Færdigmelding

Du skal altid huske at melde dit projekt færdigt. Det gælder uanset, om byggeriet har krævet byggetilladelse eller ej. Det gælder også, hvis du har fået nyt tag, eller du har revet en bygning ned.

Uden en færdigmelding, kan vi ikke ajourføre oplysningerne i bygnings- og boligregisteret (BBR).

Normalt færdigmelder du din byggesag via Byg og Miljø. Her kan du vedhæfte alt relevant materiale. 

Når du skal færdigmelde dit byggeri, kan du tage udgangspunkt i vejledningen som findes på bygningsreglementet eller via nedenstående links.

Administrative bestemmelser (§ 1 - § 47) | BR18 (bygningsreglementet.dk) Dokumentationsvejledning

Administrative bestemmelser (§ 1 - § 47) | BR18 (bygningsreglementet.dk) Færdigmelding

Nedenfor kan du læse mere om hvad der skal indsendes under punktet tekniske forhold.

Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Når du skal afslutte din byggesag, skal du redegøre for, hvordan bygningsreglementets bestemmelser er overholdt i den færdige bygning.

Dokumentationen skal bestå af al relevant materiale, herunder overordnede beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger med videre.

Det er ikke nok kun at fortælle, at du overholder kravene i Bygningsreglementet. Du skal dokumentere/belyse, hvordan bygningen er opført, og hvordan du har opfyldt funktionskrav og/eller detailkrav.

I din byggetilladelse står der, hvilke kapitler - eller tekniske emner - sagen er omfattet af. Hvert af disse emner / kapitler skal dokumenteres ved færdigmeldingen.

Herunder kan du læse, hvad de tekniske emner omfatter, og hvad dokumentationen kan indeholde.

Selvbetjening

Luk alle
Åben alle

Kapitel 2 - Adgangsforhold

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser eventuelt fotos som redegør for niveauforskelle og udligninger heraf, dørbredder, trapper herunder udformning og frihøjde, værn og håndlister herunder placering og højde
 • Tegninger: Tegninger som redegør for niveauforskelle og udligninger heraf, dørbredder, trapper herunder udformning og frihøjde, værn og håndlister herunder placering og højde.

Kapitel 3 - Affaldssystemer

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, belægning, fald, datablade eventuel fotos som redegør for valg af løsning
 • Tegninger kan omfatte: Tegninger med adgangsveje, placering, belægning samt afstande fra bolig og offentlig vej.

Kapitel 4 - Afløbsforhold

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, datablade evt. fotos som redegør for udformningen af afløbsinstallationen. Dimensionering
 • Tegninger kan omfatte: Afløbsplan, ledninger, brønde, pumper, koter, udskillere, dimensioner med videre.
 • Drift og vedligeholdelse: Komplet drift og vedligeholdelsesplan for afløbsinstallationerne. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske (BR18 § 80).

Kapitel 5 - Brand

 • Dokumentation kan omfatte: Redegørelse, dokumentation, datablade for de valgte brandtekniske løsninger som røgalarmanlæg, branddøre, redningsåbninger med videre.

Tegninger kan omfatte

 • Situationsplan som viser afstande til skel og andre bygninger på grunden.
 • Tegning/Brandplan som viser flugtveje, redningsåbninger, brandmæssige adskillelser, brandtekniske installationer som for eksempel røgalarmanlæg.
 • Tegninger skal ligeledes vise branddør, -vindue og brandloftlem m.m. mellem bolig og carport/garage.
 • Placering af alarmer skal vises på tegninger
 • Drift og vedligeholdelse: Komplet drift, kontrol og vedligeholdelsesplan for de valgte brandtekniske løsninger som røgalarmanlæg, branddøre, redningsåbninger med videre. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af løsninger, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske. (BR18 § 137-142).
 • Funktionsafprøvning: Afhængigt af byggearbejdet skal der i brandklasse 2-4 fremsendes en funktionsafprøvning (BR18 § 134) og systemintegrationstest (BR18 § 136)

Kapitel 6 - Brugerbetjente anlæg

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, datablade evt. fotos som redegør for adgangsarealer frem til anlægget og højde til betjeningen.
 • Tegninger kan omfatte: Adgangsarealer, højder med videre.

