Sådan søger du

Når du skal søge om en byggetilladelse, skal du sende din ansøgning via bygogmiljø

Se en video om ansøgning på bygogmiljø.dk

På Byg og Miljø skal du logge ind med MitID. Hvis du søger på en andens vegne, skal den du søger for give dig fuldmagt til at søge.

Når du opretter et projekt på Byg og Miljø, gemmes dine indtastninger automatisk, når du trykker ”næste”. Det betyder også, at du kan logge på Byg og Miljø og arbejde videre på din ansøgning, når det passer dig. Du finder dit gemte projekt under ”mine projekter”

Selvbetjening

Luk alle
Åben alle

Ansøgningen fra A-Z

Her finder du en forklaring på alle de felter, du skal udfylde i ansøgningen på Byg og Miljø, når du opretter et nyt projekt.

Få svar på flere spørgsmål på Byg og Miljø (bygogmiljoe.dk)

Sådan udfylder du din ansøgning i Byg og Miljø step for step

Overblik

Her skal du give dit navn et projekt – Det er vigtigt at det er et sigende navn, så hvis du på et tidspunkt har flere projekter, kan du skelne dem fra hinanden.

Hvor er dit projekt?

Indtast projektets adresse og tryk på søg-knappen. Nederst på siden kan du se matriklens oplysninger. Tjek at det er den korrekte matrikel og adresse. Tryk derefter på ”Næste”.

Tilknyttede personer

Tilknyt eventuelle personer til projektet, og tjek om profiloplysningerne er korrekte. Det er en god idé at tilføje ejer til projektet. Tryk derefter på ’Næste’.

Hvad skal du lave i dit projekt?

Vælg den ansøgningstype, som dit projekt er omfattet af. Tryk derefter på ’Tilføj’. OBS: Sekundært byggeri, herunder udhuse, carporte, garager og lign. kræver en byggetilladelse, hvis det samlede areal af sekundært byggeri på grunden overstiger 50 m².

Forhold på projektstedet

Oplys de relevante forhold for dit projekt.

Fortsæt derefter med at udfylde den valgte ansøgningstype, som findes under ’Udfyld ansøgning’.

Kontaktoplysninger på ejeren

Udfyld de nødvendige oplysninger på ejeren. Tryk derefter på ’Næste’.

Fuldmagt

Du skal sende en fuldmagt med fra ejeren af byggeriet, hvis du som ansøger ikke selv er ejer.

En fuldmagt kan laves på to måder

 • Som et indscannet dokument, hvor ejer skriver under på, at ansøger kan føre byggesagen på hans vegne
 • Ved at benytte den digitale funktion i Byg og Miljø

Vedhæft fuldmagt eller anmod om digital underskrift, hvis ansøgeren ikke er ejeren. Tryk derefter på ’Næste’.

OBS hvis der anmodes om digital underskrift, skal ansøgningen først indsendes når ejer har underskrevet.

Planlagt arbejde

Beskriv kort byggeriet, og hvilke materialer det er bygget af.

Beskriv også, hvis der er specielle forhold i byggesagen. Det kan være, hvis der skal søges dispensation, hvis der bygges i en landzone eller lignende.

Situationsplan

Situationsplanen er en oversigt over din grund. Tegningen skal vise:

 • Placering af tilbygningen og eksisterende bygninger på grunden
 • Afstand fra bygninger til skel
 • Afstand til eventuelle andre bygninger på grunden
 • Angivelse af retning Nord

Læs mere om situationsplaner på Byg og Miljø (bygogmiljoe.dk) Eller se et eksempel på en situationsplan.

Plantegninger (etageplaner)

Plantegningen viser bygningernes rumdeling.

Tegningen skal vise:

 • Bygningernes indretning, herunder flugtveje, døre, vinduer, porte, åbninger, inventar, brandadskillelser, slukningsudstyr
 • Udvendige længde og breddemål på bygningen
 • Angivelse af størrelse på rummene (m2)
 • Angivelse af hvad rummene bruges til

Læs mere om plantegninger på Byg og Miljø (bygogmiljoe.dk) eller Se et eksempel på en plantegning

Facadetegning

Facadetegningen er en tegning over alle bygningernes facader med højdemål.

Tegningen skal vise:

 • Højde på facade
 • Husets totalhøjde
 • Længder og bredder på bygningen
 • Facadens orientering (nord, syd, øst og vest)
 • Materialevalg på tilbygningens ydervægge og tag
 • Højde på en eventuel terrænregulering

Læs om facadetegninger på Byg og Miljø (bygogmiljoe.dk) Eller Se et eksempel på en facadetegning

Snittegninger

Snittegning skal vise et snit gennem konstruktionen. Tegningen skal vise materialevalg, højdemål, hældninger, fald, brandudluftning i tagkonstruktion m.v.

Læs mere om snittegninger på Byg og Miljø (bygogmiljoe.dk) eller Se et eksempel på snittegning for en bygning

Byggeret og helhedsvurdering

Her skal du bekræfte at byggeriet overholder byggeretten. Byggeretten beskriver f.eks. de krav der er til afstand til skel, højden af byggeriet og bebyggelsesprocenten. Hvis det ikke kan over holde byggeretten, kan man søge om dispensation herfor.

Ubebyggede arealer

Hvis du bygger ny bolig eller hvis du ændre på opholds- eller parkering arealer for eksisterende boliger, skal du udfylde dette punkt.

Brand- og konstruktionsklasse

Vælg de relevante klasser for byggeriet, og skriv en begrundelse for valg af klasse i kommentarfeltet. Hvis byggeriet er omfattet en brand og/eller en konstruktionsklasse, skal punkt ”Dokumentation for valg af brandklasse” og/eller ”Dokumentation for valg af konstruktionsklasse” udfyldes.

Læs mere under punktet 

Brandklasser

Konstruktion

OBS sekundær bebyggelse kan være undtaget for indplacering, men dette gælder kun hvis, der samlet set er mindre end 50 m² sekundært byggeri på grunden i alt.

Erklæring om bygningen er indsatstaktisk traditionel

Du skal bekræfte af byggeriet overholder dette. Skriv evt. din begrundelse i kommentarfeltet.

Indsatstaktisk omhandler bygningens udformning og placering på grunden og skal sikre, at der i tilfælde af brand er forsvarlig mulighed for, at redningsberedskabet kan foretage redning og kan bistå evakuering af personer og dyr. Det nødvendige slukningsarbejde og begrænsning af væsentlig brandspredning mellem brandmæssige enheder skal kunne gennemføres.

Læs mere om indsatstaktisk traditionel på www.bygningsregelmentet.dk under §126-133.

Erklæring om tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold.

Du skal indsende dokumentation for, hvordan bygningsreglementets bestemmelser er overholdt i den færdige bygning.

Dokumentationen skal bestå af al relevant materiale, herunder overordnede beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger med videre.

Du skal dokumentere/belyse, hvordan bygningen er opført, og hvordan du har opfyldt bygningsreglementets funktionskrav og/eller detailkrav.

Under hvert emne er der angivet forslag til dokumentationens indhold.

Ved ansøgning om byggetilladelse, skal du tage stilling til hvilke tekniske forhold dit projekt er omfattet af.

 • Hvis du skal bygge enfamiliehus, sommerhus, tilbygning, anneks, udestue, vil vi ofte vurdere, at dit byggearbejde er omfattet af nedenstående tekniske forhold. (Der er dog undtagelser for sommerhuse)
 • Hvis du bygger garage, carport og udhus m.m. vil vi oftest vurder at byggeriet kun er omfattet af kapitel 2, 4, 7 og 14.

Numrene herunder refererer til kapitlerne i bygningsreglement BR-18 , og de svarer til numrene i Byg og Miljø, under punktet "Erklæring om tekniske forhold". Når du udfylder ansøgningen, skal du sætte kryds ved de kapitler som du er omfattet af.

Først når du færdigmelder byggeriet, skal du dokumentere hvad du har gjort for at overholde de tekniske bestemmelser.

Du kan læse mere under punktet færdigmelding, omkring hvordan du skal dokumentere det ved færdigmelding.

Kapitel 2 - Adgangsforhold

Du skal blandt andet sikre at, der er mulighed for at etablerer, dørtrin på højst 2,5 cm samt at yderdøre har en fri passagebredde på mindst 0,77 meter.

På den side af døren, der åbner imod personen, skal der være mindst 0,5 meter ved siden af døren modsat hængselsiden. (gælder ikke sommerhuse).

Kapitel 3 - Affaldssystemer

Du skal blandt andet sikre at, du har plads til skraldespande/affaldscontainere (Kun relevant for nye huse).

Kapitel 4 - Afløbsforhold

Du skal sikre at, du kan håndtere spildevand og regnvand på en lovlig, sundheds-, sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt måde.

Kapitel 5 - Brand

Du skal blandt andet sikre brandmodstandsevnen for konstruktioner og overflader.

Læs mere (link til brand på hjemmesiden)

Kapitel 6 - Brugerbetjente anlæg

indkast til affaldssystemer, IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater med videre.

Kapitel 7 – Byggeplads

Du skal blandt andet sikre at, der undervejs ikke opstår skader på personer, bygninger, vej og fortovsarealer samt at der ikke er væsentlige gener for naboer.

Kapitel 9 – Bygningens indretning

Du skal blandt andet sikre, at boligen er hensigtsmæssigt indrettet, herunder for eksempel har frirum på mindst 1,1 m ved arbejdsplads i køkken, tilfredsstillende loftshøjde, mindst ét wc-rum med håndvask i stueetagen med hensigtsmæssig størrelse og indretning, dagslys og naturligt luftskifte i køkken og beboelsesrum, gulvet ligger over terræn, hensigtsmæssige dørbredder (mindst 0,77 meter i adgangsetagen til beboelsesrum, køkken og bad og mindst 1,0 meter til vindfang, forstuer, gange og lignende), gang bredder på mindst 1,3 meter.

Kapitel 10 – Elevatorer

Beskriv blandt andet type, størrelse, ventilation.

Kapitel 11 – Energiforbrug

Du skal blandt andet undgå unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning. Klimaskærmen (terrændæk, ydervægge, vinduer og tag) skal fx overholde mindste isoleringskrav i BR18, bilag 2, tabel 1, 2, 3 eller 4.

(1 = enfamiliehus, 2 = ændret anvendelse, 3 =ombygninger/andre forandringer, 4 = sommerhuse).

Kapitel 12 – Energiforsyningsanlæg

Du skal blandt andet projektere, udføre, installere, benytte og vedligeholde disse anlæg, så der ikke er unødigt forbrug af energi eller opstår risiko for sikkerhed eller sundhed for personer og bygninger.

Energiforsyningsanlæg er for eksempel fyringsanlæg, aftrækssystemer, solenergianlæg, køleanlæg og varmepumper. (ikke relevant ved traditionel elvarme).

Kapitel 13 – Forureninger

Du skal blandt andet sikre, at byggematerialer ikke påvirker bygningens indeklima, så der opstår risiko for personers sundhed eller komfort.

Du skal også sikre din bygning mod forurening fra undergrunden, herunder at radonindholdet i indeluften overholder lovgivningen.

Kapitel 14 – Fugt og vådrum

Du skal blandt andet sikre mod kondens fra kuldebroer, skimmelsvamp, indtrængning fra overflade- og grundvand samt bortlede regn og smeltevand via tagrender til afløb.

Du skal også sikre at, baderum, bryggers og wc-rum opfylder de særlige krav til vådrumssikring.

Kapitel 15 – Konstruktioner

Du skal blandt andet sikre fundering til frostfri dybde samt styrke og stabilitet af etageadskillelse, tag- og facadekonstruktioner med mere.

Læs mere (link til Konstruktion på hjemmesiden).

Kapitel 16 – Legepladser

Beskriv blandt andet legeredskaber, skateboard-baner, klatrevæg.

Kapitel 17 – Lydforhold

Du skal blandt andet sikre, at lydforholdene overholder klasse C i DS 490 om Lydklassifikation af boliger. Tekniske installationer må ikke medføre et generende støjniveau jævnfør bygningsreglementets vejledning om lydforhold. (gælder ikke sommerhuse)

For sommerhuse skal du sikre, at de tekniske installationer ikke medfører et generende støjniveau umiddelbart uden for bebyggelsens vinduer til beboelsesrum, køkken med mere.

Kapitel 18 – Lys og udsyn

Du skal sikre mulighed for udsyn til omgivelserne samt tilstrækkeligt dagslys i beboelsesrum og køkken og samlet for boligen som helhed.

Kapitel 19 – Termisk indeklima og installationer til varme og køleanlæg

Du skal sikre et sundhedsmæssigt og komfortmæssigt tilfredsstillende indeklima uden unødigt energiforbrug.

Kapitel 21 - Vand

Du skal blandt andet sikre forsyningssikkerhed mod utætheder, vandkvalitet, mod unødvendigt forbrug, byggematerialer, produkter samt drift og vedligehold.

Kapitel 22 - Ventilation

Du skal blandt andet sikre luftskifte i boligen.

Det kan gøres ved at tilføre ude luft via friskluftventiler i vinduer, så hvert beboelsesrum og boligen totalt får tilført mindst 0,30 l/s pr. m² opvarmet etageareal.

Samtidig skal du fjerne inde luft i køkken via regulerbar mekanisk emhætte på mindst 20 l/s, udsuge fra bade- og wc-rum på mindst 15 l/s, udsuge i bryggers og wc-rum uden bad på mindst 10 l/s og udsuge fra kælder på mindst 10 l/s.

Dispensation fra byggereglementet

Det er bygherres ansvar at byggeriet opføres i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Hvis der er ting i ansøgningen, der kan overholde de tekniske bestemmelser, skal der søges en dispensation herfor. Der skal skrives en begrundelse som byggesagsbehandleren kan tage med i sin vurdering.

Byggeskadeforsikring

Hvis du ønsker at søge om tilladelse til at opføre en ny bolig, skal du sende en kopi af tilbud på byggeskadeforsikring.

Ved færdigmelding af byggeriet skal du sende dokumentation på, at byggeskadeforsikringen er tegnet og betalt - altså kvittering på betaling og selve policen.

Hvis du bygger en bolig, som du selv skal bo i, og du selv står som ansvarlig for at gennemføre byggeriet, kan du via Byg og Miljø ansøge om fritagelse for byggeskadeforsikring.

Udfyld tro og love erklæring ved selv-byg

Udfyld tro og love erklæring ved opførsel af udlejningsejendomme

Hvis byggesagen er en om- eller en tilbygning, skal du ikke lave en byggeskadeforsikring. Heller ikke hvis du bygger fritidshus eller sommerhus.

Byggearbejde i forhold til lokalplan og byplanvedtægt

NB: Denne fane findes kun, hvis der er en lokalplan for din ejendom.

Bekræft at dit byggeri overholder evt. lokalplaner og byplanvedtægter. Hvis du sætter kryds ved ’Dette dokumentationskrav er ikke relevant for denne ansøgning’, skal du i kommentarfeltet begrunde hvorfor. Er det fordi der ikke findes en lokalplan? Eller er det fordi, du har læst lokalplanen og ikke har fundet noget, der strider imod det ansøgte byggeri? Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan og dit byggeri ikke overholder denne kan du søge en dispensation

Se lokalplaner for Herning Kommune.

Tinglyste servitutter

Her noteres evt. tinglyste servitutter/ deklarationer, som er relevante for dit byggeri på matriklen. Hvis der ikke findes nogen servitutter/deklarationer på ejendommen, afkryds feltet: ’Ikke relevant’. Skriv evt. bemærkninger i kommentarfeltet.

Hvis der findes servitutter på ejendommen eller evt. forhold, som byggelinjer, farver, afstande til skel etc. Vedhæft da gerne den nødvendige dokumentation som bilag

Deklarationer kan findes på www.tinglysning.dk.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Det skal bekræftes at byggeriet ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven, som omfatter fortidsminder, strandbeskyttelseslinje, skovbyggelinjer og så videre.

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

Bekræft at dit byggeri ikke kræver dispensation fra Miljøbeskyttelsesloven, som blandt andet omfatter forurening af vand og luft.

Håndtering af jord

Hvis jordforureningsattesten viser at matriklen er forurenet, ligger i byzone eller er områdeklassificeret, skal du udfylde dette punkt.

Tilladelse efter vejlovgivningen

Det er relevant med tilladelse efter vejlovgivningen, hvis du skal etablere en ny overkørsel til din ejendom eller udvidelse af din eksisterende overkørsel etc.

Beredskabsloven

Udfyld, hvis det er relevant for din ansøgning. Som udgangspunkt er sommerhuse og enfamiliehuse ikke omfattet.

Læs mere om Beredskabsloven på danskelov.dk.

BBR-oplysninger

Du skal oplyse, hvad bygningen, du opfører, skal anvendes til, hvor stort den er, og hvordan den er opført. Husk at udfylde bl.a.:

 • Anvendelseskoden.
 • Materialevalg på tag og facade.
 • Ved tilbygninger skrives kun det areal/de arealer, som tilføjes til den eksisterende bygning.
 • Spildevand og afløb
 • Opvarmningsformen.

Hvis du laver ændringer i kloakeringen - herunder ny tilslutning til kloak eller afledning af regn- og overfladevand osv. er det en god idé at sende en kloaktegning til kommunen, når arbejdet færdigmeldes. Dette er oftest ikke et krav, men hvis tegningen ligger i kommunens byggesagsarkiv, vil den kunne ses af fremtidige ejere eller andre, der skal finde ledninger og brønde.

Tegningen skal vise både kloak- og regnvandsafledning.

Indsend

Til slut ser du denne opsummering. Tryk på ’Se forhåndsvisning’, for at se den samlede ansøgning. Det er en god ide at gennemgå din ansøgning igen, for at sikre at den er udfyldt korrekt.

Hvis din ansøgning ikke er udfyldt korrekt, Vil du modtage en mangelskrivelse fra os og det kan forlænge behandlingstid.

Tryk på ’Indsend’ for at indsende dit projekt. Du vil efter indsendelsen modtage en kvittering fra Byg og Miljø i din mailboks. Har du ikke fået en kvittering er ansøgningen ikke indsendt korrekt. Prøv på ny.

Det er vigtigt at hvis du laver rettelser eller vi sender en mangelskrivelse som du besvarer, at du husker at indsende igen. Rettelser når først frem til os når du trykker indsend.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 15
Mail: byggesag@herning.dk 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider: