Mortensen er udmeldt.

Ingen fra Herning Kommune kan deltage.

 

2. Nyt fra Ældrerådet.

V/ Mads Videbæk.

Se Ældrerådets referat.

Der er bevilget 15.000 kr.til koncerter for ældre i kulturugen uge 24. Pengene kommer fra mikro-puljen.

Joan Hansen har fundet et overskud i udvalget for ældreområdet. Disse penge går til handicappede og ældre.

Snejbjerg plejecenter - projektet bygges i `et plan med 80 pladser. Ingen ny aktivitetscenter. Herning Kommune har 12 aktivitetscentre.

Kvikservice på Dueoddevej 4, anbefales. Her er råd og vejledning af 2 ergoterapeuter i åbningstiden tirsdag og torsdag.

Temadag 1. okt. kl. 14.00. Rådhusets kantine. Flemming Riishøj: Livet skal leves. Tilmelding senere.

 

3. Nyt fra Seniorråd Syd.

Har Seniorråd Syd sin berettigelse??

Vi ser lidt på fokusområder.

Biblioteket kan hjælpe med pc-netbank og lign

 

4. Næste møde

10. september i Hestestalden, Højbo, Arnborg. Klokken 9.30

 

5. Evt.

Vi mangler folk både fra Ældrerådet og i Seniorråd Syd.

 

Referent: Klara Søndergaard

Referat fra møde den 30. januar 2024

Mødet holdt på Rosenlund i Snejbjerg.

Deltagere:

Ældrerådet: Mads Videbæk.

Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Klara Søndergaard, Steen Nygård, Grethe Sprogøe og Bertha Olsen.

Afbud fra Vagn Mikkelsen og Steen Mortensen.

Herning kommune: 2 akutsygeplejersker kommer og fortæller, Gitte Lund og Rikke Thomsen.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Henning Poulsen.
 2. Gitte Lund og Rikke Thomsen fra Akut Teamet orienterer:

 

Hvem er vi og hvad laver vi?

Akut team:

Somatisk: opstartet maj 2014

Psykiatrisk: opstartet 2019

Hensigten at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, højne kvaliteten af den kommunale sygepleje

En forstærkning af sygeplejen i en tid, hvor flere og nye og mere komplekse sygeplejeopgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen.

Prioriterer og visiterer selv opgaverne. Varetager korte forløb i borgers eget hjem eller på plejecenter. Kører ikke til faste opgaver.

Hvem er vi?

Akutteamet dækker hele Herning Kommune - 4 distrikter, 13 plejecenter + psykiatriske bosteder.

16 lægehuse og vagtlægen.

Kontor på Rehabiliteringscenter Herning

Somatisk Akut Team:

9 sygeplejersker. Minimum 2 på arbejde i dagstid i hverdagene. 1 på vagt i aften/nat/weekend/helligdage.

Psykiatrisk Akut Team:

4 sygeplejersker.

Dækning fra kl. 8-22 i hverdagene og 1 på vagt 14-22 i weekender, ferier og helligdage.

Kerneopgaver i Psykiatrisk Akut Team

KERNEOPGAVE

- Forebygge forværring af psykisk sygdom

- Forebygge indlæggelse

- Højne psykiatrifaglig kompetencer i sundhed og ældre

- Systematisk tværorganisatorisk og tværsektorielt samarbejde

Hvad tilbyder Psykiatrisk Akutteam

Akut tilsyn og vurdering ved forværring af psykiatrisk lidelse

Opfølgning ved medicinændringer

Selvmordsrisiko

Vurdering af tilgang i samarbejde med hjemmespl. og hjemmeplejen

Følge hjem ordning ved udskrivelse

Støtte til afrusning

NADA

Undervisning og sparring

Samarbejds-partnere:

Hjemmesyge– og hjemmeplejen

Plejecentre/bosteder fx Skovlyset

Læger – egen læge og vagtlægen

Akutmodtagelsen – både fysisk og psykisk

Misbrugscenteret

Socialpsykiatrien - bostøtten

Regionspsykiatrien

Varmestuen

Sociale viceværter

Forudgående visiterende kontakt for fagprofessionelle på tlf. 30 44 10 25

Kerneopgave somatisk Akut Team:

At undgå unødige indlæggelser

Faglige vurderinger af akutte og subakutte borgere i eget hjem eller på plejecentrene

Sparringspartner

Visiterer til akutpladser, når Visitationen har lukket

Medvirker og bidrager til udvikling af sygeplejen

Styrke det tværsektionelle samarbejde på akutområdet

Terminale børn

Hvad tilbyder somatisk Akut Team:

Vurdere borgere v.hj.a. TOBS

Kappillærblodprøver: blodprocent, infektionstal, blodsukker

Blærescanner og venescanner

Mulighed for forløb og tæt observation af borger i afklarende øjemed, og hvor indlæggelse kan undgås

Specialiseret instrumentel sygepleje og sidemandsoplæring/undervisning

Være sparringspartner ved komplekse situationer

Forløb hos terminale børn i samarbejde med Lindrende Enhed

Akutpladser

En borger kan komme i betragtning til en akutplads, hvis:

Nyopstået plejebehov/dårlig almen tilstand, som ikke kan håndteres i eget hjem.

