Uønskede planter og dyr i naturen

Alle lodsejere har pligt til bekæmpe bjørneklo hvert år.

Det kan du læse om i vores indsatsplan mod bjørneklo.

Luk alle
Åben alle

Vær vores plantespion

En række planter ødelægger de naturlige voksesteder for hjemmehørende danske planter.

De uønskede planter er:

  • kæmpe-bjørneklo
  • havegyldenris
  • kæmpe-balsamin
  • rævehalespiræa
  • rynket rose
  • rød hestehov
  • pileurter.

Fortæl os, hvor de ønskede planter er.

Få vejledning i bekæmpelse af glansbladet hæg.

Dyr der 'driller'

Signalkrebs

Signalkrebs er en invasiv art.

Råger

Rågen er en fredet fugl, men man kan søge en særlig tilladelse til at regulere rågebestanden

På kommunale arealer

På kommunale arealer har kommunen følgende muligheder for at regulere råger:

  • Regulering af voksne råger på ynglepladsen i perioden 15. januar til 15. marts.
  • Regulering af unger i kolonier i perioden 1. maj til 15. juni. Jægere fra Jægerrådet Herning står for reguleringen.
  • Nedtagning af reder i kolonier senest 1. marts og med et interval på max 14. dage pr. nedtagning (bruges i særlige tilfælde ved for eksempel skoler og institutioner).

På private arealer

Kommunen kan hjælpe med rådgivning om råger, og eventuelt at søge om tilladelse til regulering af råger samt formidle kontakt til Jægerrådet Herning.

Det er den enkelte lodsejer, der skal ansøge om tilladelse ved Naturstyrelsen.

Alle reguleringsformer kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.

Muldvarpe, mosegrise og dræbersnegle

Vi bekæmper ikke muldvarpe, mosegrise og dræbersnegle. Hverken på egen eller privat jord.

Herreløse katte

Herning Kommune har en aftale med Kattens Værn om indfangning af herreløse katte.

kattens-vaern.dk kan du se, hvordan du kontakter Kattens Værn for bestilling af indfangning.

Kommunen har afsat et årligt et beløb til indfangning af de vildtlevende herreløse katte. Som udgangspunkt skal du derfor ikke selv betale for indfangningen.

Du vil dog selv skulle betale, hvis beløbet er brugt op i løbet af året. På Kattens Værns hjemmeside kan du se, om kommunens budget for året er opbrugt.

Signalkrebs

Flodkrebs, som er den oprindelige danske krebseart, bliver udkonkurreret af den invasive art signalkrebs.

Undersøgelser har vist, at opfiskning af signalkrebs kan være medvirkende til at øge signalkrebsens udbredelse, ved af krebsefiskere bevidst eller ubevidst spreder signalkrebsene til nye vande.

Opfiskning kan desuden muligvis føre til forøgelse af bestanden, idet man fisker de store dominerende individer, i mens de mindre individer der lades tilbage, kan drage fordel af den reducerede konkurrence.

Herning Kommune opfordrer derfor ikke længere til, at man fisker efter signalkrebs for at begrænse bestanden.

Du kan læse mere om signalkrebs hos Miljøstyrelsen.

Signalkrebs

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

At kæmpebjørneklo er en invasiv art betyder, at den ikke naturligt hører hjemme i Danmark. Den er ført hertil af mennesker og har en skadelig effekt på den danske natur.

Når kæmpebjørneklo først er etableret i et område, danner den meget tætte bevoksninger, som skygger alle andre planter væk. Dermed forringes den biologiske mangfoldighed i området.

Desuden er den uønsket, fordi den indeholder en giftig plantesaft, der kan forårsage forbrænding ved kontakt med hud og UV-lys.

Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at kommuner kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Dermed kan kommunen pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at hjælpe med til at bekæmpe planten.

Hvordan ser kæmpebjørneklo ud?

Kæmpebjørneklo kan bl.a. kendes på bladstilkenes rødlige pletter og stive hvide hår, som er synlige på selv meget små individer.

Planten kan blive 2 – 5 meter høj og fuldt udviklet kan den kendes på sine store, udbredte skærme og store fligede grundblade.

Kontrol af indsatsplanen

Det er kommunerne, der kontrollerer om indsatsplanen overholdes. Er indsatsplanen offentliggjort, og har du ikke bekæmpet alle individer af planten på din grund, kan kommunen kontakte dig og påbyde, at planten bekæmpes.

Du får en frist på mindst fjorten dage til at bekæmpe kæmpebjørnekloen. Hvis det ikke er sket inden fristen er udløbet, har kommunen ret til at bekæmpe planten, for din regning.

Effektiv bekæmpelse

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør og bestandene udryddes. I massive bestande og i bestande, hvor der har været stor frøsætning gennem flere år, kan bekæmpelsen kræve en flerårig indsats.

Ejeren har pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af planten, dvs. planten må ikke sætte frø.

Kommunens indsatsplan indeholder en vejledning om, hvordan du mest effektivt bekæmper planten.

Du kan læse om forskellige bekæmpelsesmetoder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Brug beskyttelsesudstyr

Uanset hvilken bekæmpelsesmetode der vælges, skal du sørge for at være dækket til, fx med en langærmet trøje, lange bukser og handsker. På den måde mindskes chancen for at komme i kontakt med plantesaften. Hvis der er sollys, kan du risikere at få forbrændinger på huden.

Du kan hjælpe med at stoppe spredningen af invasive arter

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om invasive arter, og hvordan en række af disse kan bekæmpes. Derudover kan du lave indberetninger på indberetningsportalen for invasive arter, hvis du observerer en invasiv dyre- eller planteart.

Kontaktinfo

Park og Natur
Natur og Grønne områder

Tlf. nr.: 21 54 44 14
Mail: parkognatur@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider: