Vælg din egen hjælper (§94)

Er du visiteret til hjemmehjælp (praktisk hjælp og/eller personlig pleje), har du mulighed for at vælge din egen personlige hjælper.

Kvalitetsstandard for §94 - selvvalgt hjælper.

Retningslinier for §94 - selvvalgt hjælper

Luk alle
Åben alle

Formål og lovgivning

Denne information udleveres til personer, der modtager hjemmehjælp efter Lov om Social Service, § 94, samt til de ansatte hjælpere. Formålet med informationen er:

  • at give borgere, som har valgt - eller overvejer - at modtage bevilget hjemmehjælp fra en selvvalgt hjælper, information om rammerne for ordningen.
  • at give de ansatte hjælpere viden om rammerne for hjælpen, herunder rettigheder og pligter som ansat i Herning Kommune.

Den enkelte ansøgning om at modtage hjemmehjælp og benytte §94 i Lov om Social Service skal behandles efter en konkret, individuel vurdering, og informationen skal derfor betragtes som vejledende.

Ordningen henvender sig til borgere, der ønsker at benytte selvvalgt hjælper, når de modtager hjælp, jf. reglerne i Lov om Social Service, § 94: "En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, og om betaling m.v."

Info til borger om §94

Ansøgning og visitation

Alle spørgsmål vedr. ansøgning om, og bevilling af, selvvalgt hjælper, jf. Lov om Social Service, § 94, rettes til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre i Herning Kommune.
Det er ikke muligt at søge om § 94 via www.borger.dk eller på anden vis elektronisk.

I forhold til at udpege en selvvalgt hjælper, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du skal være i målgruppen for bevilling af hjælp efter Lov om Social Service § 83 og være omfattet af Herning Kommunes kvalitetsstandarder. Visitationsenheden træffer afgørelse med baggrund i en helhedsvurdering af borgerens samlede situation.
  • Forud for bevillingen skal Visitationsenheden, i samarbejde med kommunens arbejdsmiljø-terapeuter, udarbejde en arbejdspladsvurdering i dit hjem.

Herning Kommune skal godkende den selvvalgte hjælper, og der stilles følgende krav:

  • Hjælperen skal være over 18 år
  • Hjælperen skal kunne bestride arbejdet, så de bevilgede ydelser udføres på betryggende vis - herunder være i stand til at arbejde aktiverende, med fokus på hjælp til selvhjælp
  • Hjælperen skal fremvise den private straffeattest
  • Hvis den borger, som skal modtage hjælpen, har hjemmeboende børn under 15 år, skal hjælperen give tilladelse til, at Herning Kommune indhenter en børneattest
  • Hvis hjælperen udelukkende skal udføre praktisk hjælp, er der ingen uddannelsesmæssige krav, men hvis hjælperen skal udføre personlig pleje, vil kommunen som udgangspunkt stille krav om, at vedkommende har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.

Det er ikke muligt at være ansat i delt tjeneste over dag, aften og nat, da dette er i strid med hvile-tidsbestemmelserne, jf. arbejdsmiljøloven. Der skal derfor tages stilling til, hvilke dage og tidspunk-ter ansættelsen dækker.

Ved behov for hjælp over flere vagt-lag tilbydes hjælp fra hjemmeplejen jf. reglerne om frit valg: Du kan vælge mellem både den kommunale leverandør og de godkendte private leverandører. Visitationsenheden vil oplyse, hvilke leverandører der er en mulighed.

Bevillingen vil løbende blive revurderet for at sikre, at bevillingen passer til behovet og afspejler Herning Kommunes kvalitetsstandarder.

Når din selvvalgte hjælper holder ferie, er syg eller på anden vis ikke kan passe arbejdet hos dig, vil du blive kontaktet af Visitationsenheden med henblik på at aftale valg af leverandør til afløsning.

Klage

Du kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen inden for 4 uger efter modtagelse af afgørelsen.

