Forskrift for udendørs musikarrangementer med videre i Herning Kommune

Luk alle
Åben alle

Indledning

Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse miljøgener ved musikarrangementer og andre arrangementer (cirkus, tivoli m.v.) som holdes i parker og på torvepladser m.v. i Herning Kommune.

Det er samtidigt et væsentligt formål, at gøre det nemmere for arrangører at overskue hvilke vilkår der gælder ved disse arrangementer.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven samt Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Der er fastsat øvrige bestemmelser for brugen af udvalgte arealer i denne forskrift og reguleringen sker med baggrund i, at kommunen er grundejer.

Gyldighedsområde

Forskriften gælder i hele kommunen, dog undtaget offentlige områder i Herning bymidte som er reguleret af Brug Byen! Musikarrangementer Forskriften gælder for udendørs musikarrangementer og lignende arrangementer i telte, hvor der anvendes musikanlæg, sanganlæg og/eller instrumenter tilsluttet forstærker og højttaleranlæg.

Korte musikindslag ved sportsarrangementer er dog ikke omfattet. Andre arrangementer Forskriften gælder for tivoli, cirkus og lignende arrangementer med musik. Herning Kommune afgør i tvivlstilfælde, om et arrangement er omfattet af forskriften.

Ansøgning om arrangement

Der skal søges om tilladelse til alle arrangementer omfattet af forskriften. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside.

Ansøgningsfristen er 4 uger før arrangementets afholdelse Ansøgningen skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger:

 • Navn og kontaktoplysninger på ansvarlig arrangør
 • Dato, tidspunkt, lokalitet, program, forventet tilskuertal 
 • Tidspunkter for lydprøver 
 • Tidspunkter for opstilling og nedtagning af scene og udstyr
 • Beskrivelse af musikudstyr/anlæg 
 • Skitse over opstilling af musikanlæg, herunder placering af højttalere 
 • Foranstaltninger til forebyggelse af støjgener i omgivelserne, der sandsynliggør at støjniveauet angivet i bilag 1-5 er overholdt
 • Evt. ønsker om dispensationer

Ansøgning efter forskriften fritager ikke arrangøren for at indhente nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder eller efter anden regulering.

Det kan bl.a. nævnes, at arrangøren om nødvendigt skal ansøge Midt- og Vestjyllands Politi om lejlighedsbevilling til udskænkning af alkohol. Ved opstilling af scener, tribuner o. lign. skal der tages kontakt til Herning Kommune, Afdeling for Byggeri, Jord og Grundvand.

Ved opstilling af telte, fastsættelse af flugtveje, anvendelse af fyrværkeri m.v. skal der ansøges hos Herning Kommunes Center for Brand og Redning (oplysninger jf. punkt 1.3 i Teknisk forskrift for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet af 18. oktober 2005).

Center for Brand og Redning træffer afgørelse om de brandmæssige vilkår ved arrangementer. Disse vilkår fastsættes blandt andet på baggrund af oplysningerne i ansøgningen fra arrangøren (se kapitel 2). Der stilles blandt andet vilkår ved brug af telte og til flugtveje/brandveje generelt samt anvendelse af fyrværkeri. Er der spørgsmål om de brandmæssige forhold, skal Center for Brand og Redning kontaktes.

Generelle vilkår

Der er generelle vilkår for alle arrangementer, som afholdes i Herning Kommune og særlige vilkår for arrangementer som afholdes på udvalgte offentligt ejede arealer.

Støj

Udendørs musikarrangementer skal være afsluttet senest kl. 22.00 søndag - torsdag og kl. 24.00 fredag - lørdag. Lydprøver i forbindelse med et arrangement kan finde sted i perioden fra kl. 10.00 på arrangementsdagen eller kl. 10.00 - 18.00 dagen før. Dog først fra kl. 12.00, hvis lydprøver finder sted på søndage- eller helligdage.

