Forældrebestyrelser

Her på siden kan du læse en kort introduktion til fundamentet for arbejdet i Børn og Unge. Disse ambitioner og mål skal forældrebestyrelserne i dagtilbud og skole være med til at omsætte i praksis.

Samrådet er et forum for formænd og næstformænd i forældrebestyrelserne. Samrådet kobler de politiske mål og beslutninger til det daglige arbejde med børn og unge i vores daginstitutioner og skoler. På første halvdel af mødet deltager også politikere fra Børne- og Familieudvalget samt direktør og chefer i Børne- og Ungeforvaltningen.

I videoen nederst på siden fortæller formand for Børne- og Familieudvalget mere om, hvad Samrådet går ud på.

Luk alle
Åben alle

Kerneopgaven i Børn og Unge

Børne- og Familieudvalget har to overordnede målspor, som udstikker rammerne for det daglige arbejde blandt alle medarbejdere. Målsporene er:

  • Alle børn skal være en del af fællesskabet
  • Alle børn skal blive så dygtige de kan

Målsporene er beskrevet nærmere i den vedtagne Børne- og Ungepolitik.

Budgetmålene

Hvert år udarbejdes der et kommunalt budget. Sammen med budgettet udarbejdes der budgetmål inden for hvert politisk område. Budgetmålene beskriver, hvilke mål og indsatser der særligt vil være fokus på de kommende år.

De nuværende budgetmål inden for Børne- og Ungeområdet er:

  1. Barnets og den unges perspektiv
  2. Sprog og læsning
  3. Elevfravær

Fra 2023 vil budgetmålene suppleres af et budgetmål om styrket inklusion.

Link til side med budgetter og regnskaber i Herning Kommune).

Herning Kommunes børne- og ungesyn samt Børne- og Ungepolitik

Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles børne- og ungesyn ”Her skaber vi venskaber” er udarbejdet i samarbejde med børn og unge, forældre, medarbejdere, foreninger, erhvervslivet og politikere.

Det er et lovkrav, jf. serviceloven (§ 19, stk.2), at der udarbejdes og politisk vedtages en sammenhængende børne- og ungepolitik i kommunen, som blandt andet beskriver sammenhængen mellem indsatsen for børn og unge med og uden behov for særlig støtte.

Herning Kommunes nuværende Børne- og Ungepolitik er gældende fra 2018-2022.

Børne- og Ungepolitikken bygger på vores fælles børne og ungesyn ”Her skaber vi venskaber”. Formålet med politikken er at sætte ramme og retning for udviklingen af livsduelige børn og unge. Den sender et signal om, hvilke værdier og tilgange vi har til arbejdet med børn og unge.

Politikken foldes ud i fire temaer, som sammen sætter en retning for dialog og handling både centralt og lokalt:

  • Dannelse
  • Leg, læring og trivsel
  • Forældre og netværk
  • Vores fælles børn og unge

 Link til Børne- og Ungepolitikken.

Meningsfulde Fællesskaber

Udover en sammenhængende børne- og ungepolitik kan kommunen også udarbejde yderligere politikker eller strategier i relation til området. Det kan være hensigtsmæssigt inden for områder, hvor det er relevant med en målrettet opmærksomhed. De fleste kommuner har en inklusionsstrategi, der beskriver, hvordan der arbejdes for inklusion i dagtilbud, skoler og sociale institutioner.

Meningsfulde Fællesskaber er titlen på Herning Kommunes inklusionsstrategi. Strategien er udarbejdet i samarbejde med blandt andet repræsentanter fra dagtilbud, skoler, forældrebestyrelser, faglige organisationer, andre forvaltninger og Børne- og Unge forvaltningen.

Link til side der beskriver Meningsfulde Fællesskaber.

Herningmodellen

Herningmodellen er tilmed en politisk vedtaget strategi. Herningmodellen har til mål at sikre børn og unge det bedst mulige liv nu og i fremtiden. Herningmodellen rummer fem delelementer, som hver især fokuserer på en bestemt målgruppe. Delelementerne kan findes her:

Link til side der beskriver Herningmodellen.  

Kontaktinfo

Christina Mølsted Madsen
Udviklingskonsulent

Tlf.: 20 71 76 55
Mail: christina.madsen@herning.dk

Maja Krarup Lenger
AC-medarbejder

Tlf.: 20 99 25 08
Mail: maja.lenger@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.