Etablering eller ændring af dyrehold

Hvilke regler du skal søge efter, er afhængig af størrelsen på dyreholdet og produktionsarealet i stalden. Det er derfor vigtigt, at du læser teksten, før du søger. Du finder de informationer, der er relevante at vide, hvis du folder teksten ud.  

Luk alle
Åben alle

Større dyrehold

Det kræver en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 b, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, der har følgende produktionsarealer:

 • over 300 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, eller heste, geder eller får – hvis dyrene kun er opstaldet i perioden 1. oktober til 15. maj
 • over 200 m2 produktionsareal, hvis det kun er til heste
 • over 175 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, eller heste, geder eller får
 • over 100 m2 produktionsareal i tilfælde, der ikke er omfattet af ovenfor nævnte grænser

Det kræver en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, der har:

 • en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N om året
 • flere end 750 stipladser til søer,
 • flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
 • flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Har du en tilladelse eller en godkendelse efter de tidligere gældende regler, skal du have en ny godkendelse eller tilladelse, hvis du foretager udvidelser eller ændringer.

Ansøgningen skal indsendes via det elektroniske ansøgningssystem på Husdyrgodkendelse.dk.

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning - og som dyrene ikke kun har kortvarigt adgang til.

Anmeldeordninger

Du har mulighed for at anmelde nogle ændringer af anlæg og dyrehold, uden det bliver omfattet af en §16 b tilladelse eller en § 16 a godkendelse.

Du kan benytte en anmeldeordning til etablering af:

 • Halmlade, maskinhal, malkerum m.v., kornlager og foderlager
 • Ensilageopbevaringsanlæg
 • Gødningsopbevaringsanlæg
 • Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning
 • Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter
 • Skift mellem dyretyper (uden § 16 a eller § 16 b)
 • Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde
 • Afprøvning af miljøeffektive teknologier og teknikker
 • Produktionstilpasning - malkekøer (med §§ 10-12)
 • Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi (med § 16 a eller § 16 b)

Anmeldelsen skal indsendes via Husdyrgodkendelse.dk.

Nogen af anmeldelserne kan være omfattet af en byggetilladelse, hvor der også skal indsendes en ansøgning via Byg og Miljø.

Brugerbetaling

Der er brugerbetaling på kommunens arbejde med godkendelser og tilladelser. Det betyder, at du skal betale for den tid kommunen anvender i forbindelse med sagsbehandling af en ansøgning.

Herning Kommune opkræver brugerbetalingen hvert år i november. Regningen dækker forbrugt tid i perioden fra 1. november det forrige år til 1. november i indeværende år.

Taksten for brugerbetaling reguleres årligt og kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Erhvervsmæssigt dyrehold

 • 30 høns og
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
 • et dyrehold med enten:
  a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
  c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  e) 15 producerede slagtesvin,
  f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
  h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
  i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100%.

Mindre dyrehold

Ønsker du at etablere eller ændre et erhvervsmæssigt dyrehold, skal du indsende en anmeldelse til Herning Kommune.

Du har et mindre dyrehold, hvis produktionsarealet er mindre end:

 • 100 m² - alle slags dyrehold
 • 175 m² - dyrehold med ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, eller heste, geder eller får
 • 200 m² - dyrehold med heste
 • 300 m2 - dyrehold med ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, eller heste, geder eller får - hvor dyrene kun er opstaldet i perioden 1. oktober til 15. maj

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning - og som dyrene ikke kun har kortvarigt adgang til.

For fast placerede husdyranlæg med tilhørende dyrehold, som er etableret før den 1. august 2017, skal der desuden ske anmeldelse til kommunen den første gang, hvor dyreholdet udvides i antal af dyr eller ændres i dyresammensætning.

Dyrehold i byen og på landet

Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller udenfor byen.

Når du bor i byen, må du generelt kun have mindre kæledyr. Det gælder for eksempel hunde, katte og høns (men ikke haner). Du må ikke have ænder, gæs, haner, svin, kvæg, får, geder og heste, når du bor i byen - og dit dyrehold må ikke være erhvervsmæssigt. Se yderligere i Herning Kommunes forskrift for dyrehold i boligområder.

Bor du på landet (i landzone), og ønsker du at etablere et erhvervsmæssigt dyrehold, skal du anmelde det til Herning Kommune. Se mere under ”Mindre dyrehold” her på siden.

Hundehold, hundekennel og hundepension

Det er ikke tilladt at have et hundehold på mere end 4 hunde med hvalpe under 18 uger i byzone.

Bor du på landet er det muligt at have et hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger. Ønsker du at etablere, udvide og ændre et hundehold skal du anmelde det til Herning Kommune.

For at kunne anmelde en udvidelse eller etablering skal ejendommen overholde følgende afstandskrav:

Hundekennel og privat hundehold:

 • mindst 100 meter fra nabobeboelse
 • mindst 200 meter fra byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder

Hundepension:

 • mindst 200 meter fra nabobeboelse
 • mindst 300 meter fra byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder

Kommunen har dog mulighed for at give dispensation fra afstandskravene. Hvis der gives dispensation, stilles der formentlig nogle vilkår. Vilkår skal stilles med henblik på at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne. Vilkår kan almindeligvis omhandle indretning af hundegårde, renholdelse samt støjreducerende tiltag.

Døde dyr

Du må som udgangspunkt gerne begrave mindre dyr som en hund eller en kat i din egen have. Hvis du har egen brønd eller vandboring, skal der være mindst 50 meters afstand fra boringen til det sted, du begraver dyret

Se mere på Fødevarestyrelses hjemmeside

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Landbrugsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Send e-mail til Landbrugsgruppen

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.