Budgetter og regnskaber

Luk alle
Åben alle

Budget 2022

Tirsdag 5. oktober 2021 vedtog byrådet i Herning Kommune budgettet 2022, som er et tillæg til budget 2021-2022, der blev besluttet i 2021. 

Budget 2022 - generel del.

Budget 2020

Mandag 8. oktober 2019 vedtog byrådet i Herning Kommune budgettet for 2020 og overslagsårene. 

Der blev indgået budgetforlig 30. september 2019. 

Det store billede

Budget 2020 - generel del.

Investeringsoversigt 2020.

Takstoversigt 2020.

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2020.

Regnskab 2020

Årets resultat viser et overskud på 44,3 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 53,1 mio. kr.

De væsentligste grunde til overskuddet er den generelle reserve på 36 mio. kr. og forskydninger mellem årene.

Sidstnævnte viser sig i de overførselsbeløb, der søges overført til forbrug i efterfølgende år. Dette gælder såvel driftsudgifter som anlægsudgifter.

Årsregnskab 2020 (pdf).

Regnskab 2019

Et regnskab kan altid læses på flere måder. Vurderingen vil påvirkes af, hvad læseren fokuserer på. En række underliggende forudsætninger og mellemregninger farver det færdige resultat. Og det, der er godt i én sammenhæng, kan være mindre godt i en anden.

Formålet med Herning Kommunes regnskab er at give en status på kommunens økonomiske situation og det samlede økonomiske resultat i 2019. En status der er så nøgtern som muligt. Og en status, der gør det muligt at vurdere, om årsresultatet lever op til Byrådets forventninger om en sund og robust økonomi, der skaber et godt fundament for fortsat udvikling og vækst i Herning Kommune.

Årets resultat viser et overskud på 39,3 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 28,6 mio. kr. De væsentligste grunde til overskuddet er den generelle reserve på 20 mio. kr. og forskydninger mellem årene. Sidstnævnte viser sig i de overførselsbeløb, der søges overført til forbrug i efterfølgende år. Dette gælder såvel driftsudgifter som anlægsudgifter.

Kommunens likvide beholdning, populært kaldet kommunekassen, udgør ved udgangen af 2019 i alt 465,6 mio. kr., hvilket er 44,1 mio. kr. mindre end ved udgangen af 2018. Gennemsnittet af den daglige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder kan pr. ultimo 2019 opgøres til 727,5 mio. kr. Det er 164,3 mio. kr. mindre end året før, hvilket primært skyldes store anlægsudgifter afholdt sidste halvår af 2019.

Alt andet lige er Herning Kommunes økonomi dog fortsat robust. Servicedriftsudgifterne i 2019 ligger under det niveau, der var aftalt i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Kommunen er dog fortsat udfordret på særligt det specialiserede voksenområde og beskæftigelsesområdet, men arbejder på at skabe balance i økonomien.

I 2019 brugte Herning Kommune 163,9 mio. kr. netto på anlæg - altså byggeprojekter af forskellig karakter - på det skattefinansierede område. Det er 58,3 mio. kr. mindre end oprindelig planlagt.

Udgifterne er fordelt over en lang række anlægsprojekter. Som de største projekter i 2019 kan nævnes: Færdiggørelse af Lindbjergskolen som erstatning for Gjellerupskolen og Hammerum Skole med 39,7 mio. kr., anlægstilskud til etablering af Gullestrup Kulturhus med 11,4 mio. kr., udgifter til etablering og anlæggelse af opvarmet hybridgræsbane på Herning Fremads baneanlæg (Teglpark Stadion) med 9,1 mio. kr. samt udgifter til etablering af Ny bydelsskole på Holtbjerg med 6,9 mio. kr. Herudover er der i løbet af året solgt en række overskydende ejendomme og arealer.

Så bundlinjen er, at der er styr på økonomien, og at der i det forgangne år er både afsluttet og fortsat gang i en lang række spændende projekter på flere vigtige områder.

I regnskabet har du mulighed for at orientere dig om tallene bag historierne for 2019.

Årsregnskab 2019 (pdf).

Regnskab 2018

Årets resultat viser et underskud på 162,1 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var budgetteret med et overskud på 21,8 mio. kr.

Kommunens likvide beholdning, populært kaldet kommunekassen, udgør ved udgangen af 2018 i alt 509,7 mio. kr., hvilket er 225,3 mio. kr. mindre end ved udgangen af 2017.

Den væsentligste grund til faldet er, at vi er begyndt at bruge af den opsparing, som er opbygget gennem de seneste år - særligt på anlægsområdet.

Årsregnskab 2018 (pdf).

Luk alle
Åben alle

Tillægsaftale til Herning Kommunes budgetforlig 2021-2022

Herning, 23. august 2021

Forligskredsen bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Peter Villadsen (UP) og Jørn Vedel Eriksen (UP) indgik 23. september 2020 et to-årigt budgetforlig for Herning Kommune.

Parterne ønsker at tilføje og justere enkelte elementer til/i den eksisterende aftale.

Social- og Sundhedsudvalget tilgodeses

 • Forligskredsen anerkender, at Social- og Sundhedsudvalget er økonomisk udfordret og tilfører udvalget 11 millioner kroner, som svarer til det resterende, overførte underskud fra 2020. Forligskredsen afventer det endelige regnskabsresultat for 2021 og vurderer økonomien på området i foråret 2022, også fremadrettet, blandt andet som udtryk for usikkerhed i forhold til konsekvenserne af covid-19-pandemien, den ti-årige psykiatriplan og den kommende sundhedsreform.

