Regnvand fra virksomheder

Hvordan må du som virksomhed lede regnvand (overfladevand) væk?

Luk alle
Åben alle

Afledning af regnvand via olieudskiller

Hvis din virksomhed udleder spildevand via en olieudskiller, vil du muligvis også kunne aflede regnvand fra P-pladser på den måde.

Du skal typisk søge om tilladelse til en olieudskiller, hvis din virksomhed har et værksted, tankplads, vaskehal, vaskeplads og lignende.

Det kræver, at du har en tilladelse. Den kan du søge via selvbetjeningsløsningen.

Nedsivning af regnvand

P-pladser og industriejendomme

Infiltration: Regnvand fra køre- og parkeringsarealer kan, efter en konkret vurdering, afledes ved overfladisk infiltration (eksempelvis i regnbed, græs-/grusareal eller græsarmeret beton). 

Faskine: Regnvand fra køre- og parkeringsarealer må som udgangspunkt ikke afledes til en faskine.

Afledning fra P-pladser til offentlig kloak

For alle afledninger til offentlig kloak skal der etableres sandfang af passende størrelse.

P-pladser

Følgende retningslinjer gælder ved etablering af P-pladser i tilknytning til indkøbscentre, butikker, boligområ­der, institutioner, administrationsbygninger med videre:

Afledning fra P-pladser til offentlig kloak

Afledning til

Krav

Afledning til separat regnvandskloak med regnvandsbassin

Ingen krav om olieudskiller

Afledning til fælleskloak 

Ingen krav om olieudskiller

Afledning til separat regnvandskloak uden regnvandsbassin 

Kommunen foretager en konkret vurdering af krav om etablering af olieudskiller. Kravet vurderes og afstemmes bl.a. i forhold til: 

 • pladsens størrelse og indretning
 • den modtagende recipients målsætning og tilstand

Kommunen foretager ligeledes en vurdering af, om der skal etableres mulighed for at lukke for afløb fra pladsen.

Industriejendomme

Regnvand fra befæstede arealer på industriejendomme skal som udgangspunkt altid afledes til spildevandskloak, hvis der er risiko for at vandet kan indeholde forurenende stoffer fra eksempelvis oplag eller processer.

Afledning fra industriejendomme til offentlig kloak

For alle afledninger til offentlig kloak skal der etableres sandfang af passende størrelse.

Industriejendomme

Regnvand fra befæstede arealer på industriejendomme skal som udgangspunkt altid afledes til spildevands­kloak, hvis der er risiko for at vandet kan indeholde forurenende stoffer fra eksempelvis oplag eller processer. 

Afledning fra industriejendomme til offentlig kloak

Afledning til

Krav

Afledning til offentlig kloak (fælles og separatkloakeret). 

Kommunen foretager en konkret vurdering af, om aktiviteterne på industriejendommen er af en sådan karakter, at der skal etableres en olieudskiller inden videre afledning til kloak. Kravet vurderes og afstemmes blandt andet i forhold til: 

 • pladsens størrelse og indretning
 • aktivitetsniveau og -art
 • om området er fælles- eller separatkloakeret
 • indretning af evt. regnvandsbassin
 • den modtagende recipients målsætning og tilstand.

Udledning direkte til grøfter, vandløb eller sø (recipient)

Tilladelse til direkte udledning af regnvand fra befæstede arealer på industriejendomme til vandløb eller sø kan som udgangspunkt kun gives, hvis der ikke er risiko for at vandet kan indeholde forurenende stoffer fra eksempelvis oplag eller processer.

Kommunen fastsætter krav til sandfang og olieudskil­ler/oliefang på baggrund af en konkret vurdering. Kravet vurderes og afstemmes blandt andet i forhold til: 

 • Pladsens størrelse og indretning
 • Aktivitetsniveau og -art
 • Overfladevandets indhold af forurenende stoffer
 • Risikoen for akut giftvirkning
 • Den modtagende recipients målsætning og til­stand
 • Recipientens størrelse/vandføring

Krav om etablering af forsinkelse af udledningen vil blive vurderet. Ligeledes vil det blive vurderet, om der skal etableres mulighed for at lukke for afløb fra pladsen eksempelvis ved uheld/spild.

Regnvandsbassiner - dimensionering og indretning

Vil du søge om at etablere et regnvandsbassin samt udlednings- og nedsivningstilladelse? Så er det en god idé at bruge den tjekliste, vi har lavet til dig.

Tjekliste til ansøgning om udledning eller nedsivning

Administrative retningslinjer

Administrative retningslinjer for dimensionering og indretning af regnvandsbassiner, jf. Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025.

Indledning

Disse administrative retningslinjer omkring dimensionering og indretning af regnvandsbassiner i forhold til spildevandsplanen, er udarbejdet som en hjælp til ansøger og for at lette kommunens sagsbehandling. Dokumentet samler de forhold man skal være opmærksom på omkring dimensionering og indretning af regnvandsbassiner efter gældende lovgivning og Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025. Herning Kommune ikke vil bruge retningslinjerne til håndhæve direkte efter. De skal anvendes som grundlag i diverse tilladelser.

Regnvandsbassiner

Fremtidige regnvandsbassiner i kommunen skal dimensioneres udformes og indrettes med udgangspunkt i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025, uddybet i disse administrative retningslinjer.

Hvor skal der etableres regnvandsbassiner og hvilke? 

I henhold til retningslinjerne i de statslige vandplaner, skal der som udgangspunkt være regnvandsbassiner i form af våde bassiner på eksisterende og fremtidige udløb fra regnvandssystemer. Bassinerne modvirker hydraulisk belastning, fjerner uønskede stoffer og medvirker til opfyldelsen af vandplanmål. De medvirker samtidig til at sikre de vandløbsnære arealer mod oversvømmelser.

Der skal etableres regnvandsbassiner i/ved:

 • Nye udstykninger - hvis regnvand fra området ikke skal håndteres lokalt i nedsivningsløsninger eller lignende og hvis det ikke er muligt at benytte allerede etablerede bassiner i/nær området.
 • I forbindelse med udløb hvor der er behov for forbedring af vandkvaliteten i recipienten.
 • I forbindelse med udløb hvor der er behov for at reducere den hydrauliske belastning af recipienten.
 • Retningslinjerne i den statslige vandplanlægning har bindende virkning over for myndigheders fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager inden for hovedvandoplandet.
 • Udledning fra regnvandssystemerne bør tilpasses til den naturlige afstrømning fra oplande til recipienter. På den måde sikres vandløbene mod store svingninger i vandstande og afstrømningshastigheder som kan medføre erosionsskader og sandvandring.

Bassinernes udformning og dimensionering

Bassiner bør udformes, så de fremtræder som lavvandede søer, der tilpasses det eksisterende landskab og anlægges så vidt muligt uden for naturbeskyttede og/eller fredede områder. Hvor det er muligt, skal de fremstå som integrerede og naturlige elementer i landskabet, og præget af teknisk anlæg skal nedtones.

Regnvandsbassinerne bør anlægges med organisk form. Af hensyn til sedimentation og strømningsforhold bør det være cirka 3 gange så langt som det er bredt. Der anlægges i videst mulige omfang todelte bassiner med mellemliggende rør og med et betonsandfang placeret ved det første indløb. Fremtidige oprensninger i sandfanget kan derved udføres uden §3 dispensation og oprensning af selve søerne kan udføres i etaper, som derved sikrer dyr og planter i området.

Udledning fra regnvandsbassinerne skal så vidt muligt tilpasses den naturlige afstrømning fra oplandet til recipient. På den måde sikres vandløbene mod store svingninger i vandstande og afstrømningshastigheder som kan medføre erosionsskader og sandvandring.

Udløb fra regnvandsbassin til recipient udformes enten som rørlægning ud af bassinet eller som åben grøft ned mod recipienten (eksempelvis de sidste 5 meter).

I nye lokalplaner og hvor det ellers er muligt, kan der anlægges åbne grøfter til afledning af regnvand som alternativ til rør.

Bassiner skal som udgangspunkt dimensioneres ud fra:

 • Permanente våde volumener på 200-300 m3 for hver reduceret oplandsareal.
 • Volumen beregnes ud fra "Spildevandskomitéens Skrifter". 
 • Permanent vanddybde cirka 1 - 1½ meter.
 • Maksimal overløb hvert 5 år i separatkloakerede områder (se afsnit nedenfor om vandbremser).
 • Udløb fra bassin på maksimal 1 l/s/ha. Der kan indarbejdes gradueret afløb ved høje vandføringsbelastninger på op til 2 l/s/ha*.
 • Tømmetider for bassin på omkring 2 døgn for at forhindre overløb til recipienterne ved koblede regne.
 • Der dimensioneres med en klimafaktor på 1,3 ved risiko for oversvømmelse af ejendomme, større veje og lignende.
 • Der dimensioneres med en klimafaktor på 1,3 inden for de 17 udpegede risikoområder udvalgt i Herning Kommunes klimatilpasningsplan, hvis Herning Kommune vurderer at dette er nødvendigt.
 • Der dimensioneres med en klimafaktor på 1,3 hvis der udledes til sårbare eller hydraulisk belastede recipienter. 
 • Hvor det vurderes at åbne udløb med 5 meter grøft nedstrøms regnvandsbassinerne ikke er hensigtsmæssige, vil anden udformning eventuelt kunne accepteres, såfremt ansøger sikrer vandløbet mod erosion på anden vis. Omfanget af sikringen vurderes af Herning Kommune i forbindelse med behandlingen af de enkelte ansøgninger om udledningstilladelse.
 • Sker forsinkelse af regnvand i oplandet oven for regnvandsbassinet, enten i Herning Vand A/S's regnvandsbassiner eller i tilknytning til den enkelte grundejers/vejejers tilslutning til regnvandssystemet, kan denne forsinkelse indgå i fastlæggelse af regnvandsbassinets størrelse, hvis det vurderes, at den har betydning for anlæggets dimensionering.

* Skal bassin med gradueret afløb udlede til sårbare eller hydraulisk belastede vandløb, forlanger Herning Kommune i visse tilfælde LTS-beregninger (konkrete beregninger af udledningen til vandløbet). Disse beregninger skal danne grundlag for vurdering af nedbørens påvirkning af vandløbet hvis der etableres gradueret afløb. Inden ansøgningen indsendes til Herning Kommune, skal det derfor aftales med kommunen, om den skal indeholde LTS-beregninger for projektet.

Gradueret afløb fra regnvandsbassiner

Der kan i visse tilfælde gives tilladelse til graduering af afløb fra regnvandsbassin til recipient, således at afløbsvandføringen ved større nedbørsmængder øges fra det normalt tilladelige 1 l/s/ha til op mod 2 l/s/ha. Formålet med graduering af afløbet er at reducere hyppigheden af overløb fra bassin, når der forekommer større regnhændelser, der kan skade vandløbet.

Ved at give mulighed for graduering af afløb, kan man i visse situationer undgå at etablere meget store bassiner, hvor vandet (når det ikke regner så meget) har lang opholdstid. Lang opholdstid kan betyde dårlig vandkvalitet, der kan påvirke recipienten negativt, i årets varme måneder. En lang opholdstid i bassinet forøger også risikoen for flere nødoverløb over terræn, direkte til recipienten.

Rent teknisk sker gradueringen ved hjælp af en vandbremse, der monteres i bassinets afløb. Vandet udledes i en styret mængde fra vandbremsen til recipienten og herved reduceres tømmetiden. Når tømmetiden reduceres mindskes antallet af overkøb fra bassinet

Eventuel tilladelse til gradueret afløb meddeles af Herning Kommune på baggrund af en konkret ansøgning. Tilladelsen kan meddeles, hvis der er begrundelse herfor og det vurderes, at recipienten kan tåle det.

Til ansøgning om tilladelse til gradueret afløb indsendes beregning af nødvendig bassinkapacitet ud fra Spildevandskomitéens skrifter.

Se Spildevandskomitéens skrifter

Når der under forudsætningerne "overløb hvert 5 år med afløbsvandføring på maksimal 1 l/s/ha" beregnes en tømmetid over 2 døgn, er der grundlag for at ansøge om gradueret afløbsvandføring. Den graduerede afløbsvandføring giver mulighed for afløbsvandføring op til 2 l/s/ha ved større befæstelsesgrader.

Skal bassinet med gradueret afløb udlede til sårbare eller hydraulisk belastede vandløb, forlanger Herning Kommune i visse tilfælde LTS-beregninger. Beregningen skal danne grundlag for vurderingen af nedbørens påvirkning af vandløbet, ved etablering af gradueret afløb. Inden ansøgning om bassin indsendes til Herning Kommune, skal det derfor aftales med kommunen, om den skal indeholde LTS-beregninger for det konkrete projekt.

Grundvandshensyn

Af hensyn til risiko for forurening, må der ikke etableres nye regnvandsbassiner inden for en radius af 300 meter fra en vandværksboring til almen vandforsyning.

I nitratfølsomme indvindingsområder (NFI-områder) må der, som udgangspunkt, heller ikke etableres regnvandsbassiner. I særlige tilfælde kan det dog blive nødvendigt at etablere et bassin. I disse tilfælde skal der ske en høj grad af rensning af vejvandet inden det ledes til bassin, og bassinet skal eventuelt udføres med tæt bund.

Indretning af bassiner skal følge disse retningslinjer:

 • 300 meter beskyttelses-zone omkring vandværks-boringer = Ingen bassiner.
 • NFI =  Ingen bassiner. I særlige tilfælde kan bassiner indrettes med tæt bund og permanent vandspejl (kommer an på en konkret vurdering) eller nedsivningsbassin/grøft.
 • OSD -  Områder med særlige drikkevands-interesser og indvindings-oplande = Bassin udføres med tæt bund og permanent vandspejl.
 • OD -  Områder med drikkevands-interesser = Nedsivningsbassin/grøft.

For eksisterende bassiner indenfor 300 meter beskyttelseszonen må der, af hensyn til risiko for forurening af vandværks boringer, ikke ske øget tilledning af vejvand. For eksisterende bassiner i NFI-områder gælder, at tilledningen af overfladevand som udgangspunkt ikke må øges. I særlige tilfælde kan bassin dog accepteres, hvis vandet renses inden det passerer bassinet. Valg af rensemetode beror på en konkret vurdering.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Spildevand
Bethaniagade 1  - indgang C
7400 Herning

Mail: spildevand@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.