Budgetter og regnskaber

Luk alle
Åben alle

Budget 2024

Tirsdag 10. oktober 2023 vedtog byrådet i Herning Kommune budgettet for 2024 og overslagsårene. 
Der blev indgået budgetforlig 14. september 2023. 

Det store billede

Budget 2024 - generel del (pdf - 381 sider)

Investeringsoversigt 2024 - 2027 (pdf - 43 sider)

Takstoversigt 2024 - 2027 (pdf - 37 sider)

Budget 2023

Tirsdag 4. oktober 2022 vedtog byrådet i Herning Kommune budgettet for 2023 og overslagsårene. 

Der blev indgået budgetforlig 14. september 2022. 

Det store billede

Budget 2023 - generel del (pdf - 380 sider)

Investeringsoversigt 2023 - 2026 (pdf - 41 sider)

Takstoversigt 2023 - 2026 (pdf - 37 sider)

Budget 2022

Tirsdag 5. oktober 2021 vedtog byrådet i Herning Kommune budgettet 2022, som er et tillæg til budget 2021-2022, der blev besluttet i 2021. 

Budget 2022 - generel del (pdf - 369 sider)

Investeringsoversigt 2022 (pdf - 41 sider)

Takstoversigt 2022 (pdf - 33 sider)

Regnskab 2022

Regnskabet skuer som bekendt bagud og beretter faktuelt om, hvordan det forgangne år er forløbet, holdt op imod de forventninger der var budgetteret.

Herning Kommunes regnskab giver en status på kommunens økonomiske situation og præsenterer det samlede økonomiske resultat for 2022. En status, der er så nøgtern som mulig, og som samtidig gør det muligt at vurdere, om årsresultatet lever op til Byrådets forventninger om en sund og robust økonomi, der er en væsentlig forudsætning for fortsat udvikling og vækst i Herning Kommune.

Årets resultat viser et underskud på 10,5 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 59,6 mio. kr. De væsentligste grunde til at underskuddet blev mindre kan blandt andet henføres til generel tilbageholdenhed for at overholde servicedriftsrammen og forskydninger mellem årene. Sidstnævnte viser sig i de overførselsbeløb, der søges overført til forbrug i efterfølgende år for såvel drift som anlæg.

Kommunens likvide beholdning, populært kaldet kommunekassen, udgør ved udgangen af 2022 i alt 525,8 mio. kr., hvilket er 59,3 mio. kr. lavere end ved udgangen af 2021. Gennemsnittet af den daglige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder kan pr. ultimo 2022 opgøres til 934,9 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 38,5 mio. kr. i forhold til året før. Alt andet lige er Herning Kommunes økonomi altså fortsat robust.

Samlet set ligger servicedriftsudgifterne i 2022 lidt over det niveau, der var aftalt i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Der er dog ikke i den aftalte ramme for servicedriftsudgifter indregnet de kommunale udgifter til fordrevne fra Ukraine og ekstraudgifter til Covid-19. At det er lykkedes at holde de samlede serviceudgifter tæt på rammen skyldes ikke mindst de tilpasninger og den tilbageholdenhed, som er udvist på en række serviceområder i den sidste del af året.

Kigger man lidt ned i serviceområderne er særligt ældreområdet økonomisk udfordret. Der er iværksat en række initiativer for at skabe balance og forbedre den økonomiske styring på området.

I 2022 anvendte Herning Kommune 218,6 mio. kr. netto på anlæg – altså byggeprojekter af forskellig karakter - på det skattefinansierede område.

Udgifterne er fordelt over en stor række anlægsprojekter. Som de største projekter i 2022 kan nævnes, ældreboligbyggerierne Vesterled og Kildehøj med henholdsvis 23,4 mio. kr. og 15,3 mio. kr., større vejrenoveringer (11,4 mio. kr.) og Talentskole ved Holing Sportscenter (11,3 mio. kr.)

I regnskabet har du mulighed for at orientere dig nærmere om tallene på de enkelte serviceområder.

Årsregnskab 2022 (pdf - 135 sider)

Regnskab 2021

Regnskabet skuer som bekendt bagud og beretter om, hvordan det forgangne år forløb, holdt op imod de forventninger der var indeholdt i budgettet.

Formålet med Herning Kommunes regnskab er at give en status på kommunens økonomiske situation og det samlede økonomiske resultat for 2021. En status, der er så nøgtern som mulig, og som gør det muligt at vurdere, om årsresultatet lever op til Byrådets forventninger om en sund og robust økonomi, der er en væsentlig forudsætning for fortsat udvikling, i Herning Kommune.

Årets resultat viser et overskud på 94,2 mio. kr., mod et budgetteret overskud på 54,1 mio. kr. De væsentligste grunde til overskuddet er den generelle reserve på 20 mio. kr. og forskydninger mellem årene. Sidstnævnte viser sig i de overførselsbeløb, der søges overført til efterfølgende år for såvel drift som anlæg.

Kommunens likvide beholdning, populært kaldet kommunekassen, udgør ved udgangen af 2021 i alt 586,0 mio. kr., hvilket er 66,7 mio. kr. lavere end ved udgangen af 2020. Dette er et øjebliksbillede. Ser vi på gennemsnittet af den daglige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder er det pr. ultimo 2021 896,4 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 113,6 mio. kr. i forhold til året før.

Samlet set ligger de såkaldte servicedriftsudgifterne i 2021 lidt under det niveau, der var aftalt i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Det på trods af, at der har været betydelige udgifter i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Kommunens udgifter til overførselsindkomster var i 2021 betydeligt under det budgetlagte. Således var ikke mindst udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige samt kontant- og uddannelseshjælp væsentlig lavere end forudsat i budgettet. Hvilket afspejler stigende beskæftigelse og faldende ledighed.

I 2021 anvendte Herning Kommune 172,9 mio. kr. netto på anlæg – altså byggeprojekter af forskellig karakter - på det skattefinansierede område.

Udgifterne er fordelt over en lang række anlægsprojekter. De største projekter i 2021 være, Talentskole ved Holing Sportscenter (28,7 mio. kr.) Opgradering og renovering af idrætscentret på Holingknuden (28,5 mio. kr.), Det Blå Rum (14,1 mio. kr.) samt Engblommen, Snejbjerg (12,5 mio. kr.)

Hovedkonklusionen på regnskab 2021 er, at der fortsat er godt styr på økonomien i Herning Kommune, og at der i det forgangne år er både afsluttet og fortsat gang i en lang række spændende projekter på flere vigtige områder.

I regnskabet har du mulighed for at orientere dig nærmere om tallene på de enkelte serviceområder.

Årsregnskab 20218 (pdf - 130 sider)

Regnskab 2020

Årets resultat viser et overskud på 44,3 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 53,1 mio. kr.

De væsentligste grunde til overskuddet er den generelle reserve på 36 mio. kr. og forskydninger mellem årene.

Sidstnævnte viser sig i de overførselsbeløb, der søges overført til forbrug i efterfølgende år. Dette gælder såvel driftsudgifter som anlægsudgifter.

Årsregnskab 2020 (pdf - 142 sider)

Digital tilgængelighed

PDF-filerne, som vi linker til under de enkelte årstal, er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 28 28
Mail: kommunen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.