Trafiksikkerheds-udvalget

Antallet af ulykker skal blandt andet ske ved at påvirke trafikanter til en mere sikker adfærd.

Udvalget giver desuden råd om trafiksikkerhed til Miljø-Infrastruktur-og Miljøudvalget.

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Trafiksikkerhedsudvalget

Arbejdet i og med trafiksikkerhedsudvalget er under omrokering. Vi forventer at være klar med ny info inden udgangen af 2023.

Kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget

I dette notat, præsenteres en formålsbeskrivelse for trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune, med angivelse af mission, vision og strategi.
Det overordnede formål for Trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune er at forebygge og reducere antallet af trafikuheld, tilskadekomne og dræbte i trafikken i Herning Kommune.

Mission

Opgaven for Trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune er:

 • at styrke det lokale trafiksikkerhedsarbejde ved at medvirke til koordinering og prioritering af trafiksikkerhedsarbejdet i Herning Kommune
 • at rådgive og indstille til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende spørgsmål om trafiksikkerhed
 • at modtage og bearbejde forslag udefra og selv at fremkomme med idéer, forslag og inspiration til foranstaltninger af teknisk, administrativ eller pædagogisk art til forbedring af trafiksikkerheden
 • at diskutere løsninger og planlægge aktiviteter, der kan være med til at forbedre trafiksikkerheden i Herning Kommune
 • at påvirke trafikanterne til en mere sikker og hensigtsmæssig adfærd i trafikken ved at udvikle og iværksætte lokale trafiksikkerheds-kampagner og støtte landsdækkende trafiksikkerhedskampagner
 • at udbrede viden om forhold, af trafiksikkerhedsmæssig betydning på lokalt plan gennem informationsvirksomhed, herunder samarbejde med pressen, skoler, politi, kørelærer med flere
 • at rådgive og bistå virksomheder, institutioner med videre som ønsker at forbedre trafiksikkerheden
 • at iværksætte ulykkesforebyggende tiltag

Vision

Det er visionen, at Trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune skal:

 • arbejde aktivt i oprettelsen af et regionsråd for trafiksikkerhed
 • skabe synlighed omkring trafiksikkerhedsarbejdet ved at hævde sig i det regionale trafiksikkerhedsarbejde sammen med de øvrige kommuner
 • bidrage til opfyldelsen af færdselssikkerhedskommissionens nationale mål om at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i Danmark gennem information, kampagner og fysiske tiltag
 • arbejde for at der i daginstitutioner, skoler og på ungdomsuddannelserne arbejdes ulykkesforebyggende

Strategi

Trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune arbejder ud fra en trestrenget strategi:

 1. Fysiske tiltag
 2. Formidling til borgerne
 3. Opfølgning og kontrol

Fysiske tiltag

 • at bidrage til trafiksikkerhedsplanlægningen og støtte vejmyndighederne til at gøre deres yderste i planlægning, design, anlæg og vedligeholdelse af trafikanlæg og trafikforhold for at forebygge trafikulykker
 • at kommentere løsningsforslag Herning Kommune ønsker gennemført
 • at foretage årlige vurderinger af trafiksikkerhedssituationen ved at inddrage generelle og lokale uheldsstatistikker, undersøgelses- og forskningsresultater til forbedring af trafiksikkerheden
 • at foretage løbende revision af Herning Kommunes Trafiksikkerhedsplan og Cykelhandlingsplan med sortpletudpegning, uheldsanalyser og forslag til fysiske forbedringer

Formidling til borgerne

 • at forestå kampagnearbejde i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, uddannelsesinstitutioner, politiet og private virksomheder samt oplysnings- og undersøgelsesarbejde som skolevejsundersøgelser og færdselsundervisning på skoler

Opfølgning

 • at koordinere kampagneindsatsen med politikontrollen i regionen, så holdningspåvirkningen følges op af en oplevelse af øget kontrol
 • at koordinere kampagneindsatsen med Rådet for Sikker Trafik, politiet og private virksomheder, så der ikke sker overlapninger.

