Byens ansigt (skiltevejledning)

Byens Ansigt er Herning Kommunes skiltevejledning.

Byens Ansigt er inddelt efter typen af område - eksempelvis bymidten, centerområder og lignende.

Du er altid velkommen til at kontakte Herning Kommune, hvis du er i tvivl om, hvad du kan få tilladelse til.

Ansøgningen skal sendes via BYG og MILJØ. Læs 'Underskrevet begrundet ansøgning' før, du søger.

Selvbetjening

Luk alle
Åben alle

Underskrevet begrundet ansøgning

For at fremme sagsbehandlingen skal du sikre dig, at projektet er ordentlig belyst. For at en sag kan behandles skal følgende projektmateriale være fremsendt:

 • Indeholdende oplysninger om materialer og farver (såfremt en lejer er ansøger, skal der foreligge en skriftlig accept fra ejer, før der kan udstedes en tilladelse).
 • Facadetegning i 1:100, hvor ændringerne er medtaget.
 • Snittegning i 1:50, hvor ændringerne er medtaget.
 • Opmåling eller foto der viser bygningens nuværende udsende samt de nærmeste omgivelser.
 • Eventuel visualisering der viser, hvordan bygningen/facaden vil tage sig ud efterfølgende.

Byens ansigt - formål

Byens Ansigt indeholder retningslinjer og anbefalinger for opsætning af skilte, reklamer, belysning og andet facadeudstyr gældende for alle bygninger.

Byens Ansigt har til formål at inspirere og vejlede bygherrer og grundejere.

Byens Ansigt danner grundlag for, hvordan Herning Kommune administrerer ansøgninger om opsætning af skilte og andet facadeudstyr.

Byens Ansigt - Retningslinjer for skilte og andet facadeudstyr er udarbejdet med henblik på at sikre, at skiltningen er tilpasset karakteren af de enkelte områder.

Retningslinjerne er tilegnet fi re forskellige bymæssige bebyggelser, som omfatter:

 • Bymidte
 • Centerområder
 • Langs indfaldsvejene i erhvervs- og offentlige områder
 • Boligområder

Retningslinjerne er således forskellige med hensyn til type, størrelse og placeringsmuligheder, hvilket fremgår af de enkelte afsnit.

Landsbyer betragtes, i skiltemæssig henseende, som boligområder, hvis de ikke fremgår som andet af kortbilagene.

I den trykte version er der kun medtaget et eksempel på ét kortbilag, da områderne er under konstant udvikling. Man er altid velkommen til at kontakte Herning Kommunes byggesag, hvis man er i tvivl om, hvilket område en ejendom tilhører.

Generelt skal man være opmærksom på, at lokalplaner kan have skærpende bestemmelser i forhold til vejledningens retningslinjer. I alle tilfælde gælder, at lokalplaners bestemmelser går forud for retningslinjerne i vejledningen.

Bydefinitioner

Skiltning i bymidte

Retningslinjerne for skiltning i bymidten skal sikre, at der værnes om bebyggelsen og at skiltningen henvende sig til gående eller til trafikanter med lav hastighed.

 • Bebyggelseskarakteren opleves som høj, tæt og sluttet med randbebyggelser.
 • Bymidten har som regel byens ældste, mest udsmykkede og mest bevaringsværdige huse.
 • I bymidten findes gågader, torve og pladser samt en butikstæthed, der betyder mange fodgængere og dermed nedsat farthastighed.
 • Læsbarheden ved lav hastighed gør det muligt at anvende mindre skilte.
 • I bymidten er skiltningen mindre i størrelse end i de andre områder.

Skiltning i centerområder

I centerområderne er det hensigten, at skiltningen skal være synlig med det formål at gøre opmærksom på virksomhedernes beliggenhed.

 • Centerområderne er beliggende uden for bymidten og er typisk præget af gennemgående motoriseret trafik ad større hovedfærdselsårer.
 • Butiksadgangen sker oftest ad mindre sideveje til hovedfærdselsåren.
 • Bebyggelseskarakteren er her præget af mindre tæt byggeri i gennemkørselsområder med meget motoriseret trafik.
 • I centerområderne er der færre og ofte større butikker end i bymidten.
 • I centerområder er virksomhederne mere spredt beliggende, ofte på grunde med forarealer.

Skiltning langs indfaldsvejene, i erhvervs- og offentlige områder

Hensigten med skiltningen langs indfaldsvejene, i erhvervsområder og offentlige områder er, at gøre skiltningen synlig for at vejvise til de kunderelaterede erhverv, der ligger blandt øvrige erhverv og til de mange besøgende og brugere af bygningerne i de offentlige områder.

 • Bebyggelseskarakteren er præget af meget store bygningsvolumener, der er beliggende som åbne bebyggelser på store grunde.
 • Det er ofte en blanding af fremstillingsvirksomheder, lagerbygninger og meget arealkrævende butikker.
 • I offentlige områder er karakteren oftest en blanding af større og mindre bygninger ofte med store grønne områder og parkeringsarealer på grund af mange besøgende for eksempel til kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, idrætshaller og hoteller.
 • I disse områder tillades de største skiltetyper både i omfang og antal i forhold til de andre områder.

Skiltning i boligområder

Det er hensigten, at skiltene i boligområderne skal begrænses for at underordne sig områdernes karakter som boligområde. I boligområder skal skiltning og eventuel facadebelysning begrænses.

 • Boligområder omfatter både kvarterer med enfamiliehuse og etagebebyggelse.
 • Bebyggelseskaraktererne er karakteriseret af åben lav bebyggelser og større etagebebyggelser placeret på forholdsvis store private opholdsarealer.
 • Virksomhederne i boligområderne er oftest mindre og spredt beliggende således, at der er få virksomheder blandt mange boliger.
 • Eventuel virksomhedsskiltning skal således sjældent konkurrere med en naboskiltning, og virksomhederne vil i sig selv adskille sig fra den øvrige boligbebyggelse.

Retningslinjer for bymidte

Facader

 • En facade defineres som den bygningsflade, der vender mod den adressegivende vejadgang. Ved hjørneplacering mod to veje, er der mulighed for skiltning på hver facade.
 • Ved facaderenoveringer tilstræbes det, at facadebeklædninger og eksisterende faste baldakiner fjernes, samt at de oprindelige facadematerialer respekteres.
 • Væsentlige bygningsdetaljer bevares og istandsættes. Bygningens hoved- og fagopdeling respekteres, så sokler, gesimser, søjler og andre karakteristiske facadeelementer friholdes for skiltning.
 • Tilklæbning af mere end 20 % af vinduesfladerne eller blænding af vinduer tillades ikke. Dog kan der i særlige tilfælde tillades tilklæbning af vinduesflader op til 0,80 meter fra indvendig gulvhøjde.

Belysning

 • I skilte med lys er kun skilteteksten og logo lysende.
 • Skiltebelysning afstemmes efter forholdene, så belysningen ikke virker blændende eller generende for trafikanter og omkringboende. Den primære lyskilde i gaden skal altid være gadebelysningen.
 • Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide eller gullige nuancer.
 • Til oplysning af skilte kan, i begrænset omfang, anvendes spotlamper og armaturer. Disse skal underordne sig bygningen og være udført i materialer og farver, der er neutrale, i forhold til facaden de opsættes på.
 • Oplysning af facader tillades kun på offentlige og/eller kulturhistoriske bygninger og kun efter indhentning af tilladelse fra Herning Kommune.

Baldakiner og markiser

 • Faste baldakiner tillades ikke. Dette gælder også ændringer af eksisterende kassebaldakiner og lignende konstruktioner.
 • Markiser skal tilpasses husets arkitektur og opdeles efter vindues-/dørpartier.
 • Markiser skal udføres af ensfarvet refleksfrit lærred og farven skal afstemmes efter bygningens øvrige farver, og skal rulles ind efter almindelig forretningstids ophør.
 • Markisens underkant skal mindst være 2,8 meter over terræn. Markisens fremspring fra facaden må maksimalt være 1,8 meter.
 • I gader med kørebane og fortov skal markiser holde en afstand på mindst 1 meter fra kørebanekanten (forkant af fortov).
 • Påskrift på markise siddende på butiksfacaden kan tillades i begrænset omfang, hvis det er eneste skiltemulighed, og her kun på kanten.
 • Markiser over butiksfacaden skal udføres uden tekst og logo.

Sikringsgitre

 • Sikringsgitre udformes således, at de respekterer butikkernes facader og ikke skjuler vinduesudstillingen efter lukketid.
 • Sikringsgitre bør så vidt muligt placeres indvendigt, bag glasfacaden. Alternativt kan anvendes elektroniske systemer eller sikringsglas.

Skilte på facaden

 • Den primære skiltning skal være skiltning på én facade. Såfremt en virksomhed ligger med facade mod to veje, er der mulighed for skiltning på hver facade.
 • Skiltning skal markere indgangspartiet.
 • Al skiltning skal placeres inden for eget areal.
 • Skiltning på facaden skal udføres som
  • bemaling på vinduer og døre eller
  • opsætning af enkeltbogstaver på vinduer og døre eller
  • facadeskiltning over vinduer og døre med enkeltbogstaver.
 • Skiltning skal tilpasses efter facadens fagopdeling, vindues- og dørformater, murpillers bredde, farver med videre
 • Skiltning i form af bøjede neonrør opsat direkte på facaden er tilladt. Størrelse, farve, lysstyrke og placering skal afstemmes i forhold til bygningen og området, så der opnås en god helhedsvirkning.
 • Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo.
 • Skiltning for enkeltprodukter kan dog tillades, såfremt produktnavnet er en indarbejdet og nødvendig del af virksomhedens betegnelse.
 • Såfremt der er flere virksomheder på en ejendom, skal al skiltning samordnes eller der udarbejdes et samlet skiltekoncept. Samordning betyder ens størrelse og ligeværdig placering. Logofigurer kan opsættes såfremt de samordnes som øvrige skiltning.
 • Henvisningsskilte for virksomheder med erhvervsudøvelse fra etager over stueetage eller i bagvedliggende bygninger placeres ved den dør eller passage, der viser ind til virksomheden, eller på det sted der, i henhold til et eventuelt godkendt skiltekoncept, er henvist til.
 • Udhængsskilte ud fra facaden skal som udgangspunkt placeres ved indgangsdøren.
 • Der kan opsættes et udhængsskilt for hver butik, dog kan der opsættes ét til hver gadeside, hvis butikken ligger på et hjørne.
 • Ved anvendelse af udhængsskilt skal skiltet afpasses efter facaden og nabohusene både hvad angår størrelse, materialer og farver. Skiltet skal have en mindste højde til terræn på 2,8 meter og en maksimal skilteflade på op til 0,5 m2.
 • Hvor der er fortov, er der mulighed for udhængsskilte på højest 0,5 m2, placeret mindst 2,8 meter over terræn og mindst 1 meter fra kørebanekanten.
 • Udhængsskilte med lys skal udføres så kun teksten og eventuelt logo fremstår klart gennemlyst.
 • Som hovedregel skiltes der ikke over butiksfacaden. Undtaget er dog ejendomme med erhverv på 1. etage og opefter. Her placeres en diskret skiltning, udført som enkeltsiddende bogstaver, i et eller flere af lejemålets vinduer eller på facaden.
 • Skilte opsat over murkrone tillades ikke.
 • Faneskilte eller permanente bannere over flere etager på facaden må kun opsættes ved kulturelle institutioner.
 • Digital skiltning i form af signboards, storskærme, laserlys, projektor og elektroniske lystavler godkendes ikke, medmindre de placeres på steder, hvor der ønskes en særlig byintensitet, og hvor de i øvrigt naturligt kan integreres i bygningers arkitektur og ikke er til gene for omgivelserne. Der må ikke reklameres for enkeltprodukter.
 • Permanent opsætning af produktreklameflag, bannere, flagguirlander og lignende tillades ikke. Dog kan midlertidige opsætning af 14 dages varighed tillades i forbindelse med særlige begivenheder, men kun efter indhentning af tilladelse fra Herning Kommune. Der må ikke reklameres for enkeltprodukter.
 • Ved eksisterende fast baldakin må skiltning ikke finde sted på facaden over baldakinen. Kun forkanten, begrænset af baldakinens højde, må anvendes til skiltning.
 • Gavlreklamer kan tillades, hvis de er afpasset efter omgivelserne eller indgår som en integreret del af arkitekturen og at motivet har en idémæssige, kunstneriske eller æstetisk kvalitet. Gavlreklamer kræver tilladelse fra Herning Kommune. Flagstænger opsat på facaden må ikke flage med reklameflag.

Fritstående skilte

 • Fritstående skilte, herunder også opstilling af klapskilte, sandwichskilte og lignende tillades ikke. Permanent opsætning af frithængende reklameflag, -bannere eller –duge på facaden eller tværs over gaden tillades ikke. Dog kan midlertidig opsætning inden for 14 dages varighed i forbindelse med særlige begivenheder accepteres og kræver indhentning af tilladelse.
 • Opstilling af fritstående flagstænger tillades kun i forbindelse med større begivenheder med bred offentlig interesse.

Service- og benzinstationer

 • Hver station må opsætte en indpil pr. indkørsel, udført som lysskilt med et areal på højest 0,25 m2.
 • Fritstående logoskilt og standardprisskilt samordnes på ét skilt.
 • Ved service- og benzinstationer tillades ét fritstående logoskilt/standardprisskilt pr. station med en maksimal højde på 3,5 meter og med en bredde på svarende til 1/5 del af højden på skiltet.
 • For stationer på hjørnegrunde tillades dog to fritstående logoskilte/standardprisskilte såfremt facadelængderne mod vejene er over 50 meter.
 • Oversigtslinjer og vejudvidelseslinjer skal friholdes for fritstående logoskilte og standardprisskilte. Tilladelse vil enkelte steder eventuelt kunne indhentes mod udarbejdelse af deklaration om fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden.
 • Logoskiltet og underskilt/prisskilt tillades ikke udført som lysskilte.
 • I forkanten af sternen ved overdækninger ved tankanlæg og bygninger i øvrigt tillades ikke stærke farver, logoer, lysskilte eller lys.
 • Overdækninger ved tankanlæg kan udføres med belysning lysende ned på tankpladsen og kun der.
 • Permanent opsætning af produktreklameflag, bannere, klapskilte, flagguirlander og lignende tillades ikke. Dog kan midlertidige opsætning af 14 dages varighed tillades i forbindelse med særlige begivenheder, men kun efter indhentning af tilladelse fra Herning Kommune. Der må ikke reklameres for enkeltprodukter.
 • Fritstående flagstænger tillades ikke.

