Tilsynet blev foretaget 02.02.2023

Tilsynsrapporten for Lind Plejecenter

Luk alle
Åben alle

Tilsyn 2023

HR Kvalitet og Tilsyn fører tilsyn på vegne af Kommunalbestyrelsen, der har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på, jf. Retssikkerhedslovens § 16

Endvidere skal der føres et generelt og driftsorienteret tilsyn med tilbud efter Serviceloven. Det driftsorienteret tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, bygninger og økonomi. jf. Servicelovens § 148a

Desuden er der pligt til at føre tilsyn med løsningen af de opgaver, som myndigheden har truffet afgørelse om i henhold til §§ 83, 83 a og 86 i lov om social service, og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. Lov om Social Service § 151

Dette betyder, at formålet med tilsynet bla. er at påse, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet. Derudover at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, som myndigheden inden for lovgivningens rammer har besluttet, der skal være i kommunen.

Endvidere fremgår det af vejledningen til magtanvendelsesbestemmelserne punkt 124, at tilsynet skal påse, om indberetningerne af magtanvendelse giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser.

På baggrund af Retssikkerhedslovens § 16, Servicelovens § 148a og § 151 samt kapitlet om magtanvendelser, og med udgangspunkt i Herning Kommunes Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger, har HR Kvalitet og Tilsyn udvalgt 3 Kvalitetsmål, som er dækkende for lovgivningens krav til tilsynet:

  • At tilbuddet sikrer, at der er en sammenhængende indsats tilrettelagt ud fra den enkeltes behov
  • At tilbuddet understøtter borgerens velvære og trivsel.
  • At tilbuddet forebygger magtanvendelser

Kvalitetsmålene belyser lovgivningens krav til at påse, om borgerne får den hjælp de har ret til, at hjælpen tilrettelægges på en forsvarlig måde, at personalets kvalifikationer svarer til den opgave tilbuddet skal løse samt om de indberettede magtanvendelser giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser.

Den del af tilsynet, som omhandler bygninger og økonomi, varetages af andre forvaltninger i Herning Kommune.

For friplejeboliger gælder endvidere, at de skal leve op til friplejeboligcertificeringen.

Samlet konklusion

Kvalitetsmål 1: At tilbuddet sikrer at der er en sammenhængende indsats tilrettelagt ud fra den enkeltes behov

HR Kvalitet og Tilsyn vurderer, at Lind Plejecenter på meget tilfredsstillende vis sikrer, at borgerne får en sammenhængende indsats tilrettelagt ud fra borgernes behov.

Personalet er meget opmærksomme på at inddrage borgerne i den hjælp, borgerne har brug for ved løbende at drøfte med borgerne, hvad borgerne har brug for hjælp til. Personalet har stor opmærksomhed på borgernes selvbestemmelsesret i dagligdagen.

Derudover holdes der indflytningssamtaler lige efter indflytning. Her har personalet fokus på at få inddraget borgerne samt pårørende for at få så mange oplysninger om, hvad borgeren skal have hjælp til, hvad borgeren selv kan, borgerens livshistorie mv. samt få informeret pårørende og borger om, hvad de kan forvente borgeren kan få hjælp til på plejecentret. Der er en tjekliste, personalet arbejder efter.

Personalet vurderer løbende, om borgerens funktionsniveau ændrer sig, og besøgsplanen tilrettes med det samme, således alt personale ved, hvilken form for hjælp borgeren har brug for i hverdagen. Der holdes løbende drøftelser i forhold til ændringer ved borgeren, medicin, dokumentation mv. Personalet oplyser, at alle borgerne ved indflytning bliver vejet og ernæringsscreenet. Plejecentret kan hurtigt sætte ind både i forhold til kost og væske, hvis der er behov for dette. HR Kvalitet og Tilsyn vurderer, at Lind Plejecenter på meget tilfredsstillende vis dækker borgernes behov for ernæring og væske.

De fire borgere, som HR Kvalitet og Tilsyn talte med, er alle tilfredse med den hjælp og støtte, de får af personalet i hverdagen. Borgerne oplyser, de er særligt glade for maden, for den særligt tilrettelagte støtte og for den omsorg de får fra personalet. De er meget glade for at bo på plejecentret og for det faste personale.

Kvalitetsmål 2: At understøtte borgerens velvære og trivsel

HR Kvalitet og Tilsyn vurderer, at Lind Plejecenter understøtter borgernes velvære og trivsel på meget tilfredsstillende vis.

Personalet oplyser, at de pt. har ca. 40 frivillige, der hjælper med at lave aktiviteter for borgerne. Blandt nogle af de aktiviteter de laver, er blandt andet sang, busture, banko, gudstjeneste, mandeklub, dameklub, bagning mm. Der er brunch hver torsdag. Det er en aktivitet alle ser frem til og glæder sig til. Personalet spiser sammen med borgerne. Borgerne taler om den kommende brunch alle ugens dage op til det bliver torsdag. Personalet oplyser ”Om morgenen/ formiddagen dufter det af bacon fra køkkenet og borgerne taler forventningsfuldt med hinanden om den forestående hygge med samvær og lækker mad”. Vi kan se, hvor meget det betyder for appetitten, at vi kan dufte køkkenet i hele huset. ”Flere borgere husker også hinanden på, at der er brunch. Der er derfor også et omsorgsfuldt aspekt i det”.

Personalet er ligeledes opmærksomme på at sikre struktur og forudsigelighed i borgernes hverdag, og taler altid med borgerne om aktiviteterne ud fra borgernes egne interesser. 

Der hvor borgerne ikke selv er i stand til at opretholde kontakten med de pårørende, støtter personalet borgene i at opretholde kontakten, bl.a. ved at hjælpe med at sende sms, ringe op, facetime mv med de pårørende. Personalet har meget fokus på at inddrage de pårørende og se de pårørende som en ressource i forhold til borgerne.

De fire borgere, som HR Kvalitet og Tilsyn talte med, oplyser at de er glade for at bo på Plejecenteret. Personalet er søde og hjælpsomme og borgerne er glade for aktiviteterne og at der sker noget på plejecentret. Borgerne udtaler blandt andet: ”Vi lever rigtig godt her, det er bedre end da jeg boede hjemme. Da jeg boede hjemme, fik jeg ikke så god mad. Hvis man ikke bryder sig om maden, så kan man få noget andet”.

 

Kvalitetsmål 3: At tilbuddet forebygger brugen af magtanvendelser

HR Kvalitet og Tilsyn konkluderer, at Plejecenter Lind på meget tilfredsstillende vis forebygger magtanvendelser. Plejecentret har modtaget undervisning i magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i november 2022.

Undervisningen har skabt øget fokus blandt medarbejdergruppen i forhold til, hvornår noget er en magtanvendelse eller et indgreb i selvbestemmelsesretten. Personalet på Lind Plejecenter oplyser, at de hjælper hinanden med at afdække, hvilken hændelse der er en magtanvendelse, hvad der skal indberettes og hvad der kan søges om i reglerne om magtanvendelse.

Personalet oplyser, at der siden undervisning i magtanvendelsesreglerne er blevet mere tydelighed i personalegruppen om, hvad der kan være et indgreb i selvbestemmelsesretten. ”Vi reflekterer sammen nu, det er rart”. Personalet drøfter ofte, hvordan de kan indrette praksis, så de arbejder forebyggende i forhold til at undgå akutte magtanvendelser.

Personalet oplyser at nye medarbejdere, som led i introduktion til arbejdet på plejecentret, bliver introduceret til magtanvendelsesområdet via en mappe.  ”Alle nye medarbejdere introduceres af en kollega eller ressourceperson , det er et punkt i planen for nye medarbejdere, at vi skal omkring dette punkt. Det er vigtigt, vi forstår reglerne og hvorfor de er der”. Personalet ved, at de skal gå til centerlederen eller ressourcepersonen, hvis personalet er usikre på, om en handling er en magtanvendelse eller de skal have hjælp til at få indberettet/ansøgt om en magtanvendelse.

Personalet oplyser, at de orienteres om, at nye medarbejdere kan tilmelde sig kursus i magtanvendelsesreglerne ved HR Kvalitet og Tilsyn.

Samlet konklusion:

På baggrund af ovenstående vurderer HR Kvalitet og Tilsyn, at Lind Plejecenter på meget tilfredsstillende vis sikrer, at borgerne får den nødvendige og tilstrækkelig hjælp/støtte på områder, hvor den personlige funktionsevne er utilstrækkelig. Og der sker en sammenhængende indsats ud fra den enkelte borgers behov. Dette da personalet har fokus på, at borgerne får hjælp til at opretholde personlig hygiejne, sikrer borgernes behov for ernæring og trivsel, samt understøtter borgernes velvære og trivsel. Borgerne bliver inddraget i dagligdagen, og der er fokus på at støtte borgerne i kontakten med pårørende mv samt deltagelse i aktiviteter på Plejecentret.

Plejecentret har ligeledes fokus på at arbejde med at forebygge og undgå magtanvendelser i stor udstrækning, og har fokus på borgernes selvbestemmelsesret.