Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken er formuleret med input fra pårørende, frivillige og andre borgere, Ældrerådet, interesseorganisationer og patientforeninger samt ledere og medarbejdere i Herning Kommune.

Værdighedspolitik

Luk alle
Åben alle

Forord

Værdighed gennem respekt for den enkelte

Alle mennesker har ret til at blive behandlet værdigt - uanset om vi kan klare os selv, eller om vi har behov for hjælp i hverdagen.

Omdrejningspunktet for Herning Kommunes værdighedspolitik er, at vi alle har individuelle værdier og behov. Der er derfor mange forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt, når vi taler om værdighed.

Når vi tilrettelægger plejen af vores ældre medborgere, sker det netop med respekt for, at den enkelte så vidt muligt kan fortsætte med at leve det liv, som den ældre ønsker. På den måde er vi med til at sikre, at den ældre og de pårørende oplever, at de bliver mødt med værdighed.

Politikken er overordnet og skal danne grundlag for efterfølgende drøftelser af, hvordan vi omsætter politikken til konkrete handlinger i mødet med borgeren. Det handler blandt andet om at afstemme forventninger. Her vil jeg gerne henvise til kommunens kvalitetsstandarder, hvor du som borger og pårørende har mulighed for at få afklaret, hvad du kan forvente dig i forhold til den ydelse, du har krav på. Kommunens kvalitetsstandarder kan læses på kommunens hjemmeside.

Herning Kommunes værdighedspolitik er blevet til i et samspil med kommunens borgere, Ældrerådet, ledere og medarbejdere i Herning Kommune samt andre interesserede.

Anne Marie Søe Nørgaard, Formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Værdighed i ældreplejen

Ældre borgere i Herning Kommune skal have mulighed for at leve det liv, de ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Når de får behov for hjælp, skal de have en værdig pleje og omsorg.

I Herning Kommune handler værdighed i ældreplejen om, at den enkelte borger bliver mødt med dannelse og faglighed. Vi støtter derfor borgerne som unikke mennesker med individuelle værdier og behov.

Værdighedspolitikken beskriver de overordnede pejlemærker for en værdig ældrepleje inden for syv temaer:

 • Forebyggelse
 • Frivillige
 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død

Værdighedspolitikken er formuleret med input fra pårørende, frivillige og andre borgere, Ældrerådet, interesseorganisationer og patientforeninger samt ledere og medarbejdere i Herning Kommune.

Værdighedspolitikkens temaer

Forebyggelse

Alle mennesker har et ønske om at kunne klare sig selv så godt og så længe som muligt. Med træning, rehabilitering og hjælpemidler kan vi medvirke til, at ældre borgere udvikler, fastholder eller genvinder deres funktionsevne.

På den måde får de ældre mulighed for at gøre det, de selv vil, uden at være afhængige af andre.

I Herning Kommune støtter vi ældre i et aktivt og sundt liv med respekt for den enkelte.

Frivillige

Mange borgere har et ønske om at lave frivilligt arbejde - blandt andet for at gøre noget godt for andre og for at holde sig selv i gang.

I Herning Kommune sætter vi stor pris på de mange frivilliges indsats.
Den indgår som en vigtig del af arbejdet med at sikre værdighed i de ældres hverdag.

Livskvalitet

Opfattelsen af hvad livskvalitet er, afhænger af de værdier og ønsker, som vi har hver især. Det er derfor vigtigt, at der er plads til borgernes forskellighed i plejen og omsorgen samt indholdet i hverdagen for vores ældre medborgere.

I Herning Kommune tilrettelægger vi ældreplejen, så den tager hensyn til borgernes individuelle ønsker.

Selvbestemmelse

Ønsket om at bestemme over sig selv og sit eget liv ligger dybt i de fleste mennesker - uanset alder, og uanset om man kan klare sig selv eller har behov for hjælp. Det er borgerens døgnrytme, der bestemmer, hvordan plejen og omsorgen bliver tilrettelagt.

Borgeren skal være mest muligt herre i eget liv og have mulighed for at benytte egne ressourcer. I Herning Kommune har vi fokus på at skabe rammerne for, at borgerne kan bestemme over sig selv og have frihed til at vælge.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Kvalitet i plejen handler blandt andet om at blive set, hørt og mødt med faglig dygtighed og menneskelig forståelse.