Hvis borger ikke kan anvende nødkald 

Desværre ikke psykiatriske akutpladser, men der findes en socialpsykiatrisk akutseng

Hvad er vi optaget af ?

Ophør af vagtlægeordning pr. 1/3 2024

Samarbejdet med Præhospitalet fx PVE

Nye retningslinjer i Psykiatrien fx Dobbeltdiagnose

Patienter

HLR undervisning

Implementering af Telekol

72 timers behandlingsansvar

Det var et meget spændende besøg. Vi fik virkelig indblik i et ukendt område. Derfor var der også en del spørgsmål fra os.

    

 1. Nyt fra Ældreråd.

     Mads Videbæk orienterer. Der er stormøde i Fredericia i dag. Her deltager Steen Mortensen.

     Regeringen fremlægger deres plan med ældreplejen. Borgerne på plejehjem får mulighed for    

     medbestemmelse og valg af muligheder. Meget kan forbedres.

     Uge 24 er kulturuge. Her deltager Toftbo i Hammerum, Aktivcenter i Snejbjerg og Engholm i

     Sdr. Felding.

     Gitte Nørgaard fortæller at borgerne får medindflydelse på vagtplanen fremover. Man vil

     opfordre sosu hjælpere og assistenter til at tage ekstra arbejde for at afhjælpe sosu-mangel.

     Der kommer digitaliseringshjælp på biblioteket.

     Der kommer hjælp til høreapparat-apps på biblioteket.

     Det ny plejecenter i Snejbjerg har været til høring. Alt er OK. Der kan bygges fra 2025.

     80 pladser.

 

 1. Nyt fra Senioråd Syd.

     V/ Henning Poulsen. Gødstrup sygehus er på vores ønskeseddel. Dato kommer senere.

     Fælles møde på Herning Rådhus 4. marts kl. 8.30 i kantinen. Invitation følger.

     Bertha Olsen fortæller, at Lene Ahle Skoubo har været i Sdr. Felding til et møde med 70

     deltagere. Lene fortalte om Flex-trafik og lokal busser. Men der er ingen busser i området, når

     der er skolefri.

     Herning Kommunes ældre boliger i Sdr. Felding har nu fået den første beboer.

     Herning Kommunes ældre boliger i Arnborg er beboet.

 

 1. Evt.

     Næste møde er 7. maj klokken 9.30 i Lind.

 

     Referent: Klara Søndergaard

Referat fra 28. november 2023

Mødet holdt Sdr. Ommevej 2a, Skarrild. 

Deltagere: 

Ældrerådet: Mads Videbæk. Afbud fra Steen Mortensen.

Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen, Grethe Sprogøe og Bertha Olsen.

Dagsorden:

 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
 1. Nyt fra Ældrerådet.

V/Mads Videbæk. Der er kommet en lovbestemt kvalitetsstandard orden, som skal følges.

Der er kommet lovændringer, som skal ud til høringssvar. Herefter kommer der besked om, hvad der er sparet væk.

Der arbejdes med fokusområder:

- fremtidig brug af aktivitets centre, målgruppe

- plejehjemsråd – en bestyrelse

- serviceniveau på plejecentre

- rekruttering og arbejdsmiljø

- sundhed og ældre

- seniorboliger

- Ældrerådets synlighed.

 

Bodil Markmøller vil ud af uge 24.

Frivillige ved Fuglsang sø.

Nyt om Snejbjerg plejecenter (en orientering).

Plan over gammel sygehusgrund kan ses i en container i Overgade.

 

 1. Nyt fra Seniorråd Syd.

V/Henning Poulsen. Vores efterfølgende julefrokost i år 2023 er gratis.

Husk at opfordre folk til at stille op, når valget kommer eller før.

Kølkær får en lille og velmenende opfordring af Klara, til at finde en interesseret person til vores afdeling.

Klara vil undersøge forholdene omkring Arnborg ældreboliger.