Musikanlæg skal opstilles på en sådan måde, at støjbelastningen ved boliger i området reduceres mest muligt. Så vidt muligt skal højttalere vende bort fra boliger og andre støjfølsomme bygninger (hospitaler, plejehjem, religiøse samlingssteder).

Alternativt kan der anvendes en løsning med flere små højttalere, der spiller ind mod publikum (satellithøjttalere) frem for en løsning med store scenehøjttalere.

Opsætning af udstyr kan ske i tidsrummet kl. 10.00 - 18.00 på selve arrangementsdagen eller dagen før arrangementet, dog først fra kl. 12.00 på søndage eller helligdage. Nedtagning af udstyr kan ske på arrangementsdagen, dog senest til kl. 22.00 fra søndag - torsdag eller på helligdage og senest til kl. 24.00 fredage - lørdage eller indenfor tidsrummet kl. 10.00 - 18.00 dagen efter arrangementet, dog først fra kl. 12.00 på søndage eller helligdage. Nedtagning og opsætning af udstyr i andre tidsrum må kun ske efter forudgående tilladelse fra kommunen.

Tilladelse vil kun blive meddelt, hvis det sikres, at det kan ske uden særlige støjgener i omgivelserne.

Naboorientering

Naboer skal orienteres direkte om arrangementet. Dette skal ske ved, at arrangøren husstandsomdeler en løbeseddel med oplysninger om sted, tid og type af arrangement.

Løbesedlen skal også indeholde oplysning om, hvad arrangøren har gjort for at begrænse støjen fra musik eller anden støj mest muligt i forhold til naboerne, eksempelvis ved placering af højttalere. Løbesedlen skal være omdelt senest 10 dage før arrangementet.

Kopi af løbesedlen skal sendes til Herning Kommune til godkendelse senest 1 uge før omdelingen. Kommunen afgør for det enkelte arrangement, hvilke naboer der er omfattet af orienteringspligten. Der er for de udvalgte offentligt ejede arealer angivet nærmere om, hvilke naboer der skal orienteres.

Toiletforhold

Ved større arrangementer kan Herning Kommune stille krav om, at der opstilles toiletvogne (kemiske toiletter med opsamling) uden afløb til offentlig kloak. 

Sortering af affald

Herning Kommunes Regulativ for affald fra erhverv gælder ved alle arrangementer.

Tilladelse

Herning Kommune fastsætter ud fra forskriften de vilkår, som er gældende for det aktuelle arrangement. Kopi af tilladelsen sendes til Midt- og Vestjyllands Politi.

Kommunen vurderer, om et udendørs musikarrangement vil medføre væsentlige støjgener, og om arrangementet vil kunne holdes på den ansøgte lokalitet. Hvis kommunen vurderer, at et udendørs musikarrangement vil kunne medføre væsentlige støjgener i omgivelserne, kan der stilles krav om særlige støjbegrænsende foranstaltninger, herunder støjgrænser på arrangementsstedet og/eller i omgivelserne, som vilkår for at gennemføre arrangementet.

Krav om særlige støjbegrænsende foranstaltninger, vil også kunne stilles overfor arrangører, der ved tidligere arrangementer ikke har overholdt forskriftens vilkår eller bestemmelser for den meddelte tilladelse. Kommunen kan forlange akkrediteret beregning af lydniveauet for at indregulere lydanlæg ved lydprøve.

Kommunen kan forlange, at der laves støjmålinger før arrangementets afvikling (ved indreguleringen af anlægget) og under arrangementet. Udgifter til støjmåling afholdes af arrangøren.

Målinger og beregninger skal udføres af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person, som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jf. "Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. nr. 866 af 1. juli 2010" med senere ændringer. Kommunen kan uvarslet lave egne kontrolmålinger af støjen.

Øvrige bestemmelser

Dispensation

Herning Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra vilkårene i forskriften. Dispensation kan kun gives efter forudgående skriftlig ansøgning, der skal indeholde konkrete begrundelser for dispensationen. Herning Kommune kan fastsætte vilkår for en dispensation, ligesom en dispensation kan være tidsbegrænset.

