Seniorråd Nord

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Seniorråd NORD

Medlemmerne er valgt lokalt. 

marts 2022

Seniorråd Nord
Foto

Kontaktoplysninger

Mail

Formand
Magda Bøgedal

Rørsangervej 8A, Timring,
7480 Vildbjerg
Tlf.: 21226750

magdaboegedal@gmail.com 

Næstformand og sekretær
Bent Nørgaard

Nyskovvej 30, Ilskov,
7451 Sunds
Tlf: 30279811

bentno@live.dk 

Jytte Birkkjær Jensen

Mejsevej 5,
7480 Vildbjerg
Tlf: 22638834

cirkemille@mail.dk 

John Kristensen

Skovvænget 5,
7480 Vildbjerg
Tlf.: 30231819

karenjohn@live.dk 

Kirsten Hartmann Rømer

Ågårdsvej 129
7480 Vildbjerg
Tlf.: 25212075

kirsten-h-romer@hotmail.com

Holger Skovbjerg

Søparken 16
7451 Sunds
Tlf.: 20863069

holger.skovbjerg@gmail.com 

Lis Mølbæk

Østergårds Alle 7 1.1,
7490 Aulum
Tlf.: 97476620

lis.moelbaek@gmail.com

Margit Ørndrup


Sunds Hovedgade 7,
7451 Sunds
Tlf: 61653888

margitorndrup@gmail.com 

Anne Dissing

Trehøjevej 71, 
7480 Vildbjerg
Tlf. 23 44 58 56

annedissing@mail.dk 

Repr. fra Ældreråd

Svend Erik Jensen
Gormsvej 23 st.
7400 Herning
Tlf. 30295782

svenderik482@gmail.com 

Repr. fra Ældreråd

Jens Henry Jensen

Hammerum

Tlf. 21 74 85 51

jenshenryjensen215@gmail.com 
 

Chef Elin Mogensen,
Bethaniagade 3,
7400 Herning

Tlf: 29403347

 elin.mogensen@herning.dk 

 

Referat fra møde den 19. januar 2024

Mødet blev holdt på Ågården i Vildbjerg,

Fremmødte: Magda, Jytte, John, Anne, Svend Erik, Margit og Henry.

Afbud fra: Holger, Kirsten og Lis.

Fra Herning Kommune: Birgitte Nystrup Andersen

 

DAGSORDEN:

Tilføjelse til dagsorden:

Ingen Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

NYT FRA:

1: Formanden. Der var ikke rigtig noget nyt.

2: Herning Kommune: Se medsendte.

3: Ældrerådet: Der er forslag fremme om, at personale på plejehjemmene skal værre med til at bestemme om den daglige pleje.

Ældrerådet har været inde på Herning Bibliotek for at fortælle om Ældrerådets arbejde, der mange gange bliver forvekslet med Ældresagen.

Nogle gange skal der findes bedre måder at behandle tingene på. Nogle gange kan der spares på ting som alligevel ikke hjælper.

Der er forslag om, at der skal laves plejehjemsbestyrelser eller -råd. Spørgsmålet om ansvaret skal placeres.

DIGI punkt: Hjælp til den digitale hverdag, hvor man blandt andet kan få hjælp til sin telefon. Læs mere på Herningbib.dk/digipunkt

Næste møde holdes den 24. maj 2024 på Hjælpemiddelcentralen (Gitte Nørgaard)

Ref.: Bent

 

Chef for Visitationsenheden i Sundhed og Ældre informerede om følgende på Seniorrådsmøde Nord den 19. januar 2024

Fokus i Sundhed og Ældre

I Sundhed og Ældre arbejdes med at sikre, at der også fremadrettet kan rekrutteres medarbejdere, så der kan leveres velfærdsydelser med faglighed og kvalitet. Dette er samlet under overskriften "Robust og hæredygtig organisation", hvor der bliver arbejdet med fire områder:

 • VI-kultur, hvor vi sikre bedre sammenhæng i samarbejdet og samspillet mellem de forskellige faggrupper, som er omkring borgerne.
 • Velfærdsteknologi og Her arbejdes med, hvordan vi kan blive bedre til at anvende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger i det daglige arbejde hos borgerne. Derudover er der sat fokus på anvendelsen af digitale løsninger i fremtiden.
 • Her arbejdes med, hvordan får vi inddraget flere frivillige og civilsamfundet i arbejdet på ældreområdet. Det handler ikke om, at frivillige skal påtage sig plejeopgaver.
 • Proaktiv Hvordan sikre vi, at vi har de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at løse de fremtidige udfordringer på ældreområdet.

Den nye ældrelov

I Sundhed og Ældre venter vi spændt på udspillet til den nye ældrelov, som vi forventer bliver lanceret i februar 2024. Med de udmeldinger, som vi allerede har hørt, så giver den nye lov os en tro på, at vi i Herning kommune allerede arbejder på mange af de elementer, som bliver afsættet og grundfundamentet i den nye ældrelov.

Ældreboliger

Sundhed og Ældre har pt. mange ledige ældreboliger. Boligerne er fordelt i hele Herning Kommune. Det er besluttet at leje boliger ud på dispensation, der hvor de har stået tomme i længere tid. Normalt skal man visiteres til disse boliger, men borgere, som ikke i målgruppen og ønsker sådan en bolig kan kontakte visitationsvagten i Visitationsenheden på telefonnummer 96 28 44 60 og høre om, hvilke muligheder der er.

Oversigt over fritvalgsleverandører på hjemmehjælpsområdet i Herning Kommune                    

Personlig pleje

Den kommunale hjemmepleje

Tlf. 96 28 45 30

Kær DK, Herning

(tidligere Privat Pleje og Omsorg)

Tlf.: 27 75 79 61

Fælles Pleje og Omsorg

Tlf. 93 59 49 45

Hedens Hjemmepleje (leverer fra den 1.11.23) Tlf. 72 40 74 00

Praktisk hjælp - i tidsrummet kl. 07:00-17:00 på hverdage

Den kommunale hjemmepleje

Tlf. 96 28 45 30

ABJ-Rengøring

Tlf. 97 14 26 64

Akurat

Tlf. 96 41 11 11

Bells Rengøring

Tlf. 22 47 95 44

r DK, Herning

(tidligere Privat Pleje og Omsorg)

Tlf.: 27 75 79 61

lles Pleje og Omsorg

Tlf. 93 59 49 45

Hedens Hjemmepleje (leverer fra den 1.11.23) Tlf. 72 40 74 00

Levering af madservice

Den kommunale madleverandør Dit Lokale Køkken

Tlf. 96 28 59 50 (Køkken)

Tlf. 96 28 44 34 eller 96 28 44 75 (Administration)

Det Danske Madhus

Tlf. 70 70 26 46

TKC-Mad

Tlf. 97 54 10 26

Udbringning af dagligvarer

I Herning Kommune kan du frit vælge din leverandør af dagligvarer. Ordningen håndteres via fritvalgsbeviser. Fritvalgsbeviset modtager du sammen med bevillingen.

Den dagligvarebutik/leverandør, du vælger, skal opfylde Herning Kommunes kvalitetskrav og være villig til at levere til fritvalgsbevisets pålydende værdi (p.t. kr. 156,25 inkl. moms pr. udbringning).

Herning Kommunes kvalitetskrav vil blive sendt til en evt. ny dagligvarebutik.

Fritvalgsbeviset skal udfyldes af dig og den valgte dagligvarebutik og returneres derefter til Visitationsenheden jf. vejledningen på bagsiden af fritvalgsbeviset.

Følgende dagligvarebutikker opfylder allerede kriterierne: •

Dagli'Brugsen, Arnborg, tlf. 97 14 90 22

(leverer i Herning by, nærliggende omegnsbyer og mod syd)

SuperSpar, Ørnhøj, tlf. 97 38 60 08

(leverer i Herning by, nærliggende omegnsbyger og mod nord)

Min Købmand, Skarrild, tlf. 97 19 60 05

(leverer i Herning by, nærliggende omegnsbyer og mod syd)

Min Købmand, Kølkær, tlf. 72 14 85 79

(leverer syd for Herning by)

Spar, Haderup, tlf. 97 45 20 19

(leverer i området omkring Haderup, Feldborg og Simmelkær)

Referat fra møde den 17. november 2023

Mødet holdt i Aulum.

