Trafiksikkerheds-udvalget

Antallet af ulykker skal blandt andet ske ved at påvirke trafikanter til en mere sikker adfærd.

Udvalget giver desuden råd om trafiksikkerhed til Teknik og Miljøudvalget.

Medlemmer af Trafiksikkerhedsudvalget

 • Martin Frandsen - Vej, Trafik og Byggemodning, Herning Kommune (kontaktperson)
 • John Thomsen - Formand for Miljø-, Infrastruktur- og Natur-udvalget, Herning Kommune
 • Tommy Jonassen - Vej, Trafik og Byggemodning, Herning kommune
 • Lise Kjærgaard - SSP, UngHerning
 • Flemming Henriksen - Midt- og Vestjyllands politi
 • Finn Christensen - Herningsholm Erhvervsskole
 • Lars Thomas Hansen - Herning og Omegns Kørelærerforening
 • Allan Mørup - Mørups Turistfart
 • Frits Amtoft - Tjørring Cykelmotion
 • Hanne Thomsen-Mühlbrand - Vej, Trafik og Byggemodning
 • Trine Lindhardt Gaarsdahl - Cyklistforbundet
Luk alle
Åben alle

Kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget

I dette notat, præsenteres en formålsbeskrivelse for trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune, med angivelse af mission, vision og strategi.
Det overordnede formål for Trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune er at forebygge og reducere antallet af trafikuheld, tilskadekomne og dræbte i trafikken i Herning Kommune.

Mission

Opgaven for Trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune er:

 • at styrke det lokale trafiksikkerhedsarbejde ved at medvirke til koordinering og prioritering af trafiksikkerhedsarbejdet i Herning Kommune
 • at rådgive og indstille til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende spørgsmål om trafiksikkerhed
 • at modtage og bearbejde forslag udefra og selv at fremkomme med idéer, forslag og inspiration til foranstaltninger af teknisk, administrativ eller pædagogisk art til forbedring af trafiksikkerheden
 • at diskutere løsninger og planlægge aktiviteter, der kan være med til at forbedre trafiksikkerheden i Herning Kommune
 • at påvirke trafikanterne til en mere sikker og hensigtsmæssig adfærd i trafikken ved at udvikle og iværksætte lokale trafiksikkerheds-kampagner og støtte landsdækkende trafiksikkerhedskampagner
 • at udbrede viden om forhold, af trafiksikkerhedsmæssig betydning på lokalt plan gennem informationsvirksomhed, herunder samarbejde med pressen, skoler, politi, kørelærer med flere
 • at rådgive og bistå virksomheder, institutioner med videre som ønsker at forbedre trafiksikkerheden
 • at iværksætte ulykkesforebyggende tiltag

Vision

Det er visionen, at Trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune skal:

 • arbejde aktivt i oprettelsen af et regionsråd for trafiksikkerhed
 • skabe synlighed omkring trafiksikkerhedsarbejdet ved at hævde sig i det regionale trafiksikkerhedsarbejde sammen med de øvrige kommuner
 • bidrage til opfyldelsen af færdselssikkerhedskommissionens nationale mål om at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i Danmark gennem information, kampagner og fysiske tiltag
 • arbejde for at der i daginstitutioner, skoler og på ungdomsuddannelserne arbejdes ulykkesforebyggende

Strategi

Trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune arbejder ud fra en trestrenget strategi:

 1. Fysiske tiltag
 2. Formidling til borgerne
 3. Opfølgning og kontrol

Fysiske tiltag

 • at bidrage til trafiksikkerhedsplanlægningen og støtte vejmyndighederne til at gøre deres yderste i planlægning, design, anlæg og vedligeholdelse af trafikanlæg og trafikforhold for at forebygge trafikulykker
 • at kommentere løsningsforslag Herning Kommune ønsker gennemført
 • at foretage årlige vurderinger af trafiksikkerhedssituationen ved at inddrage generelle og lokale uheldsstatistikker, undersøgelses- og forskningsresultater til forbedring af trafiksikkerheden
 • at foretage løbende revision af Herning Kommunes Trafiksikkerhedsplan og Cykelhandlingsplan med sortpletudpegning, uheldsanalyser og forslag til fysiske forbedringer

Formidling til borgerne

 • at forestå kampagnearbejde i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, uddannelsesinstitutioner, politiet og private virksomheder samt oplysnings- og undersøgelsesarbejde som skolevejsundersøgelser og færdselsundervisning på skoler

Opfølgning

 • at koordinere kampagneindsatsen med politikontrollen i regionen, så holdningspåvirkningen følges op af en oplevelse af øget kontrol
 • at koordinere kampagneindsatsen med Rådet for Sikker Trafik, politiet og private virksomheder, så der ikke sker overlapninger.