Opsætning af skilte, flagstænger med mere

Du skal have en byggetilladelse, fordi der kan være forskellige konstruktive og trafiksikkerhedsmæssige krav til skiltnings omfang og placering, ligesom skiltning kan være reguleret i en lokalplan, der formulerer en bestemt vision for området.

Luk alle
Åben alle

Byens Ansigt

Som et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at sikre at Herning Kommune tager sig bedst muligt ud til glæde for både borgere og besøgende, har kommunen udarbejdet skiltevejledningen "Byens Ansigt".

"Byens Ansigt" formulerer en række retningslinjer for skilte og andet facadeudstyr og er udarbejdet med henblik på at sikre, at skiltningen i kommunen er tilpasset karakteren i de enkelte områder. Derudover har vejledningen til formål at sikre, at ansøgere og bygherrer oplever, at der er klare retningslinjer for, hvilke skilte der kan opsættes inden for de forskellige områder i Herning Kommune.

Skiltevejledningen bruges aktivt i kommunens sagsbehandling og vurdering af det enkelte skilt og er altså udarbejdet således, at der som udgangspunkt kan forventes tilladelse til skiltning, der er i overensstemmelse med retningslinjerne. Da retningslinjerne imidlertid er vejledende, og der skal ske en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, kan der dog være situationer, hvor der stilles skærpede krav - og omvendt, hvor det er mere lempeligt. Hvis en lokalplan stiller specifikke krav til skiltning i et område, vil disse ligeledes altid gå forud for principperne i vejledningen.

Læs vores skiltevejledning.

Find lokalplanen for dit område

En lokalplan kan stille specifikke krav til omfang, placering og udformning af netop det, du vil søge byggetilladelse til. Derfor er det altid en god ide at undersøge, om der findes en lokalplan for det vedrørende område, og om den i så fald indeholder bestemmelser, der kan påvirke eller forhindre dit projekt.

Se kommunens gældende lokalplaner.

Vejskilte

Der findes mange forskellige skilte på vejarealer, men som udgangspunkt er det kun færdselstavler og vejvisningsskilte, som er nødvendige af hensyn til trafiksikkerhed og trafikafviklingen, der vil blive sat op på og langs vejene.

Skilte i det åbne land

I det åbne land gælder nogle specifikke regler for skiltning.

Læs naturbeskyttelseslovens §21 for specifikke regler for skilte i det åbne land.

Overordnet beskriver loven et forbud mod skiltning, som opsættes i reklame- og propagandaøjemed. Forbuddet kommer af ønsket om at sikre de landskabelige værdier ved at friholde det åbne land for skæmmende elementer, herunder reklameskilte med videre.

Der findes dog visse undtagelser til forbuddet, eksempelvis for mindre oplysningsskilte i tilknytning til virksomheder eller idrætsanlæg i det åbne land eller for lokale arrangementer.

Det er værd at bemærke, at forbuddet kun gælder i det åbne land, og at dette begreb ikke knytter sig til specifikke zoneinddelinger. Det er altså uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, altså om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder mv.). Dette vil bero på en konkret vurdering.

Skilte i det åbne land, som er i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven, kræver fortsat byggetilladelse. Denne søges via Byg og Miljø. 

Skilte der er undtaget

Det kræver som udgangspunkt altid en byggetilladelse at opsætte et skilt. Der findes dog visse typer midlertidig skiltning, som ikke umiddelbart kræver byggetilladelse. Her tænkes eksempelvis på:

  • Almindelige mæglerskilte for fast ejendom (salgs- og udlejningsskilte)
  • Byggepladsskilte (som har en maksimal overflade 12 m2 og som udelukkende indeholder information om byggeriets art og de virksomheder, der arbejder på pladsen)
  • Plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger.

Derudover vil eksempelvis almindelige husnummerskilte og nabohjælpskilte heller ikke kræve byggetilladelse.

Det forudsættes dog, at skiltene holdes på egen grund, ikke er skæmmende eller til gene for omgivelserne, ikke er til fare for blandt andet trafik- og brandsikkerhed og kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger.

Det skal desuden bemærkes, at selvom skiltet ikke kræver byggetilladelse, så kan der være krav om indhentelse af andre tilladelser (eksempelvis fra vejmyndigheden eller politiet), ligesom du bør være opmærksom på, om skiltet eksempelvis er i strid med eventuelle tinglyste servitutter på ejendommen eller eventuel lokalplan.

Herning Kommune kan til enhver tid kræve et skilt fjernet, hvis det vurderes nødvendigt.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit skilt kræver byggetilladelse eller kan undtages, er du altid velkommen til at kontakte byggeri-teamet for en umiddelbar vurdering.

Færdigmelding af en skiltesag

På samme måde som at der skal ske færdigmelding af andre projekter, der er udstedt en byggetilladelse til, når projektet er færdigopført, skal skilteprojekter færdigmeldes, når montagen er udført. Færdigmeldingen sker via sagen i Byg og Miljø, hvor du kan vedhæfte og indsende alt relevant materiale.

Du skal blandt andet indsende dokumentation for, hvordan bygningsreglementets bestemmelser er overholdt i det udførte arbejde.

Overordnet foregår færdigmelding af en skiltesag altså efter samme principper som færdigmelding af eksempelvis et nyt enfamiliehus, men typen og mængden af den påkrævede dokumentation kan være anderledes.

Læs mere om færdigmelding af byggesager.

Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 15
Mail: byggesag@herning.dk 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.