 1. Fastsættelse af mødedatoer i 2024.
 2. januar 9.30 i Snejbjerg.
 3. maj
 4. september
 5. december.

 

 1. Evt.

Mødet afsluttes.

Referent: Klara Søndergaard

Næste punkt er Julefrokost!

Referat fra den 29. august 2023

Deltagere:

Ældrerådet: Mads Videbæk.  Afbud fra Steen Mortensen.

Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Bertha Olsen, Grethe Sprogoe.

Afbud fra Vagn Mikkelsen.

Herning Kommune: Chef for Herning Kommunes plejecentre Gitte Rasmussen.

 

Referat:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

 

2. Orientering fra Herning Kommune v/ Gitte Rasmussen.

Plejecentrene er fortsat udfordret omkring bemandingen. Budgetterne skal overholdes, hvilket betyder, at fremmødet er meget lavt. Politikerne har, på baggrund af beskrivelsen i maj md. af nuværende serviceniveau, bevilliget 7 mill. kr. i år til de 13 plejecentre. Pengene skal bl.a bruges til at løfte fagligheden, sikre at eleverne får den vejledning, de har behov for, samt uddannelse af ufaglærte og mere ledelse.

Vi har i Herning flere tomme plejeboliger, hvilket bl.a skyldes, at borgerne bliver længere tid i egen bolig og at de der flytter ind på plejecentrene, bor der i meget kort tid. De tomme boliger, som fortrinsvis findes i område nord, har medført at Kastaniegården i Aulum lukker ned som plejecenter og at Vesterled udskyder åbningen af de 16 nye boliger til 2025. På Kildehøj i Vildbjerg åbnede der 12 demenspladser 1. august 2023. Vi har i lang tid haft venteliste til demenspladser i Herning Kommune. 

Byggeriet af et nyt plejecenter i Snejbjerg er stadig aktuelt, dog er der ikke sat årstal på endnu.

HeartWork 1 og 2 trives på plejecentrene. HeartWork 1 er skolebørn, der kommer på plejecentre som forkælelsesvenner for plejehjemsbeboerne. Her kommer læreren sammen med hele klasser på plejecentrene og hver elev ”får” en beboer, som de bliver ven med og undervisning tilrettelægges efter hvad de kan sammen: Spille, synge, tegne, læse, gå en tur osv. HeartWork 2 er unge mennesker mellem 14  og 17 år, der kommer om eftermiddagen og laver noget aktivt sammen med beboerne og får løn for det. 

På Fuglsangsø prøver vi fra oktober md. ny teknologi af i en af afdelingerne i samarbejde med et finsk firma. Teknologien er en sensorteknologi, hvor vi bl.a kan opfange bevægelser i rummet.

 

3. Nyt fra Ældrerådet.

Mads giver en orientering angående plejehjemssituationen.

Længst muligt i eget hjem, er stadig Herning Kommunes politik.

Opgaven er svær- meget svær på grund af nedskæringer og personalemangel.

Man må benytte mere beroligende medicin til døende og demens. Ikke tilfredsstillende.

Førtidspensionister ønskes aktiveret på aktivitetscentrene for at afhjælpe personalemanglen.

Det er endnu ikke afgjort, hvorvidt Snejbjerg ny plejecenter skal være etager eller etplan.

 

4. Nyt fra Seniorråd Syd.

Henning fortæller: fredag den 29. september holder Frivilligcenteret Åbent Hus.

10.00 -11.00 for foreninger

11.00 -14.00 for byen.

1. oktober er der Temadag på Rådhusets kantine (invitation følger) 14.00 -17.00.

4. september fællesmøde kl. 8.30 i Rådhusets kantine 3. sal. Bl.a. status på økonomien for sundhed og ældre.

Bertha vil undersøge sagen ”tomme seniorboliger” i Sdr. Felding.

 

5. Næste møde.

5. november afholdes som sædvanligt i Skarrild.

 

 

Referent  Klara Søndergaard

Referat fra 16. maj 2023

Deltagere:

Ældrerådet: Mads Videbæk. Afbud fra Steen Mortensen.

Jens Henry Jensen er overflyttet til et andet seniorråd.

Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen og Bertha Olsen. Afbud fra Grethe Sprogoe.

Herning Kommune: ingen deltager, men en skrivelse fra Gitte Nørgaard.

Dagsorden:

 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

v./ Henning Poulsen.

 1. Orientering fra Herning Kommune.

Der er opstået et problem på grund af arbejdspres. Gitte Nørgaard sender et ark, som vi kan gennemarbejde.

