Seniorråd Syd

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Seniorråd Syd 2022

Seniorråd Syd - medlemmer
Foto Navn og adresse Email

Formand

Henning S. Poulsen
Snejbjerg 
Mobil: 16304213

Henningspoulsen@mail.dk 

Næstformand

Grethe Sprogøe
Hovedgaden 22, Skarrild
Mobil: 6075 6724

grethesprogoe@gmail.com 

Sekretær

Klara Søndergaard
Arnborg
Mobil: 60732656

Klara.soendergaard@gmail.com 

klara.soendergaard@godmail.dk

Steen Nygaard
Snejbjerg

Mobil:  30208719

Snygaard68@gmail.com 

Vagn Mikkelsen
Lind

Mobil: 23936203

vagnnm@hotmail.com 

Bertha Olsen
Sdr. Felding

Mobil 24240627

p.r.olsen@jubii.dk 

Repr. fra Ældrerådet

Mads Videbæk 

Snejbjerg

Tlf. 23388090

lisbyvidebaek@hotmail.com 

Repr. fra Ældrerådet

Jens Henry Jensen 

Hammerum 
Mobil: 21748551 

Jenshenryjensen215@gmail.com 
 

Repræsentant fra Herning Kommune

Chef for Sygepleje og Hjemmepleje
Gitte Nørgaard
Mobil: 21341699

Gitte.noergaard@herning.dk 

Referat fra 17. maj 2022

Referat

for Seniorråd Syd, Højbo plejecenter, Arnborg 17. maj kl 9.30 2022

Deltagere:

Ældreråd: afbud fra Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Grethe Sprogøe, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen og Bertha Olsen.
Fra Herning Kommune: Alis Lunde leder af forebyggende hjemmebesøgere i HK.
Referent: Klara Søndergaard.

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Ved Henning Poulsen.

2. Orientering fra Herning Kommune

v/ Allis Lunde leder af forebyggende hjemmebesøgere i HK.
Allis Lunde havde en lille pjece med til os Sundhedstilbud. Herning Kommune.
Vi kan også gå på Herning Kommunes hjemmeside og læse om Forebyggende hjemmebesøg.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at snakke om glæder og forandringer i borgerens hverdag, og samtidig sætte fokus på sundhed og trivsel.
Det er borgeren selv, der bestemmer, hvad der skal snakkes om.
- borgerens helbred
- hvordan er hverdagen
- sover du godt om natten
- familie, venner og andet netværk,
- humøret og fremtiden.
Borgere mellem 65 og ? Kan få et sådant tilbud om besøg. Man må også takke nej tak.
Generelt er tilbuddet til borgere, som ikke modtager både personlig og praktisk bistand.

Vi snakkede en del om ensomhed blandt ældre borgere.
Kørselsordningen i Herning Kommune kan sagtens forbedres. De burde følge landsgennemsnittet.
Flexkørsel blev diskuteret.
Årskort fra Borgerservice til pensionister. Årskortet gælder til alle aktivitetscentre.

3. Nyt fra Ældrerådet

Udgår på grund af fravær.

4. Nyt fra Seniorrådet

herunder godkendelse af teksten i det nye pjece samt forslag og godkendelse af fokusområder, som også skal med i pjecen.

- Her gik snakken!
- Det nye pjece udkommer i august 2022.

5. Evt. Herunder fastsættelse af næste mødested

Lind 30-08-22.

Referat 18. januar 2022 - valg

Sted: Engholm Centeret, Sdr. Felding 18. januar 2022.

VALGDAG

Deltagere:

Ældreråd: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Seniorråd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Klara Søndergaard, Vagn Mikkelsen og Grethe Sprogøe.
Fra Herning Kommune: chef for sygeplejen, Gitte Nørgaard.
Referent: Klara Søndergaard.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

Ved Henning Poulsen.

2. Orientering fra Herning Kommune

v/ Gitte Nørgaard, chef for sygepleje, sundhed og ældre.

Anvendelse af Coronapas ved Herning Kommune.

Folketinget har vedtaget lov, der giver virksomheder mulighed for at kræve, at ansatte fremviser coronapas. Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 29. nov. 2021 besluttet, hvordan muligheden for krav om fremvisning af coronapas skal praktiseres i Herning Kommune og på hvilke områder, medarbejdere vil blive bedt om at vise coronapas. Det gælder udvalgte områder inde for Børn og Unge og i Social, Sundhed og Beskæftigelse. Dvs. Sundhed og Ældre er omfattet.Det indføres i løbet af indeværende uge, når det har været drøftet i de lokale MED-udvalg.