Tilføjelse til Dagsorden: Ingen

Godkendelse af Dagsorden: Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

Formanden:
Der er flere Søndagscafeer, der kører videre efter de har mistet tilskuddet fra Herning kommune.
Aktivitetscentrene får ikke tilskud fra Herning Kommune til driften, så de drives udelukkende af kontingent og
arrangementer som de selv laver.

Herning kommune:
Robust og bæredygtig organisation.
Data fra udvalg under Regeringen og fra Kommunernes Landsforening viser, at vi ser ind i en fremtid med flere, der får brug for ydelser på velfærdsområdet – men færre medarbejdere til at løse opgaven. I Herning Kommune ser vi ind i en forventning om samlet set at mangle 600 medarbejdere i Sundhed og Ældre i 2030.

På den baggrund arbejder chefgruppen med indsatser for at skabe en robust og bæredygtig organisation, der kan imødegå udfordringerne – dvs. vi skal udfordre vante tilgange og ændre måden vi løser opgaverne på. Vi skal skabe sammenhæng og fælles retning – vi skal være pro-aktive og fagligt dygtige – vi skal anvende velfærdsteknologi og digitalisere, hvor det er muligt – og vi skal involvere civilsamfundet i udvikling og levering af den fælles velfærd.

Hjælpemiddelområdet.
”Kvik-service”. Borgere, der ringer til Hjælpemiddelenheden i telefonslusen på hverdage kl. 8 – 11, kan derfra – inden for bestemte kategorier af hjælpemiddelansøgninger - henvises videre til hurtig sagsbehandling ved fremmøde i ”Kvik-service” på Hjælpemiddeldepotet, Dueoddevej 4.

”Kvik-service” bemandes af sagsbehandlende ergoterapeuter. Sagsbehandlingen her betyder ikke, at borgere på forhånd er bevilget hjælpemidlet, men at sagen bliver vurderet, og ved bevilling kan hjælpemidlet tages med derfra. Åbningstiden er tirsdag kl. 11.30-13.30 og torsdag kl. 08.30-11.00. Det vil typisk dreje sig om hjælpemidler i kategorien rollator, gangstativ, toiletforhøjer, transportkørestol.

Genoptræning.
Genoptræningsenheden oplever, i de GOP-planer vi får fra hospitalet, et øget fokus på at træne for at undgå operation. Genoptræningsenheden har fortsat base på fem forskellige matrikler i kommunen. Det udfordrer især borgere, som har brug for træning i den medicinsk-neurologiske gruppe og børneområdet, at deres træning foregår i Aulum. Træningslokalerne i Aulum er fine, men afdelingen får mange henvendelser fra borgere, som oplever det problematisk selv at sørge for transport. 

Der er fortsat stor søgning på tilbud til borgere med kronisk sygdom. Der er bl.a. hold for borgere med KOL, diabetes og kræft. Der er fx meget stor efterspørgsel på diabeteskurser, som foregår over 7 gange, og hvor en diabetessygeplejerske fra Regionen bidrager med undervisning. 

Vi lægger vægt på, hvor det er muligt at opfordre borgere til at træne – og støtte borgerne i at knytte an i lokale træningssammenhænge for at blive selvhjulpne og få hjælp til at fastholde funktionsevne.

Træning og Aktivitet.
På aktivitetsområdet kan nævnes, at bygningen 7’eren i Haderup er sat til salg – og der er startet nye aktiviteter op i Hallen under navnet ”Aktivitetshuset Bøgely”. Seniorråd Nord har besøgt stedet på et tidligere møde. Der lægges kræfter i at etablere sig, skabe nye aktiviteter og nå ud til en større målgruppe af Haderup-borgere. Én af strategierne vil være at arrangere workshops med mulighed for at afprøve aktiviteter, tilbyde nye frivillige at deltage i kurser, der kan gøre dem ”flyveklar” til at starte nye aktivitetstilbud osv.

Ældrerådet:
Der arbejdes videre med Flextrafik,der er for få knudepunkter.
Ældrerådet arbejder på at gøre sig mere synlig.
Servicecentre på plejehjem kan gøres bedre, Ældrerådet vil gerne med ind over ved planlægning af flere plejehjem.
Nye datoer Kommer lidt senere, da vi mangler ok fra et sted.
19. januar 2024 er på plads på Ågården i Vildbjerg.

Referat fra møde den 19. maj 2023

Fremmødte: Svend Erik, Margit, John, Magda og Bent.

Afbud fra Gitte Nørgaard. 

Nyt fra formanden
Der blev omdelt brochurer om buskort til pensionister for 385 kr. om året. Kan bruges til Midttrafik i hele Herning Kommune.

Angående flextrafik kommer der noget senere.

Næste møde med Ældrerådet er den 4. september.

 

Fra Herning Kommune - Gitte Nørgaard

Sygeplejeklinik nr. 10 - I juni åbner en ny sygeplejeklinik på Vesterled Plejecenter i område Vest. Det er for at løse sygeplejeopgaverne mest muligt effektivt. Der er generelt stor tilfredshed fra borgerne med at modtage deres sygepleje i klinik, når de har mulighed for det. Vi har et mål om, at 50% af borgerne skal modtage deres sygepleje i klinik inden udgangen af dette år.

Dosispakket medicin - Når borgerne er stabile i deres sygdomsforløb og der ikke er rettelser i deres medicin, er det muligt at få doseret det på apoteket af en maskine. Det er mere sikkert end når mennesker udfører det.

Det er også for at skabe tid til andre nødvendige sygeplejeopgaver fremfor at sygeplejerskerne bruger meget tid på at dosere medicin. Vi har gennem flere år lavet en øget indsats, så flere end 800 borgere i Herning Kommune får doseret sin medicin på apoteket.

Den kommunale sygeplejerske er stadig tæt på borgerne, når der er behov for det. 

Opstartssamtaler i Hjemmeplejen - Når en borger bliver visiteret til personlig pleje i hjemmeplejen, gennemfører en social- og sundhedsassistent en opstartssamtale for at forventningsafstemme med borger og pårørende. På den måde har vi mulighed for en positiv opstart, hvor vi kan fortælle, hvad det vil sige at modtage hjemmehjælp og borger kan fortælle, hvilke ønsker og behov de har.

Der er stor tilfredshed både hos borgere og medarbejdere. Vi oplever, at vi har reduceret antallet af dårlige borgeroplevelser. Vi vurderer, det er en indsats, som lønner sig på den lange bane.

Balanceplan med reduktioner i Hjemmeplejen - De 3 tiltage som giver ændringer for borgerne, som modtager hjemmehjælp er ved at blive gennemført.

 • Nedlæggelse af klippekort
 • Rengøring hver 2. eller hver 4. uge
 • Revurdering af plejepakker

Det forløbet planmæssigt og vi har som altid et tæt og godt samarbejde mellem visitationen og drifts-afdelingerne.

 

Fra Ældrerådet

Det blev pålagt Svend Erik at melde tilbage til Ældrerådet, at vi ikke er tilfredse med den måde som os ældre, der har brug for hjælp bliver behandlet på.

 

Referent: Bent.

 

Husk at melde afbud af hensyn til bestilling og betaling for kaffe og brød.

 

Referat fra møde den 22. november 2022

Deltagere:

Ældreråd: Jens Henry Jensen, Mads Videbæk.

Seniorråd Syd: Henning S. Poulsen, Klara Søndergaard, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen, Grethe Sprogøe, Bertha Olsen.

Afbud fra Steen Mortensen.

Dagsorden:

Velkomst

Velkomst og godkendelse af dagsorden ved Henning Poulsen.

 

Nyt fra Ældreråd og Seniorråd Syd , hvis der lige er sager vi skal orienteres om.

Alle skal spare. Herning Kommune holder møde om denne sag 24. november. Der vil også blive foretaget alvorlige besparelser for os ældre borgere.

Ældrerådet får besked om deres videre arbejde og besparelser efter dette møde.

Jens Henry påpeger, at der mangler arbejdskraft på hele plejeområdet. Der må nødvendigvis ansættes ”andre” her som hjælp.

Ældrerådet har prøvespist mad fra blandt andet TKC. Det er svært at glæde alle ældre med god mad.

Ved næste fællesmøde, 20. marts 2023  kl. 8.30 i Rådhusets kantine vil Joan Hansen give os status for Social- og Sundhedsudvalgets arbejde.

John Thomsen, der er udvalgsformand for MIN – miljø, infrastruktur og natur vil orientere om flextrafik. Buskort for pensionister kan købes nu – hele kommunen - for 365 kr. Ring til Midttrafik eller bestil på nettet.

Seniorråd Syd betaler selv for en dejlig julefrokost efter dette møde.

Vi arbejder godt sammen.

 

Fastsættelse af mødedatoer for 2023.

31. januar, 16. maj, 29. august og 28. november.

 

Næste mødested:

Snejbjerg, Rosenlund.

 

Referent: Klara Søndergaard

Glædelig jul!

Referat fra møde 12. august 2022

Møde

Deltager: Magda, John, Margit, Holger, Ann, Jytte, Kirsten, Bent
Fra Herning Kommune. Gitte Nørgaard

På Lind Aktivitetscenter.

Referat

Tilføjelse til Dagsorden.

Ingen

Godkendelse af Dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

Nyt Fra

1. Formanden

Velkommen til et nyt medlem Anne Dissing

Gennem gang af vores nye brochure, der var nogle rettelse som Magda sørger for der bliver rettet.

2. Herning Kommune ved Gitte Nørgaard

Sygepleje og Hjemmepleje

Sommeren er gået rigtigt godt. Der har været travlt, men vi har kunnet levere den pleje og omsorg, der var behov for. Et enkelt distrikt i hjemmeplejen har været presset af covid, men så har de fået hjælp fra sygepleje og andre hjemmehjælpsdistrikter.
Rehabiliteringscenteret har haft ledige pladser, så det var muligt at få akutte dårlige borgere ind i løbet af sommerferien. Dette er i samarbejde med Visitationen og det har fungeret rigtigt godt.

Forbedringsprojekt mellem Gødstrup og kommunale sygeplejersker

I august opstarter vi et forbedringsprojekt med fokus på udskrivelse af borgere, som har været indlagt med KOL (kronisk lungelidelse). Formålet er at give borgerne den bedste behandling og overgang til hjemmet. Der deltager både kommunale sygeplejersker og en akut sygeplejerske som har dette som deres speciale. Dette tiltag vil komme til at give en bedre samlet indsat til gavn for både borgere og medarbejdere

Ny sygeplejeklinik i Sunds

Vi ser frem til at kunne tilbyde borgere i Sunds sygepleje i klinik. Vi kan levere mest muligt sygepleje, når de borgere, som kan transportere sig eller blive kørt af pårørende kommer i klinik. Så yder vi sygepleje i borgernes hjem, hvor det er nødvendigt.

Toptunet indsats for elever i Hjemmepleje

Vi har for tid siden gået i gang med at implementere en øget indsats for vores social og sundhedsassistent elever og hjælper elever, når de er ansat hos os i deres uddannelse som både kan foregå i hjemmeplejen, på plejecentre og Rehabiliteringscenteret.
Målet er at give vores elever den bedste uddannelse og derved få rigtig dygtige medarbejdere, som vi kan ansætte efter endt uddannelse.

Øget terapeutindsats omkring borgere i eget hjem

Når visitationen kontaktes af borgere, der efterspørger plejehjælp, skal visitator ifølge loven først vurdere, om borgeren vil kunne trænes op til igen at klare opgaven selv. Træning varetaget af ergo- eller fysioterapeuter, har god effekt i forhold til at støtte borgere i at blive selvhjulpne. Der ændres til, at den rehabiliterende træning for at blive selvhjulpen fremover altid varetages af terapeuter (hvor det tidligere også kunne være plejepersonale). Der vil fortsat være tæt samarbejde mellem terapeut og hjemmepleje, så tilgangen og forventningerne til borgeren er afstemt, der hvor begge parter kommer i hjemmet.
Terapeuter kobles tættere sammen med hjemmeplejens personale fx når borgere udskrives fra sygehuset eller fra rehabiliteringsophold. Erfaringerne fra plejecentre har vist, at plejepersonalet oplever, at en tæt kobling til og sparring med ergo- og fysioterapeuter giver en bedre indsats omkring borgerne. Vi oplever, at plejepersonalets kompetencer i forhold til at udnytte borgernes ressourcer, at bruge hjælpemidler bedre og samtidig passe på sit eget arbejdsmiljø bliver bedre.

Akut Team

Vi har både somatiske akut sygeplejersker og psykiatriske akut sygeplejersker i Herning Kommune til gavn for borgerne og medarbejderne. Det reducerer antallet af unødvendige indlæggelser og medvirker til gode overgange ved udskrivelser fra hospitalet til enten eget hjem eller en midlertidig plads.

3. Ældrerådet

Ingen ting da begge havde valgt at sende afbud.
Hvilket er meget beklagelig, da det er derfra vi skal have information.

4. Rådsmedlemmer

Ingen havde noget.

Næste Møde

På Sunds Aktiv Center 18 November 2022

Referent Bent

Referat fra møde i seniorrådet 20. maj 2022

Referat

Sted: Rosenlundcentret

1. Godkendelse

Dagsorden til mødet: Godkendt
Referat fra sidste møde: Godkendt

2. Deltagere til mødet

Fremmødt: Magda, Jytte, John, Kirsten, Hans Ejner, Svend og Bent. Gitte Rasmussen fra Herning Kommune

3. Nyt fra formanden

Magda bød velkommen og takkede for at vi kunne besøge Rosenlundcentret.
Seniorrådene Nord, Syd, Øst og Vest er ved at arbejde på en nye pjece, om hvad et seniorråd er. Den bliver klar senere på året (til frivilligfesten i september).

4. Nyt fra kommunen

Ny plejeboligplan på vej som giver et bud på, hvor mange plejeboliger, der er behov for inden for de næste 10 år. Skrivelsen er til høring i udvalgene og bliver endeligt godkendt af Byrådet til august.
Lige nu pågår der en udvidelse af Vesterled med 16 boliger samt Kildehøj med 12 boliger. Vi mangler skærmede pladser til beboere med en demenssygdom.

Rekruttering og fastholdelse er stadig en udfordring på plejecentrene og i hjemmeplejen, da vi er i skarp konkurrence med andre brancher om de små årgange. Et af tiltagene på plejecentrene, er at sætte medarbejderne op i tid efter eget ønske og formået er: At medarbejderne får mere tid til de enkelte opgaver hos beboerne samt til dokumentation, sidemandsoplæring, kompetenceudvikling og sparring.
Vi håber på, at det blandt andet kan bidrage til et godt arbejdsmiljø og dermed fastholdelse af allerede ansatte medarbejdere. Projektet kaldes ”Modelplejecentre” og pågår på afdelinger ved 4 plejecentre. Det har ikke været muligt at prøve det af flere steder, da medarbejderne ikke vil op i tid.
Et andet tiltag er at arbejde med ”fødekæden” og gøre de unge mellem 14 og 17 interesseret i at arbejde på et plejehjem eller i hjemmeplejen ved at tilbyde dem fritidsjob nogle timer i ugen på et plejecenter. De skal ikke lave plejeopgaver men andre spændende opgaver som spil, sang, oplæsning samt gåture mm. Vi har lige nu 25 unge mennesker ansat på denne måde og det er en kæmpe succes.

Bruger-pårørende-råd kontra familieaftner. På flere plejecentre tilbyder vi familieaftner to gange om året. Her kan familierne i hyggeligt selskab med hinanden og beboerne få en orientering om årets gang samt nye og gamle tiltag på stedet. Der er ligeledes rig mulighed for dialog med hinanden samt med ledelsen og medarbejderne.
Bruger-pårørende-rådene bliver for snævre, da der ofte ikke er beboere, der pga egen sygdom ikke kan deltage. Rådet når ikke bredt ud på plejecentret, som vi oplever familieaftnerne, gør det.

5. Ældrerådet

Rådet skal have møde med Social- og Sundhedsudvalget. Der er en del nye folk i udvalget.
Emnerne bliver blandt andet drøftelse af plejehjems udviklingen i kommunen, da der skal laves en ny plejeboligplan.
Det skal også diskuteres, hvordan flere folk benytte aktivitetscentrene/husene.
Det har været fremme om, hvorfor underviserne skal betale kontingent for at få lov til at undervise.
Der er også møde med Flextrafik, hvad det koster fremover. Kvalitetsstandard er politisk bestemt.

6. Rådsmedlemmerne

Alle synes det har været et godt møde, hvor de var blevet godt underrettet.