Sygeplejeklinik nr. 10:

I juni åbner en ny sygeplejeklinik på Vesterled Plejecenter i Område Vest. Det er for at løse sygeplejeopgaverne mest muligt effektivt. Der er generelt stor tilfredshed fra borgerne, med at modtage deres sygepleje i klinik, når de har mulighed for det. Vi har et mål om at 50% af borgerne, skal modtage deres sygepleje i klinik inden udgangen af dette år.

Vores kommentar: Sunds, Lind og Snejbjerg udtrykker stor tilfredshed.

Dosispakket medicin:

Når borgerne er stabile i deres sygdomsforløb og der ikke er rettelser i deres medicin, er det muligt at få doseret det på apoteket af en maskine. Det er mere sikkert end når mennesker udfører det.

Det er også for at skabe tid til andre nødvendige sygeplejeopgaver fremfor at sygeplejerskerne bruger meget tid på at dosere medicin. Vi har gennem flere år lavet en øget indsats, så flere end 800 borgere i Herning Kommune får doseret sin medicin på apoteket.

Den kommunale sygeplejerske er stadig tæt på borgerne, når der er behov for det.

Vores kommentar: Det medfører store udgifter eksempelvis at udbringe medicin for 30 kr. koster 40 kr.

Opstartssamtaler i Hjemmeplejen:

Når en borger bliver visiteret til personlig pleje i hjemmeplejen, gennemfører en social og sundhedsassistent en opstartssamtale for at forventningsafstemme med borger og pårørende. På den måde har vi mulighed for en positiv opstart hvor vi kan fortælle hvad det vil sige at modtage hjemmehjælp og borger kan fortælle hvilke ønsker og behov de har.

Der er stor tilfredshed både hos borgere og medarbejdere. Vi oplever, at vi har reduceret antallet af dårlige borgeroplevelser. Vi vurderer det er en indsats som lønner sig på den lange bane.

Balanceplan med reduktioner i Hjemmeplejen:

De tre tiltag som giver ændringer for borgerne som modtager hjemmehjælp er ved at blive gennemført.

 • Nedlæggelse af klippekort
 • Rengøring hver 2 uge eller hver 4 uge
 • Revurdering af plejepakker

Det forløber planmæssigt og vi har som altid et tæt og godt samarbejde mellem visitationen og drift afdelingerne.

Det var et udmærket ark at samtale ud fra.

 1. Nyt fra Ældrerådet.

V/ Mads Videbæk.

Mads har en fin føling med området, idet han sidder i Beboer- og Pårørende Råd.

Der bliver fyret medarbejdere for at budgettet kan overholdes.

Der er store problemer med at rekruttere medarbejdere. Der er virkelig et problem her.

Det nye plejecenter i Snejbjerg koster 72 mill. Mads er med i byggeudvalget.

Her kommer tingene til at gå hurtigt. I efteråret 2026, er det klar til brug.

Søndag den 1. oktober: Temadag på Rådhusets kantine fra 14.00 – 17.00.

Den 4. september fællesmøde for Seniorrådene.

 1. Nyt fra Seniorråd Syd.

V/ Henning

Valget er udsat.

Ledige Ældreboliger i Sdr. Felding?

Søren Liner Christensen er øverst i kommunen desangående.

Nu bliver problemet nok løst.

 1. Evt.

Næste møde: 29. august. Sdr. Felding. Engholm.

Gitte Rasmussen HK.

Referent: Klara Søndergaard

Referat fra 31. januar 2023

Deltagere:

Ældrerådet: Jens Henry Jensen, Steen Mortensen og Mads Videbæk.

Seniorråd Syd: Henning S. Poulsen, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen, Grethe Sprogøe, Bertha Olsen.

Herning Kommune: Elin Mogensen.

Dagsorden:

 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
  V/ Henning Poulsen.
 2. Orientering fra Herning Kommune v/Elin Mogensen, Chef for sundhedsfremme, træning og hjælpemidler.
  Elin præsenterede sig selv.

”Besparelser i Sundhed og Ældre.

Der har kunnet læses om det i Herning Folkeblad. Inden for Sundhedsfremme, Træning og Hjælpemidler rammer det bl.a. midler til at understøtte en indsats omkring ”Bonusvenner” til borgere med demenssygdom, som har været drevet i samarbejde med ÆldreSagen. Det har handlet om at undervise og støtte frivillige i at være besøgsven/aflastning for rask ægtefælle i hjem, hvor den ene er ramt af demenssygdom. Det har været svært at rekruttere frivillige og reelt betyder det, at vi ikke skal lægge flere kræfter i opgaven.