Påbud og forbud

Forskriften hindrer ikke, at Herning Kommune kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsning end angivet i forskriften. Overtrædelse af vilkår for brugen af kommunens arealer/pladser kan medføre, at man som arrangør udelukkes fra fremtidig brug af disse arealer/pladser.

Ved grove overtrædelser af vilkår om støj og spilletider, kan Herning Kommune i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven lukke et arrangement, evt. ved politiets hjælp.

Afgørelser og klager

Efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om regulering af visse aktiviteter kan afgørelser efter denne forskrift ikke påklages til anden administrativ myndighed. I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelser truffet efter denne forskrift afprøves ved civile domstole. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Kontrol og overtrædelser

Herning Kommune fører tilsyn med at vilkår fastsat i tilladelser givet efter denne forskrift overholdes. Overholdelse af tilladelser og krav til opstilling af telte, flugt- og brandveje anvendelse af fyrværkeri m.v. tilses af Herning Kommunes Center for Brand og Redning.

Overtrædelse af reglerne i denne forskrift kan af Herning Kommune blive meldt til politiet med krav om bødestraf. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der undlader at følge vilkår fastsat i tilladelser givet efter denne forskrift.

Bilag 1: Sdr. Anlæg

Beliggenhed

Vejlevej/Godsbanevej

Beskrivelse

Tegnet som lystanlæg af Enrico Dalgas og anlagt af Hedeselskabet i 1896. Bypark med store træer og skovkarakter, sø, legeplads med offentligt toilet, grillplads og græsplæner. Parken glider umærkeligt over i Knudmosen. Der holdes musikarrangementer i anlægget.

Vilkår

 • Der må årligt højest afholdes 3 musikarrangementer inkl. Liv i Sdr. Anlæg. 
 • Arrangementerne skal være afsluttet kl. 24.00, med mindre der ansøges særskilt om andet. 
 • Satellithøjtalere er påkrævet ved anvendelse af lydanlæg. 
 • Arrangementet må højst bidrage med et støjniveau på 70 dB(A) gældende ved nærmeste beboelse i forhold til arrangementsstedet. 
 • Naboorientering skal ved større musikarrangementer ske til husstande/institutioner på følgende adresser: HN Andersens vej, Thrigesvej, Museumsgade, Gl. Vejlevej samt Vejlevej(indtil Grøndahlsvej).

Øvrige bestemmelser for brugen af arealet 

 • Kørsel på græsset/stierne og evt. udlægning af køreplader må kun ske efter aftale med Herning Kommune, Parkteamet. 
 • Der skal under og efter arrangementerne opsamles papir og andet affald. Såfremt oprydning ikke har fundet sted 18 timer efter arrangementets afslutning, vil dette ske af Herning Kommune, Parkteamet for arrangørens regning. 
 • El-tilslutning skal ske efter aftale med Herning Kommune, Drift.

Bilag 2: Vestre Anlæg

Beliggenhed

Vestergade

Beskrivelse

Anlagt I 1885 af skovrider Borch, Hedeselskabet, som lystanlæg. Hernings ældste bypark. Parken er en stor græsplæne med spredt stående træer, dog med en vis skovkarakter i den sydligste ende, legeplads, springvand, skulpturer og sommerblomster.

Vilkår

 • Der må højest afholdes 2 musikarrangementer om året. 
 • Ved arrangementer i dagtimerne skal arrangøren rette henvendelse til kirkegårdskontoret.
 • Arrangementet må højst bidrage med et støjniveau på 55 dB(A) gældende ved nærmeste beboelse i forhold til arrangementsstedet 
 • Arrangementerne skal normalt være afsluttet kl. 22.00. 
 • Naboorientering skal ved større musikarrangementer ske til husstande/institutioner på følgende adresser: Enghavevej, Dalgas Allé, Lykkesvej, Fuglsangsvej, Vestergade (strækningen fra Gl. Skolevej til Vestergades Skole), Vesterled Plejehjem, Gl. Skolevej, Odinsgade, Paghs Allé (op til Danasvej), Thorsgade, Islandsvej og Sverigesvej. Dæmningen, Kikkenborgvej, Thujavej, Berberisvej, Enebærvej og Gyvelvej.

Øvrige bestemmelser for brugen af arealet 

 • Der skal under og efter arrangementerne opsamles papir og andet affald. 
 • Såfremt oprydning ikke har fundet sted 18 timer efter arrangementets afslutning, vil dette ske af Herning Kommune, Parkteamet for arrangørens regning. 
 • El-tilslutning skal ske efter aftale med Herning Kommune, Drift.

Bilag 3: Mindeparken

Beskrivelse

Tegnet af havearkitekt Georg Boye i 1947-52. Indviet den 5. maj 1951. Hernings fine bypark med blomstrende busketter og hækomkransede staudehaver. Om foråret er parkens busketter fyldt med forårsløg. Stor bydelslegeplads og grønne plæner. I parkens vestlige ende er anlagt en mindelund for de faldne under 2. verdenskrig.

Vilkår

 • Der må kun holdes mindre arrangementer og ikke musikarrangementer

Øvrige bestemmelser for brugen af arealet 

 • Der skal under og efter arrangementerne opsamles papir og andet affald.

Bilag 4: Teglpark Stadion

Beliggenhed

Ringkøbingvej - (Træningsbaner ved Herning Fremads idrætsanlæg)

Vilkår

 • Der må årligt højest afholdes 1 sammenhængende musikarrangement over max. 3 dage. 
 • Arrangementerne skal normalt være afsluttet kl. 24.00, med mindre der ansøges særskilt til enkelte arrangementer. 
 • Arrangementet må højst bidrage med et støjniveau på 70 dB(A) gældende ved nærmeste beboelse i forhold til arrangementsstedet. 
 • Naboorientering skal ved større arrangementer ske til husstande/institutioner på følgende adresser: Boliger på Teglvænget, campingpladsen, Susåvej, Ydunsvej, Baldersvej, Boliger på Ringkøbingvej på strækningen fra Teglvænget til Holstebrovej, Bøgevænget, Ahornvej og Hasselvej.

Øvrige bestemmelser for brugen af arealet 

 • Der skal under og efter arrangementet opsamles papir og andet affald. Såfremt oprydning ikke har fundet sted 18 timer efter arrangementets afslutning, vil dette ske af Herning Kommune, Parkteamet for arrangørens regning.

Bilag 5: Baggeskærvej

Beliggenhed

Baggeskærvej overfor Messecenter Herning - (ved Messecenter Herning)

Beskrivelse

Arealet fungerer som parkeringsplads for Messecenter Hernings besøgende. Arealet kan anvendes til afvikling af større cirkusarrangementer

Vilkår

 • Der må årligt højest afholdes 3 musikarrangementer på pladsen, samt 3 cirkusarrangementer. 
 • Arrangementerne skal normalt være afsluttet kl. 24.00, med mindre der ansøges særskilt til enkelte arrangementer. 
 • Støjniveauet ved nærmeste nabo må højst være 70 d(B)A 
 • Naboorientering ved større musikarrangementer skal ske til husstande/institutioner på følgende adresser: Private husstande på Mørupvej til og med nr. 37 (ikke industrivirksomheder), evt. private husstande på Mads Eg Damgaardsvej (til Sandagervej), Baggeskærvej og Kærvej

Øvrige bestemmelser for brugen af arealet 

 • Der skal under og efter arrangementerne opsamles papir og andet affald. 
 • Såfremt oprydning ikke har fundet sted 18 timer efter arrangementets afslutning, vil dette ske af Herning Kommune, Parkteamet for arrangørens regning. 
 • El-tilslutning skal ske efter aftale med Herning Kommune, Parkteamet.