Selvvalgt hjælper §94 - kvalitetsstandard

KVALITETSSTANDARD

Selvvalgt hjælper § 94
Emne Indhold
Lovgrundlag  § 94 i Serviceloven.
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække behov i forbindelse med daglig pleje/ernæring og/eller praktisk hjælp i hjemmet, som bevilges efter § 83 i Serviceloven, og som borgeren midlertidigt eller varigt ikke selv er i stand til at varetage på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.
Hvad er formålet med ydelsen?

Herning Kommune har som mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne.
Efter Serviceloven § 83a er kommunen lovgivningsmæssigt for-pligtet til, forud for vurdering af behov for personlig og praktisk hjælp, at tilbyde kortvarigt og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne, og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83.

Der vil efter rehabiliteringsforløbet blive foretaget en ny konkret individuel vurdering af borgerens funktionsevne i forhold til opgaverne.
Hvis der ikke er mulighed for rehabilitering, ydes der kompenserende hjælp og støtte, hvor borgeren ikke selv kan udføre opgaverne på egen hånd.

Hvis borgeren er bevilget hjælp efter § 83 i Serviceloven, har borgeren mulighed for selv at vælge en hjælper ifølge § 94 i Serviceloven.
Kvaliteten af den hjælp, der ydes i hjemmet, skal leve op til de formål og krav, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne for § 83 i Serviceloven. Ydelsen kan således være af vejledende og undervisende karakter.

Betingelser for bevilling af ydelsen

Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne modtage ydelsen:

  • Borgeren skal være i målgruppen for hjælp efter § 83 i Serviceloven.
  • Borgeren finder selv den selvvalgte hjælper.

Herning Kommune skal godkende den selvvalgte hjælper, og der stilles følgende krav til hjælperen:

  • Personen skal være over 18 år.
  • Personen skal kunne bestride arbejdet, så de bevilgede ydelser kan udføres på betryggende vis.
  • Personen skal fremvise straffeattest.
  • Personen skal kunne indfri de uddannelseskrav, der er gældende afhængigt af, hvilken hjælp der udføres.
  • Hvis personen alene udfører praktisk hjælp, er der ingen uddannelsesmæssige krav.
  • Hvis personen skal udføre personlig pleje, vil der blive foretaget en individuel vurdering af plejeopgavens omfang. I udgangspunktet vil det være et krav, at vedkommende har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.

Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes, herunder hviletidsbestemmelserne.
Visitationsenheden i Sundhed og Ældre er ansvarlig for, at der udarbejdes arbejdspladsvurdering i samarbejde med arbejdsmiljøterapeuterne.

Modtagere af orlovsydelsen

Borgere, som er i målgruppen for pleje og praktisk hjælp jf. § 83 i Serviceloven. 

Visitation Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. 
Hvad kan indgå i ydelsen

Der henvises til kvalitetsstandarderne for Praktisk hjælp, pleje og omsorg i forhold til §83 i Serviceloven.

Løn til den selvvalgte hjælper, hvori indgår pensionsbidrag og feriepenge efter gældende regler.

Hvis det gennemsnitlige timetal pr. uge er under 8, ansættes hjælperen på timeløn.

Hvis gennemsnittet pr. uge er 8 timer eller mere, ansættes hjælperen på månedsløn. Hvis bevillingen er over 8 timer pr. uge, skal den selvvalgte hjælper oplyses om, at kommunen har "funktionsbeføjelse" over den ansatte. Dvs., at en månedslønnet selvvalgt hjælper overføres til andet arbejde, hvis der er fravær hos modtageren af § 94 ordningen.

Udførelse af praktisk hjælp aflønnes som uuddannet hjælper efter løntrin 11. Med sundhedsfaglig uddannelse aflønnes udførelse af personlig pleje som uddannet social- og sundhedshjælper efter løntrin 18.

Den selvvalgte hjælper har mulighed for faglig supervision.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Der henvises til kvalitetsstandarderne for Praktisk hjælp, pleje og omsorg i forhold til § 83 i Serviceloven.

Øvrige forhold

Kommunen kan i visse situationer vurdere, at ansættelsesforholdet ikke skal etableres, hvis det vurderes at kræve særlig sundhedsfaglig viden eller særlige handlinger.

Jævnfør Retssikkerhedsloven §§ 11-12 har den ansatte oplysningspligt om ændringer i borgerens funktionsevne, såfremt det indebærer, at behovet for hjælp ændres, herunder også indlæggelser.

Ændringer skal meddeles Visitationsenheden i Sundhed og Ældre den førstkommende hverdag. 

Ydelsens omfang Der henvises til kvalitetsstandarderne for Praktisk hjælp, pleje og omsorg i forhold til § 83 i Serviceloven.
Kvalitetsmål Der vil være en sagsbehandlingstid på op til 4 uger. 
Opfølgning

Kommunen foretager en revurdering af denne bevilgede hjælp 1 gang årligt.

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give medhold i klagen. Såfremt borgeren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 17. juni 2020