Oplevelsen af kvalitet afhænger af, hvilke forventninger borgeren har - og om borgeren oplever, at forventningerne bliver indfriet. Det er derfor væsentligt, at det på forhånd er klart, hvad borgeren kan forvente af plejen.

Når de forskellige faggrupper i ældreplejen arbejder sammen på tværs, er det med til at sikre koordinering og kontinuitet omkring den enkelte borger. Samtidig skaber det tværgående samarbejde merviden, som omsættes til nye løsninger. Løsninger, der kan være med til at give en oplevelse af kvalitet og fleksibilitet.

I ældreplejen i Herning Kommune oplever borgerne, at de får en sammenhængende indsats tilrettelagt med udgangspunkt i deres individuelle behov. Dette uanset om det er i borgerens eget hjem eller andre steder.

Mad og ernæring

For mange er måltiderne nogle af dagens højdepunkter og et yndet samtaleemne. Det gælder også for ældre. Smag, udseende og duft kan være med til at give en god oplevelse. Det vækker minder og glæde, samtidig med at maden giver sund og vigtig næring.

I Herning Kommune har borgerne frihed til at vælge, hvilken mad de ønsker at spise og med hvem.

En værdig død

Både undervejs i livet og i livets sidste fase har vi mennesker individuelle behov og ønsker. Oplevelsen af om en borger får en værdig død afhænger derfor af, om der bliver taget hensyn til, hvad borgeren og de pårørende har ønsket, der skal ske.

I Herning Kommune møder vi i ældreplejen døende borgere med nærvær samt omsorg og respekt for deres og de pårørendes ønsker til den sidste tid.

Pårørende

Pårørende skal have mulighed for at støtte deres nærtstående i et værdigt og selvstændigt liv.

I Herning Kommune styrker vi relationen mellem den pårørende og den ældre. Pårørende spiller en central rolle for ældre menneskers værdighed, trivsel og livssituation. Det er derfor væsentligt, at pårørende oplever, at vi ser, hører, forstår og anerkender den ældre, og at vi inddrager pårørende i de daglige gøremål.

Vi giver pårørende omsorg. Vi støtter dem i at deltage i aktiviteter og netværk, der bidrager til deres egen trivsel. Vores omsorg skal være med til at sikre, at de kan blive ved med at være en ressource for den ældre, samtidig med at de passer på sig selv.

I Herning Kommune inddrager vi pårørendes viden og erfaringer og vejleder dem. Vi ser de pårørende som en vigtig ressource, når vi skal afklare mulige indsatser og tilbud til den ældre, og vi drager nytte af deres viden, erfaring og ressourcer. Vi medinddrager pårørende i vigtige beslutninger, samtidig med at vi respekterer den ældres ret til selvbestemmelse.

Vi sikrer, at pårørende oplever sig støttet i deres rolle. Det gør vi ved at lytte til dem og vise, at vi anerkender, at deres viden og erfaring er vigtig og betyder meget for den ældres livskvalitet. Vi tilbyder også de pårørende og den ældre vejledning og støtte, og vi giver de pårørende omsorg ved at støtte dem i at deltage i aktiviteter og netværk, der bidrager til deres egen trivsel.

I 2019 er der tilføjet et nyt tema.


Ensomhed

Ældre mennesker, som oplever ensomhed, har forringet livskvalitet og livsglæde samt et dårligere helbred end ældre, der ikke oplever ensomhed.

Samtidig har ensomhed lige så stærk indflydelse på dødeligheden som rygning, alkoholindtag, fysisk inaktivitet og overvægt (Forebyggelse af Ensomhed blandt Ældre, Marselisborg (2015) - Center for Udvikling, Kompetence og Viden).

Herning Kommune har fokus på at forebygge og bekæmpe ensomhed blandt ældre borgere i kommunen.

Det sker som en naturlig del af løsningen af kerneopgaven i Sundhed og Ældre og i samarbejde med flere forskellige frivillige indsatser, som alle har til formål at understøtte ældre i at indgå i fællesskaber eller opnå gensidige relationer med andre.