Kapitel 7 – Byggeplads

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser eventuelt  fotos som redegør for nabohensyn også efter byggearbejdets ophør, herunder reetablering af fælles hæk/hegn og terræn. Ved større byggepladser: Sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
 • Tegninger kan omfatte: Indretning af byggeplads

Kapitel 9 – Bygningens indretning

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser som redegør for, beboelsesrum, køkken, bade- og wc-rum. Vurdering/redegørelse for loftshøjde, døre- og gangbredder, opbevaringsplads, spiseplads ved arbejdspladser, gulvareal ved vuggestuer og børnehaver, rumindhold ved skoler. Derudover skal der fremsendes dokumentation for sikkerhed ved glaspartier.
 • Tegninger kan omfatte: Tegninger som redegør for, beboelsesrum, køkken, bade- og wc-rum, beskrivelser som redegør for, beboelsesrum, køkken, bade- og wc-rum.

Kapitel 10 – Elevatorer

 • Dokumentation kan omfatte Beskrivelser, datablade som redegør for anvendelse, størrelse og sikkerhedsniveau.
 • Tegninger kan omfatte Tegninger som redegør for anvendelse, størrelse og sikkerhedsniveau.
 • Funktionsafprøvning: Der skal fremsendes funktionsafprøvning i henhold til bygningsreglementets vejledning om funktionsafprøvning, afsnit 5. Funktionsafprøvning skal som minimum vise elevatorens energiforbrug. (BR18 § 249), beskrivelser, datablade som redegør for anvendelse, størrelse og sikkerhedsniveau.

Kapitel 11 – Energiforbrug

 • Dokumentation kan omfatte Energiberegning, tæthedsprøve, energimærkning

Kapitel 12 – Energiforsyningsanlæg

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser og datablade som redegør for det valgte anlæg herunder aftrækningssystemer.
 • Tegninger kan indeholde: Tegninger som viser det valgte anlæg, herunder placering og omfang samt aftrækningssystemer
 • Drift og vedligeholdelse: Komplet drift og vedligeholdelsesplan for det valgte anlæg. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske (BR18 § 328).

Kapitel 13 – Forureninger

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser og datablade som redegør for radonsikring. Redegørelse for de valgte byggematerialer som kan påvirke bygningens indeklima
 • Tegninger kan omfatte Tegninger som redegør for radonsikring

Kapitel 14 – Fugt og vådrum

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser eventuelt fotos som redegør for fugtsikring, herunder beskrivelse af sikring mod fugt fra indeklima, jord, grundvand, overfladevand og fugtskader fra byggefasen. Beskrivelse af vådrumssikring
 • Tegninger kan omfatte: Tegninger som redegør for fugtsikring og vådrumssikring

Kapitel 15 – Konstruktioner

Konstruktioner i konstruktionsklasse 1 - Enfamiliehus

 • Dokumentation kan omfatte: A1. Konstruktionsgrundlag, A2. Statiske beregninger, A3. Konstruktionstegninger, A4. Konstruktionsændringer, B1. Statisk projekteringsrapport jf. SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner

Ovenstående kan helt eller delvist fraviges, hvis det på anden vis kan dokumenteres, at kravene til bærende konstruktioner er opfyldt, for eksempel ved brug af SBi-anvisning 254, Småhuse - styrke og stabilitet.

Konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4

 • Dokumentation af de bærende konstruktioner skal udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223 - Dokumentation af bærende konstruktioner.

Dokumentationen skal desuden omfatte: A1. Konstruktionsgrundlag, A2. Statiske beregninger, A3. Konstruktionstegninger, A4. Konstruktionsændringer, B1. Statisk projekteringsrapport, B2. Statisk kontrolplan, B3. Statisk tilsynsrapport

Kapitel 16 – Legepladser

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, datablade, inspektørrapport eventuelt fotos som redegør for de valgte legepladsredskaber herunder faldunderlag med videre
 • Tegninger kan omfatte: Tegninger som redegør for de valgte legepladsredskabers placering, afstand til andre bygning/redskaber, højde, konstruktioner, faldunderlag med videre.

Kapitel 17 – Lydforhold

 • Dokumentation kan omfatte Beskrivelser, lydmålinger, beregninger mellem boliger/rum/erhvervsenheder, støj fra tekniske installationer, støj fra veje og jernbaner, efterklangstid. (BR18 § 368).
 • Tegninger kan omfatte: Tegninger som redegør for tilfredsstillende lydforhold

Kapitel 18 – Lys og udsyn

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, beregninger/simuleringer evt. fotos som redegør for dagslys, vinduernes placering, udsyn til omgivelserne, solafskærmning, elektrisk belysning i arbejdsrum og fælles adgangsveje.
 • Tegninger kan omfatte: Tegninger som redegør for dagslys, vinduernes placering, udsyn til omgivelserne, solafskærmning, placering af elektrisk belysning i arbejdsrum og fælles adgangsveje.
 • Ved arbejdsrum og fælles adgangsveje skal der fremsendes funktionsafprøvning for belysning i arbejdsrum og fælles adgangsveje i henhold til bygningsreglementets vejledning om funktionsafprøvning, afsnit 4. Funktionsafprøvning skal som minimum dokumentere, at belysningsanlægget overholder bygningsreglementets krav til belysningsstyrke, samt at dagslysstyring, bevægelsesmeldere og zoneopdeling fungerer efter hensigten. (BR18 § 384)

Kapitel 19 – Termisk indeklima og installationer til varme og køleanlæg

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, databalde, beregninger evt. fotos som redegør for et godt indeklima, hvor der ikke opstår træk og/eller overophedning, udførelse af varme- og køleanlæg
 • Tegninger kan omfatte: Tegninger som redegør for et godt indeklima
 • Funktionsafprøvning: Funktionsafprøvning for, varme- køleanlæg herunder radiator og gulvvarme i henhold til bygningsreglementets vejledning om funktionsafprøvning, afsnit. 3.
  Afprøvningen skal som minimum dokumentere, at varme- og køleanlæggene overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring i alle rum. (BR18 § 391). (Se nedenstående afsnit om funktionsafprøvning)
 • Drift og vedligeholdelse: Komplet drift og vedligeholdelsesplan for de valgte anlæg. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske (BR18 § 392).

Kapitel 21 - Vand

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, datablade eventuelt fotos som redegør for installationernes udførelse herunder sikring af vandkvalitet, begrænser ventetid på koldt og varmt vand
 • Tegninger kan omfatte: Visning af placering af installationer og ledninger med videre.
 • Drift og vedligeholdelse: Komplet drift og vedligeholdelsesplan for de valgte anlæg. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske (BR18 § 419).

Kapitel 22 - Ventilation

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, datablade eventuelt fotos som redegør for anlæggets udførelse, placering af anlægget, luftskifte, volumenstrøm, varmegenvinding
 • Tegninger kan omfatte: Visning af enhedernes placering herunder indsugning og afkast, rørføring med videre.
 • Funktionsafprøvning: Funktionsafprøvning for, ventilationsanlægget herunder radiator og gulvvarme i henhold til bygningsreglementets vejledning om funktionsafprøvning, afsnit 2.
  Afprøvningen skal som minimum dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport af luftmængder, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten. (BR18 § 450). (Se nedenstående afsnit om funktionsafprøvning).
  Afprøvningen skal tillige angive overholdelse af krav til flow i anlægget, samt det krævede luftskifte i alle rum. Ligeledes skal det eftervises, at bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport af luftmængder overholdes, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.
 • Drift og vedligeholdelse: Komplet drift og vedligeholdelsesplan for de valgte anlæg. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske (BR18 § 452).

Funktionsafprøvninger

Funktionsafprøvninger skal ifølge vejledningen til Bygningsreglementet minimum indeholde:

 • Oplysninger om hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under
 • Målepunkter
 • Måle apparatur der er anvendt og evt. hvor og hvornår dette sidst blev kalibreret
 • De opnåede måleresultater
 • Konklusion af funktionsafprøvningen
 • Oplysninger om hvem, der har udført funktionsafprøvning.

Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 15
Mail: byggesag@herning.dk 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider: