Sådan bliver du visiteret/godkendt

Du kan søge om at blive visiteret til hjælp og støtte, hvis du er over 18 år og har betydelige fysiske eller psykiske vanskeligheder.

Det kan være udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelser eller psykiske problemer.

Der er mulighed for visitation til disse tilbud:

 • Aflastning
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Behandlingstilbuddet Horisont
 • Socialpædagogisk støtte
 • Botilbud med eller uden døgndækning
Luk alle
Åben alle

Sådan søger du om støtte

 1. Du eller en af dine pårørende, læge eller anden kontaktperson tager kontakt til Visitationen i Handicap og Psykiatri, hvor vi taler om, hvilket støttebehov, du har.
 2. Efterfølgende vil du modtage et brev med tid til en samtale. Samtalen kan foregå på Rådhuset, hjemme hos dig eller et tredje sted.
 3. Under samtalen udfylder du et udredningsskema sammen med en sagsbehandler. Skemaet skal bruges til din ansøgning.
  Du underskriver samtykke til, at sagsbehandler må indhente yderligere oplysninger til brug for behandling af din aktuelle ansøgning.
 4. Efter samtalen indhenter sagsbehandleren flere oplysninger, og derefter får du tilsendt dokumenterne til gennemlæsning.
 5. Hvis alle oplysninger er, som de skal være, bliver der truffet en afgørelse ud fra dokumenterne. Du får skriftlig besked om afgørelsen.

Sådan vurderer vi din sag

 1. Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi i første omgang, om du er omfattet af målgruppen, og om du er berettiget til støtten.
 2. Derefter kigger vi på, hvordan vi støtter dig bedst i din aktuelle situation.
 3. Når der er truffet en afgørelse, får du besked om, hvornår du evt. kan modtage den visiterede støtte eller hjælp.
 4. Vi vil løbende følge op for at sikre, at tilbuddet matcher dit behov.

Sådan fordeler vi sagerne

Som udgangspunkt går al kontakt gennem koordinatoren i Visitationen.

VHP er Visitation under Handicap og Psykiatri i Herning Kommune.

Afdelingens opgave er at varetage myndighedsopgaver og visitationen inden for voksenhandicap- og socialpsykiatriområdet.

VHP visiterer til ydelser efter Lov om Social Service §§ 84, 85, 102, 103, 104, 107 og 108 - til dig, der er over 18 år med betydeligt nedsat funktionsevne, og har brug for en specialiseret handicap- og/eller psykiatriindsats, og hvor du er inden for målgruppen for områderne:

 • Psykiatri
 • Udviklingshandicap
 • Autismespektrumforstyrrelse

Hvad kan vi?

Når vi modtager en ansøgning om tildeling af en ydelse, vurderer vi i første omgang, om du er omfattet af målgruppen til Handicap og Psykiatri.

Er du inden for målgruppen i Handicap og Psykiatri, udredes din funktionsevne, og det vurderes, om du er berettiget til at modtage en ydelse fra afdelingen.

Findes du berettiget til at modtage en ydelse, vurderes det, hvordan du bedst støttes i dennes aktuelle livssituation.

Der er mulighed for visitation til nedenstående tilbud:

 • Aflastning
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Behandlingstilbuddet Horisont
 • Socialpædagogisk støtte
 • Botilbud med eller uden døgndækning

Efter visitationen afklares - i samarbejde med de øvrige områder under Handicap og Psykiatri - hvilket konkret tilbud, der bedst vil matche dit behov.

Du kan herefter starte med det aktuelle tilbud.

Der må dog i visse tilfælde påregnes ventetid/venteliste i forhold til de forskellige tilbud.

Efter opstart af tilbuddet følges der løbende op for at sikre, at tilbuddet matcher dit behov.

Sagsbehandlingstid

Fra vi modtager en ansøgning, til der er truffet en afgørelse, og der er fundet et konkret tilbud, må der altid påregnes en sagsbehandlingstid.

Se aktuelle sagsbehandlingsfrister.

Overgangen fra barn til voksen

I overgangen fra ung til voksen er der rent lovgivningsmæssigt mange ting, som ændrer sig, og mange spørgsmål som den unge og I som forældre skal tage stilling til.

Hvad I sammen med jeres barn bør være opmærksomme på, når den unge nærmer sig det 18. år:

Ved det 18. år bliver jeres barn personlig myndig, og skal i det omfang, den unge evner det, selv tage ansvar for sit liv og udvikling.

Det vil som udgangspunkt sige, at sagsbehandlingen overgår fra Herning Kommunes Børn og Unge-afdeling og videre til Voksenafdelingen enten i Visitationen i Handicap og Psykiatri, til Ungevejledningen eller Sundhed og Ældre.

Den unge vil som udgangspunkt, ca. ½ år før denne bliver 18 år, få oplyst, hvem der er rådgiver. Nogle unge vil få mere end én rådgiver.

Her oplistes nogle af de forhold, der skal afklares for den unge, når denne fylder 18 år:

Forsørgelsesmuligheder

 • Lønarbejde
 • Statens uddannelsesstøtte (SU)
 • Uddannelsesydelse
 • Kontanthjælp
 • Revalideringsydelse
 • Pension

Rådgivning i forbindelse med ovenstående ydes i Jobcenter Herning eller Ungevejledningen (se kontaktoplysninger nedenfor).

Beskæftigelses-/Aktivitetsmuligheder:

 • Almindeligt lønarbejde
 • Fleksjob (arbejde på særlige vilkår)
 • Skånejob (arbejde på særlige vilkår for pensionister)
 • Uddannelse/skole - herunder ungdomsuddannelse og STU
 • Praktisk hjælp på en videregående uddannelse
 • Jobassistance

Kontakt Jobcenter Herning eller UU-Vejledningen for yderligere information. (Se kontaktoplysninger nedenfor).

 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud

Kontakt Visitationen i Handicap og Psykiatri for yderligere information. (Se kontaktoplysninger nedenfor).

Mulige boformer:

 • Egen bolig
 • Kommunale/regionale boformer
 • Private botilbud
 • Aflastning

Kontakt Visitationen i Handicap og Psykiatri eller Ungevejledningen for yderligere information.
(Se kontaktoplysninger nedenfor).

Muligheder for hjælp og støtte:

 • Personlig og praktisk hjælp i hjemmet
 • Ledsagerordning
 • Hjælperordning (BPA)

Rådgivning ydes i Visitationsenheden, Sundhed og Ældre.
(Se kontaktoplysninger nedenfor).

 • Socialpædagogisk bistand/hjemmevejledning

Rådgivning ydes i Visitationen i Handicap og Psykiatri.
(Se kontaktoplysninger nedenfor).

Hjælpemidler og boligændringer:

Rådgivning kan ydes hos ergoterapeuterne i Hjælpemiddelafdelingen.
(Se kontaktoplysninger nederst)

Værgemål, testamente, arv, forsikring:

Da den unge bliver myndig ved det 18. år, kan det for nogle være relevant at undersøge disse forhold nærmere.

Råd og vejledning kan fås ved handicaporganisationerne, advokat/retshjælp, Statsforvaltningen eller den kommunale tilsynsenhed.

Hvad forældre og den unge bør være særlig opmærksom på, når den unge fylder 18 år:

Som forældre til en ung skal du/I være opmærksom på:

 • At du/I ikke længere er part i sagen ved det fyldte 18. år og derfor kan få følelsen af at være sat udenfor. I praksis vil der dog, med udgangspunkt i den unges ønsker og behov, samarbejdes med forældrene. Det betyder, at hvor myndighederne tidligere har henvendt sig til jer, vil kommunen fra det 18. år som udgangspunkt udelukkende diskutere jeres søns eller datters forhold med den unge selv, medmindre:
 1. Jeres søn/datter ønsker jeres fortsatte medvirken og giver jer en skriftlig fuldmagt til at medvirke
 2. Jeres søn/datter har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, og der er søgt og givet personligt værgemål til jer som forældre.
 • At vurdering og bevilling til jeres søn/datter på en række områder sker efter anden lovgivning fra det fyldte 18. år.
 • Indtil nu har fokus ved vurderingen af støttebehov, foranstaltninger m.m. været på jer som familie. Efter det fyldte 18. år flytter dette fokus sig. Jeres barn er myndigt og ikke længere omfattet af jeres forsørgelsespligt. Derfor vil der udelukkende være fokus på den unges forhold og behov.
 • At merudgiftsydelser efter Servicelovens paragraffer ophører ved det 18. år - også eventuelle merudgifter, der kan være bevilget i forbindelse med støtte til bolig og bil.
 • Støtte til disse merudgifter skal nu bevilges efter voksen-bestemmelsen, men det er ikke sikkert, at den unge kan få dækket de samme merudgifter som før.
 • Hvis I har modtaget støtte til bil, så overgår bilen og forpligtigelsen til den unge ved det 18. år. Hvis jeres søn/datter ikke ønsker at overtage bilen, skal det samlede lån indfries - også den del af lånet, der ellers ville have været afdragsfrit. Rådgivning ydes af Herning Kommunes bilteam.
 • Hvis du/I bor i en lejebolig, skal I være opmærksomme på, at en eventuel bevilget boligstøtte kan blive ændret/ophøre, da den unge nu er selvforsørgende. Hvis den unge fortsat er hjemmeboende, forventes det, at den unge bidrager til betalingen af husleje. Det kan være relevant at overveje den fremtidige boligsituation.
  Rådgivning ydes i Herning kommunes Borgerservice.
 • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste bortfalder, når jeres søn/datter fylder 18 år.
 • Det er derfor vigtigt i god tid inden at have taget stilling til egen forsørgelsesmæssige situation og fremtid
  • Eventuel tilbagevenden til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår
  • Eventuel overgang til anden forsørgelse
  • Eventuel aktivering/revalidering
  • Rådgivning fås hos Jobcenter Herning eller fagforening/A-kasse.

Som ung skal du være opmærksom på:

 • At dine forældre ikke længere automatisk bliver involveret i din sag med kommunen. Hvis du ønsker, at de stadig skal være en del af din sag, skal du give dem skriftlig tilladelse til det.
 • At overgangen fra ung til voksen kan involvere mange forskellige afdelinger i kommunen.
 • Det betyder, at der ofte vil være stort behov for at koordinere indsatsen omkring dig. Det kan derfor være en rigtig god idé, hvis du selv er opmærksom på, at der løbende bliver fulgt op på din sag, og at din sag bliver koordineret. Flere gange i overgangsperioden (16 til 18 år) kan det være en god idé, at sagsbehandlere og andre involverede i din sag samles til fælles møde, hvor sagsbehandlingen bliver afstemt og koordineret.
Kontaktoplysninger
Afdelinger
Handicap og Psykiatri
Visitationen
Rådhuset - Torvet
Tlf.: 96 28 43 10

Ungevejledningen
Godsbanevej 1a, 1.sal
Tlf.: 96 28 75 30

Sundhed og Ældre
Visitationsenheden
Bethaniagade 3
Tlf.: 96 28 44 60

Jobcenter Herning
Godsbanevej 1B
Tlf.: 96 28 28 50

Hjælpemiddelafdelingen
Tlf.: 96 28 43 33

Specialrådgivningens bilteam
Markedspladsen 4, st.
Tlf.: 96 28 40 87/96 28 40 75

Borgerservice
Rådhuset - Torvet
Tlf.: 96 28 28 28

HR Kvalitet og Tilsyn
Rådhuset - Torvet
Tlf.: 51 49 10 47
Tlf.: 51 49 10 57

Vejledning til flytning uden samtykke (borgere fra 18 år)

Ved flytning til et botilbud, eller overgang fra et børnetilbud til et voksenbotilbud, skal det vurderes, om borgeren er i stand til at give et informeret samtykke, og det skal konstateres hvordan borgeren forholder sig til flytningen.

Dette skyldes, at såfremt en borger ikke kan give et informeret samtykke, eller protesterer mod en flytning, så er det Ankestyrelsen, der skal træffe afgørelse om flytningen. Jf. Servicelovens § 129 stk. 1.

Hvad er et informeret samtykke: Det kan ikke beskrives præcist, men borgeren skal kunne forstå konsekvenserne af sin beslutning, fx at et ja til at flytte i et botilbud betyder, at jeg skal bo et andet sted end jeg gør nu.

Et samtykke forstås som, at borgeren udtrykkeligt siger ja, eller at personer omkring borgeren, der kan tolke borgerens mimik, er sikker på, at de tegn, der gives, er at sidestille med et ja til en flytning, og borgeren samtidig er i stand til at forstå konsekvenserne.

Passivitet er ikke samtykke, altså hvis en borger ikke reagerer på spørgsmål om at ville flytte i et bestemt botilbud.

Vurderingen af om en borger er habil, er i sidste ende lægens afgørelse, men den første vurdering ligger hos sagsbehandler/visitator og HR Kvalitet og Tilsyn i fællesskab.

Til vurderingen hører inddragelse af forældre/værgers og eller personale på eksisterende botilbuds oplevelser af borgerens evner til at forstå informationer.

Baggrunden for at Ankestyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt der kan ske en flytning, er for at beskytte borgeren. En flytning er meget indgribende i en borgers tilværelse, og reglerne har til formål at beskytte den borger, der pga. en nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke kan tage vare på sig selv.

En indstilling om flytning uden samtykke, til Ankestyrelsen, indebærer således også, at der skal ansøges om/iværksættes personligt og økonomisk værgemål, og endvidere skal der indhentes en status ved egen læge, og kommunen er ansvarlig for at beskikke en af de advokater, Statsforvaltningen har udpeget til borgeren.

Indstillingen udfærdiges af Herning kommunes HR Kvalitet og Tilsyn, der vil være tovholder på sagen, indtil der er truffet afgørelse af Ankestyrelsen.

Mail: kommunen@herning.dk
Husk att. HR Kvalitet og Tilsyn

Kontaktinfo

Samarbejde, Rådgivning og Visitation - Handicap og Psykiatri
Torvet 5
7400 Herning

Mail: hop@herning.dk

Telefontid
Mandag: 08.00-16.00
Tirsdag: 08.00-15.00
Onsdag: 08.00-15.00
Torsdag: 08.00-17.00
Fredag: 08.00-12.00

Ved nye henvendelser samt råd og vejledning beder vi dig ringe til koordinatoren mellem klokken 08.00 og 10.00.

Tlf.: 96284310

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.