Midlertidig skiltning

 • Byggepladsskilte opsat i forbindelse med nybyggeri eller renovering, kan opstilles på selve byggepladsen eller opsættes på byggepladshegn, med en overflade på maksimalt 12 m2. Byggepladsskilte opstillet på offentligt areal kræver tilladelse fra Teknik og Miljø.
 • Salgs- og/eller udlejningsskilte for fast ejendom tillades opstillet som informationsskilte i rimelig størrelse på selve matriklen.
 • Reklameballoner tillades kun opsat ved større events, der har en bred offentlig interesse og kun efter indhentning af tilladelse fra Herning Kommune og politiet.

Stilladsreklamer

 • Midlertidig placering af reklamer i form af reklameduge, -banner eller billboards på byggepladshegn og -stilladser tillades over hele byen, når disse er nødvendige i forbindelse med nybyggeri eller renovering. Fritstående stilladser opstillet til reklamemæssigt formål på eget eller offentligt areal tillades ikke. Reklamer på byggepladshegn eller -stilladser opstillet på offentligt areal kræver tilladelse fra Teknik og Miljø.
 • Relieflignende figurer på reklameduge, -banner og billboards skal holdes inden for fortovskanten og må maksimalt have en dybde på 1,5 meter målt fra stilladset eller byggepladshegnet og underkanten skal minimum holde en afstand til terræn på 2,8 meter. De må ikke være til gene for gadebelysningen, andet byudstyr, naboer eller trafiksikkerheden. Reklameduge, -banner og billboards med relieflignende figurer skal godkendes af Herning Kommune.

Retningslinjer for centerområder

Facader

 • En facade defineres som den bygningsflade, der vender mod den adressegivende vejadgang.
 • Ved hjørneplacering mod to veje, er der mulighed for skiltning på hver facade. Ved facaderenoveringer tilstræbes det, at facadebeklædninger og eksisterende faste baldakiner fjernes, samt at de oprindelige facadematerialer respekteres.
 • Væsentlige bygningsdetaljer bevares og istandsættes. Bygningens hoved- og fagopdeling respekteres, så sokler, gesimser, søjler og andre karakteristiske facadeelementer friholdes for skiltning.
 • Tilklæbning af mere end 20 % af vinduesfladerne eller blænding af vinduer tillades ikke. Dog kan der i særlige tilfælde tillades tilklæbning af vinduesflader op til 0,80 meter fra indvendig gulvhøjde.

Belysning

 • I skilte med lys er kun skilteteksten og logo lysende.
 • Skiltebelysning afstemmes efter forholdene, så belysningen ikke virker blændende eller generende for trafikanter og omkringboende. Den primære lyskilde i gaden skal altid være gadebelysningen.
 • Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide eller gullige nuancer.
 • Til oplysning af skilte på facaden kan, i begrænset omfang, anvendes spotlamper og armaturer. Disse skal underordne sig bygningen og være udført i materialer og farver, der er neutrale, i forhold til facaden de opsættes på.
 • Til oplysning af fritstående skilte skal udføres med indvendig belysning eller belysning fra armatur diskret placeret på terræn.
 • Oplysning af facader tillades kun på offentlige og/eller kulturhistoriske bygninger og kun efter indhentning af tilladelse fra Herning Kommune.

Baldakiner og markiser

 • Faste baldakiner tillades ikke.
 • Markiser tilpasses husets arkitektur og opdeles efter vindues-/dørpartier.
 • Markiser udføres som hovedregel af ensfarvet refleksfrit lærred og farven skal afstemmes efter bygningens øvrige farver, og skal rulles ind efter almindelig forretningstids ophør.
 • Markisens underkant skal mindst være 2,8 meter over terræn. Markisens fremspring fra facaden må maksimalt være 1,8 meter.
 • I gader med kørebane og fortov skal markiser holde en afstand på mindst 1 meter fra kørebanekanten (forkant af fortov).
 • Påskrift på markise siddende på butiksfacaden kan tillades i begrænset omfang, hvis det er eneste skiltemulighed, og her kun på kanten.
 • Markiser over butiksfacaden udføres uden tekst og logo.

Sikringsgitre

 • Sikringsgitre udformes således, at de respekterer butikkernes facader og ikke skjuler vinduesudstillingen efter lukketid.
 • Sikringsgitre bør så vidt muligt placeres indvendigt, bag glasfacaden. Alternativt kan anvendes elektroniske systemer eller sikringsglas.

Skilte på facaden

 • Den primære skiltning kan være skiltning på én facade. Såfremt en virksomhed ligger med facade mod to veje, er der mulighed for skiltning på hver facade.
 • Skiltning skal markere indgangspartiet.
 • Skiltning skal tilpasses efter facadens fagopdeling, vindues- og dørformater, murpillers bredde, farver m.v. Hvor baggrunden indgår som et væsentligt element i virksomhedens logo, er der mulighed for en bagplade afstemt i størrelse efter hvilket område virksomheden er beliggende i.
 • Skiltning på facader tillades kun udført enten i udskårne enkeltbogstaver eventuelt med logo direkte på facaden eller på en klar, ufarvet glasplade som bæreplade, og gerne med 0,50 meter fri facadeflade over bogstaverne samt en bogstavhøjde på højest 0,40 meter.
 • Skiltning i form af bøjede neonrør opsat direkte på facaden er tilladt. Størrelse, farve, glans og placering skal afstemmes i forhold til bygningen og området, så der opnås en god helhedsvirkning.
 • Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo som primær skiltning.
 • Skiltning for enkeltprodukter kan dog tillades, såfremt produktnavnet er en indarbejdet og nødvendig del af virksomhedens betegnelse.
 • Såfremt der er flere virksomheder på en ejendom, skal al skiltning samordnes, eller der udarbejdes et samlet skiltekoncept. Samordning betyder ens størrelse og ligeværdig placering. Logofigurer kan opsættes såfremt de samordnes som øvrig skiltning.
 • Henvisningsskilte i forbindelse med erhvervsudøvelse fra etager over stueetage eller i bagvedliggende bygninger placeres ved den dør eller passage, der viser ind til virksomheden, eller på det sted der, i henhold til et eventuelt godkendt skiltekoncept, er henvist til.
 • Udhængsskilte ud fra facaden skal som udgangspunkt placeres ved indgangsdøren.
 • Der kan opsættes et udhængsskilt for hver butik, dog kan der opsættes ét til hver gadeside, hvis butikken ligger på et hjørne.
 • Ved anvendelse af udhængsskilt skal skiltet afpasses efter facaden og nabohusene både hvad angår størrelse, materialer og farver. Skiltet skal have en mindste højde til terræn på 2,8 meter og må være op til 0,5 m2. Hvor der er fortov, er der mulighed for udhængsskilte på højest 0,5 m2, placeret mindst 2,8 meter over terræn og mindst 1 meter fra kørebanekanten.
 • Udhængsskilte med lys skal udføres så kun teksten og eventuelt logo fremstår klart gennemlyst. Som hovedregel skiltes der ikke over butiksetagen. Undtaget er dog ejendomme med erhverv på 1. etage og opefter. Her placeres en diskret skiltning, udført som enkeltsiddende bogstaver, i et eller flere af lejemålets vinduer eller på facaden.
 • Skilte opsat over murkrone tillades ikke.
 • Faneskilte eller permanente bannere over flere etager på facaden må kun opsættes ved kulturelle institutioner.
 • Digital skiltning i form af signboards, storskærme, laserlys, projektor og elektroniske lystavler godkendes ikke, medmindre de placeres på steder, hvor der ønskes en særlig byintensitet, og hvor de i øvrigt naturligt kan integreres i bygningers arkitektur og ikke er til gene for omgivelserne. Der må ikke reklameres for enkeltprodukter.
 • Permanent opsætning af produktreklameflag, bannere, flagguirlander og lignende tillades ikke. Dog kan midlertidige opsætning af 14 dages varighed tillades i forbindelse med særlige begivenheder, men kun efter indhentning af tilladelse fra Herning Kommune. Der må ikke reklameres for enkeltprodukter.
 • Ved eksisterende fast baldakin må skiltning ikke finde sted på facaden over baldakinen. Kun forkanten, begrænset af baldakinens højde, må anvendes til skiltning.
 • Flagstænger opsat på bygningen tillades ikke.

Fritstående skilte

 • Hvor der ikke er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen, placeres skiltet mindst 2,5 meter fra skel mod vej og nabo.
 • Oversigtslinjer og vejudvidelseslinjer skal friholdes for fritstående skilte. Tilladelse vil enkelte steder evt. kunne indhentes mod udarbejdelse af deklaration om fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden.
 • Der kan som udgangspunkt skiltes med ét fritstående skilt pr. ejendom. Såfremt en ejendom ligger med facade mod to veje, er der mulighed for ét skilt ved hver vej. Dog skal skiltningen samordnes, hvis der er flere virksomheder på den enkelte ejendom.
 • Intet fritstående skilt må være højere end facadehøjden til murkrone, dog højest 5 meter og med en bredde svarende til 1/5 del af højden på skiltet.
 • Fritstående skilte i form af klapskilte, sandwichskilte og lignende tillades ikke.
 • Digital skiltning tillades som fritstående skiltning, når billedet er at sammenligne med fast skiltning. Størrelsen og udformning vurderes efter ansøgning. Der må ikke reklameres for enkeltprodukter.
 • Permanent opsætning af produktreklameflag, bannere, klapskilte, flagguirlander og lignende tillades ikke. Dog kan midlertidige opsætning af 14 dages varighed tillades i forbindelse med særlige begivenheder, men kun efter indhentning af tilladelse fra Herning Kommune. Der må ikke reklameres for enkeltprodukter.
 • Der kan opstilles én flagstang på hver ejendom.
 • Derudover kan der opstilles én flagstang pr. påbegyndt 4000 m2 salgsareal.
 • Flagstænger skal opstilles i grupper af op til tre flagstænger pr. gruppe, dog maksimalt to grupper. Flagrækker tillades normalt ikke.
 • Flagstænger må have en højde på bygningens facadehøjde plus 1/3 del, dog højest 10 meter.
 • Flagstænger til reklameflag tillades ikke.

Service- og benzinstationer

 • Hver station må opsætte en indpil pr. indkørsel, udført som lysskilt med et areal på højest 0,25 m2.
 • Fritstående logoskilt og standardprisskilt samordnes på ét skilt.
 • Ved service- og benzinstationer tillades ét fritstående logoskilt/standardprisskilt pr. station. Intet fritstående skilt må være højere end facadehøjden til murkrone, dog højest 5 meter og med en bredde svarende til 1/5 del af højden på skiltet.
 • For stationer på hjørnegrunde tillades dog to fritstående logoskilte/standardprisskilte såfremt facadelængderne mod vejene er over 50 meter.
 • Oversigtslinjer og vejudvidelseslinjer skal friholdes for fritstående logoskilte og standardprisskilte.
 • Tilladelse vil enkelte steder eventuelt kunne indhentes mod udarbejdelse af deklaration om fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden.
 • Logoskiltet og underskilt/prisskilt kan udføres som lysskilte. I forkanten af sternen ved overdækninger ved tankanlæg og bygninger i øvrigt tillades ikke stærke farver, logoer, lysskilte eller lys.
 • Overdækninger ved tankanlæg kan udføres med belysning lysende ned på tankpladsen og kun der.
 • Plakater, klapskilte og lignende tillades kun placeret på og ved bygningen/butikken, og i begrænset omfang, med en skilteflade på højest 0,5 m2.
 • Ekstra logoskilte, butiksskiltning og skiltning for andre faciliteter tillades kun i meget begrænset omfang, og hvor skiltningen er tilpasset bygningens arkitektur. Skriften kan være højest 0,20 meter høj.
 • Permanent opsætning af produktreklameflag, bannere, flagguirlander og lignende tillades ikke. Dog kan midlertidige opsætning af 14 dages varighed tillades i forbindelse med særlige begivenheder, men kun efter indhentning af tilladelse fra Herning Kommune.
 • Der må ikke reklameres for enkeltprodukter. Der kan opstilles én flagstang ved hver station. Flagstangen må have en højde på bygningens facadehøjde plus 1/3 del, dog højest 10 meter.
 • Flagstænger til reklameflag tillades ikke.

Midlertidig skiltning

 • Byggepladsskilte opsat i forbindelse med nybyggeri eller renovering, kan opstilles på selve byggepladsen eller opsættes på byggepladshegn, med en overflade på maksimalt 12 m2. Byggepladsskilte opstillet på offentligt areal kræver tilladelse fra Teknik og Miljø.
 • Salgs- og/eller udlejningsskilte for fast ejendom tillades opstillet som informationsskilte i rimelig størrelse på selve matriklen.
 • Reklameballoner tillades kun opsat ved større events, der har en bred offentlig interesse og kun efter indhentning af tilladelse fra Herning Kommune og politiet.

Stilladsreklamer

Midlertidig placering af reklamer i form af reklameduge, -banner eller billboards på byggepladshegn og -stilladser tillades over hele byen, når disse er nødvendige i forbindelse med nybyggeri eller renovering. Fritstående stilladser opstillet til reklamemæssigt formål på eget eller offentligt areal tillades ikke. Reklamer på byggepladshegn eller -stilladser opstillet på offentligt areal kræver tilladelse fra Teknik og Miljø.

Relieflignende figurer på reklameduge, -banner og billboards skal holdes inden for fortovskanten og må maksimalt have en dybde på 1,5 meter målt fra stilladset eller byggepladshegnet og underkanten skal minimum holde en afstand til terræn på 2,8 meter. De må ikke være til gene for gadebelysningen, andet byudstyr, naboer eller trafiksikkerheden. Reklameduge, -banner og billboards med relieflignende figurer skal godkendes af Herning Kommune.

Retningslinjer for langs indfaldsvejene, i erhvervs- og offentlige områder

Facader

 • En facade defineres som den bygningsflade, der vender mod den adressegivende vejadgang. Ved hjørneplacering mod to veje, er der mulighed for skiltning på hver facade.
 • Ved facaderenoveringer tilstræbes det, at facadebeklædninger og eksisterende faste baldakiner fjernes, samt at de oprindelige facadematerialer respekteres. Væsentlige bygningsdetaljer bevares og istandsættes.
 • Bygningens hoved- og fagopdeling respekteres, så sokler, gesimser, søjler og andre karakteristiske facadeelementer friholdes for skiltning.
 • Tilklæbning af mere end 20 % af vinduesfladerne eller blænding af vinduer tillades ikke. Dog kan der i særlige tilfælde tillades tilklæbning af vinduesflader op til 0,80 meter fra indvendig gulvhøjde.

Belysning

 • I skilte med lys er kun skilteteksten og logo lysende.
 • Skiltebelysning afstemmes efter forholdene, så belysningen ikke virker blændende eller generende for trafikanter og omkringboende.
 • Den primære lyskilde i gaden skal altid være gadebelysningen. Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide eller gullige nuancer.
 • Til oplysning af skilte på facader kan, i begrænset omfang, anvendes spotlamper og armaturer. Disse skal underordne sig bygningen og være udført i materialer og farver, der er neutrale, i forhold til facaden de opsættes på.
 • Til oplysning af fritstående skilte skal udføres med indvendig belysning eller belysning fra armatur diskret placeret på terræn.
 • Oplysning af facader tillades kun på offentlige og/eller kulturhistoriske bygninger og kun efter indhentning af tilladelse fra Herning Kommune.

Baldakiner og markiser

 • Faste baldakiner tillades ikke.
 • Markiser tilpasses husets arkitektur og opdeles efter vindues-/dørpartier.
 • Markiser udføres som hovedregel af ensfarvet refleksfrit lærred og farven skal afstemmes efter bygningens øvrige farver, og skal rulles ind efter almindelig forretningstids ophør.
 • Markisens underkant skal mindst være 2,8 meter over terræn. Markisens fremspring fra facaden må maksimalt være 1,8 meter. I gader med kørebane og fortov skal markiser holde en afstand på mindst 1 meter fra kørebanekanten (forkant af fortov).
 • Påskrift på markise siddende på butiksfacaden kan tillades i begrænset omfang, hvis det er eneste skiltemulighed, og her kun på kanten.
 • Markiser over butiksfacaden udføres uden tekst og logo.

Sikringsgitre

 • Sikringsgitre udformes således, at de respekterer butikkernes facader og ikke skjuler vinduesudstillingen efter lukketid.
 • Sikringsgitre bør så vidt muligt placeres indvendigt, bag glasfacaden. Alternativt kan anvendes elektroniske systemer eller sikringsglas.

Skilte på facaden

 • Den primære skiltning kan være skiltning på én facade. Såfremt en virksomhed ligger med facade mod to veje, er der mulighed for skiltning på hver facade.
 • Skiltning skal markere indgangspartiet. Al skiltning skal placeres inden for eget areal. Hvor baggrunden indgår som et væsentligt element i virksomhedens logo, er der mulighed for en bagplade afstemt i størrelse efter hvilket område virksomheden er beliggende i.
 • Skiltning på facader tillades kun udført enten i udskårne enkeltbogstaver eventuelt med logo direkte på facaden eller på en klar, ufarvet glasplade som bæreplade, og gerne med 0,50 meter fri facadeflade over bogstaverne samt en bogstavhøjde på maksimalt 0,60 meter.
 • Skilte på murpiller udføres i en størrelse, så de ikke dækker hele murpillens bredde og får karakter af facadebeklædning.
 • Skiltning i form af bøjede neonrør opsat direkte på facaden er tilladt. Størrelse, farve, glans og placering skal afstemmes i forhold til bygningen og området, så der opnås en god helhedsvirkning.
 • Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo som primær skiltning.
 • Skiltning for enkeltprodukter kan dog tillades, såfremt produktnavnet er en indarbejdet og nødvendig del af virksomhedens betegnelse.
 • Såfremt der er flere firmaer på en ejendom, skal al skiltning samordnes, eller der udarbejdes et samlet skiltekoncept. Samordning betyder ens størrelse og ligeværdig placering.
 • Logofigurer kan opsættes såfremt de samordnes som øvrig skiltning.
 • Henvisningsskilte i forbindelse med erhvervsudøvelse fra etager over stueetage eller i bagvedliggende bygninger placeres ved den dør eller passage, der viser ind til virksomheden, eller på det sted der, i henhold til et eventuelt godkendt skiltekoncept, er henvist til. Udhængsskilte ud fra facaden skal som udgangspunkt placeres ved indgangsdøren.
 • Der kan opsættes et udhængsskilt for hver butik, dog kan der opsættes ét til hver gadeside, hvis butikken ligger på et hjørne.
 • Ved anvendelse af udhængsskilt skal skiltet afpasses efter facaden og nabohusene både hvad angår størrelse, materialer og farver. Skiltet skal have en mindste højde til terræn på 2,8 meter og må være op til 0,5 m2.
 • Hvor der er fortov, er der mulighed for udhængsskilte på højest 0,5 m2, placeret mindst 2,8 meter over terræn og mindst 1 meter fra kørebanekanten.
 • Udhængsskilte med lys skal udføres så kun teksten og eventuelt logo fremstår klart gennemlyst. Som hovedregel skiltes der ikke over butiksetagen.
 • Undtaget er dog ejendomme med erhverv på 1. etage og opefter. Her placeres en diskret skiltning, udført som enkeltsiddende bogstaver, i et eller flere af lejemålets vinduer eller på facaden.
 • Skilte opsat over murkrone tillades ikke. Faneskilte eller permanente bannere over flere etager på facaden må kun opsættes ved kulturelle institutioner.
 • Digital skiltning i form af signboards, storskærme, laserlys, projektor og elektroniske lystavler godkendes ikke, medmindre de placeres på steder, hvor der ønskes en særlig byintensitet, og hvor de i øvrigt naturligt kan integreres i bygningers arkitektur og ikke er til gene for omgivelserne.
 • Der må ikke reklameres for enkeltprodukter. Permanent opsætning af reklameflag, -banner eller –duge tillades ikke. Dog kan midlertidige opsætning af 14 dages varighed i forbindelse med særlige begivenheder accepteres og kræver indhentning af tilladelse fra Herning Kommune.
 • Ved eksisterende fast baldakin må skiltning ikke finde sted på facaden over baldakinen. Kun forkanten, begrænset af baldakinens højde, må anvendes til skiltning. Flagstænger opsat på bygningen tillades ikke.

Fritstående skilte

 • Hvor der ikke er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen, placeres skiltet mindst 2,5 meter fra skel mod vej og nabo.
 • Oversigtslinjer og vejudvidelseslinjer skal friholdes for fritstående skilte. Tilladelse vil enkelte steder evt. kunne indhentes mod udarbejdelse af deklaration om fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden.
 • Der kan som udgangspunkt skiltes med ét fritstående skilt pr. ejendom. Såfremt en ejendom ligger med facade mod to veje, er der mulighed for ét skilt ved hver vej. Dog skal skiltningen samordnes, hvis der er flere virksomheder på den enkelte ejendom.
 • Intet fritstående skilt må være højere end facadehøjden til murkrone, dog højest 5 meter og med en bredde svarende til 1/5 del af højden på skiltet.
 • I erhvervsområder hvor der ligger flere virksomheder ved en stikvej, er der mulighed for at opstille en pylon hvor alle virksomheder ved stikvejen er repræsenteret. Pylonen kan kun opsættes såfremt der er enighed om det i samtlige virksomheder.
 • Pylonen skal opstilles ved indkørslen til stikvejen, dog udenfor vejarealet. Fritstående skilte i form af klapskilte, sandwichskilte o. lign. tillades ikke. Digital skiltning tillades som fritstående skiltning, når billedet er at sammenligne med fast skiltning.
 • Størrelsen og udformning vurderes efter ansøgning. Der må ikke reklameres for slagtilbud og lignende.
 • Permanent opsætning af frithængende reklameflag, -bannere eller –duge på facaden eller tværs over gaden tillades ikke. Dog kan midlertidig opsætning inden for 14 dages varighed i forbindelse med særlige begivenheder accepteres og kræver indhentning af tilladelse.
 • Der kan opstilles én flagstang ved hver virksomhed. Derudover kan opstilles flagstænger, dog maksimalt én pr. 50 meter facade. Flagstænger skal opstilles i grupper af op til tre flagstænger pr. gruppe, dog maksimalt to grupper. Flagrækker tillades normalt ikke.
 • Flagstænger må have en højde på bygningens facadehøjde plus 1/3 del, dog højest 10 meter.
 • Flagstænger til reklameflag tillades ikke.

Service- og benzinstationer

 • Hver station må opsætte en indpil pr. indkørsel, udført som lysskilt med et areal på højest 0,25 m2.
 • Fritstående logoskilt og standardprisskilt samordnes på ét skilt. Ved service- og benzinstationer tillades ét fritstående logoskilt/standardprisskilt pr. station op til 5 meter højt og med en bredde svarende til 1/5 af højden på skiltet.
 • For stationer på hjørnegrunde tillades dog to fritstående logoskilte/standardprisskilte såfremt facadelængderne mod vejene er over 50 meter.
 • Oversigtslinjer og vejudvidelseslinjer skal friholdes for fritstående logoskilte og standardprisskilte.
 • Tilladelse vil enkelte steder eventuelt kunne indhentes mod udarbejdelse af deklaration om fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden.
 • Logoskiltet og underskilt/prisskilt kan udføres som lysskilte.
 • I forkanten af sternen ved overdækninger ved tankanlæg og bygninger i øvrigt tillades ikke stærke farver, logoer, lysskilte eller lys.
 • Overdækninger ved tankanlæg kan udføres med belysning lysende ned på tankpladsen og kun der. Plakater, klapskilte og lignede tillades kun placeret på og ved bygningen/butikken, og i begrænset omfang, med en skilteflade på højest 0,5 m2.
 • Ekstra logoskilte, butiksskiltning og skiltning for andre faciliteter tillades kun i meget begrænset omfang, og hvor skiltningen er tilpasset bygningens arkitektur.
 • Skriften kan være højest 0,30 meter høj. Digital skiltning tillades som fritstående skiltning, når billedet er at sammenligne med fast skiltning.
 • Størrelsen og udformning vurderes efter ansøgning. Der må ikke reklameres for enkeltprodukter.
 • Permanent opsætning af produktreklameflag, bannere, klapskilte, flagguirlander og lignende tillades ikke. Dog kan midlertidige opsætning af 14 dages varighed tillades i forbindelse med særlige begivenheder kan accepteres og kræver kræver indhentning af tilladelse.
 • Flagstænger tillades. Dog maksimalt tre i én gruppe med en maksimal højde på bygningens facadehøjde plus 1/3 del, dog højest 10 meter.
 • Flagstænger til reklameflag tillades ikke.

Midlertidig skiltning

 • Byggepladsskilte opsat i forbindelse med nybyggeri eller renovering, kan opstilles på selve byggepladsen eller opsættes på byggepladshegn, med en overflade på maksimalt 12 m2.
 • Byggepladsskilte opstillet på offentligt areal kræver tilladelse fra Teknik og Miljø. Salgs- og/eller udlejningsskilte for fast ejendom tillades opstillet som informationsskilte i rimelig størrelse på selve matriklen.
 • Reklameballoner tillades kun opsat ved større events, der har en bred offentlig interesse og kun efter indhentning af tilladelse fra Herning Kommune og politiet.

Stilladsreklamer

 • Midlertidig placering af reklamer i form af reklameduge, -banner eller billboards på byggepladshegn og -stilladser tillades over hele byen, når disse er nødvendige i forbindelse med nybyggeri eller renovering. Fritstående stilladser opstillet til reklamemæssigt formål på eget eller offentligt areal tillades ikke. Reklamer på byggepladshegn eller -stilladser opstillet på offentligt areal kræver tilladelse fra Teknik og Miljø.
 • Relieflignende figurer på reklameduge, -banner og billboards skal holdes inden for fortovskanten og må maksimalt have en dybde på 1,5 meter målt fra stilladset eller byggepladshegnet og underkanten skal minimum holde en afstand til terræn på 2,8 meter. De må ikke være til gene for gadebelysningen, andet byudstyr, naboer eller trafiksikkerheden. Reklameduge, -banner og billboards med relieflignende figurer skal godkendes af Herning Kommune.

Retningslinier for boligområder

Facader

 • En facade defineres som den bygningsflade, der vender mod den adressegivende vejadgang. Ved hjørneplacering mod to veje, er der mulighed for skiltning på hver facade.
 • Ved facaderenoveringer tilstræbes det, at facadebeklædninger og eksisterende faste baldakiner fjernes, samt at de oprindelige facadematerialer respekteres.
 • Væsentlige bygningsdetaljer bevares og istandsættes. Bygningens hoved- og fagopdeling respekteres, så sokler, gesimser, søjler og andre karakteristiske facadeelementer friholdes for skiltning.
 • Tilklæbning af mere end 20 % af vinduesfladerne eller blænding af vinduer tillades ikke. Dog kan der i særlige tilfælde tillades tilklæbning af vinduesflader op til 0,80 meter fra indvendig gulvhøjde.

Belysning

 • I skilte med lys er kun skilteteksten og logo lysende.
 • Skiltebelysning afstemmes efter forholdene, så belysningen ikke virker blændende eller generende for trafikanter og omkringboende.
 • Den primære lyskilde i gaden skal altid være gadebelysningen. Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide eller gullige nuancer. Til oplysning af skilte på facaden kan, i begrænset omfang, anvendes spotlamper og armaturer.
 • Disse skal underordne sig bygningen og være udført i materialer og farver, der er neutrale, i forhold til facaden de opsættes på.
 • Oplysning af fritstående skilte skal udføres med indvendig belysning eller belysning fra armatur diskret placeret på terræn.
 • Oplysning af facader tillades ikke.

Baldakiner og markiser

 • Faste baldakiner tillades ikke.
 • Markiser tilpasses husets arkitektur og opdeles efter vindues-/dørpartier.
 • Markiser udføres som hovedregel af ensfarvet refleksfrit lærred og farven skal afstemmes efter bygningens øvrige farver, og skal rulles ind efter almindelig forretningstids ophør.
 • Markisens underkant skal mindst være 2,8 meter over terræn.
 • Markisens fremspring fra facaden må maksimalt være 1,8 meter. I gader med kørebane og fortov skal markiser holde en afstand på mindst 1 meter fra kørebanekanten (forkant af fortov).
 • Påskrift på markise siddende på butiksfacaden kan tillades i begrænset omfang, hvis det er eneste skiltemulighed, og her kun på kanten.
 • Markiser over butiksfacaden udføres uden tekst og logo.

Sikringsgitre

 • Sikringsgitre udformes således, at de respekterer butikkernes facader og ikke skjuler vinduesudstillingen efter lukketid.
 • Sikringsgitre bør så vidt muligt placeres indvendigt, bag glasfacaden. Alternativt kan anvendes elektroniske systemer eller sikringsglas.

Skilte på facaden

 • Den primære skiltning kan være skiltning på én facade. Såfremt en virksomhed ligger med facade mod to veje, er der mulighed for skiltning på hver facade.
 • Skiltning skal markere indgangspartiet. Al skiltning skal placeres inden for eget areal. Hvor baggrunden indgår som et væsentligt element i virksomhedens logo, er der mulighed for en bagplade afstemt i størrelse efter hvilket område virksomheden er beliggende i.
 • I boligområder tillades en skiltning, højest A3 størrelse, ved adgangsdøren.
 • Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo som primær skiltning.
 • Skiltning for enkeltprodukter kan dog tillades, såfremt produktnavnet er en indarbejdet og nødvendig del af virksomhedens betegnelse. Såfremt der er flere virksomheder på en ejendom, skal al skiltning samordnes, eller der udarbejdes et samlet skiltekoncept.
 • Samordning betyder ens størrelse og ligeværdig placering.
 • Logofigurer kan opsættes såfremt de samordnes som øvrig skiltning. Henvisningsskilte i forbindelse med erhvervsudøvelse fra etager over stueetage eller i bagvedliggende bygninger placeres ved den dør eller passage, der viser ind til virksomheden, eller på det sted der, i henhold til et eventuelt godkendt skiltekoncept, er henvist til.
 • Udhængsskilte ud fra facaden skal som udgangspunkt placeres ved indgangsdøren.
 • Der kan opsættes et udhængsskilt for hver butik, dog kan der opsættes ét til hver gadeside, hvis butikken ligger på et hjørne. Ved anvendelse af udhængsskilt skal skiltet afpasses efter facaden og nabohusene både hvad angår størrelse, materialer og farver. Skiltet skal have en mindste højde til terræn på 2,8 meter og må være op til 0,5 m2.
 • Hvor der er fortov, er der mulighed for udhængsskilte på højest 0,5 m2, placeret mindst 2,5 meter over terræn og mindst 1 meter fra kørebanekanten.
 • Udhængsskilte med lys skal udføres så kun teksten og eventuelt logo fremstår klart gennemlyst.
 • Som hovedregel skiltes der ikke over butiksetagen. Undtaget er dog ejendomme med erhverv på 1. etage og opefter. Her placeres en diskret skiltning, udført som enkeltsiddende bogstaver, i et eller flere af lejemålets vinduer eller på facaden.
 • Skilte opsat over murkrone tillades ikke. Faneskilte eller permanente bannere over flere etager på facaden må kun opsættes ved kulturelle institutioner. Digital skiltning i form af signboards, storskærme, laserlys, projektor og elektroniske lystavler tillades ikke.
 • Ved eksisterende fast baldakin må skiltning ikke finde sted på facaden over baldakinen. Kun forkanten, begrænset af baldakinens højde, må anvendes til skiltning.
 • Flagstænger opsat på facaden ikke flage med reklameflag.

Fritstående skilte

 • Hvor der ikke er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen, placeres skiltet mindst 2,5 meter fra skel mod vej og nabo.
 • Oversigtslinjer og vejudvidelseslinjer skal friholdes for fritstående skilte. Tilladelse vil enkelte steder evt. kunne indhentes mod udarbejdelse af deklaration om fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden.
 • Intet fritstående skilt må være højere end facadehøjden til murkrone, dog højest 3,5 meter og med en bredde svarende til 1/5 del af højden på skiltet.
 • Såfremt der er flere virksomheder på en ejendom, skal al skiltning samordnes, eller der udarbejdes et samlet skiltekoncept. Samordning betyder ens størrelse og ligeværdig placering.
 • Logofigurer kan opsættes såfremt de samordnes som øvrig skiltning.
 • Fritstående skilte i form af klapskilte, sandwichskilte o. lign. tillades ikke. Permanent opsætning af frithængende reklameflag, -bannere eller –duge på facaden eller tværs over gaden tillades ikke.
 • Fritstående flagstænger opstillet til erhvervsformål tillades ikke.

Service- og benzinstationer

 • Hver station må opsætte en indpil pr. indkørsel, udført som lysskilt med et areal på højest 0,25 m2.
 • Fritstående logoskilt og standardprisskilt samordnes på ét skilt. Ved service- og benzinstationer tillades ét fritstående logoskilt/standardprisskilt pr. station op til 3,5 meter højt og med en bredde på 1,5 meter.
 • For stationer på hjørnegrunde tillades dog to fritstående logoskilte/standardprisskilte såfremt facadelængderne mod vejene er over 50 meter.
 • Oversigtslinjer og vejudvidelseslinjer skal friholdes for fritstående logoskilte og standardprisskilte.
 • Tilladelse vil enkelte steder eventuelt kunne indhentes mod udarbejdelse af deklaration om fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden.
 • Logoskiltet og underskilt/prisskilt kan udføres som lysskilte.
 • I forkanten af sternen ved overdækninger ved tankanlæg og bygninger i øvrigt tillades ikke stærke farver, logoer, lysskilte eller lys. Overdækninger ved tankanlæg kan udføres med belysning lysende ned på tankpladsen og kun der. Plakater, klapskilte og lignende placeret på og ved bygningen/butikken tillades ikke.
 • Permanent opsætning af produktreklameflag, bannere, klapskilte, flagguirlander og lignende tillades ikke. Dog kan midlertidige opsætning af 14 dages varighed tillades i forbindelse med særlige begivenheder kan accepteres og kræver indhentning af tilladelse.
 • Flagstænger tillades ikke.

Midlertidig skiltning

 • Byggepladsskilte opsat i forbindelse med nybyggeri eller renovering, kan opstilles på selve byggepladsen eller opsættes på byggepladshegn, med en overflade på maksimalt 12 m2. 
 • Byggepladsskilte opstillet på offentligt areal kræver tilladelse fra Teknik og Miljø.
 • Salgs- og/eller udlejningsskilte for fast ejendom tillades opstillet som informationsskilte i rimelig størrelse på selve matriklen.

Stilladsreklamer

 • Midlertidig placering af reklamer i form af reklameduge, -banner eller billboards på byggepladshegn og -stilladser tillades over hele byen, når disse er nødvendige i forbindelse med nybyggeri eller renovering. Fritstående stilladser opstillet til reklamemæssigt formål på eget eller offentligt areal tillades ikke.
 • Reklamer på byggepladshegn eller -stilladser opstillet på offentligt areal kræver tilladelse fra Teknik og Miljø.

Byport, landzone, fredede bygninger uaktuel skiltning, tidsbegrænsning

Byport

 • Byporte skal placeres ved bymæssig bebyggelse.
 • Byporte må ikke opleves med åben land som baggrund det vil sige at bagsiden, når man kommer fra bysiden, skal være neutral og uden skiltning.
 • Byporte må ikke placeres inden for vejarealet. Byportens konstruktion skal, hvis den placeres tættere på vej end 6 meter, være med monteret brudled, således at byporten er eftergivende ved påkørsel. Byporten skal fremstå med et enkelt og letlæseligt budskab.
 • Byporten må ikke reklamere for andet end byen og evt. større arrangementer arrangerer af borgerforeningen. Herning Kommune skal godkende byporte og deres placering.
 • Ansøgningen, som skal indeholde forslag til placering, byportens udformning, størrelse, evt. belysning og konstruktion, skal sendes til Byggesag.

Landzone

Landsbyer betragtes i skiltemæssig henseende som boligområder, såfremt de ikke fremgår som andet på kortbilag.

I landzone, åbent land og landsbybebyggelse uden for byzone, reguleres skiltning af naturbeskyttelsesloven.

Fredede bygninger

Opsætning af skilte og reklamer på fredede bygninger kræver Kulturarvsstyrelsens godkendelse. Se mere herom på www.kulturarv. dk

Uaktuel skiltning

Når et skilt ikke længere er aktuelt, skal det tages ned af forretningens indehaver inden en måned fra forretningsophør. Sker det ikke, er det husejerens ansvar, at skiltet fjernes.

Tidsbegrænsning

Såfremt specielle omstændigheder eller hensyn taler herfor, kan en tilladelse gøres tidsbegrænset.

Administration

Grundlæggende er det bygningens proportioner og arkitektur, der er afgørende for, hvad der tillades.

Såfremt der foreligger et samlet skiltekoncept for ejendommen, hvori der indgår elementer, som falder uden for de udstukne rammer, vil det altid bero på en helhedsvurdering, om der kan gives tilladelse.

Ligeledes vil helhedsvurderingen også gå forud, selvom ovennævnte krav enkeltvis er opfyldt. Større handelscentre vurderes som særskilt helhed med udgangspunkt i vejledningens intentioner. Skiltning skal altid placeres på egen grund, og der kan ikke reklameres for virksomheder, som ikke er hjemmehørende på ejendommen.

Hvis kommunen ikke direkte har grundlag i planer, lovgivning eller servitutter til at forhindre eller regulerer etablering af et skilt eller en reklame, kan kommunen i medfør af bestemmelserne i planlovens §14 nedlægge forbud mod arbejdets gennemførelse.

Et forbud er gældende for et år. Inden for dette år skal kommunen udarbejde et lokalplanforslag, der giver den fornødne hjemmel til at forhindre eller regulerer etableringen af et nyt skilt eller en ny reklame. Ved alle facadeændringer, nyskiltning og opsætning af markiser og bannere anbefales det, at der søges om godkendelse hos Herning Kommune, Byggesag, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning.

Derved sikres det, at der ikke udføres tiltag i strid med foreliggende lokalplaner, byplanvedtægter og retningslinjer for skilte og andet facadeudstyr med deraf følgende fejlinvesteringer for ejere/ lejere.

Byens Ansigt - Retningslinjer for skilte og andet facadeudstyr er sammen med lovgivningen det regelsæt Herning Kommune vil administrerer ud fra. I Herning Kommune er det Byggesag der er ansvarlige for at retningslinjerne bliver fulgt og lovgivningen bliver overholdt. Hvis en ansøger ikke er tilfreds med hvilke løsning der kan godkendes, kan sagen foreligges Teknik- og Miljøudvalget.

De vil så vurdere om retningslinjerne er fulgt og lovgivningen overholdt. Byens Ansigt - Retningslinjer for skilte og andet facadeudstyr finder anvendelse ved ansøgning om opsætning af skiltning efter vedtagelsen. Tidligere lovligt opsat skiltning vil fortsat være lovlig efter retningslinjer for skilte og andet facadeudstyr er vedtaget.

For at fremme sagsbehandlingen skal man sikre sig, at projektet er ordentlig belyst. For at en sag kan behandles skal følgende projektmateriale fremsendes: Underskrevet begrundet ansøgning, indeholdende oplysninger om materialer og farver (Såfremt en lejer er ansøger, skal der foreligge en skriftlig accept fra ejer, før der kan udstedes en tilladelse).

Facadetegning i 1:100, hvor ændringerne er medtaget. Snittegning i 1:50, hvor ændringerne er medtaget. Opmåling eller foto der viser bygningens nuværende udseende samt de nærmeste omgivelser. Eventuel visualisering der viser hvordan bygningen/ facaden vil tage sig ud efterfølgende.

Retningslinjer for digital skiltning

Retningslinjer for Digital Skiltning er gældende for hele Herning Kommune og gælder for alle digitale skilte der opsættes inden for kommune grænsen – både de digitale skilte kommunen selv opsætter og de digitale skilte der opsættes af private aktører.

Retningslinjer for Digitale Skiltning er et tillæg til Herning Kommunes Skiltevejledning - Byens Ansigt.

 • Alle digitale skilte skal godkendes af Herning Kommune
 • Den primære belysning i gadebilledet skal altid være gadebelysningen. Alle digitale skilte skal være monteret med lyssensor, der måler det omgivende lys og justerer lysstyrken derefter
 • Skift mellem spots skal ske ved langsom op- og nedblænding af hensyn til trafiksikkerheden
 • På digitale skilte kan man skilte med events, kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer og lignende, turistarrangementer, store handelsarrangementer som for eksempel Open By Night, generel borgerinformation som for eksempel åbent hus samt trafikinformation
 • Digital skiltning må ikke indeholde produktreklamer, her-og-nu tilbud, slagtilbud o. lign., samt priser
 • Digital skiltning skal fremstå etisk forsvarligt og uden anstødelige budskaber
 • Digital skiltning skal overholde Herning Kommunes regler for valgplakater
 • Digital skiltning må kun opsættes på facader, hvor de kan indgå som en naturlig del af arkitekturen
 • Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal placeres uden for vejudvidelses- og vejoversigtslinjer
 • Digitale skilte må kun opsættes i sammenhæng med bymæssig bebyggelse
 • Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal være forankret på en måde, så de ikke virker dominerende
 • Digitale skilte skal i størrelse og udformning tilpasses det område, hvor de opsættes
 • Digitale skilte skal strømføres enten via jordkabler ved fritstående skilte eller indefra ved facadehængte skilte. Alternativt kan de drives ved hjælp af solceller, såfremt det kan gøres på en måde, så det ikke virker dominerende
 • De forskellige spots skal fremstå uden sammenhæng af nogen art
 • Digital skiltning må ikke fremstå med hvid eller lys baggrund.
 • Digital skiltning skal fremstå med let afkodelige billeder og grafik, i et enkelt layout. Billeder og grafik skal fremstå i klare farver og med høj kontrast
 • Digital skiltning skal indeholde korte budskaber, med store og letlæselige skrifttyper
 • Digital skiltning skal fremstå som faste plakater uden bevægelse i de enkelte spots Hver spot skal stå på skærmen i min. 45 sekunder inden billedet skifter (maks. 80 skift pr. time)

Digital tilgængelighed

PDF-filerne på denne side er grafiske fremstillinger af kommunens skiltevejledning. De er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

Kontakt os, hvis du har problemer med filerne.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 15
Mail: byggesag@herning.dk 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.