Vi har fokus på det enkelte menneskes følelse af ensomhed, og vi har fokus på den enkeltes tidligere og nuværende aktiviteter for at finde det, der skal bryde ensomheden.

Redegørelse for værdig ældrepleje i 2018

Budget for 2018 fordelt på områder

 • Samlet beløb 15.504.000
 • Livskvalitet 7.514.000
 • Selvbestemmelse 3.709.000
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 3.123.000
 • Mad og ernæring 579.000
 • En værdig død 579.000
 • Andet (…) 0
 • Revision af værdighedspolitik, dialog og administration mv. 0
 • Udmøntning i alt 15.504.000

Hvorledes understøtter den valgte udmøntning kommunens værdighedspolitik i 2018.

I Herning Kommune er omdrejningspunktet for værdighedspolitikken, at alle borgere har individuelle værdier og behov. Udmøntningen er prioriteret ud fra, at plejen kan tilrettelægges med respekt for, at den enkelte ældre så vidt muligt kan fortsætte med at leve det liv, som den ældre selv ønsker.

Oversigt over og kort beskrivelse af de konkrete initiativer, der understøtter værdighedspolitikken.

Det bemærkes, at der i Herning Kommunes prioriterede indsatser til udmøntning af værdighedspolitikken tænkes i helheder. De enkelte indsatser bidrager således i flere tilfælde til flere områder i tabel 1, da de er tværgående i forhold til tabel 1. Det er valgt at angive områderne fra tabel 1 foran konkrete indsatser, således at de samme indsatser ikke gentages.

Udmøntning af værdighedspolitik:

• Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt værdig død:

 • Den højst prioriterede indsats er varme hænder på kommunens plejecentre, hvor kommunens svageste ældre bor.
 • Flere varme hænder understøtter mulighederne i for at øge borgerne livskvalitet ved i højere grad at kunne tage hensyn til borgernes individuelle ønsker. Det er også muligt at skabe rammer, hvor borgerne i endnu højere grad kan være herre i eget liv. Der sættes i indsatsen fokus på, at personalet har de rigtige kompetencer, som understøtter kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Indsatsen vil desuden understøtte værdighedspolitikkens fokus på mad og ernæring samt værdig død.

• Livskvalitet og selvbestemmelse:
Der prioriteres en fleksibel indsatspakke overfor de svageste hjemmeboende ældre, som har svært ved selv at udtrykke deres behov, men hvor den faglige vurdering er, at borgeren kan profitere af en sådan. Eksempler på aktiviteter kan være særlig indsats over for nyudskrevne fra sygehus, støtte til lægebesøg og sygehusbesøg og fysisk aktivitet for svært demente. Der sættes i indsatsen fokus på de svageste borgeres livskvalitet og på at understøtte svage borgere i øget grad af selvbestemmelse.

• Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt værdig død:
Der prioriteres kompetenceudvikling for at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i Herning Kommune. Kompetenceudvikling skal sikre, at personalet er opdateret på den nyeste viden og bliver styrket i at varetage borgernes individuelle behov. Kompetenceudviklingen kan således eksempelvis have fokus på ældres livskvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i ældrepleje, demens samt værdig død.

• Livskvalitet, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen:
Der prioriteres en styrket indsats overfor borgere med demens på daghjem, så det i højere grad bliver muligt at skærme demente brugere efter behov. Der vil med indsatsen i højere grad kunne vises individuelle hensyn. Indsatsen har fokus på livskvalitet samt kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng af tilbuddet i daghjemmene.

• Livskvalitet, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen:
Der afsættes driftsmidler til velfærdsteknologi, som er indkøbt via midler til en mere værdig ældrepleje i 2016. Beløbet fremgår særskilt under andet i tabel 2.

Beskrivelse af, hvordan Herning Kommune arbejder med værdighedspolitikken i 2018:

• Generelt har værdighedspolitikken siden sin udarbejdelse i 2016 indgået som et naturligt element i forbindelse med udarbejdelse af strategier, som eksempelvis Herning Kommunes demensstrategi og pårørendestrategi.

• Værdighedspolitikken indgår som en del af værdigrundlaget for den daglige drift af ældreområdet i Herning Kommune.

