Frister i Social, Sundhed og Beskæftigelse

Luk alle
Åben alle

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Frister for sagsbehandling - lov om aktiv beskæftigelse
Paragraf Sagstype Frist
§ 27 Tilrettelæggelse af individuelle kontraktforløb 2 uger
§ 31 a Integrationskontrakt 1 måned
§ 40 Skøn over behov for udarbejdelse af plan for indsatsen, udarbejdelse af Min plan 2 uger
§ 41 Arbejdsmarkedsbehovsorienteret plan for indsatsen 2 uger
§ 56 Fravigelse af rådighedspligten  2 uger
§ 57 Virksomhedspraktik 2 uger
§ 61 Forlængelse af virksomhedspraktik  2 uger 
§ 66 Løntilskud 2 uger
§ 68 a Rehabiliteringsmøde 3 måneder
§§ 72-76 Fastsættelse af løn ved løntilskud 2 uger
§ 82 Nytteindsats 2 uger
§ 90 Uddannelse, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet  3 måneder
§ 91 Særligt tilrettelagte projekter  2 uger
§ 93 Læse-, skrive-, regne- og ordblindekursus 2 uger
§ 115 Førtidspensionister i ressourceforløb 3 måneder
§ 123 Flekslønstilskud 3 uger
§ 123 Fastsættelse af løntilskuddets størrelse 2 uger
§ 133 Flekslønstilskud påbegyndt før 01.01.2013 3 uger
§136 Tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed 3 uger
§ 162 Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob 3 uger
§ 167 Mentorordning 4 uger
§ 172 Hjælpemidler m.v. under tilbud 4 uger
§ 173 Støtte til særlige udgifter under tilbud 4 uger
§ 175 Befordringsgodtgørelse 2 uger
§ 176 Godtgørelse ved deltagelse i tilbud 2 uger 
§§ 178-179 Hjælpemidler i ordinær beskæftigelse 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik

Frister for sagsbehandling -  Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf Sagstype Frist
§ 5 Ret til hjælp i udlandet 1 måned
§ 11 Ret til kontanthjælp 3 uger
§ 13 Rådighedsvurdering 1 måned
§§ 22, 23 og 25 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp 3 uger
§ 24 Aktivitetstillæg 3 måneder
§ 25 a Engangshjælp 3 uger
§ 34 Særlig støtte til høj husleje 3 uger
§ 46 Revalidering 3 måneder 
§ 50 Udarbejdelse af erhvervsplan i forbindelse med revalidering Udarbejdes i forbindelse med revalideringsplan
§ 52 Revalideringsydelse 1 måned
§ 68 Ressourceforløbsydelse 3 uger
§ 69 j Ressourceforløbsydelse under jobafklaring 3 uger
§ 69 t Ressourceforløbsydelse under jobafklaring til arbejdsgiver 1 måned
§ 73 h Bevilling af nødvendige merudgifter til bolig (revalidender) 1 måned
§ 73 i Bevilling af nødvendige merudgifter til bolig (forrevalidering) 1 måned
§ 74 a Bevilling af ledighedsydelse 1 måned
§ 74 e Ledighedsydelse ved ferie 1 måned
§ 81 Bevilling af enkeltydelser 3 uger
§ 81 a Udsættelsestruet, huslejerestance 3 uger
§ 82

Bevilling af sygebehandling

3 uger

§ 82 a

Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere

6 uger

§ 83 Særlig hjælp til udøvelse af samvær 3 uger
§ 84 Særlig hjælp til forsørgelse af barn 3 uger
§ 85 Særlig hjælp til flytning 3 uger

Lov om almene boliger

Frister for sagsbehandling - lov om almene boliger
Paragraf Sagstype Frist
§§ 5, stk. 2, 54, 57 og 58 a Ældre- og plejeboliger 4 uger
§§ 5, stk. 2, 54, 57 og 58 a Længerevarende botilbud 3 måneder

 

Lov om friplejeboliger

Frister for sagsbehandling - lov om friplejeboliger
Paragraf Sagstype Frist
§ 4 Afgørelse om ansøgning af friplejebolig 2 uger

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Frister for sagsbehandling - lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
Paragraf Sagstype Frist
§ 14 Førtidspension 3 måneder
§ 16 Bistandstillæg 3 måneder
§ 17 Personligt tillæg 3 uger
§ 18 Helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling 3 uger
§ 21 Tilkendelse af invaliditetsydelse 3 måneder 

Lov om individuel boligstøtte

Frister for sagsbehandling - lov om individuel boligstøtte
Paragraf Sagstype Frist
§§ 54-71 Indskudslån 2 uger

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Frister for sagsbehandling - lov om integration af udlændinge i Danmark
Paragraf Sagstype Frist
§ 12, stk. 1, 2. pkt. Anvisning af bolig 4 uger
§ 12, stk. 5 Udgifter i forbindelse med en flygtnings flytning til kommunen 4 uger
§ 12, stk. 1, 1. pkt. Anvisning af midlertidigt opholdssted 4 uger
§ 16 Integrationsprogrammet 4 uger
§ 18 Vurdering om overtagelse af ansvar for introduktion for flygtninge, der flytter 4 uger
§ 19 Integrationskontrakt 1 måned
§ 21 Danskuddannelse 4 uger
§ 23 d Mentor 1 måned
§ 23 e Tilbud til selvforsørgende udlændinge 1 måned
§ 23 f Bevilling af befordringsudgifter 1 måned
§ 35 Enkeltudgifter 3 uger
§ 36 Sygebehandling m.v. 3 uger
§ 37 Særlig hjælp vedrørende samvær med børn 3 uger
§ 38 Forsørgelsesudgifter til børn, hvor en udlænding efter forældremyndighedsindehavers død er tillagt forældremyndighed 3 uger
§ 39 Hjælp til flytning 3 uger

Lov om kompensation til handicappede i erhverv med videre

Frister for sagsbehandling - lov om kompensation til handicappede i erhverv med videre
Paragraf Sagstype Frist
§ 3 Bevilling af fortrinsadgang 1 måned
§§ 4 og 4 a Bevilling af personlig assistance 1 måned
§ 15 Bevilling af "Isbryderordning" 1 måned
§ 15 f Bevilling af hjælpemidler/arbejdspladsindretning til borgere i tilbud 4 uger
§ 15 g Bevilling af hjælpemidler til personer på sygedagpenge, jobafklaringsforløb og revalidering efter lov om Aktiv beskæftigelsesindsats 4 uger
§ 15 i Hjælpemidler/arbejdspladsindretning til personer i ordinær ansættelse, seniorjob eller selvstændig erhvervsdrivende 4 uger

Lov om social pension

Frister for sagsbehandling - lov om Lov om social pension
Paragraf Sagstype Frist
§ 14, stk. 1 Personligt tillæg til folkepensionister 3 uger
§ 14 a Helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling 3 uger
§ 17 Borgers anmodning om behandling efter regler om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag 3 måneder
§ 20 Behandling af sag om førtidspension efter afklaring af forsørgerevne 3 måneder

Lov om sygedagpenge

Frister for sagsbehandling - lov om sygedagpenge
Paragraf Sagstype Frist
§ 6 Bevilling af sygedagpenge for lønmodtagere 3 uger
§ 8 Opfølgning på sygedagpengeforløb

8 uger (1. samtale)

12 uger (§ 12,1,2)

§ 32 Beskæftigelseskrav i forhold til kommunen

3 uger

§ 41 Ret til sygedagpenge for selvstændige 3 uger
§ 54 Arbejdsgivers ret til refusion for sygedagpenge 1 måned
§ 55 Arbejdsgiverrefusion 3 uger
§ 56 Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom 1 måned

Lov om social service

Frister for sagsbehandling - lov om social service
Paragraf Sagstype Frist
§ 13 VISO-forløb

5 hverdage

§ 80 Husvilde

5 hverdage

§ 82 b Støtteindsats

2 uger

§ 83 Personlig hjælp, omsorg og pleje

Personlig pleje: 5 hverdage

§ 83 Personlig hjælp, omsorg og pleje

Praktisk hjælp: 4 uger

§ 83 Personlig hjælp, omsorg og pleje

Madservice:

5 hverdage

§ 83 Personlig hjælp, omsorg og pleje

Palliation:

1 dag

§ 83 a Mulighed for kort og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb

5 hverdage

§ 84

Ophold i fleksibel bolig

8 uger

§ 84

Afløsning/aflastning

1 måned

§ 85

Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

2 måneder

§ 85

Ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter for borgere, som er bevilget en ledsagerordning jf. Servicelovens §97

1 måned

§ 86

Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

8 hverdage
§ 94 Selvvalgt hjælper 4 uger
§ 95 Kontant tilskud (BPA-ordning) 1 måned 
§ 96 Kontant tilskud (BPA-ordning)  3 måneder 
§ 97 Ledsagelse, 15 timer månedligt 3 måneder 
§ 98 Særlig kontaktperson til døvblinde 3 måneder
§ 100 Dækning af nødvendige merudgifter 4 måneder 
§ 101 Stofbehandling (behandlingsgaranti) 2 uger
§ 102 Tilbud af behandlingsmæssig karakter 1 måned 
§ 103 Beskyttet beskæftigelse 1 måned
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud 1 måned
§ 107 Midlertidige botilbud 3 måneder 
§ 108 Længerevarende botilbud, gælder også Almenboliglovens § 105, stk. 2 3 måneder 
§ 112

Aktivitetshjælpemidler (standard)

8 hverdage
§ 112

Aktivitetshjælpemidler (omfattende afprøvning)

6 måneder
§ 112

Servicehund

6 måneder
§112 b

Støtte til hjælpemidler efter §112 i de tilfælde, hvor en person tidligere har modtaget støtte til hjælpemidler efter bl.a. Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

4 uger
§ 113 Hjælp til køb af forbrugsgoder (standard) 8 hverdage
§ 113 Hjælp til køb af forbrugsgoder (omfattende afprøvning) 6 måneder
§ 114 Støtte til bil 6 måneder 
§ 116 Akut boligindretning 5 dage
§ 116 Øvrige boligindretninger 2 måneder
§ 116 Større boligindretninger 6 måneder
§ 117 Støtte til individuel befordring 2 måneder 
§ 118 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 1 uge
§§ 119-121 Pasning af døende  1 uge 
§ 122 Sygeplejeartikler og lignende 5 hverdage
§ 141 Handleplaner 1 måned 
§ 163 Betaling af boformer efter §§ 107-110 4 uger
§ 163 a Refusion af leje 4 uger

Lov om trafikselskaber

Frister for sagsbehandling - lov om trafikselskaber
Paragraf Sagstype Frist
§ 11  Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 4 uger

Sundhedsloven

Frister for sagsbehandling - Sundhedsloven
Paragraf Sagstype Frist
§ 73 Undtagelsesvist supplement til diverse regionale ydelser 4 uger
§ 131 Omsorgstandpleje 1 uge
§ 134 a Social tandpleje 1 uge
§ 138 Akutophold Få timer/akutopholdet revurderes inden for 5 dage
§ 140 Genoptræning efter udskrivning 4 dage
§ 141 Alkoholbehandling (behandlingsgaranti) 2 uger
§ 142 Vederlagsfri lægesamtale samt vederlagsfri lægelig behandling 2 uger
§ 170 Kørsel til og fra egen læge/speciallæge 4 uger
§ 172 Befordring til genoptræning 3 hverdage

Lov om begravelse og ligbrænding

Frister for sagsbehandling - lov om begravelse og ligbrænding
Paragraf Sagstype Frist
§ 5, stk. 2 Anmodning om begravelse og ligbrænding 2 uger

Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

Frister for sagsbehandling - lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
Paragraf Sagstype Frist
§1 Tilbud om indgåelse af kontrakter om tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere i døgnbehandling 2 uger

Lov om integrationsuddannelse

Frister for sagsbehandling - lov om integrationsuddannelse
Paragraf Sagstype Frist
§ 10 Bevilling af godtgørelse under skoleundervisning 4 uger