Budgetter og regnskaber

Luk alle
Åben alle

Budget 2023

Tirsdag 4. oktober 2022 vedtog byrådet i Herning Kommune budgettet for 2023 og overslagsårene. 

Der blev indgået budgetforlig 14. september 2022. 

Det store billede

Budget 2023 - generel del (pdf - 380 sider)

Investeringsoversigt 2023 - 2026 (pdf - 41 sider)

Takstoversigt 2023 (pdf - 35 sider)

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2020.

Budget 2022

Tirsdag 5. oktober 2021 vedtog byrådet i Herning Kommune budgettet 2022, som er et tillæg til budget 2021-2022, der blev besluttet i 2021. 

Budget 2022 - generel del (pdf - 369 sider)

Investeringsoversigt 2022 (pdf - 41 sider)

Takstoversigt 2022 (pdf - 33 sider)

Regnskab 2021

Regnskabet skuer som bekendt bagud og beretter om, hvordan det forgangne år forløb, holdt op imod de forventninger der var indeholdt i budgettet.

Formålet med Herning Kommunes regnskab er at give en status på kommunens økonomiske situation og det samlede økonomiske resultat for 2021. En status, der er så nøgtern som mulig, og som gør det muligt at vurdere, om årsresultatet lever op til Byrådets forventninger om en sund og robust økonomi, der er en væsentlig forudsætning for fortsat udvikling, i Herning Kommune.

Årets resultat viser et overskud på 94,2 mio. kr., mod et budgetteret overskud på 54,1 mio. kr. De væsentligste grunde til overskuddet er den generelle reserve på 20 mio. kr. og forskydninger mellem årene. Sidstnævnte viser sig i de overførselsbeløb, der søges overført til efterfølgende år for såvel drift som anlæg.

Kommunens likvide beholdning, populært kaldet kommunekassen, udgør ved udgangen af 2021 i alt 586,0 mio. kr., hvilket er 66,7 mio. kr. lavere end ved udgangen af 2020. Dette er et øjebliksbillede. Ser vi på gennemsnittet af den daglige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder er det pr. ultimo 2021 896,4 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 113,6 mio. kr. i forhold til året før.

Samlet set ligger de såkaldte servicedriftsudgifterne i 2021 lidt under det niveau, der var aftalt i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Det på trods af, at der har været betydelige udgifter i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Kommunens udgifter til overførselsindkomster var i 2021 betydeligt under det budgetlagte. Således var ikke mindst udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige samt kontant- og uddannelseshjælp væsentlig lavere end forudsat i budgettet. Hvilket afspejler stigende beskæftigelse og faldende ledighed.

I 2021 anvendte Herning Kommune 172,9 mio. kr. netto på anlæg – altså byggeprojekter af forskellig karakter - på det skattefinansierede område.

Udgifterne er fordelt over en lang række anlægsprojekter. De største projekter i 2021 være, Talentskole ved Holing Sportscenter (28,7 mio. kr.) Opgradering og renovering af idrætscentret på Holingknuden (28,5 mio. kr.), Det Blå Rum (14,1 mio. kr.) samt Engblommen, Snejbjerg (12,5 mio. kr.)

Hovedkonklusionen på regnskab 2021 er, at der fortsat er godt styr på økonomien i Herning Kommune, og at der i det forgangne år er både afsluttet og fortsat gang i en lang række spændende projekter på flere vigtige områder.

I regnskabet har du mulighed for at orientere dig nærmere om tallene på de enkelte serviceområder.

Årsregnskab 20218 (pdf - 130 sider)

Regnskab 2020

Årets resultat viser et overskud på 44,3 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 53,1 mio. kr.

De væsentligste grunde til overskuddet er den generelle reserve på 36 mio. kr. og forskydninger mellem årene.

Sidstnævnte viser sig i de overførselsbeløb, der søges overført til forbrug i efterfølgende år. Dette gælder såvel driftsudgifter som anlægsudgifter.

Årsregnskab 2020 (pdf - 142 sider)

Regnskab 2019

Et regnskab kan altid læses på flere måder. Vurderingen vil påvirkes af, hvad læseren fokuserer på. En række underliggende forudsætninger og mellemregninger farver det færdige resultat. Og det, der er godt i én sammenhæng, kan være mindre godt i en anden.

Formålet med Herning Kommunes regnskab er at give en status på kommunens økonomiske situation og det samlede økonomiske resultat i 2019. En status der er så nøgtern som muligt. Og en status, der gør det muligt at vurdere, om årsresultatet lever op til Byrådets forventninger om en sund og robust økonomi, der skaber et godt fundament for fortsat udvikling og vækst i Herning Kommune.

Årets resultat viser et overskud på 39,3 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 28,6 mio. kr. De væsentligste grunde til overskuddet er den generelle reserve på 20 mio. kr. og forskydninger mellem årene. Sidstnævnte viser sig i de overførselsbeløb, der søges overført til forbrug i efterfølgende år. Dette gælder såvel driftsudgifter som anlægsudgifter.

Kommunens likvide beholdning, populært kaldet kommunekassen, udgør ved udgangen af 2019 i alt 465,6 mio. kr., hvilket er 44,1 mio. kr. mindre end ved udgangen af 2018. Gennemsnittet af den daglige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder kan pr. ultimo 2019 opgøres til 727,5 mio. kr. Det er 164,3 mio. kr. mindre end året før, hvilket primært skyldes store anlægsudgifter afholdt sidste halvår af 2019.

Alt andet lige er Herning Kommunes økonomi dog fortsat robust. Servicedriftsudgifterne i 2019 ligger under det niveau, der var aftalt i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Kommunen er dog fortsat udfordret på særligt det specialiserede voksenområde og beskæftigelsesområdet, men arbejder på at skabe balance i økonomien.

I 2019 brugte Herning Kommune 163,9 mio. kr. netto på anlæg - altså byggeprojekter af forskellig karakter - på det skattefinansierede område. Det er 58,3 mio. kr. mindre end oprindelig planlagt.

Udgifterne er fordelt over en lang række anlægsprojekter. Som de største projekter i 2019 kan nævnes: Færdiggørelse af Lindbjergskolen som erstatning for Gjellerupskolen og Hammerum Skole med 39,7 mio. kr., anlægstilskud til etablering af Gullestrup Kulturhus med 11,4 mio. kr., udgifter til etablering og anlæggelse af opvarmet hybridgræsbane på Herning Fremads baneanlæg (Teglpark Stadion) med 9,1 mio. kr. samt udgifter til etablering af Ny bydelsskole på Holtbjerg med 6,9 mio. kr. Herudover er der i løbet af året solgt en række overskydende ejendomme og arealer.

Så bundlinjen er, at der er styr på økonomien, og at der i det forgangne år er både afsluttet og fortsat gang i en lang række spændende projekter på flere vigtige områder.

I regnskabet har du mulighed for at orientere dig om tallene bag historierne for 2019.

Årsregnskab 2019 (pdf - 132 sider)

Digital tilgængelighed

PDF-filerne, som vi linker til under de enkelte årstal, er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.