• I starten af 2018 opstartes en proces med henblik på udarbejdelse af en ny revideret værdighedspolitik til godkendelse af kommunalbestyrelsen. I processen inddrages ældrerådet.

Budget 2018 fordelt på udgifter

 • Samlet beløb 15.504.000
 • Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder) 14.478.000
 • Kompetenceudvikling af personale 866.000
 • Anskaffelser 0
 • Andet (…) 160.000
 • Revision af værdighedspolitik, dialog og administration mv. 0
 • Udmøntning i alt 15.504.000

Bekræftelse redegørelse

Det bekræftes, at tabel 1 og 2 angiver det forventede forbrug af værdighedsmidlerne, og at midlerne anvendes til en mere værdig ældrepleje i 2018.

Redegørelse for anvendelsen i 2019

Af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 15.720.000 kr.
Tilskud bedre bemanding i ældreplejen 2019: 7.560.000 kr.

Budget for 2019 til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding fordelt på områder

En værdig ældrepleje fordelt på områder:

 • Livskvalitet 8.312.000
 • Selvbestemmelse 3.518.000
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 3.050.000
 • Mad og ernæring 420.000
 • En værdig død 420.000
 • Pårørende (obs ny) 0
 • Andet (…) 0
 • Administration mv. en værdig ældrepleje 0
 • Udmøntning i alt en værdig ældrepleje 15.720.000

En bedre bemanding fordelt på områder

 • Bedre bemanding i hjemmeplejen 0
 • Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 7.540.000
 • Administration mv. bedre bemanding 20.000
 • Udmøntning i alt en bedre bemanding 7.560.000

Hvorledes understøtter den valgte udmøntning kommunens værdighedspolitik i 2019

Livskvalitet

Alle de iværksatte initiativer i Herning Kommune har til formål at øge borgernes livskvalitet.
• Flere varme hænder til de svageste ældre på plejecentrene understøtter mulighederne for at øge borgernes livskvalitet. Der er iværksat tre delprojekter til de svage ældre på plejecentre, hvor livskvalitet indgår som tema.
• En fleksibel indsatspakke overfor de svageste hjemmeboende borgere, som i nogle tilfælde kan have svært ved at udtrykke deres behov, men hvor det fagligt vurderes, at indsatsen kan øge livskvaliteten og oplevelsen af mulighed for selvbestemmelse.
• Der prioriteres en styrket indsats overfor borgere med demens på daghjem, så det i højere grad bliver muligt at skærme demente brugere efter behov. Der vil med indsatsen i højere grad kunne vises individuelle hensyn. Indsatsen har fokus på livskvalitet samt kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng af tilbuddet i daghjemmene.
• Der afsættes driftsmidler til velfærdsteknologi, som er indkøbt via midler til en mere værdig ældrepleje i 2016. Velfærdsteknologien har fokus på livskvalitet samt kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Beløbet fremgår særskilt under "andet" i tabel 2.

Selvbestemmelse

• Flere varme hænder til de svageste ældre på plejecentrene understøtter mulighederne for at kunne tage hensyn til borgerne individuelle ønsker. Der er iværksat tre delprojekter til de svage ældre på plejecentre, hvor selvbestemmelse indgår som tema i et delprojekt.
• En fleksibel indsatspakke overfor de svageste hjemmeboende borgere, som i nogle tilfælde kan have svært ved at udtrykke deres behov, men hvor det fagligt vurderes, at indsatsen kan øge livskvaliteten og oplevelsen af mulighed for selvbestemmelse.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

• Flere varme hænder til de svageste ældre på plejecentrene understøtter mulighederne for at øge kvaliteten, tværfagligheden og sammenhængen i plejen. Der er iværksat tre delprojekter til de svage ældre på plejecentre, hvor kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen indgår som tema i to delprojekter.
• Der prioriteres en styrket indsats overfor borgere med demens på daghjem, så det i højere grad bliver muligt at skærme demente brugere efter behov. Der vil med indsatsen i højere grad kunne vises individuelle hensyn. Indsatsen har fokus på livskvalitet samt kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng af tilbuddet i daghjemmene.
• Der afsættes driftsmidler til velfærdsteknologi, som er indkøbt via midler til en mere værdig ældrepleje i 2016. Velfærdsteknologien har fokus på livskvalitet samt kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Beløbet fremgår særskilt under "andet" i tabel 2.

Mad og ernæring

• Flere varme hænder til de svageste ældre på plejecentrene understøtter mulighederne for at øge borgernes livskvalitet ved i højere grad at kunne tage hensyn til borgerne individuelle ønsker. Der er iværksat tre delprojekter til de svage ældre på plejecentre, hvor mad og ernæring indgår som tema i et delprojekt.

En værdig død

• Flere varme hænder til de svageste ældre på plejecentrene understøtter mulighederne for at øge borgernes livskvalitet ved i højere grad at kunne tage hensyn til borgerne individuelle ønsker. Der er iværksat tre delprojekter til de svage ældre på plejecentre, hvor en værdig død indgår som tema i et delprojekt.
• Der er herudover iværksat initiativer af de afsatte finanslovsmidler fra 2018 vedr. en værdig død. Disse fremgår ikke af tabel 1 og 2.

Pårørende

• Der er iværksat initiativer af de afsatte finanslovsmidler fra 2018 vedr. pårørende. Disse fremgår ikke af tabel 1 og 2.
Herning Kommune har udarbejdet en pårørendestrategi i 2017.
Pårørende indgår som et element i Herning Kommunes reviderede værdighedspolitik fra 2018.

Andet

• Ingen prioriterede midler.

Hvordan der arbejdes med værdighedspolitikken generelt set i 2019

• Værdighedspolitikken indgår som en del af værdigrundlaget for den daglige drift på ældreområdet i Herning Kommune.
• Generelt har værdighedspolitikken siden sin udarbejdelse i 2016 indgået som et naturligt element i forbindelse med udarbejdelse af strategier, som eksempelvis Herning Kommunes demensstrategi og pårørendestrategi. Den reviderede værdighedspolitik fra 2018 kommer ligeledes til at indgå i det fremtidige mål- og strategiarbejde på ældreområdet.

Hvorledes skabes der en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i 2019

Bedre bemanding i hjemmeplejen

Herning Kommune har valgt ikke at prioritere midler til bedre bemanding i hjemmeplejen i 2019. Fokus er rettet mod at øge bemandingen på plejecentre, hvor de svageste borgere plejes.

Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Indsatserne i forbindelse med "bedre bemanding" har fokus områder, hvor opnormeringen har den største effekt og gevinst for borgerne. I Herning Kommune er det på plejecentrene.

Nye medarbejdere/opjustering af arbejdstiden for eksisterende

De planlagte indsatser på plejecentrene forventes at medføre både ansættelse af nye medarbejdere (gerne som fuldtidsstillinger) og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Da opjustering af arbejdstiden sker på frivillig basis, vil opnormeringer afhænge af de enkelte medarbejderes ønsker.

Private leverandører

Leverandører, som har indgået driftsoverenskomst med Herning Kommune, vil blive opnormeret på samme vis som Herning Kommunes egne plejecentre, dvs. med udgangspunkt i normeringen pr. pladstype. Herning Kommune har driftsoverenskomst med 3 plejecentre under Danske Diakonhjem.

Det er valgt ikke at prioritere midler til 2 friplejehjem i Herning Kommune, da de i dag får en væsentlig højere finansiering pr. plejebolig end de kommunale boliger.

Budget 2019 til en værdig ældrepleje fordelt på udgifter/indsatser

En værdig ældrepleje fordelt på udgifter:

 • Lønudgifter (mere personale med henblik på flere varme hænder) 15.552.000
 • Kompetenceudvikling af personale 0
 • Anskaffelser 0
 • Andet (driftsmidler til velfærdsteknologi indkøbt via midler til en mere værdig ældrepleje i 2016) 168.000
 • Administration mv. en værdig ældrepleje 0

Udmøntning i alt en værdig ældrepleje 15.720.000

En bedre bemanding fordelt på indsatser

 • Nye medarbejdere 6.162.000
 • Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere 1.378.000
 • Administration mv. bedre bemanding 20.000

Udmøntning i alt en bedre bemanding 7.560.000