Børne- og Ungepolitik

Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik er udviklet i samarbejde med børn og unge, forældre, medarbejdere, foreninger, erhvervslivet og politikere. I en inddragende proces ved en politikudviklingsdag er de kommet med input til, hvordan Herning Kommune skal arbejde med børne- og ungeområdet.

I politikken sætter byrådet retning og giver en fælles ramme om arbejdet med børn og unge i Herning kommune. Politikken afspejler de værdier børn og unge mødes med uanset behov og alder.

Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik foldes ud i tre temaer, som sammen sætter en retning for dialog og handling både centralt og lokalt:

 • Børn og unges dannelse og deltagelse i fællesskaber
 • Leg, læring og sundhed for alle børn og unge
 • Forældre og netværk som positive rollemodeller i børn og unges liv.

Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik

Luk alle
Åben alle

Indledning

Formålet med Børne- og Ungepolitikken er at sætte ramme og retning for udviklingen af livsduelige børn og unge. Alle børn og unge, uanset alder og behov, skal have mulighed for et godt liv, hvor de udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at indgå i fællesskaber og samfundet.

Politikken sender et signal om, hvilke værdier og tilgange vi har til arbejdet med børn og unge. Politikken er gældende for alle børn og unge i Herning Kommune.

Børne- og Ungesyn

Børne- og Ungepolitikken bygger på vores fælles Børne-og Ungesyn ”Her skaber vi venskaber”. Børn er født med potentiale og en parathed til at indgå i relationer, kommunikere og danne venskaber. Børn og unge er værdifulde og har egenskaber uanset forudsætninger. De voksne omkring børn og unge understøtter deres deltagelsesmuligheder.

Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik foldes ud i tre temaer, som sammen sætter en retning for dialog og handling både centralt og lokalt:

 • Børn og unges dannelse og deltagelse i fællesskaber
 • Leg, læring og sundhed for alle børn og unge
 • Forældre og netværk som positive rollemodeller i børn og unges liv

Børn og unges dannelse og deltagelse i fællesskaber

Gennem demokratisk dannelse vil vi sikre, at alle børn og unge har mod og kompetencer til at deltage i forpligtende fællesskaber. Vi giver mulighed for, at alle kan udvikle sig til livsduelige børn og unge, der aktivt kan deltage og bidrage i fællesskaber.

Børn og unge skal opleve, at de er med til at forme de fællesskaber og det samfund, de er en del af. Børn og unge skal have medbestemmelse og medansvar i deres hverdag. Vi har en oprigtig nysgerrighed på børn og unges perspektiver og tager dem alvorligt.

Vi understøtter, at børn og unge oplever at have tillid til, at de har potentialer og muligheder i fællesskaber – uanset deres forudsætninger. Børn og unge deltager i fællesskaber både fysisk og digitalt. Vi vægter fritidspædagogikken højt og understøtter præstationsfrie rum, hvor der er fokus på trivsel, læring og udvikling.

Vi vil:

 • Understøtte forpligtende fællesskaber, hvor der er plads til alle og respekt for forskellighed.
 • Inddrage og lytte til børn og unge, så de får indflydelse og medbestemmelse i deres hverdag.
 • Opbygge fællesskaber i et trygt og inkluderende miljø, hvor børn og unge opmuntres til at prøve nye ting og tage chancer.

Input fra politikudviklingsdag:

Skabe tid og rum til at danne sig – at opbygge karakterer, ikke få dem.

Vi skal gå forrest og udvide rammen: Alle har ret til at prøve, fejle og være.

At have et børnesyn, der anerkender børn som aktive deltagere i deres egen læring og udvikling. Det betyder, at man ser børn som individuelle personer med unikke behov, ønsker og evner, som har ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem.

Det er vigtigt at være noget for nogen, at blive set, hørt, anerkendt.

Leg, læring og sundhed for alle børn og unge

Alle børn og unge skal gennem leg have mulighed for at udfordre sig selv og udforske deres verden. Gennem legen kan børn og unge være nysgerrige, aktive, kreative og eksperimenterende. Legen kan bidrage til øget trivsel og udvikling og dermed fremme læring, da børn og unge lærer bedst, når de har det godt.

Men legen har værdi i sig selv. Vi har fokus på at styrke praksisorienterede aktiviteter og undervisning. Herved styrker vi variation, motivation og engagement som afsæt for læring og faglig udvikling.

Alle børn og unge skal have mulighed for at indgå i fællesskaber og venskaber, der understøt­ter sundhed, udvikling og trivsel. Børn og unge er forskellige og har brug for forskellige typer fællesskaber. Vi understøtter fællesskaber, hvor alle børn og unge føler sig trygge og velkomne.

Alle børn og unge gør det bedste, de kan ud fra de forudsætninger, de har. Vi møder alle børn og unge med positive forventninger med afsæt i, at alle børn og unge er værdifulde, for det de er, og ikke på grund af det, de gør.

Vi vil:

 • Skabe rammerne for, at børn og unge har mulighed for at lege, være kreative og udvikle sig.
 • Sikre varieret og motiverende undervisning, for at fremme faglig udvikling.
 • Styrke børn og unges trivsel for at skabe forudsætninger for et sundt liv.

Input fra politikudviklingsdag:

Vi skal skabe tryghed og tillid samt tid til aktiviteter, der er præget af læring og udvikling gennem kreativitet, leg og latter.

Hvert barn har værdi i sig selv og ret til at være forskellige.

Det er vigtigt at skabe en atmosfære, hvor børn og unge føler sig trygge og velkomne. Vi skal være lydhør over for deres behov og interesser.

Forældre og netværk som positive rollemodeller i børn og unges liv

Forældre og netværk spiller den afgørende rolle i at understøtte venskaber blandt børn og unge. De er med til at skabe anerkendende og fællesskabende kulturer. Det er derfor vigtigt, at forældre involverer sig i deres børns dagtilbuds-, skole- og fritidsliv. Vi ser forældre som aktive rollemodeller, som italesætter positive kvaliteter ved alle børn og unge. Forældre er de vigtigste voksne i deres børns liv. Vi møder forældre og relevant netværk med respekt. I samarbejdet skal forældre inddrages tidligt og støttes med udgangspunkt i deres behov og ressourcer, så alle børn og unge har muligheder for udvikling og trivsel.

Børn og unge finder fællesskaber mange forskellige steder – i institutioner, skoler, forenings- og fritidstilbud. De voksne i fællesskaberne har et fælles ansvar for at gå foran og sætte rammer, der sikrer, at børn og unge føler sig betydningsfulde og som en del af et fællesskab. Vi lægger vægt på et tillidsfuldt samarbejde mellem de voksne aktører i børnenes og de unges hverdag. Samarbejdet bygger på dialog og respekt.

Vi vil:

 • Styrke et tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem de betydningsfulde voksne i børn og unges liv. Dette for at sikre, at alle børn og unge er en del af et fællesskab.
 • Understøtte rammer, som muliggør dannelse af stærke og anerkendende børne- og ungdomsfællesskaber.
 • Støtte børn, unge og familier med respekt for den enkelte familie.

Input fra politikudviklingsdag:

Forældre støtter op, bakker op, viser interesse og giver kærlige skub, når den unge måske har en tendens til at blive væk fra fællesskabet.

Forældrenes relationer skal styrkes; de skal involvere sig og inddrages – når børnene ser forældrene som gode rollemodeller styrker det også børnenes fællesskab.

Generelt er der et fælles ansvar blandt fagprofessionelle og forældre til at have fokus på fællesskabet og et ”vi”.

For nogle børn er skolen ikke det bedste match i forhold til de børn, de er sammen med. Der kan foreningslivet virkelig noget. Her kan de finde et sted, hvor de passer ind.

Visualisering af Børne- og Ungepolitikken

Klik på billedet for at se det i stort format.