Administration

Luk alle
Åben alle

Sådan fordeler vi sagerne

Som udgangspunkt går al kontakt gennem koordinatoren i Visitationen.

VHP er Visitation under Handicap og Psykiatri i Herning Kommune.

Afdelingens opgave er at varetage myndighedsopgaver og visitationen inden for voksenhandicap- og socialpsykiatriområdet.

VHP visiterer til ydelser efter Lov om Social Service §§ 84, 85, 102, 103, 104, 107 og 108 - til dig, der er over 18 år med betydeligt nedsat funktionsevne, og har brug for en specialiseret handicap- og/eller psykiatriindsats, og hvor du er inden for målgruppen for områderne:

 • Psykiatri
 • Udviklingshæmmede
 • Autismespektrumforstyrrelse

Hvad kan vi?

Når vi modtager en ansøgning om tildeling af en ydelse, vurderer vi i første omgang, om du er omfattet af målgruppen til Handicap og Psykiatri.

Er du inden for målgruppen i Handicap og Psykiatri, udredes din funktionsevne, og det vurderes, om du er berettiget til at modtage en ydelse fra afdelingen.

Findes du berettiget til at modtage en ydelse, vurderes det, hvordan du bedst støttes i dennes aktuelle livssituation.

Der er mulighed for visitation til nedenstående tilbud:

 • Aflastning
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Behandlingstilbuddet Horisont
 • Socialpædagogisk støtte
 • Botilbud med eller uden døgndækning

Efter visitationen afklares - i samarbejde med de øvrige områder under Handicap og Psykiatri - hvilket konkret tilbud, der bedst vil matche dit behov.

Du kan herefter starte med det aktuelle tilbud.

Der må dog i visse tilfælde påregnes ventetid/venteliste i forhold til de forskellige tilbud.

Efter opstart af tilbuddet følges der løbende op for at sikre, at tilbuddet matcher dit behov.

Sagsbehandlingstid

Fra vi modtager en ansøgning, til der er truffet en afgørelse, og der er fundet et konkret tilbud, må der altid påregnes en sagsbehandlingstid.

Se aktuelle sagsbehandlingsfrister.

Info til studerende hos specialiserede døgntilbud

Mosaikken og Thrigesvej er begge specialiserede døgntilbud til den funktionsmæssige mellemgruppe af unge og voksne over 18 år med autismespektrumforstyrrelser (ASF) samt ADHD.

Hvis du ønsker en praktikbeskrivelse for disse institutioner tilsendt, kan du skrive en mail.

Servicerammer indenfor handicap- og psykiatriområdet

Vi har samlet vores servicerammer i en pjece.

Den indeholder servicerammer for:

 • Aflastning - (midlertidigt døgnophold)
 • Socialpædagogisk indsats
 • Bofællesskaber
 • Midlertidige botilbud
 • Længerevarende botilbud
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- og samværstilbud

Hvis du er interesseret i at læse "Servicerammer for handicap- og psykiatriområdet" i dens fulde form, kan den fås ved at skrive en mail.

Serviceniveaubeskrivelser for bo- og dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet

Serviceniveaubeskrivelserne har til formål at beskrive, hvad det er borgeren modtager i Herning Kommunes sociale tilbud i Handicap og Psykiatri.Beskrivelserne er et udtryk for det politiske vedtagne serviceniveau. Målet er, at beskrivelserne viser gennemsigtighed i forskelle og ligheder på tværs af tilbuddene og målgrupperne. Der er skal være sammenhæng mellem pris og indhold.

Det er et komplekst område, fordi målgruppen på det specialiserede socialområde er mangfoldig, grundet forskellige handicaps og behov. Der er derfor behov for ydelser målrettet den enkeltes behov og udvikling.

Målgruppen i Handicap og Psykiatri er voksne borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne på baggrund af en udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelse eller en svær sindslidelse. Det er borgere, der ikke kan profitere af tilbud i det såkaldte normalområde.

Hvis du er interesseret i at læse "Serviceniveaubeskrivelser for bo- og dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet" i dens fulde form, kan den fås ved at skrive en mail.

Kontaktinfo

Samarbejde, Rådgivning og Visitation - Handicap og Psykiatri
Torvet 5
7400 Herning

Mail: hop@herning.dk

Telefontid
Mandag: 08.00-16.00
Tirsdag: 08.00-15.00
Onsdag: 08.00-15.00
Torsdag: 08.00-17.00
Fredag: 08.00-12.00

Ved nye henvendelser samt råd og vejledning beder vi dig ringe til koordinatoren mellem klokken 08.00 og 10.00.

Tlf.: 96284310

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.