Det rammer også en indsats med ”Frivilligt chaufførkorps” i forhold til at understøtte samkørsel til fx aktivitetscentre, men det har ikke været muligt at lave ordninger med bil. I stedet er indkøbt nogle dobbeltcykler til aktivitetscentre, hvor transportvejen kan tilbagelægges sammen på cykel. Nu investeres ikke i mere her.

Besparelsen rammer kommunens forebyggende indsats omkring vægtstoptilbud. Det er tilbud med god søgning og der afvikles mange holdforløb og også individuelle forløb. Vi fastholder rygestoptilbud i sundhedsfremmeteamet, men har fra sommer ikke mere en vægtstopindsats.

Besparelsen rammer søndagscaféernes årlige beløb til at drive tilbud for. Det er et vigtigt arbejde, der gøres i søndagscafeerne. Vi kan se, at de søndagscaféer, der har økonomien knyttet til kommunen, gennem de sidste år har sparet op. Det ser umiddelbart ud til, at de med afsæt heri kan drive søndagscafé suppleret med egenbetaling svarende til aktivitetstilbud, der foregår i hverdagene på vores aktivitetscentre og -huse.

I regi af FOF og AOF har kommunen tilbud om kompenserende specialundervisning for voksne – og her har man skåret i det årlige beløb, som vil betyde færre hold i årene fremover.

Hjælpemiddelområdet.

Der kommer flere ansøgninger om hjælpemidler end vi kan nå at ekspedere inden for den tidsfrist, der er sat til sagsbehandling. Det betyder, at vi har fået opbygget en lang venteliste – og det er en udfordring vi har kæmpet med gennem lang tid. Vi har måtte ansætte flere medarbejdere for at kunne afvikle den pukkel, der er opstået og det udfordrer driftsøkonomien. Modsat så vi det udfordre kommunens økonomi på andre parametre, hvis ikke vi får bevilget de hjælpemidler, som skal kompensere for at borgerne har en funktionsnedsættelse og som er med til at gøre borgerne mere selvhjulpne.

Hjælpemiddeldepotet.

Hjælpemiddeldepotet flytter fra Wedellsborgvej 8 og til nye lokaler på Dueoddevej 4 (ved siden af Hedegaard Biler). Her er vi ved at få indrettet depot, vaskefaciliteter, værksted osv. I løbet af februar måned flytter vi ind.

Genoptræning.

Genoptræningsenheden får gennemsnitlig fire henvisninger om måneden fra karkirurgisk afdeling omkring træningsindsats til borgere med åreforsnævring i benene. I 2021 fik vi kun én genoptræningsplan på den baggrund. Der er evidens for, at superviseret gangtræning er bedre end træning på egen hånd, hvad angår effekt på gangdistance og distance til smerter. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen går på to gange ugentlig træning i tre måneder – gerne på hold og der anbefales udover træning også kostvejledning, rygestoptilbud og anden patientuddannelse. Der arbejdes på at lave forskellige tilbud, da ikke alle borgere lige motiveret for træning. Formålet er at forhindre unødige amputationer, som vi har hørt så meget om i medierne.

Træning og Aktivitet:

Terapeuter tættere på plejecentre er en indsats, som vi er ved at rulle ud på alle plejecentre i Herning Kommune – i Syd gælder det Engholm, Sandfeltgården, Lind og Rosenlund – med ca. en halv dag om ugen, hvor en fast terapeut har ”tilstedeværelsestid” – altså hvor man ikke blot er hidkaldt til en bestemt opgave, men hvor ergo- eller fysioterapeuten er tilgængelig for borgere og samarbejdspartnere omkring de behov, de oplever i hverdagen. Samme øvelse gør terapeuterne i forhold til hjemmeplejen, hvor de med deres faglighed knytter tættere an til plejepersonalet. Begge steder er det en vigtig indsats at tilbyde faglig sparring ikke mindst i en tid, hvor det er svært at rekruttere tilstrækkelig faglært personale i plejen.”

Det var en god gennemgang. Der blev snakket meget om problemerne.

Senior-gruppen bliver større og større, og der spares mere og mere. Trist!

 1. Nyt fra Ældrerådet:
  Jens Henry Jensen kommenterer og supplerer Elins indlæg.

Demonstrationen på Torvet med 200 deltagere, hjalp intet. TV indslag heller ikke.

Rejseplan, Flextrafik og Midt-trafik-møde på regionsplan blev drøftet og forsøgt forstået.

Det vil stadig være svært for de ældre uden digital forståelse og hjælp.

Seniorråd Syds høringssvar blev læst op for os. Flot.

Mads Videbæk nævnte plejehjems nybyggeri igen.

 1. Nyt fra Seniorrådet:
  Henning Poulsen ønsker input.

Vi ønsker en rundvisning på Rehabiliteringscentret efter udvidelsen.

3 rickshaw-cykler medvirker i Kultur ugen ”Vild med Verden”. Cyklerne kan bookes (via Gitte Nørgaard). Så får borgerne en god oplevelse også denne dag. 

Evt. rundvisning på Gødstrup hospital.

Besøg af Madhuset.

 1. Evt.

Fastsættelse af næste mødested 16. maj 23.

Vi holder mødet i Kibæk.

Referent:

Klara Søndergaard.

Referat fra 25. oktober 2022

Emne: Mobilitet på landet

Lene Ahle Skovbo (trafik/miljø) er tovholder.

 

Deltagere:

Arnborg borgerforening ved Kent Ullerup, Kølkær borgerforening ved Lissy Toustrup, Dan Skovlyst, Fasterholt,  meldte afbud.

Lene Ahle Skovbo fra Herning Kommune, trafik og miljø.

Ældrerådet: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.

Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Grethe Sprogøe, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen, Bertha Olsen.

Referent: Klara Søndergaard.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Henning Poulsen.
  Håber på et godt møde med borgerforeningsformændene.

 2. Kort præsentation af deltagerne.
  Godt at få sat ansigt på hinanden. Nogen var kendte, andre blev kendte.
 1. Lene Ahle Skovbo vil fortælle om kommunens undersøgelser om trafikmuligheder i de tyndt befolkede områder.
  Hvorefter vi har en debat om, hvilke muligheder og ønsker der måtte være.
  Der er lavet en kommunal undersøgelse om Mobilitet på landet.
  FB har laver undersøgelsen! Borgere over 80 år har besvaret skriftligt.
  Borgernes behov er blevet tjekket.
  Samkørselsmuligheder er tjekket.
  Cykelsti ønsker er blevet belyst ( pres på via Ældrerådet).
  Et stort ønske: Flex-kørsel, der dur/er tilpasset Midtjylland.
  Det er noget, der bliver arbejdet med snarest.
  Flextrafik (selvbetjening findes på Herning Kommunes hjemmeside). Kørsel alle kan bestille, når tidspunkter og områder ikke er dækket af almindelig bustrafik.
  Der findes flexbus, flextur, plustur, patientbefordring osv. osv. men prisen oplyses, når du bestiller.
  Priser 3 kr., 7 kr. og mere...Midttrafik har lavet et fælles forslag: 7 kr. i alle kommuner i Region Midt.
  DSB har lavet stop-signal et par steder. Her ønskes flere!
  Kølkær og Fasterholt har altid haft et stort ønske om trinbræt-omstigning. Mange mennesker kunne benytte det dagligt. CO2 kan også påpeges/ bruges her. Her må vi i tale med BaneDanmark.
 1. Evt. Herunder fastsættelse af næste mødested.
  22. november. Julemøde og julefrokost i Skarrild, Sdr. Ommevej 2a, 9.30.

Til slut opfordrede vi borgerforeningerne til at bruge os.

Tak for fremmøde.

Referat 30. august 2022

Referat

Deltagere

Ældrerådet: Jens Henry Jensen, Mads Videbæk og Steen Mortensen.
Seniorråd Syd: Henning S. Poulsen, Grethe Sprogøe, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen og Bertha Olsen.
Herning Kommune HK : ikke repræsenteret denne dag.
Referent: Klara Søndergaard.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Ved Henning Poulsen.
Uddeling af Seniorhåndbogen 2022. Fin orientering i bogform.

2. Nyt fra Ældrerådet

Herunder præsentation af nyt medlem.
Steen Mortensen, Lind, præsenterer sig selv.
Vi byder Steen velkommen.

Jens Henry Jensen orienterer om møde angående budget 2023. HK mangler penge! Hvor kan de spare?
Mads Videbæk orienterer om Ældrerådets høringssvar, ekstraordinært møde angående plejeboligplanens udbygning. Stort mangel – også fremover – på skærmede pladser.
Der er et flertal for et nyt plejecenter på Munkgård. Det er ikke det Herning Kommune har på papiret.

Jens Henry har en pjece til os om digital hjælp til værdig trængende.
Temadag mandag den 3. oktober kl. 14.00 Huset nr. 7.

Gågadens belægning og besvær: der bliver sat et rækværk op ved Matas.
Husk: HK´s Giv et praj, hvis der er farlige fliser og underlag.

