Demensstrategi

Demensstrategien indeholder en række mål, som sætter retning for indsatserne på demensområdet.

Strategien er lavet sammen med dem det handler om: pårørende til borgere med demens, lokale interesseorganisationer samt ansatte i Sundhed og Ældre.

Demensstrategien skal udgøre en ramme for indsatsen og være den røde tråd i de konkrete aktiviteter.

Denne strategi skal ses sammen med Værdighedspolitikken.

Demensvenlig Kommune

Vi kan officielt kalde os for en 'Demensvenlig Kommune'. Titlen bliver givet til de kommuner, som opfylder en række krav.

Der er fokus på følgende emner:

 • Demensvenlig bolig og indretning
 • Personen med demens
 • Kompetenceløft hos personalet
 • Pårørende
 • Demensvenligt lokalsamfund

Titlen markerer starten på et længere forløb, hvor der for alvor arbejdes med udviklingsmulighederne inden for demensområdet i Herning Kommune.

Se eksempler på nogle af de mange tiltag under beskrivelsen af demensvenlig kommune.

Herning Kommunes demensstrategi

Luk alle
Åben alle

Baggrund

Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune kan leve et værdigt liv.

Målsætningerne udgør således en ramme og skal samtidig være den røde tråd i demensindsatserne i Herning Kommune. Demensstrategien er udarbejdet på baggrund af to workshops i foråret 2016, hvor deltagerne var pårørende til borgere med demens, frivillige, interesseorganisationer og kommunale medarbejdere inden for demensområdet.

Deltagerne fremsatte en række udsagn og ønsker til den fremtidige indsats på demensområdet i Herning Kommune. Udsagnene er efterfølgende blevet brugt til at udarbejde de 12 målsætninger samt en række hensigtserklæringer for den måde, demensstrategien implementeres på.

Demensstrategien er ligeledes tilknyttet et idékatalog, der indeholder en række forslag til konkrete indsatser, der understøtter indholdet i demensstrategien.

Forslagene i idékataloget er fremkommet i forbindelse med de afholdte workshops. I efteråret 2016 fremlægges forslag til en ny national handlingsplan på demensområdet. Herning Kommunes demensstrategi tilpasses i den forbindelse indholdet i den nationale handleplan på demensområdet.

Herning Kommunes demensstrategi bygger på en målsætning om at: 'støtte borgerne i at være mest muligt herre i eget liv.'

Indsatserne sigter derfor mod at understøtte, at borgernes egne ressourcer kommer i spil. Ligeledes skal indsatserne tilpasses borgernes individuelle behov for støtte og omsorg.

Strategiens 12 målsætninger

1. Kompetente medarbejdere

"Vores medarbejdere har den nødvendige viden inden for demensområdet."

Vi arbejder blandt andet på, at: 

 • Borgere med demens og deres pårørende oplever sig set, hørt og forstået - dels som den, man er, men også som den, man var før demenssygdommen. 
 • Medarbejdere, som beskæftiger sig med borgere med demens og deres på- rørende, har den nødvendige demensfaglige viden og faglige kompetencer. Dette omfatter bl.a. en grundlæggende viden om hjerneskadens mekanismer og konsekvenser og om de metoder, der fremmer et godt samspil med borgere med demens. 
 • Medarbejderne i Sundhed og Ældre kan identificere tidlige tegn på demens og kan henvise til personer med demensfaglig viden. 
 • Indsatserne på demensområdet i Herning Kommune er baseret på viden. 
 • Sundhed og Ældre har systematisk og effektiv videndeling omkring demensområdet, og at medarbejderne har adgang til specialistviden om demens. 
 • Herning Kommune understøtter hurtig og effektiv udredning i forbindelse med demens. 
 • Demensindsatserne i Herning Kommune tilrettelægges, så de understøtter samarbejde på tværs af faglige områder og sektorer i det nære sundhedsvæsen.

2. Individuel vejledning

"Vi tilbyder borgere med demens og deres pårørende individuel vejledning."

Vi arbejder blandt andet på, at: 

 • Borgere med demens og deres pårørende bliver set, hørt og forstået i forhold til deres individuelle behov og ønsker igennem hele sygdomsforløbet - også i den sidste tid. 
 • Der er let adgang til information om udredningsforløbet i forhold til den konkrete demenssygdom. 
 • Der er let adgang til viden om konsekvenserne af en demenssygdom og dens forløb - også i den sidste tid. 
 • Vejledning om vigtige afklaringspunkter sker rettidigt i sygdomsforløbet. 
 • Tidlig støtte sikres i overgangen til nye indsatser.

3. Kompetente pårørende

"Vi uddanner pårørende til borgere med demens til at kunne mestre et liv med demens."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Støtte pårørende til borgere med demens i at kunne mestre et godt samspil med borgere med demens.

4. Netværk

"Vi understøtter pårørende og frivillige i netværksdannelse."

Vi arbejder blandt andet på, at:

 • Pårørende hjælpes til at møde andre i en lignende situation. 
 • Pårørende og frivillige skal kunne indgå naturligt i aktiviteter, fællesskaber og netværk, som borgeren med demens indgår i.

5. Meningsfuld hverdag

"Vores indsatser på demensområdet har fokus på et meningsfuldt hverdagsliv - hele livet."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Skabe meningsfulde dagligdagsaktiviteter, der understøtter så almindeligt et hverdagsliv som muligt. 
 • Sikre, at pårørende får mulighed for at kunne fortsætte værdifulde aktiviteter sammen med borgeren med demens. 
 • Støtte pårørende i værdien af fortsat kontakt og positive oplevelser sammen med borgeren, der har en demenssygdom.

6. Træning

"Vi har tilbud om relevant træning til borgere med demens."

Vi arbejder blandt andet på, at: 

 • Der løbende er fokus på sundhed og trivsel trods demenssygdommen. 
 • Borgere med demens tilbydes træning inden for hukommelse og tænkning samt hård fysisk træning.

7. Fleksibel aflastning

"Vi har fleksible tilbud om aflastning/afløsning til pårørende til borgere med demens."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Udvikle tilbud om fleksible muligheder for afløsning og aflastning i og uden for hjemmet.

8. Fysiske rammer

"Vi udvikler demensvenlige bygninger og områder, hvor borgere med demens kan færdes."

Vi arbejder blandt andet på, at: 

 • Individuelle behov hos borgere med demens og deres pårørende er i centrum, når det gælder nybyggeri og indretning af eksisterende byggerier og områder. 
 • De fysiske rammer er indrettet, så de er tilpasset behov for sikkerhed, tryghed, genkendelighed, hjemlighed og overskuelighed.

9. Kompetente frivillige

"Vi uddanner borgere - der ønsker at bidrage med en frivillig indsats på demensområdet."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Optimere muligheden for at frivillige i højere grad kan inddrages i arbejdet med at sikre værdighed og livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende. 
 • Tilbyde frivillige relevant viden, så de kan indgå i samvær med borgere med demens. 
 • Inddrage frivillige tidligt i det individuelle forløb for at sikre genkendelighed og tidlig relationsdannelse med borgere med demens og pårørende.

10. Viden om demens

"Vi deler vores viden om demens."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Bidrage til at øge den generelle viden om demens i samfundet.

11. Forebyggelse

"Forebyggelse af demens er en integreret del af den generelle forebyggelsesindsats i Herning Kommune."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Forebygge udviklingen af demenssygdom gennem sund livsstil, fysisk træning samt træning af hukommelse og tænkning. Herning Kommunes tværgående sundhedspolitik understøtter dette.

12. Teknologiske hjælpemidler

"Vi integrerer teknologiske hjælpemidler i indsatserne."

Vi arbejder blandt andet på at: 

 • Integrere hjælpemidler, der indeholder sikkerheds- og frihedssættende teknologi, der skaber tryghed og sikkerhed for borgere med demens og deres pårørende.

Idékatalog

Forslagene i idékataloget er fremkommet i forbindelse med workshops og kan understøtte indholdet i demensstrategien:

Værdighed og meningsfuldhed 

 • Tilføre køkkenpersonale og andet praktisk/teknisk personale viden og kompetencer i forhold til demens, så de kan inddrage demente i deres arbejde, hvor det giver mening og er forsvarligt. 
 • Tilbud om udarbejdelse af "livstestamente" tidligt i forløbet, hvor der kan angives centrale beslutninger forbundet med sygdommens fremtidige udvikling. 
 • Hospicelignende tilbud til døende borgere med demens på plejecentre.

Information og viden 

 • Gennemgang af demensområdet på www.herning.dk med henblik på at strukturere og synliggøre information og gøre viden om sygdommen mere tilgængeligt. 
 • Udvikling af informationsmateriale til skoler og andre uddannelsesinstitutioner om demens - medvirker til at skabe en bedre forståelse for, hvad demens er - reducerer tabuisering. 
 • Uddannelse af frivillige med en fortid som pårørende til at kunne stå for netværk af pårørende til demente. 
 • Sygeplejersker i hjemmesygeplejen med særlig demensfaglig viden og kendskab til tidlig opsporing og henvisningsmuligheder. 
 • Oprettelse af en "chat"-funktion, hvor pårørende anonymt kan drøfte emner med demensteamet. 
 • Demens(høj)skole med foredrag om demens, fysisk aktivitet, oplevelse og fokus på et godt liv med demens. 
 • Behov for tilbud om opfølgningssamtale efter at diagnosen er stillet. 
 • Målrettet information til personer i det nære sociale netværk.

Pårørende

 • Bekymringssite på www.herning.dk. 
 • Åben og anonym demensrådgivning. 
 • Hjælp til at møde andre i en lignende situation. 
 • Mere fleksible aflastnings- og afløsningsmodeller. 
 • Demenscafé. 
 • 2 timers hjælp pr. uge, der kan bruges efter ønske. 
 • Pårørende til demente på plejecentre tilbydes faste samtaler med personalet på plejecentrene omkring den dementes trivsel.

Frivillige 

 • Udvikling af en model for inddragelse af frivillige i de individuelle demensforløb, så det sker på et meget tidligt stadie i sygdommen, hvor det er muligt at skabe relation til borgeren med demens og dermed forankre en fremtidig genkendelse og tryghed. 
 • Der er løbende behov for et undervisningstilbud til frivillige, pårørende og andre personer tæt på en borger, der er ramt af demens. Undervisningen skal indeholde information om konsekvenserne af demens, og hvordan man som udenforstående fortsat kan indgå i relationer med personen med demens. 
 • Rejsevenner og spisevenner.

Livsstil 

 • Oprettelse af målrettede tilbud om kognitiv træning og hård fysisk træning - til borgere med demens - særligt dem med fremskreden demens og ældre, der ønsker at forebygge demens. 
 • Faste årlige sundhedssamtaler. 
 • Klippekort til motion.