Dyrehold i byen og på landet

Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller udenfor byen.

Når du bor i byen, må du generelt kun have mindre kæledyr. Det gælder for eksempel hunde, katte og høns (men ikke haner). Du må ikke have ænder, gæs, haner, svin, kvæg, får, geder og heste, når du bor i byen - og dit dyrehold må ikke være erhvervsmæssigt.

Bor du på landet (i landzone), og ønsker du at etablere et erhvervsmæssigt dyrehold, skal du anmelde det til Herning Kommune.

Luk alle
Åben alle

Erhvervsmæssigt dyrehold

Lovgivningen skelner mellem erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Det er alene størrelsen af dyreholdet, der afgør, om dyreholdet anses for at være et hobbydyrehold eller et erhvervsmæssigt dyrehold. Det har ikke betydning, om dyreholdet udnyttes erhvervsmæssigt. Økonomien eller skattemæssige forhold har heller ikke betydning for om dyreholdet rent miljømæssigt betragtes som erhvervsmæssigt.

Ifølge miljøaktivitetsbekendtgørelsen har du et erhvervsmæssigt dyrehold, hvis det overskrider følgende:

 • 30 høns og
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
 • et dyrehold med enten
  • 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  • 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af a),
  • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  • 15 producerede slagtesvin,
  • 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  • 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
  • andre dyretyper end nævnt i a) til f) eller g), hvis det samlede produktionsareal til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
  • forskellige dyretyper sammensat efter a) til g) eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter a) til g) eller h), ikke tilsammen overstiger 100 procent.

Mindre dyrehold

Ønsker du at etablere eller ændre et erhvervsmæssigt dyrehold, skal du indsende en anmeldelse til Herning Kommune.

Du har et mindre dyrehold, hvis produktionsarealet er mindre end:

 • 100 m² - alle slags dyrehold
 • 175 m² - dyrehold med ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, eller heste, geder eller får
 • 200 m² - dyrehold med heste
 • 300 m2 - dyrehold med ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, eller heste, geder eller får - hvor dyrene kun er opstaldet i perioden 1. oktober til 15. maj

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning - og som dyrene ikke kun har kortvarigt adgang til.

For fast placerede husdyranlæg med tilhørende dyrehold, som er etableret før den 1. august 2017, skal der desuden ske anmeldelse til kommunen den første gang, hvor dyreholdet udvides i antal af dyr eller ændres i dyresammensætning.

Forskrift for dyrehold i boligområder

§ 1 Lovgrundlag

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 844 af 23. juni 2017, §§ 8 og 20.

§ 2 Gyldighedsområde

Forskriften gælder for alt ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, der ligger i:

 • Byzone
 • Sommerhusområder
 • Områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig-og erhvervsformål

Stk. 2
Hvis der i gældende lokalplaner og byplanvedtægter er regler om forbud for visse dyrearter, er disse forsat gældende. Ligeledes gælder lokale grundejer-, andels- og lejerforeningers regler, samt regler udtrykt i skøder og servitutter om fuglehold, hvis de er skærpende i forhold til denne forskrift.

§ 3 Dyrehold

Dyrehold med ænder, kalkuner, gæs, haner, påfugle, grise, kvæg, får, geder, alpakaer, kænguruer og heste er ikke tilladt.

§ 4 Indretning og drift

På hver matrikel må der højst holdes dyr svarende til 15 høner med kyllinger. Med kyllinger menes unger, der holder sig til moderen. En hanekylling skal fjernes, når den begynder at gale.

Stk. 2
På hver matrikel må der højst holdes 15 brevduer eller 30 raceduer.

Stk. 3
Placering af fuglehuse, hønsegårde (både med og uden overdækning), bure og volierer må ikke være tættere end 2,5 meter på skel til naboejendom, og skal i øvrigt overholde byggelovens bestemmelser. Fuglehuse, hønsegårde, bure og voliere må ikke være åbne mod skel, hvis der er beboelse på naboejendommen.

Stk. 4
Hvis fugle i voliere og andre fugle, der holdes udendørs, giver anledning til væsentlige støjgener, skal de holdes i mørke mandag til fredag fra kl. 21.00-07.00 og på lørdage samt søn- og helligdage fra kl. 21.00-09.00.

Stk. 5
Træning af brevduer skal ske på tidspunkter, hvor omgivelserne generes mindst muligt.

Stk. 6
Dueslag skal placeres, så ind- og fraflyvning sker over egen grund.

Stk. 7
Foder skal opbevares i rottesikre beholdere.

Stk. 8
Eget vegetabilsk køkkenaffald kan anvendes som foder, hvis overskydende rester fjernes umiddelbart efter fodring.

Stk. 9
Bure, huse og indhegnede gårde skal rengøres mindst en gang om ugen.

Stk. 10
Hvis dyreholdet giver anledning til unødige gener, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger (unødige gener kan for eksempel. være støj, lugt, uhygiejniske forhold eller rotter.) Kan generne ikke afhjælpes eller overtrædes påbud, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud imod hele eller dele af dyreholdet.

Stk. 11
Gødning fra dyreholdet skal opbevares, så det ikke giver lugtgener. Gødningen skal opbevares i lukket beholder, hvis det ikke straks iblandes jord og anvendes som gødning til planter.

§ 5 Dispensation og klage

Hvis individuelle forhold taler for det, kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i denne forskrift.

De forhold, der inddrages i forbindelse med en eventuel dispensation er:

 • At der ikke etableres udendørs område med strøelse, da det kan medføre gener fra rotter og lugt
 • At der ikke opstår uhygiejniske forhold, herunder at gødning opbevares, så der ikke opstår lugt- og fluegener
 • At dybstrøelse og fast gødning bortskaffes via dagrenovation eller efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen
 • At der ikke opstår støjgener
 • At der ikke sker opdræt

Stk. 2
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

§ 6 Overtrædelse af regulativet

Overtrædelse af bestemmelserne, eller manglende overholdelse af forbud eller påbud givet efter denne forskrift, kan straffes med bøde.

§ 7 Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft på dagen for den offentlige annoncering den 3. juli 2023. Vedtaget af Miljø-, Infrastruktur og Natur-udvalget den 19. juni 2023.

Hundehold, hundekennel og hundepension

Det er ikke tilladt at have et hundehold på mere end 4 hunde med hvalpe under 18 uger i byzone.

Bor du på landet er det muligt at have et hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger. Ønsker du at etablere, udvide og ændre et hundehold skal du anmelde det til Herning Kommune.

For at kunne anmelde en udvidelse eller etablering skal ejendommen overholde følgende afstandskrav:

Hundekennel og privat hundehold:

 • mindst 100 meter fra nabobeboelse
 • mindst 200 meter fra byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder

Hundepension:

 • mindst 200 meter fra nabobeboelse
 • mindst 300 meter fra byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder

Kommunen har dog mulighed for at give dispensation fra afstandskravene. Hvis der gives dispensation, stilles der formentlig nogle vilkår. Vilkår skal stilles med henblik på at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne. Vilkår kan almindeligvis omhandle indretning af hundegårde, renholdelse samt støjreducerende tiltag.

Døde dyr

Du må som udgangspunkt gerne begrave mindre dyr som en hund eller en kat i din egen have. Hvis du har egen brønd eller vandboring, skal der være mindst 50 meters afstand fra boringen til det sted, du begraver dyret

Se mere på Fødevarestyrelses hjemmeside

Læs også

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Landbrugsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Send e-mail til Landbrugsgruppen

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.