En eventuel klage sendes til Herning Kommune, Visitationsenheden, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning. Visitationsenheden revurderer sagen, og hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Info til hjælper

Ansættelse og forpligtigelser

Når du skal ansættes som selvvalgt hjælper efter Lov om Social Service, § 94, vil du blive indkaldt til samtale med en visitator. I den forbindelse vil du blive bedt om at medbringe en kopi af den private straffeattest samt evt. dokumentation for uddannelse, anciennitet og pensionsanciennitet.
Hvis den borger, der skal modtage hjælpen, har hjemmeboende børn under 15 år, vil du desuden blive bedt om at underskrive en blanket, hvor du giver tilladelse til, at Herning Kommune indhenter en børneattest.

Hvis borgeren har hjemmeboende børn under 15 år, er det en forudsætning for ansættelse, at du har en børneattest uden anmærkninger.

I forbindelse med samtalen bliver der taget stilling til, hvilke dage og tidspunkter ansættelsen dækker.

Som hjælper er du forpligtet til at arbejde efter Herning Kommunes retningslinjer. Det betyder bl.a., at du skal arbejde for at gøre borgeren mest mulig selvhjulpen, og det betyder også, at du har pligt til at give besked til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, når borgerens behov ændrer sig. Dette gælder både, hvis borgeren får behov for mere hjælp, og hvis borgeren bliver mere selvhjul-pen og derfor kan klare sig med mindre hjælp.

Du skal desuden give besked til Visitationsenheden, hvis borgeren i en periode er fraværende - f.eks. hvis vedkommende bliver indlagt eller rejser på ferie.

Løn- og ansættelsesvilkår

Som selvvalgt hjælper bliver du ansat af Herning Kommune, og du bliver ansat under SOSU-overenskomsten. Du modtager et ansættelsesbrev fra Herning Kommunes lønservice.

Hvis du udfører praktisk hjælp, aflønnes du som ikke-uddannet personale med grundløntrin 11.
Hvis du udfører personlig pleje og har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse, aflønnes du med grundløntrin 18. Dertil kan komme anciennitetstillæg jf. overenskomsten.
I det omfang du skal arbejde om aftenen, om natten eller i weekender, vil der blive givet tillæg til grundlønnen.

Hvis du har optjent pensionsanciennitet, vil Herning Kommune indbetale pensionsbidrag til pensionsordningen. De nærmere retningslinjer fremgår af overenskomsten mellem FOA og KL. Ved henvendelse til lønkontoret i Herning Kommune kan du få oplyst, om - eller hvornår - du har optjent pensionsanciennitet.

Du kan have optjent pensionsanciennitet fra et tidligere ansættelsesforhold. Hvis det er tilfældet, skal du indsende dokumentation for dette.

Månedslønnet eller timelønnet

Hvis du er ansat 8 timer eller mere pr. uge, bliver du betragtet som månedslønnet. Det betyder bl.a., at du har ret til løn i forbindelse med sygdom/barsel. Som månedslønnet optjener du desuden pensionsanciennitet.

Hvis du er ansat på månedsløn, har Herning Kommune funktionsbeføjelse over dig. Hvis du ikke skal varetage dine sædvanlige funktioner hos borgeren, er du forpligtet til at blive overført til andet lignende arbejde. Dette gælder også i en evt. opsigelsesperiode.
Som månedslønnet kan du selv opsige din stilling med én måneds varsel til udgangen af en måned. Herning Kommune kan opsige dig efter reglerne i overenskomsten mellem FOA og KL.

Hvis du er ansat under 8 timer pr. uge, bliver du betragtet som timelønnet. Som timelønnet har du ret til fravær uden løn i forbindelse med sygdom og graviditet.

Hvis du fra en tidligere ansættelse har optjent pensionsanciennitet, mister du ikke denne, og Herning Kommune vil fortsat indbetale pensionsbidrag til pensionsordningen.

Som timelønnet er der et opsigelsesvarsel på 2 dage fra begge parter.

Ferie, sygefravær og barsel

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre skal have besked senest 8 uger før, du afholder din ferie, så der kan findes en ferieafløser.

Hvis du bliver syg, skal du kontakte Visitationsenheden, som vil sørge for, at en godkendt (privat eller kommunal) leverandør yder hjælpen i den periode, hvor du er fraværende.

Hvis du skal gå på barsel, skal du kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, så der kan blive lavet en aftale: Enten om der skal ansættes en barselsvikar, eller om en af de godkendte (private eller kommunale) leverandører skal yde hjælpen, mens du er fraværende