Vi fik en orientering angående befolknings grundlaget i Herning (ja, hele Danmark). Mange flere ældre i fremtiden.

3. Nyt fra Seniorråd Syd

Ved Henning Poulsen.

De nye pjecer blev uddelt.
Vi har aftalt, hvor og hvem, der lægger dem i de forskellige byer.

Grethe Sprogøe orienterede os om, hvad hun havde fundet ud af eller ind i med hensyn til mobilitet på landet.
Vi fik oplyst, at HK har haft spørgeskemaer ude i de forskellige Borgerforeninger angående mobilitet. Lene Ahle Skovbo (trafik/ miljø) er tovholder eller bindeled.
Seniorråd Syd har bedt Grethe Sprogøe om at forsøge at arrangere et møde med Lene Ahle Skovbo, Borgerforeningsformænd og os i Syd en tirsdag i oktober evt.

Vi ønsker at arbejde bedre med trafikmuligheder for de pensionister, der bor ”langt ude” i de tyndt befolkede områder. Borgerforeningsformænd kontaktes desangående. Måske er der gode og aktive pensionistklubber, som vi ikke kender?

Besøgsven anbefales.

4. Evt. Herunder fastsættelse af næste mødested

22. november Julemøde og julefrokost i Skarrild, Sdr. Ommevej 2a. kl. 9.30?


Referent: Klara Søndergaard

Referat fra 17. maj 2022

Referat

for Seniorråd Syd, Højbo plejecenter, Arnborg 17. maj kl 9.30 2022

Deltagere:

Ældreråd: afbud fra Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Grethe Sprogøe, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen og Bertha Olsen.
Fra Herning Kommune: Alis Lunde leder af forebyggende hjemmebesøgere i HK.
Referent: Klara Søndergaard.

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Ved Henning Poulsen.

2. Orientering fra Herning Kommune

v/ Allis Lunde leder af forebyggende hjemmebesøgere i HK.
Allis Lunde havde en lille pjece med til os Sundhedstilbud. Herning Kommune.
Vi kan også gå på Herning Kommunes hjemmeside og læse om Forebyggende hjemmebesøg.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at snakke om glæder og forandringer i borgerens hverdag, og samtidig sætte fokus på sundhed og trivsel.
Det er borgeren selv, der bestemmer, hvad der skal snakkes om.
- borgerens helbred
- hvordan er hverdagen
- sover du godt om natten
- familie, venner og andet netværk,
- humøret og fremtiden.
Borgere mellem 65 og ? Kan få et sådant tilbud om besøg. Man må også takke nej tak.
Generelt er tilbuddet til borgere, som ikke modtager både personlig og praktisk bistand.

Vi snakkede en del om ensomhed blandt ældre borgere.
Kørselsordningen i Herning Kommune kan sagtens forbedres. De burde følge landsgennemsnittet.
Flexkørsel blev diskuteret.
Årskort fra Borgerservice til pensionister. Årskortet gælder til alle aktivitetscentre.

3. Nyt fra Ældrerådet

Udgår på grund af fravær.

4. Nyt fra Seniorrådet

herunder godkendelse af teksten i det nye pjece samt forslag og godkendelse af fokusområder, som også skal med i pjecen.

- Her gik snakken!
- Det nye pjece udkommer i august 2022.

5. Evt. Herunder fastsættelse af næste mødested

Lind 30-08-22.

Referat 18. januar 2022 - valg

Sted: Engholm Centeret, Sdr. Felding 18. januar 2022.

VALGDAG

Deltagere:

Ældreråd: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Seniorråd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Klara Søndergaard, Vagn Mikkelsen og Grethe Sprogøe.
Fra Herning Kommune: chef for sygeplejen, Gitte Nørgaard.
Referent: Klara Søndergaard.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

Ved Henning Poulsen.

2. Orientering fra Herning Kommune

v/ Gitte Nørgaard, chef for sygepleje, sundhed og ældre.

Anvendelse af Coronapas ved Herning Kommune.

Folketinget har vedtaget lov, der giver virksomheder mulighed for at kræve, at ansatte fremviser coronapas. Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 29. nov. 2021 besluttet, hvordan muligheden for krav om fremvisning af coronapas skal praktiseres i Herning Kommune og på hvilke områder, medarbejdere vil blive bedt om at vise coronapas. Det gælder udvalgte områder inde for Børn og Unge og i Social, Sundhed og Beskæftigelse. Dvs. Sundhed og Ældre er omfattet.Det indføres i løbet af indeværende uge, når det har været drøftet i de lokale MED-udvalg.


