Tilladelse til udledning eller nedsivning af regnvand

Hvis du søger om tilladelse til nedsivning mindre end 25 meter fra vandløb behandler vi sagen som en ansøgning om udledningstilladelse.

Luk alle
Åben alle

Projektet og spildevandsoplandet

Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af projektet og spildevandsoplandet.

Beskrivelsen skal indeholde:

 • Spildevandsopland i henhold til gældende Spildevandsplan for Herning Kommune med tilhørende tillæg.
 • Lokalplansområde.
 • Matrikel nummer og ejerlav: hvor placeres bassin(er) og udløb?
 • Hvem ejer arealet? Er det ansøger? Hvis ikke - har ejer givet lov til anvendelsen? (ejeren skal have klageadgang, da ejeren har en væsentlig interesse i sagens udfald). Se også punktet "Arealerhvervelse".
 • Er projektet i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan vedrørende bassiners udformning og dimensionering? Ved afvigelser fra spildevandsplanen begrundes hvorfor.
 • Information om eventuelle tidligere meddelte tilladelser til aktiviteter i området
 • Grundvandsforhold: Sårbarhed (eksempelvis OSD, indvindingsopland), grundvandsstand og jordforurening.

Bilag

Vi har brug for følgende bilag til beskrivelsen af projektet og spildevandsoplandet:

 • Kortbilag med anlægsplacering/rørføring, angivelse af indretning, bassin udformning, ind- og udløbsplacering, vejadgang og lignende (kort ønskes digital som pdf-fil samt i dgn-, dxf- eller dwg-format).
 • Ledningsplaner med angivelse af ledningsføring fra området med regnvands afledning til recipient via planlagte regnvandsbassiner. Udledningssted i recipient skal afmærkes på tegning.
 • oplandskort.
 • oplands-og udløbsskemaer.
 • Eventuel rapport over jordbundsundersøgelser og grundvandsstand.

Udledningen eller nedsivningen

Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af udledningen eller nedsivningen.

Beskrivelsen skal indeholde:

Oplandsdata

Status:
Areal: ha
Afløbskoefficient
Areal reduceret: ha red

Plan (eventuelt når hele oplandet er udbygget)
Areal: ha
Afløbskoefficient
Areal reduceret: ha red

Udløbsdata

Status

 • Udløbstype (vådt/tørt bassin, nedsivning med mere).
 • Bassinvolumen: m3
 • Renseforanstaltninger (bundfældning, dykket afløb, olieudskiller, olie/sandfang og lignende samt størrelse af disse).
 • Afløbsvandføring: l/s
 • Sker overløb til terræn?
 • Overløbshyppighed: antal pr. år (n)
 • Overløbsvandføring: l/s

Plan

 • Udløbstype (vådt/tørt bassin, nedsivning?)
 • Bassinvolumen og -overfladeareal: m3 samt m2
 • Renseforanstaltninger (bundfældning, dykket afløb, olieudskiller, olie/sandfang og lignende samt størrelse af disse).
 • Afløbsvandføring: l/s (søges der om gradueret afløb? Husk: beskrivelse og begrundelse).
 • Sker overløb til terræn?
 • Overløbshyppighed: antal pr. år (1/n)
 • Overløbsvandføring: l/s
 • Hvordan sikres afledning fra bassin ved uheld?
 • Hvordan sikres mod udskylning af materialer ved anlægsarbejde og oprensning af bassin?
 • Etableres der flade skråninger på bassin? Med hvilket anlæg? (minimum 1:5 i bynære områder eller sikres på anden måde, eksempelvis ved hegning)?

Spildevandets indhold

Beskriv hvilke aktiviteter, der er på de befæstede arealer. Forurenende stoffer, hvilke og hvilken koncentration. Oplys som minimum:

 • Bassinudløb/opland
 • Vandmængde m3 /år
 • COD kg/år Kvælstof kg/år
 • Fosfor kg/år

Nedsivning

 • Angiv om der er særlige grundvandsforhold, forurenede grunde eller andet.
 • Angiv afstand til nærmeste drikkevandsindvinding.

Recipient (vandløb/sø)

Angiv recipient for afledning (vandløb/sø).

Angiv recipientmålsætning. Oplysninger kan findes på "Miljøportalen".

Hvis miljømålet for recipienten ikke er opfyldt, skal ansøgningen indeholde en vurdering af alternative løsninger eller redegørelse for hvordan, det sikres, at udledningen ikke vil bevirke kvalitets-og miljøforringelse af vandområdet.

Naturbeskyttelse

Jævnfør gældende lovbekendtgørelse om Naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Er der kendt § 3 naturbeskyttelse i området, hvor bassiner og udløb placeres? Er der i en afstand af op til og med 150 meter fra søer eller vandløb registreret med en beskyttelseslinje i henhold til § 16? Oplysninger kan du finde på "Miljøportalen".

Vandløbsregulering

I forbindelse med en reguleringssag stilles der krav om udarbejdelse af et færdigt reguleringsprojekt.

Et reguleringsprojekt skal indeholde:

 • Detaljeret projektbeskrivelse med beskrivelse af formål og virkning.
 • Oversigtskort 1:25000
 • Skitse af nye bassiner og nyt vandløbstrace i målforhold 1:1000
 • Nuværende og fremtidige afstrømningsmæssige data (afstrømning i l/s/km2 , medianminimum, sommermiddel, årsmiddel, vintermiddel, median max. og 10 års max.).
 • Relevante kloakoplandsdata.
 • Nuværende og fremtidige vandløbsdata (bundkoter, bundbredde, anlæg og længde på vandløbet, oplysninger om dræn og øvrige ledningsoplysninger).
 • Gydegrus og sten (mængde, tykkelse/størrelse og placering og tilsvarende).

Grundvandssænkning

Skal der ske grundvandssænkning i forbindelse med etablering af bassiner mv. skal der ansøges særskilt herom.

Søg om lov til at sænke grundvandet

Tidsplan for projektet

Skitser tidsplan og angiv, hvis projektet forventes gennemført i etaper. Præcis tidsplan for hvornår projektet forventes igangsat er vigtig for kommunens planlægning af sagsbehandlingen, offentlige høringer, eventuel forpagtningsaftaler og opsigelse heraf med mere.

Arealerhvervelse

A) Anlæg på kommunalt ejede arealer

Hvis der er behov for erhvervelse af Herning Kommunes arealer til etablering af bassinanlæg og lignende skal følgende oplyses:

 • Hvor stort et areal ønsker erhvervet.
 • Erstatningstilbud (i de tilfælde, hvor anlægget deklareres).
 • Kortbilag som viser bassin og rørplacering.

B) Anlæg på privat ejede arealer

Hvis bassinanlæg med mere ønskes etableret på arealer, som er privatejede, skal det oplyses, om der er indgået aftale med ejer om placering af bassin.

Såfremt man ønsker at anmode Herning Kommune om at ekspropriere arealer til fordel for ledningsejer, så skal der fremsendes begrundet ansøgning med henvisning til gældende, endeligt vedtaget spildevands- plan/tillæg.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Beskrivelse af arealet man ønsker
 • Størrelsen på arealet
 • Kortbilag som viser bassin og rørplacering
 • Beskrivelse af om der er ført forhandling med lodsejer inden Herning kommune blev anmodet om ekspropriation, og begrundelsen for hvorfor det ikke er lykkes at indgå en frivillig aftale
 • En tilkendegivelse af om man er villig til at dække de udgifter som kommunen har til eksterne parter i forbindelse med ekspropriationen.

På baggrund af den fremsendte anmodning vil forvaltningen anmode Teknik- og Miljøudvalget, om tilladelse til at igangsætte ekspropriation og afholde åstedsforretning.

Læs også

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Spildevand
Bethaniagade 1  - indgang C
7400 Herning

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.