7. Rosenlund

Rundvisning på Rosenlundcentret i Snejbjerg. Der er 25 beboere og 5 aflastningspladser.
Stedet mangler plads – enten ved at få lov til at bygge til eller bygge nyt.

Referent
Bent

Referat fra møde 25. marts 2022

Sted: Aktivitetscenter i Vildbjerg

Deltagere: Magda, Jytte, John, Kirsten, Lis, Bent, Margit, Hans-Ejner, Svend-Erik og Elin Mogensen, Herning Kommune

Magda bød velkommen og fortalte at Jørn Katkær er udtrådt af rådet, da han er flyttet fra området.

Dagsorden

Tilføjelse til Dagsorden: ingen

Godkendelse af Dagsorden: Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

1. Nyt fra formanden

Der har været møde med Ældrerådet. Referatet er desværre ikke kommet endnu, så det punkt tager vi på næste møde. Det er blevet vedtaget, at der er valg til seniorrådet om 2 år, så der fremover ikke skal være valg både til Ældrerådet og Seniorrådet samme år. Vi skal prøve at finde nogle nye til seniorrådet.

Vi skal have lavet et nyt hæfte om Seniorråd Nord.

2. Nyt fra kommunen

v/ Dorte Møller

Daghjemmet i Vildbjerg ligger for sig selv på aktivitetscentret. Borgerne skal visiteres til at komme der. Det kan være fordi man har svært ved at huske eller andet. 
Mange er der hele dagen, så ved middagstid er der mulighed for en hvil. Nogle er der om formiddagen og andre om eftermiddagen. Dagen starter altid med en kop kaffe, sådan lige for at prøve om hvordan stemningen er i dag.

Der er plads til 10 personer ad gangen. Der er 7 daghjem i Herning Kommune.

Om tirsdagen er der Tirsdagscafé i Aktivitetscentret. Der plejer at komme mange.

v/ Elin Mogensen

Sunds Aktiv Center
Der har været ”rejsegilde” i forbindelse med udvidelse af Sunds Aktiv Center, den 15. marts. Ombygningen forventes at vare frem til efteråret. Daghjemmet fra Sunds er i byggeperioden genhuset på Kastaniegården i Aulum i ledige lejligheder tæt på hinanden.

Rekruttering og fastholdelse
”Godt på vej til SOSU” er et introduktionsforløb for flersprogede, hvor deltagerne får mulighed for at dygtiggøre sig i forhold til sprog, fagsprog, introduktion til faget teoretisk og praktisk. Sundhed og Ældre har ansat 31 ufaglærte, som indgår i forløbet med undervisning på SOSU-skolen og praktikforløb.
Sundhed og Ældre planlægger at igangsætte ”supplerende danskundervisning” for udlændinge og andre, der med fordel kan styrke dansksproglighed mundtlig og skriftlig.

Øget terapeutindsats omkring borgere i eget hjem
Spor 1: Terapeuter kobles tættere sammen med hjemmeplejens personale fx når borgere udskrives fra sygehuset eller fra rehabiliteringsophold. Erfaringerne fra plejecentrene har vist, at plejepersonalet oplever, at en tæt kobling til og sparring med ergo- og fysioterapeuter giver en bedre indsats omkring borgerne, og at plejepersonalets kompetencer i forhold til rehabilitering, eget arbejdsmiljø og bedre brug af hjælpemidler øges. Vi tror, at det både vil gavne borgerne – og bidrage til at forebygge nedslidning og arbejdsskader.

Spor 2: Når visitationen oplever borgere, der efterspørger plejehjælp, skal de ifølge lovgivningen som det første vurdere, om borgeren har potentiale for at kunne trænes op til igen at klare opgaven selv. Indtil nu har der været to typer af rehabiliteringsforløb – dels rehabilitering, hvor det udelukkende blev varetaget af ergoterapeuter – og dels rehabilitering, hvor ergoterapeuterne har involveret plejepersonale i opgaven. Evaluering har vist, at rehabiliteringsindsatsen ved ergoterapeuterne har mest effekt i forhold til at støtte borgere i at blive selvhjulpne. Derfor ændres modellen nu til, at det altid er terapeuter, der har ansvaret for selve rehabiliteringen – men i tæt samarbejde med hjemmeplejen så indsatsen er godt samstemt, hvor begge parter kommer i hjemmet.

Et forskningsprojekt er gennemført i Herning Kommune, hvor nogle ergoterapeuter fra Sundhed og Ældre er blevet undervist i at tilbyde borgere med kroniske sygdomme en særlig systematisk tilgang til undersøgelse og træning. Samtidig fortsatte andre ergoterapeuter med at løse de terapeutfaglige opgaver på den måde ”de plejede” og udgjorde dermed en kontrolgruppe. En forsker (phD fra Syddansk Universitet) har dermed under ”virkelige” forhold kigget ind i Herning Kommunes maskinrum og undersøgt mere præcist, hvad det er ved indsatsen, der virker – for hvilke borgere indsatsen virker – under hvilke omstændigheder indsatsen virker – og hvordan den virker. Resultaterne vil blive offentliggjort i løbet af 2022. Herning Kommune har en størrelse, hvor vi kan være attraktive at samarbejde med for forskere i forhold til at opnå ny viden om faglige indsatser.

Introduktion af nyt social- og sundhedsudvalg – og ældreråd.
Social- og sundhedsudvalgets formand Joan Hansen er på rundtur til stort set alle kroge af Sundhed og Ældre. Her møder hun lederne af plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, trænings- og aktivitetsområder, hjælpemiddelområde mv. Hun får rundvisning sammen med sundheds- og ældrechefen og taler med lederne om den hverdag og de borgerrettede opgaver, der er kernen i arbejdet netop hos dem. Det giver et godt indblik i, hvilket ansvarsområde Social- og Sundhedsudvalget varetager. Hele chefgruppen har på et social- og sundhedsudvalgsmøde i februar hver især kort kunnet præsentere sit område for hele udvalget.
Ældrerådet får tilsvarende hen over det første halvår en introduktion fra alle cheferne i Sundhed og Ældre omkring de enkelte driftsområder – og kan stille spørgsmål ind til det.

Hvordan har du det? 2021
”Hvordan har du det” er den største sundhedsundersøgelse af sin art i Danmark, hvor borgere i hele landet får en kerne af spørgsmål, og hvor der i Region Midtjylland i tillæg dertil er en række særlige spørgsmål. Knap 34.000 borgere i Region Midtjylland har svaret på spørgeskemaundersøgelse i 2021. Det er spørgsmål om rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost, overvægt, fysisk og mental helbred, kronisk sygdom, social og geografisk ulighed i sundhed, påvirkning af coronapandemien, seksuelle krænkelser, søvn og unges sundhed. De tidligere sundhedsprofiler blev udarbejdet i 2006, 2010, 2013 og 2017. Dvs. man kan følge udviklingen på kommuneniveau og udlede, hvor vi som kommune især bør rette opmærksomheden for at understøtte en udvikling i retning af bedre sundhed.

3. Nyt fra Ældrerådet

Opfordring til seniorrådsmedlemmerne tager et skilt på, så andre kan se, hvor vi kommer fra. Det er en måde at komme i kontakt med andre på og måske på den måde få flere medlemmer.

Nyt medlem i seniorråd Nord fra Ældrerådet er Svend Erik Jensen.

4. Rådsmedlemmer

Ingen havde noget. Tog en runde med præsentation for Svend Erik.

5. Nye mødedatoer

 • 20. maj 2022 - Rosenlund Plejecenter v/ Gitte Rasmussen
 • 12. august 2022 - Lind Aktivitetscenter - v/ Gitte Nørgaard
 • 8. november 2022 - Sunds Aktivitets Center - v/ Birgitte Nystrup

 

 

Referat fra valgmøde 14. januar 2022 - inkl. konstituering af Seniorråd Nord

Valg på dagsorden

Fremmødte: Jytte, Magda, Ruth, Bent, Lis, Jørn og Margit

Fra Ældrerådet: Hans-Ejner

Ifølge de retningslinjer som er gældende for de 4 Seniorråd i Herning Kommune vil der frem over være valg til Seniorråd lige som til Ældrerådet hvor man er valgt for 4 år ad gangen.

Det nye Seniorråd Nord er således

Magda Bøgedal, Jytte Birkkjær, Bent Nørgaard, Lis Mølbæk, Jørn Katkær, John Kristensen, Kirsten Rømer, Holger Skovbjerg, Margit Ørndrup.

