Okker i vandløbene

En lang række vandløb i er påvirket af udledning af jern. Du kan hjælpe med at holde jernet tilbage i jorden, hvis du følger reglerne for dræning og spuling.

Inden du går i gang, skal du være opmærksom på reglerne om dræning af okker potentielle områder.

Se vores film om vedligeholdelse af dræn og grøfter i okkerområder

Luk alle
Åben alle

Dræning i områder med okker

Du må ikke grave grøfter eller lave dræn i områder med risiko for okker, før du har fået godkendelse.

Ved grøftning og dræning forstås enhver ændring, vedligeholdelse eller reparation, der sænker grundvandsstanden.

De områder, hvor der er risiko for okker, kan du se på Danmarks Miljøportals Arealinformation.

Godkendelse til at dræne i områder med okker kan være betinget af, at der etableres anlæg til rensning for okker. Denne afgørelse træffes af Miljøministeriet.

Undgå okkerforurening ved spuling af dræn og grøfter

Oprensning af grøfter og spuling af dræn kan være en nødvendighed for at sikre deres evne til at aflede vand fra marker eller andre arealer, hvor der er behov for dette.

Når du spuler dræn eller renser drængrøfter i okkerholdige områder, skal du sørge for at udsprede oppumpet og opgravet materiale og spulevand på terræn, så okker med mere ikke løber ud i vandløbet.

Okkeren forurener vandløbet, og aflejret sand, slam og okker fra drænene hæver vandløbsbunden hvilket forringer vandafledningsevnen for både vandløbet og de tilstødende dræn og grøfter. Okker og sand kan desuden kvæle fiskeæg og nyklækket fiskeyngel begravet i gruset i vandløbsbunden.

Okker forringer generelt livsbetingelser for planter, smådyr og fisk, og gør det svært at opnå god økologisk tilstand i vandløbene. Okker kan udfældes på gæller hos fisk og smådyr, hvilket nedsætter deres evne til at optage ilt fra vandet.

Lovgivning

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 27 må okker og andre stoffer som kan forurene, ikke tilføres vandløb eller søer. Forurenende stoffer aflejret i vandløb, dræn eller søer må ikke påvirkes, så de kan forurene vandet.

Drænspulinger og grøftoprensninger som medfører forhøjede okkerkoncentrationer i vandløbene betragtes som en forurening, og kan politianmeldes. Forseelsen i sådanne forureningssager kan give bødestraf, og kan blive tildelt både den som bestiller, og den som udfører indgrebet, det vil sige entreprenør, lodsejer, forpagter og/eller anden skadeforvolder.

Okkerloven forbyder ny udgrøftning og dræning, og ændring af eksisterende grøft- og drænsystemer i okkerpotentielle områder, uden tilladelse fra kommunen.

Løsninger og afværgeforanstaltninger

Det er lodsejerens ansvar at finde en god og lovlig løsning på udfordringer med rensning af dræn og grøfter ud til vandløb. I nedenstående anvises metoder og afværgeforanstaltninger som kan være med til at forhindre okkerforureninger.

Ved oprensning af grøfter

Inden oprensning påbegyndes skal grøften afspærres ud mod vandløbet, så vand ikke kan løbe ud af grøften under oprensningsarbejdet. Dette kan gøres med eksempelvis halmballer eller anden midlertidig, tæt spærringsmateriale.

Efter rensning fjernes spærringen igen, på kontrolleret vis, så slamflugt til vandløbet forhindres. Opgravet/oppumpet materiale udspredes på terræn, således at okker, sand og lignende ikke løber ud i vandløb eller tilstødende grøfter.

Ved spuling af dræn

Afløbet fra drænbrønd ud mod vandløb spærres med eksempelvis spærrebold, rørballon inden drænspuling. Spulevand, sand og okker oppumpes fra brønd og udspredes på terræn, således at vand og okker ikke løber ud i vandløb, eller grøfter som leder til vandløbet.

Det er tilladt at opsamle og bortpumpe drænspulevand ved drænudløbet i vandløbet, med eksempelvis en opsamlingsbeholder med pumpe eller lignende, hvis det kan udføres uden at forurene vandløbet.

Findes der ikke en drænbrønd i umiddelbar nærhed af vandløbet, etableres en sådan. Består drænsystemet af mange separate udløb, anbefales det at føre disse til en eller flere samledrænbrønde. Alternativt kan der etableres en afskærende grøft inden vandløbet, med hævet udløb som kan blokeres ved oprensning og drænspuling, for at minimere vedligeholdelsesindsatsen.

Husk at søge tilladelse ved kommunen hvis du ønsker at:

  • Nydræne/-grøfte i okkerpotentielle områder eller på naturarealer beskyttet af § 3.
  • Ændre på eksisterende drænsystemer i okkerpotentielle områder.
  • Ændre drænsystemer som kan påvirke vandafledningen hos andre lodsejere.

Drænrørsspulinger skal udføres på forsvarlig og lovlig vis. Det anbefales eventuelt at rådføre sig hos en kvalificeret drænentreprenør eller maskinstation omkring opgaven. 

Spørgsmål eller ansøgning

Har du spørgsmål til dræning i område med okker eller vil du ansøge om godkendelse?

Send en mail til Teknik og Miljø

Eller send et brev til:

Herning Kommune
Teknik og Miljø
Torvet 5, 7400 Herning

Læs også

Okkerloven

Okkerpotentielle områder (Danmarks Miljøportal)

 

Vedligeholdelse af dræn og grøfter i okkerområder

Kontaktinfo

Kim Nees Iversen
Fagkoordinator Vand & Natur
Tlf.: 96 28 81 45
Mobil: 21 73 30 81

Mail: ngoki@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.