Ekstra penge til at understøtte minimumsnormeringerne

 • Folketinget har indført minimumsnormeringer fra 2024, hvorefter der mindst skal være en pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuer og en pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver. Der er tale om årlige gennemsnit på kommuneniveau. I årene frem mod 2024 indfases minimumsnormeringerne. Forligskredsen afsætter i 2022 og frem årligt tre millioner kroner ekstra til at understøtte indfasningen og tage højde for de usikkerheder, der i øjeblikket er omkring de præcise, kommunaløkonomiske konsekvenser af ordningen.

Enkelte beløb i det indgåede forlig justeres

 • Opfølgningen på budgetforliget for 2021-2022 viser, at der er behov for enkelte, mindre justeringer i forhold til det besluttede i september 2021. Med denne tillægsaftale beslutter forligskredsen, at:
  • Til at afhjælpe stigende udgiftspres tildeles Social- og Sundhedsudvalget årligt fem millioner kroner fra 2022 og frem.
  • Den gældende budgetforlig for 2021-2022 understreger vigtigheden af, at Herning Kommune i de kommende år får flere ellade-standere. Lovgrundlaget på området er i disse måneder ved at falde på plads. Forligskredsen ønsker de fornødne tiltag, for eksempel et udbud, iværksat, når der er fuldt overblik over mulighederne i lovgivningen. Samtidig står Herning Kommune foran intensiveret arbejde med DK2020-klimapartnerskabet. Der afsættes en pulje i 2022 og frem på årligt en million kroner til formålene.
  • Kultur- og Fritidsudvalget tildeles i 2022 og frem årligt 500.000 kroner til at imødegå øgede driftsudgifter i haller og på idrætsanlæg.

Præciseringer og vigtige pointer

 • Forligskredsen understreger vigtigheden af, at kommunen fortsat kan levere de bedst mulige rammer for det private erhvervsliv. Aktiviteten er blandt andet meget høj i byggebranchen, og opmærksomheden henledes på, at sagsbehandlingstiden, når det gælder byggesager, skal holdes nede.
 • Satsningen på, og markedsføringen af, Herning som uddannelsesby er vigtig for den fortsatte rekruttering af studerende til de mange uddannelsesinstitutioner. Forligskredsen ønsker derfor, at markedsførings-indsatsen fortsættes i de kommende år. Pengene findes inden for de eksisterende rammer i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 • Fra 2022 og frem får Herning Kommune via bloktilskuddet flere penge til personale i ældreplejen og til ansættelse af flere folkeskolelærere. I alt er der i perioden 2022-2025 tale om 75 millioner kroner. Forligskredsen understreger, at det øgede bloktilskud krone-til-krone anvendes til formålet. Hvis Folketinget tilfører områderne yderligere penge til områderne, gælder samme princip.
 • Denne tillægsaftale afsætter i 2025 22,6 millioner kroner til afledt drift som følge af et stigende antal plejeboliger.
 • Under pandemien har rengøringsniveauet været højnet på skoler og institutioner, og erfaringerne har været gode. Forligspartierne afsætter frem til og med 2025 16 millioner kroner til at fastholde et højere rengøringsniveau end før pandemien.
 • Efter høringsperiodens udløb 8. september mødes forligskredsen igen for at vurdere, om høringssvarene giver anledning til ændringer i tillægsaftalen.

Supplerende understreges, at det gældende budgetforlig afsætter penge til en række initiativer i 2022, blandt andre:

 • 30,4 millioner kroner til byggestart på Ny Herningsholmskolen.
 • 20 millioner kroner til byggestart på ny daginstitution, Børneoasen, Lind.
 • 4,8 millioner kroner til tilbygning i Eventyrhaven, Aulum.
 • 8,2 millioner kroner til nedrivning af, og tomgangslejemål i, det gamle sygehusbyggeri på Herning+-grunden.
 • 25 millioner kroner til renovering af Herning Svømmehal 2022-2023.
 • Seks millioner kroner til omklædningsfaciliteter til Herning Fremad.
 • Tre millioner kroner til udvidelse af Haderup Kultur- og Idrætscenter.
 • 0,7 millioner kroner til udvidelse af Skibbild-Nøvling Idrætscenter.
 • 4,2 millioner kroner til forbindelsen mellem bymidten og Herning+.
 • Cirka 70 millioner til udvidelse af plejecentrene Rosenlund, Kildehøj og Vesterled. Desuden knap ni millioner kroner til sprinkling på disse plejecentre.
 • Under forudsætning af, at Skovsnogen skaffer ekstern medfinansiering til byggeprojektet The Shelter, bidrager Herning Kommune med 4,7 millioner kroner.
 • 2,9 millioner kroner til cykelsti mellem Tjørring N og Trehøjevej.
 • 1,7 millioner kroner til opgradering i Ørre Skytteforening under forudsætning af, at foreningen selv kan rejse det resterende beløb.
 • Fra 2022 og frem til 2026 i alt 18 millioner kroner til LED-lys og nye signalanlæg.
 • I alt 1,5 millioner kroner til områdefornyelse i Kibæk og Haderup.
 • En million kroner til klimatilpasning.
 • Cykelstien i Østergade i Aulum renoveres.
 • Arbejdet med at renovere en række skoler fortsætter frem mod 2025.
 • I Hammerum udgraves søen ved Tangsøparken.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne, som vi linker til under de enkelte årstal, er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.