Sygepleje og Hjemmepleje er lagt sammen fra september 2021

For at skabe tættere sammenhæng mellem Sygepleje og Hjemmepleje til gavn for både borgere og medarbejdere, valgte Sundhed og Ældre at lægge de to enheder sammen til en. Lederne fra Sygepleje og Hjemmepleje arbejder tæt sammen i områderne også med lederne fra terapeutområdet.

Rekrutteringsudfordringer

Den helt store opgave i Sundhed og Ældre er – som mange andre steder i landet i både kommuner og region – at sikre medarbejderen nok til at løse både de nuværende arbejdsopgaver og de kommende. Social- og sundhedsudvalget drøfter også emnet. Der arbejdes på, at alle ledere i Sundhed og Ældre, uanset hvilke faggrupper man er leder for, rykker sammen og bærer med i udfordringerne på tværs af fagligheder. Vi ser på opgavetyper og på, hvor vi stadig kan rekruttere uddannet arbejdskraft, og dermed hvordan vi evt. kan fordele arbejdsopgaverne på nye måder, så vi kan få enderne til at nå sammen i vagtplanerne.
Der er stort fokus på, hvordan Sundhed og Ældre er en attraktiv arbejdsplads – hvordan elever får godt uddannelsesforløb – hvordan nye medarbejdere introduceres – hvordan vi arbejder med kvalitet for borgerne i den indsats, vi leverer.

VI-kultur

Sundhed og Ældre stræber efter ”Kvalitet, udvikling og helhed sammen med borgeren”. Det skal kunne mærkes både indadtil i Sundhed og Ældre – og udadtil i forhold til borgere og samarbejdspartnere. Vi vil tænke og handle tværgående, så borgeren oplever en samlet indsats ud fra tænkningen ”én borger – én plan”, hvor borgerens perspektiv skal være i fokus hos både myndighed og drift.

Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse

Samarbejdsaftalen beskriver rammen for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis, hvor den fælles ambition er at sikre, at borgerne oplever gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb. Aftalen tager udgangspunkt i en værdibaseret tilgang. En værdibaseret tilgang forudsætter ledelsesfokus på det enkelte hospital og i den enkelte kommune.
Seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om den gode indlæggelse og udskrivelse udgør omdrejningspunktet i samarbejdsaftalen.
• Inddragelse af borgeren og de pårørende
• Et fælles ansvar at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren
• Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen
• Videndeling og realistiske oplysninger
• Relations-dannelse, gensidig tillid og dialog
• Fælles forberedelsestid

Udflytning til Gødstrup

Sundhed og Ældre har en aktiv rolle i ugen op til de to weekender, hvor henholdsvis patienter fra Holstebro Sygehus og Herning Sygehus skal overflyttes til Gødstrup. Både i koordinering og sikre vi har ekstra plads på de midlertidige pladser og ekstra medarbejdere på arbejde for at kunne hjælpe den enkelte i eget hjem.

Nyt social og sundhedsudvalg

Vi har fået et nyt udvalg og en ny formand, som lige nu er på rundtur i Sundhed og Ældre, for at se mange af destinationerne og tale med lokale ledere, om hvad der rører sig på vores område. Det er altid spændende at få vores område præsenteret for et nyt udvalg.

3. Nyt fra Ældrerådet

Jens Henry orienterer og Mads supplerer.
Her kommer jurister og orienterer de 3 ny medlemmer. Repræsentanter til de 4 Seniorråd fordeles i februar.
Der er hårdt brug for ny demensplejeboliger. 18 borgere på venteliste.
Generationernes Hus er væk?? Hvad så?
Yderligere oplysninger findes på Ældrerådets hjemmeside.

4. Nyt fra Seniorrådet

A) Valg blandt de fremmødte

B) Konstituering

C) Fastsættelse af mødedatoer for resten af 2022.

Nyt medlem: Bertha Olsen, Sdr. Felding. Hjertelig velkommen.
Afgået medlem: Lisbeth Hansen.

Vagn Mikkelsen, Henning Poulsen og Klara sidder for 2 år.
Steen Nygaard, Grethe Sprogøe og Bertha Olsen sider for 4 år.

Konstituering:
Formand: genvalg Henning Poulsen.
Næstformand: Grethe Sprogøe.
Sekretær: genvalg Klara Søndergaard.

Møder 9.30. Tirsdage.
17. maj Højbo – ensomhed (Gitte spørges)
30. august Lind
22. november Skarrild – julemøde.

5. Evt. Næste mødested

17. maj Højbo -Arnborg

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet.