Etablering eller ændring af dyrehold

Hvilke regler du skal søge efter, er afhængig af størrelsen på dyreholdet og produktionsarealet i stalden. Det er derfor vigtigt, at du læser teksten, før du søger. Du finder de informationer, der er relevante at vide, hvis du folder teksten ud.  

Luk alle
Åben alle

Større dyrehold

Det kræver en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 b, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, der har følgende produktionsarealer:

 • over 300 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, eller heste, geder eller får – hvis dyrene kun er opstaldet i perioden 1. oktober til 15. maj
 • over 200 m2 produktionsareal, hvis det kun er til heste
 • over 175 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, eller heste, geder eller får
 • over 100 m2 produktionsareal i tilfælde, der ikke er omfattet af ovenfor nævnte grænser

Det kræver en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, der har:

 • en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N om året
 • flere end 750 stipladser til søer,
 • flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
 • flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Har du en tilladelse eller en godkendelse efter de tidligere gældende regler, skal du have en ny godkendelse eller tilladelse, hvis du foretager udvidelser eller ændringer.

Ansøgningen skal indsendes via det elektroniske ansøgningssystem på Husdyrgodkendelse.dk.

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning - og som dyrene ikke kun har kortvarigt adgang til.

Anmeldeordninger

Du har mulighed for at anmelde nogle ændringer af anlæg og dyrehold, uden det bliver omfattet af en §16 b tilladelse eller en § 16 a godkendelse.

Du kan benytte en anmeldeordning til etablering af:

 • Halmlade, maskinhal, malkerum m.v., kornlager og foderlager
 • Ensilageopbevaringsanlæg
 • Gødningsopbevaringsanlæg
 • Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning
 • Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter
 • Skift mellem dyretyper (uden § 16 a eller § 16 b)
 • Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde
 • Afprøvning af miljøeffektive teknologier og teknikker
 • Produktionstilpasning - malkekøer (med §§ 10-12)
 • Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi (med § 16 a eller § 16 b)

Anmeldelsen skal indsendes via Husdyrgodkendelse.dk.

Nogen af anmeldelserne kan være omfattet af en byggetilladelse, hvor der også skal indsendes en ansøgning via Byg og Miljø.

Brugerbetaling

Der er brugerbetaling på kommunens arbejde med godkendelser og tilladelser. Det betyder, at du skal betale for den tid kommunen anvender i forbindelse med sagsbehandling af en ansøgning.

Herning Kommune opkræver brugerbetalingen hvert år i november. Regningen dækker forbrugt tid i perioden fra 1. november det forrige år til 1. november i indeværende år.

Taksten for brugerbetaling reguleres årligt og kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Erhvervsmæssigt dyrehold

Lovgivningen skelner mellem erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Det er alene størrelsen af dyreholdet, der afgør, om dyreholdet anses for at være et hobbydyrehold eller et erhvervsmæssigt dyrehold. Det har ikke betydning, om dyreholdet udnyttes erhvervsmæssigt. Økonomien eller skattemæssige forhold har heller ikke betydning for om dyreholdet rent miljømæssigt betragtes som erhvervsmæssigt.

Ifølge miljøaktivitetsbekendtgørelsen har du et erhvervsmæssigt dyrehold, hvis det overskrider følgende:

 • 30 høns og
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
 • et dyrehold med enten
  • 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  • 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af af litra a,
  • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  • 15 producerede slagtesvin,
  • 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  • 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
  • andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
  • forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 procent.

Mindre dyrehold

Ønsker du at etablere eller ændre et erhvervsmæssigt dyrehold, skal du indsende en anmeldelse til Herning Kommune.

Du har et mindre dyrehold, hvis produktionsarealet er mindre end:

 • 100 m² - alle slags dyrehold
 • 175 m² - dyrehold med ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, eller heste, geder eller får
 • 200 m² - dyrehold med heste
 • 300 m2 - dyrehold med ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, eller heste, geder eller får - hvor dyrene kun er opstaldet i perioden 1. oktober til 15. maj

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning - og som dyrene ikke kun har kortvarigt adgang til.

For fast placerede husdyranlæg med tilhørende dyrehold, som er etableret før den 1. august 2017, skal der desuden ske anmeldelse til kommunen den første gang, hvor dyreholdet udvides i antal af dyr eller ændres i dyresammensætning.

Dyrehold i byen og på landet

Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller udenfor byen.

Når du bor i byen, må du generelt kun have mindre kæledyr. Det gælder for eksempel hunde, katte og høns (men ikke haner). Du må ikke have ænder, gæs, haner, svin, kvæg, får, geder og heste, når du bor i byen - og dit dyrehold må ikke være erhvervsmæssigt. Se yderligere i Herning Kommunes forskrift for dyrehold i boligområder.

Bor du på landet (i landzone), og ønsker du at etablere et erhvervsmæssigt dyrehold, skal du anmelde det til Herning Kommune. Se mere under ”Mindre dyrehold” her på siden.

Forskrift for dyrehold i boligområder

Forskriften er vedtaget af Teknik- og miljøudvalget 7. maj 2007

§ 1 Lovgrundlag

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Bek. nr. 1517 af 14. december 2006, § 6 og 18.

§ 2 Gyldighedsområde

stk. 1 
Forskriften gælder for alt ikke erhvervsmæssigt dyrehold, der ligger i: 

 • Byzone
 • Sommerhusområder
 • Områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål

stk. 2 
Hvis der i gældende lokalplaner og byplanvedtægter er regler om forbud for visse dyrearter, er disse forsat gældende. Ligeledes gælder lokale grundejer-, andels- og lejerforeningers regler, samt regler udtrykt i skøder og servitutter om fuglehold, hvis de er skærpende i forhold til denne forskrift.

§ 3 Dyrehold

Ande-, gåse-, hane-, svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold er ikke tilladt.

§ 4 Indretning og drift

stk. 1
På hver grund må højst holdes dyr svarende til 15 stk. høns med kyllinger. Med kyllinger menes unger der holder sig til moderen.

stk. 2
Placering af fuglehuse, bure og volierer må ikke være tættere end 2,5 meter på skel til naboejendom, og skal i øvrigt overholde byggelovens bestemmelser. Fuglehuse, bure og voliere må ikke være åbne mod skel, hvis der er beboelse på naboejendommen.

stk. 3
Hvis fugle i voliere og andre fugle, der holdes udendørs, giver anledning til væsentlige støjgener, skal de holdes i mørke fra kl. 21.00 til kl. 07.00 mandag til fredag og fra kl. 21.00 til kl. 09.00 på lørdage samt søn- og helligdage.

stk. 4
Foder skal opbevares i rottesikre beholdere.

stk. 5
Eget vegetabilsk køkkenaffald kan anvendes som foder, hvis overskydende rester fjernes umiddelbart efter fodring.

stk. 6
Bure, huse og indhegnede gårde skal rengøres mindst en gang om ugen.

stk. 7
Hvis dyreholdet giver unødige gener, kan Byrådet meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger. (Unødige gener kan f.eks. være støj, lugt, uhygiejniske forhold eller rotter.) Kan generne ikke afhjælpes eller overtrædes påbud kan Byrådet nedlægge forbud imod hele eller dele af dyreholdet.

stk. 8
Gødning fra dyreholdet skal opbevares, så det ikke giver lugtgener. Hvis gødningen ikke straks graves ned, skal den opbevares i lukket beholder.

§ 5 Dispensation og klage

stk. 1
Hvis individuelle forhold taler for det, kan Byrådet dispensere fra bestemmelserne i denne forskrift.

stk. 2
Byrådets afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

§ 6 Overtrædelse af regulativet

Man kan straffes med bøde, hvis man overtræder bestemmelser eller undlader at følge forbud eller påbud givet efter denne forskrift.

§ 7 Ikrafttrædelse

Senest 6 måneder efter forskriften er trådt i kraft, skal dyrehold være indrettet så det passer med forskriften. 

Hundehold, hundekennel og hundepension

Det er ikke tilladt at have et hundehold på mere end 4 hunde med hvalpe under 18 uger i byzone.

Bor du på landet er det muligt at have et hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger. Ønsker du at etablere, udvide og ændre et hundehold skal du anmelde det til Herning Kommune.

For at kunne anmelde en udvidelse eller etablering skal ejendommen overholde følgende afstandskrav:

Hundekennel og privat hundehold:

 • mindst 100 meter fra nabobeboelse
 • mindst 200 meter fra byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder

Hundepension:

 • mindst 200 meter fra nabobeboelse
 • mindst 300 meter fra byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder

Kommunen har dog mulighed for at give dispensation fra afstandskravene. Hvis der gives dispensation, stilles der formentlig nogle vilkår. Vilkår skal stilles med henblik på at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne. Vilkår kan almindeligvis omhandle indretning af hundegårde, renholdelse samt støjreducerende tiltag.

Døde dyr

Du må som udgangspunkt gerne begrave mindre dyr som en hund eller en kat i din egen have. Hvis du har egen brønd eller vandboring, skal der være mindst 50 meters afstand fra boringen til det sted, du begraver dyret

Se mere på Fødevarestyrelses hjemmeside

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Landbrugsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Send e-mail til Landbrugsgruppen

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.