Intro til skolebestyrelse

Vil du være med til at skabe rammerne for børnenes trivsel, dannelse og læring på dit barns skole?

Her kan du læse en kort introduktion til arbejdet i skolebestyrelsen. Der er eksempler på, hvilke opgaver og hvilket ansvar henholdsvis skolelederen og skolebestyrelsen har. Du kan også se eksempler på emner, man kan tage op i skolebestyrelsen og en guide til behandlingsprocessen for disse.

Luk alle
Åben alle

Opgaver og kompetenceområder

Skolebestyrelsen

 • Formulerer principper og fastlægger de rammer, skolelederen skal bruge for at opfylde disse:

Link til hjemmesiden Skole og Forældre om principper.

 • Skal vedtage et værdiregelsæt og ordensregler for skolen:

Værdiregelsæt og ordensregler på Skole og Forældre.

 • Skal føre tilsyn med hele skolens virksomhed:

Tilsyn med skolens virksomhed.

 • Har pligt til at udarbejde en årlig beretning, der beskriver skolens aktiviteter i det forgangne år:

Beskrivelse af årsberetning.

 • Godkender skolens budget inden for de rammer, kommunalbestyrelsen har fastlagt.

Link til Skole og Forældre om skolen budget.

Skolelederen

 • Har pædagogisk og administrativt ansvar og er ansvarlig over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.
 • Har ansvar for, at skolen opfylder Folkeskolelovens formål, samt at føre kommunalbestyrelsens beslutninger ud i praksis.
 • Udarbejder skolens budget.
 • Har ansvaret for, at principbeslutninger, skolebestyrelsen har vedtaget, bliver fulgt i praksis.
 • Har pligt til at vejlede og orientere skolebestyrelsen om alle spørgsmål, der har betydning for bestyrelsens arbejde.

Tavshedspligt

Møder i skolebestyrelsen holdes for lukkede døre. Gæster, der er relevante for at belyse en konkret sag, kan dog inviteres til at deltage.

Medlemmer af bestyrelsen og gæster må ikke referere, hvad andre medlemmer har sagt på mødet eller viderebringe oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, eksempelvis ved indsigt i personsager.

Elevrepræsentanter deltager ikke, når der orienteres om personsager.

Skolebestyrelsens placering - politisk og administrativt

Folketinget vedtager love - både på skoleområdet og øvrige områder.

Kommunalbestyrelsen fastsætter budgetmål, Børne- og Ungepolitik og strategien for Meningsfulde Fællesskaber.

Skolebestyrelsen fastsætter målsætninger, værdigrundlag, principper og ordensregler.

Skoleledelsen udarbejder retningslinjer og detailplanlægning for skolen.

 

Hvad indebærer principper i skolebestyrelsen?

Principperne, som skolebestyrelsen fastlægger, skal afspejle de værdier, skolen skal præges af. Et eksempel på et princip, der omhandler undervisningens organisering, kan lyde: "som hovedregel skal der være vikardækning for alle timer, som ikke dækkes af klassens sædvanlige voksne"

Princippet skal være formuleret konkret, kontant og kortfattet og skal samtidigt være rummeligt nok til, at nye situationer kan passe ind uden at ændre princippet.

Skolelederen og medarbejderne afgør, hvordan principperne bedst omsættes til handling. Samtidig har skolelederen pligt til at orientere bestyrelsen om, hvordan arbejdet skrider frem.

Skolebestyrelsen afgør løbende, om der er behov for at ændre principperne.

 Læs mere og find inspiration til arbejdet med skolens principper. 

 

Eksempler på emner I kan tage op i bestyrelsen

 • Trivsel på skolen
 • Antimobbestrategi
 • Mobilpolitik
 • Alkoholpolitik
 • Åben skole tiltag, eksempelvis forløb på virksomheder, ungdomsuddannelser, kultur– og foreningsinstitutioner mm.
 • Principper, eksempelvis vikardækning, klassedannelse/holddeling mm.
 • Revidering af eksisterende principper
 • Nedsættelse af udvalg
 • Revision af eksisterende principper og politikker
 • Rekruttering af nye medlemmer
 • Nyhedsbrev til forældrekredsen.

Forslag til fremgangsmåde til udarbejdelse af principper

Forslag til fremgangsmåde
Behandling Fremgangsmåde
1. Behandling Brainstorm i skolebestyrelsen, personalemøde og eventuelt elevrådet
2. Behandling

Skolelederen - eller et medlem af skolebestyrelsen - udformer første udkast til principper og det præsenteres i skolebestyrelsen og på personalemøde.

Efterfølgende debat og ændringsforslag.

3. Behandling  Endeligt forslag vedtages i skolebestyrelsen og præsenteres på personalemøde

Hvad siger loven?

Folkeskoleloven §2:

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Kontaktinfo

Christina Mølsted Madsen
Udviklingskonsulent

Tlf.: 20 71 76 55
Mail: christina.madsen@herning.dk

Maja Krarup Lenger
AC-medarbejder

Tlf.: 20 99 25 08
Mail: maja.lenger@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.