Konstituering

Formand: Magda Bøgedal

Næstformand/Sekretær : Bent Nørgaard

Sekretær: Jørn Katkær

Ældrerådet

Hans Ejner Juelsen fortalte at det nye Ældreråd havde haft deres første møde ,der er kommet 3 nye ind i rådet.

De har Konstitueret sig. Formand: Bodil Markmøller. Næstformand: Hans Ejner Juelsen.

Der skal lyde en stor tak for godt samarbejde til de 3 der er holdt i seniorråd Nord.

Ruth Mathiasen, Anne lise Vesterby, og Marianne Killerich.

Ref.Bent

Referat 19. november 2021

Referat fra sidste møde blev godkendt

Besøg på Center for Kommunikation

Henriette fra Center for Kommunikation orienterede som første punkt om de opgaver som Centret tilbyder:

Høreafdeling - som tilbyder førstegangsbevilling til høreapparat.

 • Cochclear implant
 • Kommunikationsundervisning for hørehæmmede.
 • Tinnitus samt genoptræning i hørelse efter operation.
 • Fjernjustering af hørelse gennem Oticon App og redegjorde for, at hjælpemiddel App er fremtiden.
 • Derudover tilbydes: Hjerneskaderådgivning  - Taleafdeling med specialer - Handicapteknologiafdeling - Synsafdeling -  tilbud ADHD - samt hjælp efter blodprop/Afesi.

Hun redegjorde for driften i et hus som blev etableret i 2008 - Herning Kommune står for drift men betjener 6 nabokommuner som køber ydelser i huset.

Et helt fantastisk hus - det var meget inspirerende og spørgelysten var stor.

Fra formanden

Efterfølgende redegjorde formanden omkring valget til rådet:

I samarbejde med Mie Toft og de 4 formænd udarbejdes en valgprocedure med avisannoncer - ophæng i lokalområdet af plakater samt, at vi hver især arbejder for, at fange nye medlemsemner.

Vi satser på, at valget kan finde sted Fredag d. 14 Januar kl. 9.30 i Aulum - nærmere orientering følger.

Fra Sundhed og Ældre

Elin Mogensen orienterede.

Sommer-Erhvervspakke

Regeringen og en række partier har indgået aftale om en sommer og erhvervspakke. Heri indgår midler til at styrke fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og personer med handicap. Herning kommune har fordelt de tildelte midler mellem Handicap & Psykiatri og Sundhed & Ældre. Midlerne forudsættes anvendt inden udgangen af 2021 og der skal udarbejdes en kort redegørelse til Social- og Ældreministeriet for, hvilke indsatser der er iværksat i forhold til målgruppen. En medarbejder har fået opgaven dedikeret til i november-december at koordinere arrangementer og events.

Aktivitetscentre-opstart (status til Ældrerådet)

Der er opgjort medlemstal pr. 21. september 2021 i alle aktivitetscentre sammenlignet med medlemstal på samme tidspunkt i 2019 (Coronaåret 2020 er ikke sammenligneligt). Medlemstallet udgjorde her ca. 89%.  Der pågår fortløbende et arbejde i at skabe gode og trygge rammer - og i at nå ud med tilbud til de borgere, der efter corona-tiden ikke har fundet overskud til at genstarte aktiviteter og sociale relationer.

Sunds Aktiv Center

Der har været "første spadestik" til udvidelse af Sunds Aktiv Center den 12. nov. Der bliver en tilbygning til eksisterende lokaler samt ændringer i aktivitetscentrets stueetage og i daghjemmet på 1. sal. Ombygningen forventes at vare frem til næste efterår. Der arbejdes på genhusning af daghjemmet - og flytning af aktiviteter i byggeperioden.

Øget terapeutbistand på plejecentre

I 2021 har Sundhed og Ældre kørt et pilotprojekt, hvor ekstra timers terapeut-tilstedeværelse er prioriteret på Engholm Centret og Toftebo Centret. Hidtil har ergo- og fysioterapeuter løst konkrete borgerrettede opgaver, når de er blevet hidkaldt. Formålet er terapeuterne støtter plejepersonalet i opgaver med rehabilitering og træning med borgerne - og i at plejepersonalet tager vare på eget arbejdsmiljø bliver bedre til at udnytte hjælpemidlerne. Indsatsen har den ønskede effekt og derfor er der lagt en plan for, hvordan vi over de næste to år kan udrulle indsatsen, så alle plejecentre oplever et antal ugentlige timers tilstedeværelse af enten ergo- eller fysioterapeut, som lærer både beboere og plejepersonale tættere at kende.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Kommunens genoptræningsafdeling varetager træning for borgere udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan. Social- og Sundhedsudvalget fik på Sundhed og Ældres kontaktmøde med udvalget i august måned en orientering om træningstilbuddene, som ligger geografisk spredt. Der er høje krav til specialviden i træningen, så afdelingen er opdelt i faglige grupper for medicinsk/neurologisk - børn - kirurgisk - ryg/skulder - hjerterehabilitering - sundhedsfremme og forebyggelse. De faglige specialer fordeler sig på Sundhedscentret på Østergade 5 i Aulum, Rehabiliteringscentret på Brændgårdvej 20B i Herning, DGI-huset på Kousgaard Plads 3 i Herning, Sportscenter Herning beliggende Holingknuden 3 i Herning og Aktiv Centret på Brorsonsvej 12 i Herning. Dertil kommer, at holdforløb inden for sundhedsfremme og forebyggelse afvikles, hvor man kan finde plads fx: Sportscenter Herning, spejderhytte, Løvbakkerne, Krydsfelt Kibæk, Holtbjerg Aktivitetshus. Det er et ønske at kunne samle genoptræningsindsatsen. Det er vigtigt at bemærke, at genoptræning efter sygehusindlæggelse for borgere, som i forvejen er kendt i hjemmeplejen, fra træningsforløb eller på aktivitetscentre primært foregår og fortsat vil foregå på det lokale aktivitetscenter hos den kommunale fysioterapeut, som de allerede kender.

FOF og AOF - kompenserende specialundervisning for voksne

Siden 2007 har der været overenskomst ml. Herning kommune og FOF/AOF om kompenserende specialundervisning for voksne. Borgere med bevægelsesproblemer er i FOF-regi blevet tilbudt fysioterapeutisk træning, vandhold og blid yoga. Overenskomsten med de to oplysningsforbund er nu revideret og målgruppen er udvidet og omfatter nu

 • voksne med bevægevanskeligheder
 • personlighedsmæssige, psykiatriske og sociale vanskeligheder
 • voksne med psykisk udviklingshæmning/ generelle indlæringsvanskeligheder. 

Målgrupperne er fordelt mellem FOF og AOF.  Der er i de nye overenskomster lagt vægt på, at Herning Kommune bistår med rekruttering til undervisningstilbuddene og knytter an til samarbejdspartnere i Social, Sundhed og Beskæftigelse. 

Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse 

Samarbejdsaftalen beskriver rammen for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis, hvor den fælles ambition er at sikre, at borgerne oplever gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb. Aftalen tager udgangspunkt i en værdibaseret tilgang. En værdibaseret tilgang forudsætter ledelsesfokus på det enkelte hospital og i den enkelte kommune.  

Seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om den gode indlæggelse og udskrivelse udgør omdrejningspunktet i samarbejdsaftalen. 

 • Inddragelse af borgeren og de pårørende 
 • Et fælles ansvar at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren 
 • Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen 
 • Videndeling og realistiske oplysninger 
 • Relations-dannelse, gensidig tillid og dialog 
 • Fælles forberedelsestid 

Rekrutteringsudfordringer

Der er stort fokus på, hvordan Sundhed og Ældre er en attraktiv arbejdsplads - hvordan elever får godt uddannelsesforløb - hvordan nye medarbejdere introduceres - hvordan vi arbejder med kvalitet for borgerne i den indsats vi leverer. Rekrutteringsudfordringerne er landsdækkende og ikke kun gældende i Herning, men det gør ikke opgaven mindre. Social- og Sundhedsudvalget drøfter også emnet, og der er samarbejde på kryds og tværs i kommunen for at lave gode indsatser og tiltrække medarbejdere.

VI-kultur

Sundhed og Ældre stræber efter "Kvalitet, udvikling og helhed sammen med borgeren". Det skal kunne mærkes både indadtil i Sundhed og Ældre - og udadtil i forhold til borgere og samarbejdspartnere. Vi vil tænke og handle tværgående, så borgeren oplever en samlet indsats ud fra tænkningen "én borger - én plan", hvor borgerens perspektiv skal være i fokus hos både myndighed og drift.

Fra Ældrerådet

Margit orienterede om ældrerådet - valgforløb samt info vedr. Fællesmøder med de 4 Seniorråd - vi kan nu deltage med 4 Pers. fra hvert af Seniorrådene. Næste fællesmøde er 14.  Marts.

Vi evaluerede på valg til kommune samt region.

Vi sluttede af med smørrebrød og kaffe - efterfølgende tak til Margit fra Ældrerådet for et godt samarbejde de sidste 4 år.

Næste møde

Næste møde på Ågården d. 25. Marts 2022 - hvor vi får besøg af Birgitte Nystrup Andersen - Visitationsenheden.

Referat 13. august 2021

Referat fra Seniorrådsmøde 13 August 2021 på Rehab

DELTAGER: Magda-John-Ruth-Jørn-Marianne-Jytte-Margit-Bent.

Fra Herning Kommune: Hanne Fogh

 

Referat

Tilføjelse til dagsorden:   Ingen

Godkendelse af dagsorden:  Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde:  Godkendt

 

1 FORMANDEN

Magda bød velkommen og fortalte lidt om at der i år er både er valg til Ældrerådet og Seniorrådet.

På valg til seniorrådet; John, Jytte, Ruth, Lis, Marianne og Kirsten.

2. Besøg på Rehabiliteringscenter Herning

Hanne Fogh leder af Rehab har lang erfaring fra tidlige job. Trivsel mellem personalet er vigtig og som også hjælper patienter. Der er mindre klager nu en tidligere. Det er et tværfagligt personale, der er på Rehab. Der er mange dårlige patienter på centret til behandling. Der arbejdes også med personalets sikkerhed, sørger også med kommunikation mellem patienter og personale, også samarbejdet med de pårørende er en vigtig del af behandlingen.

Hvis der sker et dødsfald på centret, bliver de pårørende efter begravelsen kontaktet og tilbudt en kop kaffe og en samtale, hvis de ønsker det. Centret søger også om at få en hjertestarter sat op lige uden for indgang, så den kan bruges både af centret og folk i oplandet.

Genoptræning af folk ude fra er i en separat afdeling. På dementsafdelingen har patienterne et armbåndsur på som gør, at de kun kan låse deres egne dør op.

 

3 Skriftlig orientering fra Gitte Nørgaard, Chef for Sygepleje, Herning Kommune

Rekrutterings udfordringer

Vi har i år haft udfordringer med at rekruttere ferieafløsere, både på plejecentrene og i hjemmeplejen. Men det lykkes og sommeren er gået godt. Borgerne har modtaget den hjælp, de var bevilliget.

Vi arbejder på at rekruttere fra andre fag og fra østeuropæiske lande. Til det formål har vi ansat en rekrutteringskonsulent.

VR-briller

Et nyt tiltag er VR-briller, der står for "Virtual Reality"-briller. Man tager brillerne på og er pludselig fx i gågaden i Herning ved juletid, på jagt, i kirke til gudstjeneste eller på rejse til Thailand. Kun de film, der findes til VR-brillerne, sætter grænsen for, hvor man kan komme hen. Oplevelsen, når man har VR-brillerne på, er meget virkelig, fortæller de, der har prøvet det.

Man kan have sin egen oplevelse, eller man kan være flere, der besøger samme "univers" sammen. Det nye tiltag i hjemmeplejen handler om, at to eller flere borgere med samme interesser går ind i samme "univers" med VR-briller på samtidig, mens de befinder sig i hver deres hjem forskellige steder i kommunen. Borgerne får dermed en fælles oplevelse, og de kan tale sammen undervejs og bagefter om, hvad de oplever. Håbet er, at hjemmeplejen kan være med til at danne nye relationer mellem borgere; relationer der forhåbentlig med tiden kan leve videre af sig selv.

På plejecentrene arbejder man også med VR-briller og har gode erfaringer med det. Desuden afprøves et system, der hedder "Quick-up". Det er en slags projektor, der kan vise billeder og videoer i ekstremt høj opløsning i stort format på væggen eller loftet. Det er mange beboere meget glade for, og pga. systemet er det i nogle tilfælde blevet lettere at få lov til at hjælpe beboerne med fx at komme i bad.

Dansk Sygeplejeråd har udtaget sygeplejersker til strejke

Herning Kommunes Akut Team, Rehabiliteringscenter og Visitation er udtaget til strejke fra den 25. august 2021. Der er forhandlet et nødberedskab i Akut Teamet og på Rehabiliteringscenteret. Det kommer til at kunne mærkes både for borgere i Herning Kommune og for medarbejderne, men ingen må få varige men af ikke at modtage sygepleje.

Åbning af sygeplejeklinikker

I Herning Kommune gives sygepleje som udgangspunkt i sygeplejeklinik. Man åbner derfor sygeplejeklinikker alle steder, hvor der er borgere til det, og hvor der kan findes lokaler. Senest åbnede man i slutningen af 2020 en ny klinik i Snejbjerg på plejecentret Rosenlund. Senere på året regner vi med at åbne en sygeplejeklinik på Søglimt i Sunds. Der er pt. sygeplejeklinikker følgende steder:

 • Lind Pleje- og Aktivitetscenter
 • Østergade i Aulum
 • Ågården i Vildbjerg
 • Aktivcentret på Brorsonsvej i Herning
 • Koloritten i Møllegade i Herning
 • Nørregade 30 i Herning
 • Toftebo i Hammerum
 • Rosenlund i Snejbjerg

4. Nyt fra ÆLDRERÅDET

Margit fortalte at de ikke har haft møde i Ældrerådet siden sommerferien.

Temadag den 1 oktober i Huset nr 7. Hovedtaler bliver Ramsgaard der kommer nærmere om det.

 Om Ældrerådsvalget kommer der mere om i aviserne. I må meget gerne prøve at få nogle til at stille op. Kandidater kan få opstillingslister tilsendt pr mail. Det kræver 5 stillere.

Opgaverne er møde 1 gang om måneden minus sommerferien.

Priser på Flextrafik se Midttrafik.

Herning Kommune - der har været repræsentantskabsmøde i  Ældrerådet Danmark. Fra Herning Kommune deltog der 3 .Det var blandt andet oppe med at der skulle arbejdes med gratis Tandpleje til de Ældre.

Der tages tit fejl af Ældrerådet og Ældresagen - der er to forskellige foreninger.

Ældrerådet skal gøre sig mere synlig.

 

Ref, Bent

Referat 21. maj 2021

På Fuglsangsøcentret.
Deltager: Magda, Kirsten, Lis, Marianne, Jørn, Jytte og Bent.
Fra Ældrerådet: Hans Ejner og Margit.

1. FORMANDEN

Magda bød velkommen. Der er jo ikke rigtig sket noget siden sidst på grund af corona, hvor vi ikke kunne mødes. Vi havde alle her til morgen fået et nyhedsbrev om det kommende Ældrerådsvalg, og vi skal også have valg til Seniorråd. Som vi taler om senere.

2. HERNING KOMMUNE

Ved Gitte Rasmussen, chef for Plejecentre

Vaccination

Som resultat af en meget høj vaccinationsprocent blandt beboerne på plejecentrene er besøgsrestriktionerne for længst ophævet, og man kan besøge sine pårørende på plejecentre, som man lyster. Plejepersonalet på plejecentrene er også færdig vaccineret og har nu et stort ønske om at blive fri for mundbind og visir især når vi forhåbentlig går sommervarmen i møde.

Rekrutterings udfordringer

Vi har både på plejecentrene og i hjemmeplejen udfordringer med at rekruttere ferieafløsere, blandt andet fordi de unge mennesker tilbydes job som testere hos Falck og får her 60 kr. mere i timen. Generelt er der også færre, der søger ind på Social- og Sundhedsuddannelserne, da vi rammes af de små årgange. Det betyder, at vi ikke får ansøgninger til de ledige stillinger. Vi arbejder på at rekruttere fra andre fag og fra østeuropæiske lande. Til det formål har vi ansat en rekrutteringskonsulent.