Sygepleje og Hjemmepleje er lagt sammen fra september 2021

For at skabe tættere sammenhæng mellem Sygepleje og Hjemmepleje til gavn for både borgere og medarbejdere, valgte Sundhed og Ældre at lægge de to enheder sammen til en. Lederne fra Sygepleje og Hjemmepleje arbejder tæt sammen i områderne også med lederne fra terapeutområdet.

Rekrutteringsudfordringer

Den helt store opgave i Sundhed og Ældre er – som mange andre steder i landet i både kommuner og region – at sikre medarbejderen nok til at løse både de nuværende arbejdsopgaver og de kommende. Social- og sundhedsudvalget drøfter også emnet. Der arbejdes på, at alle ledere i Sundhed og Ældre, uanset hvilke faggrupper man er leder for, rykker sammen og bærer med i udfordringerne på tværs af fagligheder. Vi ser på opgavetyper og på, hvor vi stadig kan rekruttere uddannet arbejdskraft, og dermed hvordan vi evt. kan fordele arbejdsopgaverne på nye måder, så vi kan få enderne til at nå sammen i vagtplanerne.
Der er stort fokus på, hvordan Sundhed og Ældre er en attraktiv arbejdsplads – hvordan elever får godt uddannelsesforløb – hvordan nye medarbejdere introduceres – hvordan vi arbejder med kvalitet for borgerne i den indsats, vi leverer.

VI-kultur

Sundhed og Ældre stræber efter ”Kvalitet, udvikling og helhed sammen med borgeren”. Det skal kunne mærkes både indadtil i Sundhed og Ældre – og udadtil i forhold til borgere og samarbejdspartnere. Vi vil tænke og handle tværgående, så borgeren oplever en samlet indsats ud fra tænkningen ”én borger – én plan”, hvor borgerens perspektiv skal være i fokus hos både myndighed og drift.

Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse

Samarbejdsaftalen beskriver rammen for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis, hvor den fælles ambition er at sikre, at borgerne oplever gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb. Aftalen tager udgangspunkt i en værdibaseret tilgang. En værdibaseret tilgang forudsætter ledelsesfokus på det enkelte hospital og i den enkelte kommune.
Seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om den gode indlæggelse og udskrivelse udgør omdrejningspunktet i samarbejdsaftalen.
• Inddragelse af borgeren og de pårørende
• Et fælles ansvar at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren
• Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen
• Videndeling og realistiske oplysninger
• Relations-dannelse, gensidig tillid og dialog
• Fælles forberedelsestid

Udflytning til Gødstrup

Sundhed og Ældre har en aktiv rolle i ugen op til de to weekender, hvor henholdsvis patienter fra Holstebro Sygehus og Herning Sygehus skal overflyttes til Gødstrup. Både i koordinering og sikre vi har ekstra plads på de midlertidige pladser og ekstra medarbejdere på arbejde for at kunne hjælpe den enkelte i eget hjem.

Nyt social og sundhedsudvalg

Vi har fået et nyt udvalg og en ny formand, som lige nu er på rundtur i Sundhed og Ældre, for at se mange af destinationerne og tale med lokale ledere, om hvad der rører sig på vores område. Det er altid spændende at få vores område præsenteret for et nyt udvalg.

3. Nyt fra Ældrerådet

Jens Henry orienterer og Mads supplerer.
Her kommer jurister og orienterer de 3 ny medlemmer. Repræsentanter til de 4 Seniorråd fordeles i februar.
Der er hårdt brug for ny demensplejeboliger. 18 borgere på venteliste.
Generationernes Hus er væk?? Hvad så?
Yderligere oplysninger findes på Ældrerådets hjemmeside.

4. Nyt fra Seniorrådet

A) Valg blandt de fremmødte

B) Konstituering

C) Fastsættelse af mødedatoer for resten af 2022.

Nyt medlem: Bertha Olsen, Sdr. Felding. Hjertelig velkommen.
Afgået medlem: Lisbeth Hansen.

Vagn Mikkelsen, Henning Poulsen og Klara sidder for 2 år.
Steen Nygaard, Grethe Sprogøe og Bertha Olsen sider for 4 år.

Konstituering:
Formand: genvalg Henning Poulsen.
Næstformand: Grethe Sprogøe.
Sekretær: genvalg Klara Søndergaard.

Møder 9.30. Tirsdage.
17. maj Højbo – ensomhed (Gitte spørges)
30. august Lind
22. november Skarrild – julemøde.

5. Evt. Næste mødested

17. maj Højbo -Arnborg

Referat 30. november 2021

Sted:  Skarrild, Sdr. Ommevej 2a, 30. nov. 2021.

Deltagere:

Ældreråd: Niels Hedegaard og Mads Videbæk.
Seniorråd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Klara Søndergaard, Vagn Mikkelsen og Poul Kæseler.
Fravær/afbud: Jens Henry Jensen og Lisbeth Hansen.
Referent: Klara Søndergaard.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

Ved Henning Poulsen.

1a. Nyt medlem

Vi bød Grethe Sprogøe velkommen i gruppen. Dejligt, at hun vil være med.
Grethe præsenterede sig selv.

2. Nyt fra Ældrerådet

Niels Hedegaard har besluttet at stoppe i Ældrerådet.
Vi takker ham for godt og behageligt samarbejde gennem årene.
Mads og Niels orienterer om valget i Ældrerådet.
Bodil Markmøller fik flest stemmer, efterfulgt af Hanne Østergård. Tillykke.
En stemmeprocent på 34% og nedadgående.
Økonomien på vores område er også nedadgående.
Pladsmanglen på de forskellige plejecentre forsøges afhjulpet.
Vesterled udvider med 16 boliger
Søglimt i Sunds må også udvide, men Rosenlund i Snejbjerg har ikke fået en dato for start på sit byggeri. Der er ventelister på plejecentrene landet over.
Yderligere oplysninger kan findes på Herning Kommunes hjemmeside under Ældrerådets referater.

3. Nyt fra Seniorråd Syd

Ved Henning Poulsen.
Poul Kæseler, Skarrild, har besluttet at stoppe sit arbejde i Seniorrådet. Vi takker Poul for godt samarbejde.
Vi mangler medlemmer i Seniorråd Syd. Hvordan får vi flere med i vores bestyrelse?
Husk at opfordre andre til at stille op, hurtigst muligt, sætte plakater (Kommunens) op i Brugsen o.lign., Bede om 5 minutter til orientering ved banko og andre arrangementer i nærområdet.
Vi må ud i alle vore landsbyer nu.

4. Evt. Herunder fastsættelse af næste møde og sted

18. januar 2022
Dette møde slutter, men vi fortsætter med

JULEFROKOST for Seniorråd Syd.

Referat 30. september 2021

Sted: Rosenlund, den 30. september 21.

Deltagere:

Lars Østergaard, Herning kommune. Leder af træning og aktivitet Syd. Lind.
Deltagere fra Ældrerådet: Niels Hedegaard og Mads Videbæk.
Deltagere fra Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Klara Søndergaard, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler.
Fravær: Jens Henry Jensen og Lisbeth Hansen.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

v. Henning Poulsen

Tak og godkendelse af dagsorden.

2. Orientering fra Herning Kommune

v. Lars Østergaard

Orientering til udvalget om Træning og Aktivitet Syd Aktivitetscentrene
Tilmeldingens dagen gik over alt forventning, medlemstallene tror vi ender på det sammen antal, som sæsonen før Corona.

Det fylder i bevidstheden, om kan risikere at lukke ned igen – men vi gør hvad vi kan for at fastholde gode hygiejne vaner, som vi har fået lært gennem de sidste 2 sæsoner.
Vi oplever stor tilslutning til kreative og sociale hold, brugerne søger meget mere fællesskab, og de arrangementer vi har holdt indtil nu, har været med mange deltagere.
Selve opstarten har været lidt som at starte på nul. Mange af brugerne har skulle oprettes på ny. Information til vejledere og brugere har været meget massivt, da det er ligesom om alt var glemt, hvad der normalt ikke sker fra sæson til sæson.

Stor søgning til vores søndagscafeer – De skal også lige i gang efter en lang pause. I Lind arbejder vi lige i øjeblikket med frivillige bygger bro. Vi samarbejder med Belinda Hornshøj om Relationer mellem generationer, om har det første arrangement søndag den 31/10.
Vi har ikke de store udfordringer med at finde frivillige i cafeen på Rosenlund.
De frivillige har været gode til selv at spørge rundt om nogle vil hjælpe. I Lind er det sværere at lokke frivillige til caféen. Fælles for begge er, at der er godt gang i salget til medlemmerne – og der arbejdes med at lave frokostretter o.lign.

Som noget nyt sorterer vi affald efter de retningslinjer vi har fået. Det er lidt forskelligt i de forskellige centre – det afhænger af aftalen med renovatøren hvordan vi sorterer.

Der kan læses mere om centrenes tilbud på www.aktiv.herning.dk


Daghjemmene
Har været begrænset på grund af coronarestriktioner – vi har arbejdet med ændrede fremmødetider for borgerne for at begrænse antal kontakter. Desuden har det været nødvendigt at reducere antal fremmødte på grund af areal og afstandskrav.
Det er vi ikke længere begrænset af – så vi er vendt tilbage til den kendte hverdag med op til 10 brugere ad gangen
Venteliste til opstart er i bund.


Terapeutområdet
Vi har i 2021 fået udvidet gruppen med en ekstra fysioterapeut, så gruppen er på 7 ergo- og fysioterapeuter.

Det var interessant. Vi fik en god snak og orientering om forholdene.
Borgere fra småbyerne i Herning syd, kan søge medlemskab i nærmeste aktivitetshus.

3. Nyt fra Ældrerådet

v/ Mads Videbæk

Der afholdes valg til Ældrerådet. 13 ud af 14 opstillede skal vælges ind.
Se referat fra Ældrerådet. Vi fik drøftet bl.a. situationen omkring Rehabiliseringscenteret, Vesterled og Rosenlund mht. udvidelse. Man er ganske enige om, at der bliver flere og flere ældre og børn, men problemløsningen for de ældre er meget vanskeligt. Beslutningen ligeledes! Herning kommune kan jo kun bruge pengene èn gang.
Der har været afholdt Fællesmøde 20. september og Workshop 17. august. Se referatet fra Ældrerådet.

4. Nyt fra Seniorrådet.

Hvordan kommer vi i gang med arbejdet igen?

Snakken gik. Der kom mange gode forslag frem, vi var enige om, at der er nok at arbejde med. Det er også det værd. Men vi mangler medlemmer i vores bestyrelse, ikke alle småbyer er repræsenteret. Det er en skam.

5. Næste møde

30. november 21 i Skarrild 9.30.
Det er et kort møde efterfulgt af Julefrokost, den traditionstro julefrokost i Skarrild.

Referent: Klara

Referat fra 18. november 2020

Deltagere:

Jacob Skovbakke centerleder på Toftebo, Hammerum.
Jens Henry Jensen, Sten Nygaard og Niels Hedegaard.
Henning Poulsen, Vagn Mikkelsen og Klara Søndergaard.
Afbud fra: Poul Kæseler, Lisbeth Hansen og Mads Videbæk.

Mødet blev afholdt på Skarrild Kulturcenter.

Referat

1. Velkomst og godkendelse af referat

Godkendt referat fra sidste møde.
Punkt 2 og 3 i programmet byttes om af praktiske hensyn.

2. Nyt fra Ældrerådet

Valgproceduren til Ældrerådet er ikke fastlagt endnu.
Der er delte meninger. Disse meninger blev grundigt diskuteret igen engang.
(fremmødevalg, valgprocenten, Ældrerådets økonomi osv.)

3. Orientering fra Jacob Skovbakke

Centerleder på Toftebo, Hammerum.

Ældreplejens udfordringer

 • flere og flere plejekrævende ældre 70 -80% demente
 • komplekse enkeltsager/psykiatri osv.
 • små ungdomsårgange - Problemer med rekruttering
 • dårlig omdømme/ lavstatus fag

Sådan samarbejder familier/ pårørende og Toftebo Plejecenter med hinanden

 • Familie er altid velkommen uanset tidspunkt.
  Medindflydelse og dialog er naturlig. Får en forklaring og vejledning ved forandringer.
 • Indflytning
  Samtale med pårørende og konkrete aftaler angående hverdagen aftale. Det er rigtig godt, hvis der laves en livshistorie med fortælling og billeder, så plejepersonalet har et pejlemærke at samtale/arbejde ud fra.
 • Familieaftener - forår og efterår
  Her kan familien komme med ideer, som ønskes taget op, få nyt netværk og samtale med andre pårørende osv.
 • Aktiviteter. Familien kan deltage sammen med beboeren.

Pårørendestrategi - Toftebo Plejecenter

Denne strategi skal ses i sammenhæng med Herning kommunes Værdighedspolitik og Demensstrategi.
Toftebo Plejecenter ønsker at støtte de pårørende, som betragtes som en kæmpe ressource for de ældre beboere.