Kommende møder

Referat mødet den 13. januar 2022

Deltager:

 • John Thomsen – JT Formand for Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
 • Flemming Henriksen – FH Midt- og Vestjyllands Politi
 • Allan Mørup – AM Mørups Turistfart
 • Lars Thomas Hansen – LTH Herning og Omegns Kørelærerforening
 • Trine Lindhardt Gaardsdahl – TLG Cyklistforbundet
 • Finn Christensen – FC Herningsholm Erhvervsskole (Afbud)
 • Lise Kjærgaard – LK SSP, UngHerning
 • Tommy Jonassen – TJ Vej, Trafik og Byggemodning
 • Martin Frandsen – MF Vej, Trafik og Byggemodning (Kontaktperson)
 • Hanne Thomsen-Mühlbrand – HT Vej, Trafik og Byggemodning (Referent)

Sted: TEAMS møde - kl. 09.00

Ordstyrer: John Thomsen

Referat

Velkomst og præsentation udvalgets medlemmer

Godkendelse af referat fra mødet 12. oktober 2021

 • Godkendt uden bemærkninger.

Indkommende punkter

 • Ingen punkter.

Bordet rundt

 • MF informerede om Motionscykelrutekampagnen der for alvor køres i foråret 2022. Der opsættes knap 40 vejkantplakater med 6 forskellige budskabet til hhv. bilister og cyklister. Udover det bliver kampagnen understøttet på Facebooke og i biograferne med en 20 sek. animationsfilm.
 • LK oplyste at der i øjeblikket er fokus på brug af el-løbehjul blandt skoleelever. Både mht. aldersgrænsen og de generelle færdselsregler der trådte i kraft 1. jan. 2022.
 • FH henledte opmærksomheden på budskabet i motionscykelrutekampagnen – Kør MAX 2&2! Han mener, at nogle cyklister måske kan forstå det som om det er OK altid at køre 2 ved siden af hinanden.
  MF mener at budskabet er OK ift. færdselsloven der er formuleret sådan:

  I færdselsloven er det formuleret sådan under kapitel 7 – Særlige regler for cykler:
  § 49. Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette. Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af anden cykel.
 • TG oplyste at der er åbent bestyrelsesmøde i det lokale Cyklistforbund 20. jan. 2022.
 • JT spørger ift. 40 km. zone på Østergade i Aulum. Der er 40 km. zone nede ved Grønbækparken, men ikke resten af vejen på selve Østergade.
  MF svarer at en 40 km. zone sagtens kan overvejes for hele området ind ad Østergade når vejen gennemgår en renovering i år. Det tages med i overvejelserne og drøftes med politiet.


Indlæg fra Midt og Vestjyllands Politi v. Flemming Henriksen

 • FN gennemgik uheldsstatistikkerne for trafikområdet. I 2021 var der både på landsplan og i Herning Kommune færre uheld end tidligere år, men desværre var der et enkelt højresvingsuheld, mellem el-cyklist og bilist, som havde dødelig udgang. De største problemer ift. uheld sker, når det handler om sprit- og narkokørsel, fart og uopmærksomhed. Derfor har politiet fokus på at udføre flest mulige kontroller vedr. dette. Udover disse fokusområder fylder ”Vanvidskørsel” en del hos politiet, og FN henviste til et aktuelt eksempel ved Sunds, hvor der var blevet kørt med over 200 km. i timen.

  LK oplyste at der i øjeblikket er problemer med ulovlige knallerter ved skolerne. I øjeblikket er der aktuelle problemer ved Kibæk skole, og derfor er det aftalt at politiet tager på kontrolbesøg i de enkelte klasser, hvor man ved der er elever som muligvis kører på ulovlige knallerter. Forebyggelsespolitiet tager også med denne dag.
 • FN henviste til færdselskommissionens overordnede mål for politiets arbejde inden for færdselssikkerhed.

Indlæg ved Vejchef Tommy Jonassen – Hvilke opgaver byder 2022 på indenfor trafikområdet i Herning Kommune

 • TJ kunne generelt fortælle at der sker rigtig meget i Herning Kommune inden for Vej- og Trafikområdet. Her en liste over hvad der kommer til at ske i 2022.
  Ifm. åbningen af sygehuset i Gødstrup kommer de nye vej- og stianlæg i Gødstrup for alvor til sin ret. Området bliver et trafikalt knudepunkt med biler, cykler, busser, forgængere og tog. De trafikale åre i og omkring Herning vil forventelig ændre sig, så der vil blive noget at følge op på efterfølgende.

  Silkeborgvej bliver udvidet fra 2 til 4 spor under Motorvejsbroen inden ca. 1. august. Herefter skulle det gerne hjælpe med trafikafviklingen når der er spidsbelastning.

  Signalanlæggene i Herning har mange år på bagen, så derfor vil der ske en tiltrængt renovering af disse i løbet af de næste par år.

  Rundt i Kommune sker der i disse år en del renovering af gadelys, hvilket er en stor gevinst ift. trafiksikkerhed og tryghed.

  Trafikafvikling fra Holingområdet er problematisk og derfor bliver der lavet et lyskryds ved udkørslen fra sportscenter området til Vesterholmvej. Arbejdet kan først igangsættes efter at testcentret er nedlagt.
  AM oplyste at et lyskryds ved dette kryds, muligvis giver yderligere fremkommelighedsproblemer i området.

  Lind Hovedgade gennemgår i øjeblikket en større renovering. Fokus i ombygningen er i høj grad på de bløde trafikanter.
  AM kommenterede at svingning ind ad Kollundvej kan være problematisk ift. at påkøre master pga. svingkurven.

  Renovering og fredeliggørelse af Bethaniagade i Herning bliver der arbejdet med i øjeblikket. Projektet skal være med til at skabe god og tryg forbindelse mellem det nye Herning+ og Herning bymidte.

  I Gullestrup bliver Trælundvej forlagt, så der bliver tryggere trafikforhold ved skolen. Trælundvej vil herefter være koblet direkte på Gullestrupvej.

  I Tjørring mangler der cykelsti fra Tjørring til Trehøjevej, og dette projekt arbejdes der på i øjeblikket. Der vil blive fremsendt en puljeansøgning til statens cykelpulje med henblik på evt. medfinansiering.

  Ift. søgning af puljemidler vil der også blive søgt til det manglende stykke cykelsti mellem Skibbild-Nøvling og Vildbjerg.

  Ifm. kloakrenoveringer, hvor der efterfølgende skal laves nyt, bliver der tænkt trafiksikkerhed ind hvor det er muligt.

  El-lade standere er et højaktuelt emne i øjeblikket - også i Herning Kommune. Der arbejdes på højtryk på at finde de rigtige løsninger.

Indlæg ved Hanne Thomsen-Mühlbrand og Martin Frandsen – Trafiksikkerhedsopgaverne i 2022

Følgende punkter vil der blive sat fokus på i 2022.

 • Kampagner
 • Børn, cykling og trafikundervisning
 • Rumlestriber
 • Kibæk – Etablering af cykelsti
 • Sdr. Felding – Mere trafiksikkerhed i byen
 • Haderup – Sikker ankomst til skolen
 • Aulum – Sikre skolevej Østergade, med bedre krydsningsforhold.
 • Snejbjerg – Sikre skoleveje og tiltag i samarbejde med skolerne i byen.
 • Trafiksikkerhedsmæssige tiltag ved skolerne


Eventuelt

 • AM fortalte om en episode, hvor han kørte taxi og var meget tæt på at køre en person ned, der gik i den forkerte side af vejen. Udover det var personen meget mørk klædt.
 • AM understregede at bilerne i dag kommer med rigtig meget sikkerhedsudstyr som kan hjælpe ift. trafiksikkerhed, men det er meget vigtigt at chaufføren forstår at bruge det.

Næste møde: Torsdag den 2. juni 2022.