Åbning af Aktivitetscentre og -huse

Aktivitetscentre og -huse har indtil den 6. maj 2021 kun været åbne for visiterede borgere, der skulle til personalestøttede aktiviteter eller i daghjem. Den 6. maj fik vi som en del af genåbningsplanen lov til at åbne for de almindelige, frivillige aktiviteter. Centerrådene i de enkelte aktivitetscentre og -huse planlægger lokalt, hvordan åbningen gribes an. Det er vigtigt for centerrådene, at det kommer til at foregå forsvarligt efter alle retningslinjer og på en måde, så medlemmerne føler sig trygge. Mange skal måske vænne sig til igen at skulle ud og møde mange andre mennesker. Vi forventer derfor, at der åbnes gradvist op, og at sæsonen mange steder vil strække sig helt frem til slutningen af august.

VR-briller

Et nyt tiltag er VR-briller, der står for "Virtual Reality"-briller. Man tager brillerne på og er pludselig fx i gågaden i Herning ved juletid, på jagt, i kirke til gudstjeneste eller på rejse til Thailand. Kun de film, der findes til VR-brillerne, sætter grænsen for, hvor man kan komme hen. Oplevelsen, når man har VR-brillerne på, er meget virkelig, fortæller de, der har prøvet det.

Man kan have sin egen oplevelse, eller man kan være flere, der besøger samme "univers" sammen. Det nye tiltag i hjemmeplejen handler om, at to eller flere borgere med samme interesser går ind i samme "univers" med VR-briller på samtidig, mens de befinder sig i hver deres hjem forskellige steder i kommunen. Borgerne får dermed en fælles oplevelse, og de kan tale sammen undervejs og bagefter om, hvad de oplever. Håbet er, at hjemmeplejen kan være med til at danne nye relationer mellem borgere; relationer der forhåbentlig med tiden kan leve videre af sig selv.

På plejecentrene arbejder man også med VR-briller og har gode erfaringer med det. Desuden afprøves et system, der hedder "Quick-up". Det er en slags projektor, der kan vise billeder og videoer i ekstremt høj opløsning i stort format på væggen eller loftet. Det er mange beboere meget glade for, og pga. systemet er det i nogle tilfælde blevet lettere at få lov til at hjælpe beboerne med fx at komme i bad.

Åbning af sygeplejeklinikker

I Herning Kommune gives sygepleje som udgangspunkt i sygeplejeklinik. Man åbner derfor sygeplejeklinikker alle steder, hvor der er borgere til det, og hvor der kan findes lokaler. Senest åbnede man i slutningen af 2020 en ny klinik i Snejbjerg på plejecentret Rosenlund. Senere på året regner vi med at åbne en sygeplejeklinik på Søglimt i Sunds. Der er pt. sygeplejeklinikker følgende steder:

 • Lind Pleje- og Aktivitetscenter
 • Østergade i Aulum
 • Ågården i Vildbjerg
 • Aktivcentret på Brorsonsvej i Herning
 • Koloritten i Møllegade i Herning
 • Nørregade 30 i Herning
 • Toftebo i Hammerum
 • Rosenlund i Snejbjerg

Besøg på Fuglsangsøcentret

Derefter fik vi besøg af Astrid som er leder af Fuglsangsøcentret. Hun fortalte om centret som blev bygget i 2014. Der bor 106 borger på centret. Der er 12 aflastningspladser og 16 Ældreboliger.
Bygning A er på 4 etager og bygning B er på 3 etager.
I stuen er der sangcafe-gudstjenester-cafe-og mødelokaler mm.
Der er en afdeling for demente. Der er flere forskellige faggrupper ansat blandt andet Sygeplejersker, Pædagoger, og social- og sundhedspersonale.
Centret er Marte Meo plejecenter. Det vil sige, at der kan bliver optaget video af beboer og personale, så man kan lave den rigtige pleje. Alle der bliver ansat skal igennem et Marte Meo forløb.

3. ÆLDRERÅDET

Der har kun været afholdt virtuelle møder. Men nu kan man igen mødes normal omkring det samme bord. Det gør det hele noget lettere.
Der er blevet indført Pensionistkort til busser i Herning kommune, der koster 365 kr. om året.
Der kommer en Kulturuge med start lørdag 18 September. Det kommer der mere om.
Kvalitetsstandarder med fokus på retningslinjer på blandt andet hovedrengøring. Der kan læses mere om det på kommunens hjemmeside.
Ældreråds valget vi skal prøve at gøre os mere synlig og måske få nogle nye kandidater.
Man kan søge midler til aktiviteter gennem Socialudvalget.

4. RÅDSMEDLEMMER

Debat omkring søndags cafeer - hvornår er det relevant med opstart set i lyset af krav om test, antal deltager samt afstandskrav.
Opfordring til støtte omkring Alzheimer foreningen som har en drøm om at samle mindst 500.000 kr.
Demensvenner. Din forståelse betyder alt. Du er med til at nedbryde tabuer og skabe åbenhed. Der er for nuværende fokus på de lettere demente. Man opfordres til,at bruge emblem med to hænder der er flettet sammen.
Tilbyd din hjælp i bussen eller hos købmanden. Smil og vær rolig i dit kropssprog. Bevar øjenkontakt. Forstående og tag ikke vrede og kritik personligt.

Næste Møde 13 August 2021

Referenter Jørn og Bent

Referat fra 14. august 2020

Fremmødte: Magda, Jytte, John, Kirsten, Ruth, Bent, Lis, Jørn, Hans Ejner, Margit.
Afbud fra: Holger, Anne Lise og Kirstine

DAGSORDEN

1. Tilføjelse til dagsorden

Ingen

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

4. FORMANDEN

Magda bød velkommen.

Frivilligdagen er aflyst på grund af corona.

Der har været afholdt et møde med Formanden fra de 4 råd med en konsulent om "Generationernes hus". Hvad kunne man tænke sig, at der skulle værre i og området, hvor det skulle ligge.

5. Information fra Herning Kommune

Sunds Aktiv Center

Der er af politikerne bevilget 7 mio. kr. til udbygning af Sunds Aktiv Center, da pladsforholdene på aktivitetscentret er meget udfordret. De meste centrale aktivitetslokaler er samtidig gennemgangsrum, fordi centerdelen er bygget midt i plejecentret omkranset af boliger og produktionskøkken, som skal passere gennem. Særlig her i Covid-tiden opleves Sunds som det mest udfordrende sted at genåbne. Der er behov for bedre vilkår for både daghjem, personalestøttede aktiviteter, motionstilbud, aktiviteter - samt café og samlingssal. Og der skal være sygeplejeklinik. En arbejdsgruppe har gennem de sidste måneder arbejdet med forslag til tegninger - her deltager brugerrepræsentanter fra centerråd sammen med personale fra både aktivitets- og plejecenter.

Genåbning af aktivitetscentre

Der var en annonce i Herning Folkeblad i onsdags - omkring sæsonstart, som vil være anderledes i år end normalt. Der vil blive skrevet rundt til dem, der var medlemmer i sidste sæson om, hvordan der lokalt åbnes op - og nye brugere må ringe ind og forhøre sig. Vi vil gerne starte gradvist op og give god og grundig introduktion til, hvordan vi passer på hinanden.

Hjælpemiddelområdet

Området har skullet beskrive forslag til besparelser, fordi vi gennem de senere år ikke har kunnet holde budgettet. Forbruget kan bl.a. henføres til velfærdsteknologi og teknologisk udvikling, at der bliver flere ældre og behovet for hjælpemidler stiger med alderen, at flere borgere lever med flere sygdomme, at vi har en tilgang som støtter selvhjulpenhed og det kan forudsætte hjælpemidler - og behovet for arbejdsmiljøhjælpemidler til pleje- og forflytningsopgaver. Administrationen har ikke kunnet præsentere de ønskede besparelsesforslag pga. stram lovregulering og Ankestyrelsens afgørelser lægger linjen for serviceniveauet. Social- og Sundhedsudvalget har godkendt forsøg på besparelser vedr.

 • Hjælpemidler til lysskærmning - afgørelser om afslag prøves i Ankestyrelsen.
 • Vægtdyner - afgørelser om afslag prøves i Ankestyrelsen.
 • Hurtigere afhentning af hjælpemidler.

Det er ikke forslag, vi finder ret store besparelser ved, så der også foreslået projekter omkring "Bedre brug af hjælpemidler ved øget kompetenceniveau på plejecentre" samt "Bedre koordinering mellem Visitationsenheden og Hjælpemiddelenheden". Vi skal undersøge om det vil give mulighed for besparelser.
Social- og Sundhedsudvalget anmoder om at få forelagt et mulighedskatalog med mulige besparelsespotentiale på 8-10 mio. kr. på det øvrige Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre.

