Intro til forældrebestyrelse (dagtilbud)

Vil du være med til at skabe rammerne for børnenes trivsel, dannelse og læring i dit barns dagtilbud?

Her kan du læse en kort introduktion til arbejdet i forældrebestyrelsen. Der er eksempler på, hvilke opgaver forældrebestyrelsen har samt eksempler på emner, du kan tage op i forældrebestyrelsen.

Luk alle
Åben alle

En vigtig stemme for forældre og børn

Forældrebestyrelsen arbejder for hele dagtilbuddet. Det er derfor vigtigt, at du som bestyrelsesmedlem tænker på alle børn og hele dagtilbuddet.

Med en plads i forældrebestyrelsen deltager du i drøftelser og er med til at træffe beslutninger, der kan kvalificere det samlede dagtilbuds arbejde.

Som forælder kan du her bidrage med en viden om børne- og forældrelivet og derigennem være med til at styrke det daglige forældresamarbejde.

Hvad indebærer principper i forældrebestyrelsen?

Et princip kan defineres som en ramme, der giver leder og medarbejdere mulighed for forskellige handlinger i praksis.

Et princip bygger på holdninger, men indeholder ikke konkrete bestemmelser om, hvor meget og hvad, der skal gøres.

Et princip indeholder ikke ultimative udsagn såsom: aldrig, altid eller forbudt.

Tavshedspligt

Forældre i forældrebestyrelsen er omfattet af reglerne om tavshedspligt. Medlemmer af forældrebestyrelsen skal som udgangspunkt ikke beskæftige sig med enkeltpersoners private forhold, fortrolige oplysninger og lignende, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.

Der kan alligevel opstå situationer, hvor forældrebestyrelsen medlemmer bliver bekendt med forhold, der indebærer at tavshedspligten bliver aktuel.

Det gælder for kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner

 • forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for daginstitutionens samarbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud  og hjem og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutioner. Dette skal gøres inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, kommunalbestyrelsen har fastsat
 • forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelse og evaluering af samt opfølgningen med den pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelsen inddrages også i daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem forskellige dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole
 • forældrebestyrelsen har indstillingsret, dvs. ret til at foreslå en person til jobbet samt ret til at deltage ved ansættelsen af en leder eller andet personale i dagtilbuddet.

Det gælder for den kommunale dagpleje

 • Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for dagplejens arbejde, for samarbejdet mellem dagpleje og hjem og for anvendelsen af en budgetramme for dagplejen. Dette skal gøres inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat.
 • Forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af samt opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelsen inddrages også i dagplejens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud og mellem dagtilbud.
 • Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af en leder eller andet personale i dagplejen.

Hvad kan bestyrelsesarbejdet bestå af?

Bestyrelsen kan blandt andet drøfte følgende områder:

 • Inklusion, antimobning og venskaber.
 • Fødselsdage – fælles fejring eller for den enkelte, i institutionen eller i hjemmet?
 • Forældredeltagelse i institutionens hverdag og aktiviteter.
 • Økologisk kost, sund mad eller sukkerpolitik.
 • Overgangen fra børnehave til skole og fritidstilbud. Hvordan arbejder institutionen med skoleforberedende aktiviteter, besøgsdage i SFO mm.?
 • Kommunikationsveje i institutionen. Hvem taler man med om hvad?
 • Prioritering af oplevelser eller udflugter.

Forældrebestyrelsens placering - politisk og administrativt

Folketinget vedtager love - både på dagtilbudsområdet og øvrig lovgivning.

Kommunalbestyrelsen fastsætter budgetmål, Børne- og Ungepolitik og strategien for Meningsfulde Fællesskaber.

Forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddet.

Dagtilbudsledelsen udarbejder retningslinjer og detailplanlægning for dagtilbuddet.

Hvad siger loven?

Dagtilbudsloven §14:

Forældre med børn i en kommunal, selvejende eller udliciteret daginstitution eller i kommunal dagpleje skal have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje eller i den enkelte daginstitution med et flertal af valgte forældre jf. dog §24a i lov om folkeskolen.

Kontaktinfo

Christina Mølsted Madsen
Udviklingskonsulent

Tlf.: 20 71 76 55
Mail: christina.madsen@herning.dk

Maja Krarup Lenger
AC-medarbejder

Tlf.: 20 99 25 08
Mail: maja.lenger@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.