Indsatsplan mod bjørneklo

Luk alle
Åben alle

Indledning

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo sker for at beskytte de naturligt hjemmehørende planter og dyr, undgå forringelse og indskrænkning af naturtyper samt for at fjerne den sundhedsrisiko, kontakt med planten udgør.

En række tilløb til Karup Å, Storå og Skjern Å har udspring indenfor kommunen og kan fungere som spredningsveje for kæmpebjørneklo. Herning Kommune har derfor en særlig forpligtelse til at bekæmpe kæmpebjørneklo.

Lovgrundlaget

Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 "Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo".

Indsatsområdet og indsatsperioden

3.1

Indsatsplanen omfatter hele Herning Kommune undtagen arealer, hvor Herning Kommune står for bekæmpelsen.

3.1.1

Herning Kommune gennemgår og bekæmper kæmpebjørneklo i 2 meter brede bræmmer langs begge sider af følgende vandløb eller dele af følgende vandløb jf. kortbilag:

  • Rødding Å - Vorgod Å
  • Tved Bæk - Lundby Bæk - Varhede Å
  • Vognstrup Bæk - Vegen Å
  • Tyvkær Bæk - Skibbild Sønderbæk - Herningsholm Å - Løven Å - Storå
  • Rind Å
  • Holtum Å
  • Skjern Å - Skjern Å Nørrekanal - Vandløb i området mellem Skjern Å og Skjern Å Nørrekanal

Herning Kommune anvender bl.a. sprøjtemidler til bekæmpelsen. Grundejere, som ikke ønsker, at Kommunen skal foretage bekæmpelse på deres ejendom, skal henvende sig til Herning Kommune. Matrikelnummer og ejers navn, adresse, tlf.nr. og evt. e-mail sendes til teknik@herning.dk eller Herning Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 5, 7400 Herning.

3.2

Indsatsplanen er i kraft fra 2009 til og med 2024. Den første bekæmpelse skal således ske fra maj 2009.

Pligt til bekæmpelse

4.1

Ejere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, har pligt til at bekæmpe planten.

4.2

Bekæmpelsen skal være effektiv og i overensstemmelse med de følgende bestemmelser for bekæmpelse:

4.3

Første bekæmpelse skal være foretaget inden 15. maj

4.4 Effektiv bekæmpelse:

Bekæmpelsen af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør.

Bekæmpelsen skal desuden udføres på en sådan måde, at den enkelte plante ikke på noget tidspunkt i vækstsæsonen får mulighed for at afsætte spiringsdygtige frø på arealet.

4.5 Vejledning i bekæmpelsesmetoder:

Vær opmærksom på sikkerheden ved alle former for bekæmpelse. Kæmpebjørneklo i god vækst indeholder store mængder saft, og denne saft indeholder en række kemiske stoffer, der i kontakt med huden og sollys medfører forbrændinger og overfølsomhedsreaktioner. Ved bekæmpelse skal anvendes relevante værnemidler.

Valg af bekæmpelsesmetode afhænger især af, om der er få eller mange planter. Få planter anbefales bekæmpet ved rodstikning om foråret, mens planten er under en halv meter høj. Med en spade kappes planten over ca. 20-25 cm. under jordoverfladen. Det vigtige er, at man stikker planten under rodhalsen. Hvis rodstikningen ikke er dyb nok, risikerer man, at der kommer nye skud op fra rodsåret. Planten trækkes helt op efter rodstikningen. Indsatsen gentages mod nye kimplanter senere på sæsonen. Det er vigtigt, at bjørnekloen ikke når at sætte frø.

I stedet for at rodstikke kan man også vælge at slå planterne af eller grave dem op. Slåning kan ske med le eller slåmaskine. De afhøstede plantedele kan efterlades til udtørring eller bortskaffes som brændbart affald, men bør aldrig lægges på kompostbunken.

Gælder bekæmpelsen mange planter, kan der vælges mellem flere metoder bl.a. afgræsning, pløjning eller brug af plantegifte. Hæftet "Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo" indeholder en oversigt over, hvilke metoder der med størst fordel kan bruges til at bekæmpe forskellige bevoksninger af kæmpebjørneklo. Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk har yderligere information om kæmpebjørneklo og bekæmpelse af planten.

Tilsyn og opfølgning

5.1

Herning Kommune fører tilsyn med, at indsatsplanen bliver overholdt.

5.2

Herning Kommune har til enhver tid mod behørig legitimation adgang til arealer, hvor der forekommer kæmpebjørneklo.

5.3

Herning Kommune kan påbyde den pågældende ejer at foretage bekæmpelsen, hvis indsatsplanens bestemmelser og tidsfrister ikke er overholdt.

Ejeren har en frist på 14 dage til at foretage bekæmpelsen fra modtagelse af påbuddet. Herning Kommune kontrollerer efter fristens udløb, om påbuddet er efterkommet. Kommunen kan iværksætte bekæmpelse umiddelbart herefter ved Kommunens foranstaltning.

Klage

Ejere af jord omfattet af indsatsplanen kan klage til Miljøstyrelsen over indsatsplanen og påbud om bekæmpelse. Desuden er Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet klageberettigede ved deres hovedorganisationer. Klage indgives til Herning Kommune og videresendes med kommunalbestyrelsens bemærkninger til Miljøstyrelsen.

Klage skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelse af afgørelsen eller inden fire uger fra endelig vedtagelse af indsatsplanen. Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kortbilag

Kortbilag med angivelse af vandløb, langs hvilke Herning Kommune indenfor to meter brede bræmmer varetager gennemgang og bekæmpelse af kæmpebjørneklo jf. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Herning Kommune. Øvrige arealer i Herning Kommune er indsatsområde omfattet af indsatsplanen.

Kortbilag med angivelse af vandløb, langs hvilke Herning Kommune indenfor to meter brede bræmmer varetager gennemgang og bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Digital tilgængelighed

Billedet er en grafisk fremstilling af indsatsplanen for bekæmpelse af bjørneklo i Herning Kommune. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filerne.