Plejecentre

TV2 dokumentarprogrammet "Plejehjemmene bag facaden" giver anledning til en drøftelse af, hvad / om udsendelsen giver anledning til handlinger / ændret adfærd i Herning Kommune. Social- og Sundhedsudvalget har drøftet emnet med udgangspunkt i dialoger med Ældrerådet og Ældresagen, administrative tiltag, drøftelser i ledergruppe og samarbejdsudvalg, fokus på klageforhold - hvor mange modtages og hvordan håndteres de, tilsyn og ledelsesvurderinger.
I dag foretages tilsynet på plejecentrene af Styrelsen for Patientsikkerhed og Herning Kommunes Tilsynsenhed.
Chef for plejecentrene Gitte Rasmussen er meget interesseret i at indgå på Seniorrådsmøder, hvor emnet drøftes.

14.08.20/ Elin Mogensen

6. ÆLDRERÅDET

Man skal sørge for, at alle får den behandling, de har brug for både fra personale og pårørende, alle skal værre godt klædt på til det arbejde man udfører. Social og sundhedshjælper bliver sendt ud til mange forskellige mennesker, så nogle gange kan der værre opgaver, som de måske ikke helt er uddannet til og som de så må søge hjælp til ved andre kollegaer som er uddannet til den opgave. Man kan i dag komme ind som voksenlærling i hjemmeplejen. Der må gøres noget mere for at få hænder nok til at hjælper andre.
Er det virkelig nødvendig at der skal video overvågning før der sker noget på nogle plejehjem.
Det må værre lederens opgave at motiverer personalet til at alle regler bliver overholdt. Mange forkerte oplevelser bliver klaret ved dialog. Når vi er på besøg på et plejehjem er det altid lederen, vi taler med, hvad siger personalet.
Hvis en opdager at der sker noget et sted, som man mener ikke er i orden, så meld det ind til Seniorrådet eller Ældrerådet som så sørger for at den, der har med området bliver informeret.

Der har ikke været holdt mange møder i år på grund af corona.

Der kommer muligvis et privat plejehjem i området omkring Gødstrup.
Angående det der har været skrevet omkring udvidelse af plejehjem, kan der komme yderlige omkostninger i forbindelse med tilbygning, der skal måske laves ydelige brandsikring af plejehjemmet.

Boblberg.dk er en digital platform for fællesskab, prøv selv at gå ind og se på den.

Man prøver om det kan lade sig gøre at næste valg til ældrerådet kan blive sammen med kommunevalget.

7. RÅDSMEDLEMMER

Angående seniorrådsmødet med Ældrerådet er Bent forhindret så Jørn deltager sammen med Magda.

Jørn havde hørt at man på en demensafdeling havde fået kulørt porcelæn og bestik, hvilket betød at den demente bedre kunne huske, hvad der var hvad,
Tak til Lis for hun sørger for kaffe og brød til os.

Næste møde 20 November
(Nærme følger når vi kommer tættere på).

Referent Bent

Referat fra mødet 24. januar 2020

Deltagere: Magda, Jytte, Kirsten, Ruth, Kirstine, Holger, Lis, Marianne, Jørn, Anne Lise, Bent

Afbud fra: John

Fra Ældrerådet: Margit og Hans Ejner

Fra Herning Kommune: Jane Andersen

Referat

1. Tilføjelser til dagsorden

Ingen.

2. Godkendelse af Dagorden

Godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

4. Konstituering efter valget

Formand: Magda

Næstformand: Bent

Sekretær: Bent/Jørn

5. Nyt fra Herning Kommune

Elderlearn

Forebyggelsesudvalget har besluttet at indgå et samarbejde med Elderlearn. Elderlearn er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund. Elderlearn har således gjort det til sit koncept at skabe synergi mellem sine to målgrupper, ældre borgere, der er ensomme eller i risiko for at blive det, og udlændinge, der vil integreres i det danske samfund og lære bedre dansk. Det gøres ved konkret udfra interesser, afstand og tidsrum at "matche" udlændinge, der arbejder på at lære dansk, med potentielt ensomme ældre, så to personer mødes og taler med hinanden. For den ældre giver mødet selskab, der kan skabe trivsel, glæde samt indhold i hverdagen, og den ældre får mulighed for at bidrage og være en ressource for et andet menneske. For udlændingen giver mødet muligheden for at lære bedre dansk og lære om dansk kultur samt glæden ved en ny relation. Gennem Elderlearns arbejde har det vist sig, at mere end 50% af de deltagende udlændinge får lyst til at arbejde inden for omsorgsområdet som fx SOSU-personale.

Elderlearn indhenter straffeattester for alle udlændinge, der deltager, og understøtter særligt de første gange møderne samt følger løbende op på, hvordan det går. Alle ældre kan deltage, så længe man har lyst og er i stand til at føre en samtale. Elderlearn rekrutterer som udgangspunkt de ældre via plejecentre, hjemmepleje, de forebyggende hjemmebesøg, foreninger, netværk m.v. Udlændinge rekrutteres fx på sprogskolen, i sociale boligområder via den boligsociale helhedsplan og evt. på SOSU-skolens grundforløb 2, hvor der kan være udfordringer med sproget for nogle elever. I løbet af projektperioden afprøves, hvad der virker. Elderlearns erfaring er, at der ingen udfordringer er i at rekruttere udlændinge, mens det kan være sværere at finde nok ældre deltagere.

Elderlearn samarbejde med en række forskellige kommuner, myndigheder og organisationer, herunder Ældre Sagen, Sundhedsstyrelsen, Ensomme Gamles Værn og De Danske Sprogcentre.

Boblberg

Forebyggelsesudvalget har på møde den 21. oktober 2019 besluttet, at Herning Kommune pr. 1. januar 2020 skal tilbyde en internetbaseret borger-til-borger platform kaldet Boblberg. (datoen er efterfølgende ændret til 1. marts).

Formålet med Boblberg-platformen er at understøtte sociale fællesskaber baseret på brugernes egne interesser. Platformen gør det ligeledes muligt at synliggøre de frivillige tilbud samt at finde frivillige til forskellige foreninger med mere.

Indholdet på platformen oprettes af borgeren selv indenfor de emner, der interesserer dem. Platformen henvender sig til alle aldersgrupper. Der er ingen reklamer på platformen.
Boblberg har alle rettigheder til at skrive, redigere og slette indhold.

Ved opstart af platformen udarbejdes en fælles implementeringsplan. Heri vil indgå, at kommunen i samarbejde med Boblberg udarbejder informationsmateriale og at Boblberg afholder og deltager i events om platformens muligheder. Boblberg sørger for uddeling af informationsmateriale til bibliotek, sundhedscenter, aktivitetscentre, læger, uddannelsesinstitutioner m.v. Der aftales et antal præsentationer, hvor Boblberg deltager i personalemøder for at præsentere platformen. Derudover vil der i fællesskab blive udarbejdet artikler, annoncer og pressemeddelelse.

Work Force planning

Arbejdet med Rekruttering i Hjemmeplejen

- Branding og Rekruttering
Instagram
- Ny intern Kommunikations App
- Hjemmeplejen begynder en kampagne i 2020 - med Billeder og de gode historier fra medarbejderne, for at vise karriereveje, udviklingsmuligheder, kollegafællesskab og indsigt i arbejdet - Fokus på kompetencer, teknologi mv.

6. Nyt fra Ældrerådet

Sygeplejen

Sygeplejen er udfordret økonomisk og det betyder blandt andet at der oprettes flere sygeplejeklinikker, så ressourcerne udnyttes mere effektivt.

Regions Ældreråd

Det regionale Ældreråd består af Formand og Næstformand for Ældreråd i de kommuner, der er i regionen. 

Dette Ældreråd har drøftet Telemedicin, Videobesøg og Videosamtaler. Ventetiden til speciallæge er lang, så de råder folk til at henvende sig i god tid.

Høreapparat

I kommunen får borgeren det høreapparat, der er brug for. Der er det samme beløb i tilskud som på det private marked.

Ensomhed

Der er skrevet et nyt afsnit ind i Værdighedspolitikken omkring ensomhed.

Se mere om Værdighedspolitikken.

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet.