Pårørendestrategi

Strategien omfatter pårørende til borgere, der bruger indsatser og ydelser inden for sundheds- og ældreområdet i Herning Kommune.

Denne strategi for pårørende skal ses i sammenhæng med to andre strategier. Dels den for værdighed, og dels den for demens.

Se vores værdighedspolitik.
Se vores demensstrategi.

Den er udarbejdet i samarbejde med dem, det handler om:

 • borgere og pårørende
 • Ældresagen og andre lokale interesseorganisationer
 • Senior- og Ældreråd
 • ansatte i Sundhed og Ældre

I processen er der kommet konkrete forslag og ideer. Disse er med i et Idékatalog til inspiration for ledelse og medarbejdere.

Ledere og medarbejdere arbejder med strategien i deres daglige arbejde, så strategiens mål omsættes til praksis.

Pårørendestrategien indgår også i arbejdet med at være demensvenlig kommune.

Herning Kommunes pårørendestrategi

Luk alle
Åben alle

Baggrund

Sundhed og Ældre ser pårørende som helt centrale ressourcepersoner for deres nærtstående. Sundhed og Ældre ønsker at støtte de pårørende, så de vedvarende kan være en ressource for deres nærtstående. For at bidrage til dette, er der udarbejdet 4 målsætninger, der skal styrke og udvikle det gode samarbejde med pårørende.

Målsætningerne udgør en ramme og skal samtidigt være den røde tråd i pårørendeindsatserne i Sundhed og Ældre i Herning Kommune. Pårørendestrategien er målrettet pårørende til borgere, der er brugere af indsatser og ydelser inden for sundheds- og ældreområdet i Herning Kommune.

Pårørende forstås her som de personer, borgeren selv udpeger til at være nærmeste pårørende. Det kan være pårørende set ud fra en samlivs- eller slægtskabsmæssig sammenhæng samt venner, naboer mv. Fælles er, at pårørende har et nært kendskab til borgeren.

Pårørendestrategiens indhold er udarbejdet på baggrund af en workshop i efteråret 2016, hvor deltagerne var borgere samt tidligere og nuværende pårørende, interesseorganisationer, senior- og ældreråd samt kommunale medarbejdere og ledere.

Deltagernes udsagn og ønsker til den fremtidige indsats på pårørendeområdet er anvendt til at udarbejde de 4 målsætninger samt hensigtserklæringer for den måde, pårørendestrategien implementeres på. Til pårørendestrategien er ligeledes knyttet et idékatalog, der indeholder forslag til konkrete indsatser, der understøtter indholdet i pårørendestrategien.

Forslagene til idékataloget er fremkommet i forbindelse med den afholdte workshop.

Sundhed og Ældres pårørendestrategi bygger på en målsætning om at: "støtte borgerne i at være mest muligt herre i eget liv."

Strategiens 4 målsætninger

1. Styrkelse af relationen

"Vi ser pårørende som centrale for borgerens værdighed, trivsel og livssituation."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Pårørende oplever, at vi ser, hører, forstår og anerkender deres nærtstående. 
 • Støtte pårørende i værdien af deres fælles livsforløb med deres nærtstående. 
 • Tilbyde borger og pårørende mulighed for fælles oplevelser i deres hverdag. 
 • Inddrage pårørende i de daglige gøremål. 
 • Skabe nye netværk mellem borgere, pårørende, frivillige og andre.

2. Omsorg for pårørende

"Vi støtter pårørende i at deltage i aktiviteter og netværk, der bidrager til egen trivsel og viden."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Tilbyde pårørende aflastning/afløsning/ besøgsven under trygge og sikre omstændigheder. 
 • Tilskynde pårørende til at fastholde egne interesser og aktiviteter. 
 • Tilbyde og henvise pårørende til samvær med andre pårørende. 
 • Understøtte pårørende i at deltage i frivillige indsatser og gøremål. 
 • Inddrage pårørende ved udvikling af nye tilbud.

3. Inddragelse af viden og erfaringer

"Vi drager nytte af pårørendes viden, erfaringer og ressourcer."

Vi arbejder blandt andet på at:

 • Efterspørge pårørendes observationer, erfaringer og viden i forhold til den nærtstående med særlig fokus på vaner, rutiner, værdier, interesser, netværk og livshistorie. 
 • Se pårørende som en ressource ved afklaring af mulige indsatser og tilbud til deres nærtstående. 
 • Forventningsafstemme mellem den nærtstående, pårørende og personale. 
 • Medinddrage pårørende ved væsentlige beslutninger og indsatser, der har betydning for deres nærtstående - med respekt for den nærtståendes ret til selvbestemmelse.

4. Netværk

"Vi tilbyder pårørende og deres nærtstående individuel vejledning og støtte."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Bidrage med viden om den nærtståendes situation eller henvise til relevant instans/person - med respekt for den nærtståendes ret til selvbestemmelse. 
 • Oplyse om tilbud og muligheder i nuværende og kommende forløb på en let forståelig og let tilgængelig måde. 
 • Bidrage til, at pårørende oplever sig set, hørt, forstået og anerkendt i deres rolle som pårørende. 
 • Yde forståelse og støtte i rollen som pårørende, der blandt andet kan være præget af usikkerhed, utryghed, samvittighedsnag, skyldfølelse, adskillelse med mere.

Idékatalog

Forslagene i idékataloget er fremkommet i forbindelse med workshops og kan understøtte pårørendestrategien:

Viden og netværk 

 • Pårørendeskoler med henblik på at skabe ro og tryghed for hele familien. 
 • Pårørendegrupper/selvhjælpsgrupper f.eks. inden for demens, Huntingtons sygdom, KOL, hjerterehabilitering. 
 • Mentorpårørende - pårørende er mentor for pårørende. 
 • Pårørendevejleder - professionel vejleder, som kender alle muligheder og tilbud. 
 • "Pårørendeknap" i Borgerservice og på hjemmesiden, som hurtigt og let giver overblik og links videre - med henblik på at mindske kaos og gøre det nemmere at finde rundt i "systemet":
  • Hvad, hvem, hvor, hvornår, hvordan. 
  • Tilbud og indsatser. 
  • Muligheder/rettigheder. 
  • Jura, f.eks. magtanvendelse 
  • selvbestemmelse. 
  • Links til interesse-, frivilligheds-, patientorganisationer og lignende. 
  • Links til konkrete redskaber som f.eks. Ældresagens pårørendeguide.

Råd og udvalg 

 • Bruger-pårørenderåd. 
 • Afklaring af, hvad pårørenderåd/beboerråd på plejecentrene kan arbejde med. 
 • Afklaring af, hvad vennekredsen kan arbejde med.

Frivillige og samvær 

 • Dyrke de frivillige - kan de eventuelt komme mere i borgers eget hjem? 
 • Frivillige til fælles spisning/fælles samvær - spisevenner på centre og i hjemmeplejen. 
 • Oprette fælles spisehuse for hjemmeboende med henblik på "stjernestunder". 
 • "Borger/pårørende-par" sammen med andre "borger/pårørende-par".
 • Besøgsven - bruge hverdagssituationer som en naturlig mulighed for aflastning, f.eks. at naboen læser avis for den nærtstående, mens pårørende køber ind.