Fire målsætninger, der "støtter borgerne i at være mest muligt herre i eget liv":

 • Styrkelse af relationen
  "Vi ser pårørende som centrale for borgerens værdighed, trivsel og livssituation". De pårørende få mulighed for at deltage, blive inddraget i hverdagen og få fælles oplevelser.
 • Omsorg for pårørende
  "Vi støtter pårørende i at deltage i aktiviteter og netværk, der bidrager til egen trivsel og viden.". Tilbyder aflastning og besøgsven. Tilskynder pårørende at beholde egne interesser og aktiviteter.
 • Inddragelse af viden og erfaringer
  "Vi drager nytte af pårørendes viden, erfaringer og ressourcer.". Efterspørger pårørendes observationer, erfaringer og viden angående den nærtstående med fokus på vaner, rutiner, værdier, interesser, netværk og livshistorie. Det kan give en god indsats til borgerens velbefindende.
 • Netværk
  "Vi tilbyder pårørende og deres nærtstående individuel vejledning og støtte". Yde forståelse og støtte til pårørende, der bl.a. kan være præget af usikkerhed, utryghed, samvittighedsnag, skyldfølelse, adskillelse mm. Yde anerkendelse af pårørende, så de oplever sig set, hørt og forstået.

Det var store udfordringer, men Jacob Skovbakke havde også øje for de positive indslag: præst på visit, skoleklasser på besøg, familie-aftener med fælles spisning, tema-aftener med opfølgning, livshistorien inddraget til fælles glæde, godt mod og forståelse for hinanden, stemninger smitter!

4. Nyt fra Seniorrådet, Julefrokost, møder i 2021

Tiden blev så fremskreden for os, at vi udsatte møder næste år til
"næste møde" den 8. dec. kl. 9.30 = Julefrokost!
Sdr. Ommevej 2a, Klubhuset (sidste vej på højre hånd når du kører ud af Skarrild).
Tilmelding til Poul Kæseler, mail: pdkaeseler@mail.dk, mobil 20320868

Referent: Klara

Referat 20. januar 2020

Deltagere

Gitte Henriksen, Marte Meo supervisor ved Demensteamet Herning kommune.
Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Lisbeth Hansen, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler og Klara Søndergaard.
Afbud fra Steen Nygaard og Niels Hedegaard.

Mødet blev holdt på Fuglsang sø centeret i Herning.

Referat

1. Velkomst og godkendelse af referat

Godkendt. Godt Nytår.

2. Orientering om Marte Meo Metoden v/ Gitte Henriksen

Her følger et kort resumé af en rigtig interessant orientering om Marte Meo:

Marte Meo betyder "ved egen kraft" og er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er kendt i Danmark siden 1994 og den anvendes i familier, i dagplejen, daginstitutioner, døgninstitutioner, specialinstitutioner, inden for psykiatrien, plejehjem og skoler og er også brugbar til plejepersonale, par terapi, ja i alle situationer hvor mennesker indgår i et samspil med hinanden.

Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i hvad man gør godt - der er fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/ rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne. Via udvalgte videoklip får man konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.

Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdags situationer gør det muligt at få øje på den ældres ressourcer og herfra arbejde mod hensigtsmæssig udvikling og samspil.

Metoden er et redskab til at få øje på:
- Hvad den ældre allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til.
- Hvad den voksne/hjælperen allerede gør, som er udviklingsstøttende for den ældre.
- Hvad den voksne/hjælperen har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe den ældre videre i sin udvikling.

Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvværd - herunder selvfølelse og selvtillid - sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.

Og så skal vi huske STEMNINGER SMITTER MERE END FORKØLELSE!


3. Nyt fra Ældrerådet

v/ Jens Henry og Mads.

Der er lavet en balanceplan inden for sygeplejen. Sygeplejens økonomi er ude af balance, hvilket er en stor udfordring. Der afventes at komme en ny sundhedsreform, idet der efterhånden er flyttet al for mange opgaver fra sygehusene og ud i det kommunale pleje.
Kommunen har et par akutte, små klinikker, der kan hjælpe de ældre lidt. Det har vist sig, at behovet er noget større. Vi ønsker flere klinikker.

Bredgade vest er i gang med en renovering, som forventes færdiggjort til 1. okt. 2020.

Temadag i Tinghallen i Viborg 3. marts kl. 9.00 -15.30 Tilmelding.

Beskæftigelsesudvalget har fået penge.

I forbindelse med indlæggelse på sygehuset får patienten udleveret en pjece: Kom godt hjem.
Møde i Aulum 6. februar.

4. Nyt fra Seniorrådet

Der har været afholdt informations- og valgmøde rundt i kommunen. Resultat. Ingen tilgang.
Konstituering i vores bestyrelse: genvalg.

23. marts fællesmøde for alle seniorråd.

Henning Poulsen indhenter tilbud fra Det danske Madhus til næste møde.

5. Næste møde

Næste møde 27. maj kl. 9.00 Skarrild Kulturhus.

Referent: Klara

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet.