Klage over støj og lugt

Det er altid bedst selv at løse en nabostrid. Det er som regel både den hurtigste og letteste måde at finde en fornuftig løsning.

En nabostrid kan dog blive så tilspidset, at den ene eller begge parter vurderer, at der er behov for hjælp. Ofte vil det være kommunen, der tager sig af en sag om nabostrid. Det kan også være politiet, hegnssynet, særlige klagenævn eller en anden instans.

Luk alle
Åben alle

Regler om støj og støv fra byggepladser, anlægsarbejde, nedrivninger med videre

Hvad gælder i Herning Kommune?

Anmeldelse af støjende og støvende byggearbejder, nedrivningsaktiviteter med videre skal sendes til kommunen senest 14 dage før, arbejdet ønskes sat i gang.

Send din anmeldelse af støj og støv

Vi har ikke en forskrift i Herning Kommune med faste regler for støj, støv med videre fra nybyggeri, byggerenoveringer og nedrivninger, men vi tager udgangspunkt i følgende vejledende regler, når vi vurderer anmeldelser og i tilfælde af klager:

Støj

Støjende aktiviteter skal udføres indenfor almindelig arbejdstid (mandag-fredag 07.00-18.00).

Det kan normalt ikke accepteres, at støjende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter gennemføres i tidsrummet kl. 18-07 på hverdage eller i weekender/helligdage. Undtaget er dog de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre på andre tidspunkter (for eksempel på grund af trafikale forhold eller ved byggeri på virksomheder, hvor det er nødvendigt, at denne er ude af drift).

Støjende aktiviteter på en byggeplads er ALLE former for brug af maskiner og værktøjer enten udendørs eller indendørs i ikke lukkede bygninger. Det gælder også ved levering af byggematerialer, dog kun kørsel og aflæsning inde på selve byggegrunden - ikke ude på offentlig vej.

Støv

Det skal forebygges, at der kommer væsentlige støvgener i forhold til omgivelserne. Ved konkrete klager over støv fra en byggeplads, er det Herning Kommune, der afgør, hvad der betragtes som væsentlige støvgener.

Der skal være særlig fokus på forebyggelse ved brug af sprinklersystemer ved nedknusninger og på hyppig fejning af køre-arealer, hvor der ellers ophobes materiale, der kan give anledning til støvgener.

Skæring af fliser og lignende skal også ske med brug af sprinkling med vand som forebygger støv, hvis aktiviteten sker i umiddelbar nærhed af naboer.

Naboorientering

Herning Kommune anbefaler (og kan stille krav om), at bygherren/entreprenøren altid foretager en god naboorientering inden, aktiviteten sættes i gang.

Orienteringen skal kort beskrive, hvad der kommer til at ske på byggepladsen, i hvilken periode og i hvilke tidsrum på de enkelte dage, og der skal være angivet en kontaktperson, så naboer har mulighed for en god og direkte dialog undervejs.

Spørgsmål vedrørende støv og støj fra byggepladser kan rettes til Miljø og Klima, Herning Kommune. Send en mail til virksomheder@herning.dk.

Hvis du ønsker at klage over støj

Støj ved udendørs aktiviteter

Ved udendørs arrangementer, byfester, festivaler, koncerter og lignende - skal politiet som regel give tilladelse. Klager over for meget støj ved selve arrangementet skal derfor også rettes til politiet.

Kommunen har en forskrift med regler for musikarrangementer.

Hvis naboen larmer

Hvis naboen larmer mere end almindeligt acceptabelt - for eksempel høj musik - og en appel om at dæmpe sig ikke hjælper, kan du henvende dig til politiet.

Støj fra beboer i boligforening

Hvis støjen kommer fra en beboer i en boligforening, skal klagen rettes til boligforeningens bestyrelse. Er du selv beboer i en almen bolig og er du utilfreds med larmen fra en nabo, skal en klage rettes til beboerklagenævnet.

Støj fra virksomheder

Klager over vedvarende larm fra virksomheder, en kommunal eller privat institution og fritidsaktivitet skal rettes til kommunen. Benyt blanket i boksen 'Selvbetjening'.

Støj fra diskoteker mv.

Klager over støj fra diskoteker og spillesteder skal rettes til kommunen. Dette gælder dog ikke støj fra offentlige arealer, så som fortov og veje. Her skal klagen rettes til politiet.

Støj fra midlertidige aktiviteter 

Støj fra midlertidige aktiviteter, for eksempel et byggeri, skal rettes til kommunen. Benyt blanket i boksen 'Selvbetjening'.

Lugt og røg

Generende lugt eller røg fra naboens skorsten kan være til stor irritation.

Hjælper en henvendelse ikke, kan det være nødvendigt at kontakte kommunen.

Stammer lugt- og røggenerne fra en virksomhed, en kommunal eller privat institution eller et landbrug skal du henvende dig til kommunen.

Benyt blanket i boksen 'Selvbetjening'.

Dyrehold

Det er tilladt at have et begrænset antal husdyr, selvom du bor i byen. Dyrene må dog ikke larme urimeligt meget.

Klager over naboens husdyr skal rettes til kommunen, der også kan oplyse, hvilke og hvor mange dyr naboen må have på sin grund. Benyt blanket i boksen 'Selvbetjening'.

Klage over støj fra kæledyr, f.eks. hunde skal rettes til politiet.

Læs kommunens regler for dyrehold i boligområder

Hegn og træer

Naboer skal som regel selv finde ud af, hvilken form for hegn, der skal være i skellet mellem deres grunde. En undtagelse kan være, når der i lokalplanen er beskrevet, hvordan hegnet skal se ud.

Hvis der opstår en strid mellem to naboer om placeringen eller udformningen af et hegn, kan du kontakte det lokale hegnssyn, der efterfølgende - mod betaling - foretager et hegnssyn.

Hegnssynet er et uafhængigt nævn, der er udpeget af kommunen. Hegnssynet vil i første omgang forsøge at mægle mellem to uenige naboer. Lykkes det ikke, vil hegnssynet afgøre sagen.

Drejer striden sig om, hvor skellet mellem to grunde går, kan du hyre en landinspektør til at afgøre sagen.

Træer bliver også undertiden emnet for en nabostrid. Hvis naboens træer udgør eller indgår som en del af hegn, vil det være hegnssynet, der i første omgang skal forsøge at løse striden.

Andre stridsemner kan være træer, der skygger for meget i naboens have. Kan du ikke finde en løsning med din nabo, må du anlægge sag ved byretten.

Udhuse og carporte

Hvis et udhus, en carport, et drivhus eller lignende er ulovligt opført, er der mulighed for at få kommunen til at se på sagen.

Som udgangspunkt må sådanne mindre bygninger gerne stå i skellet og her helt eller delvist erstatte et hegn.

Udhuse, carporte, drivhuse, skure og andre lignende bygninger skal opfylde reglerne i Bygningsreglementet og/eller Bygningsreglementet for småhuse. Her kan du blandt andet læse om, hvor høje bygningerne må være og hvor stor afstanden skal være til skel.

Se bygningsreglementet for udhuse, carporte mv

Se bygningsreglementet for småhuse

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Mail: teknik@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.