Udeservering og udstilling af varer

Når du søger om tilladelse til at servere ude, skal du gøre det digitalt via 'Ansøg om brug af kommunalt areal til arrangement'. Du skal bruge samme selvbetjeningsløsning, hvis du ønsker at søge om tilladelse til at udstille varer foran din forretning.

Her på siden kan du finde mange flere informationer.

Udeservering

Luk alle
Åben alle

Servering i gågaderne

Retningslinjer for Udeservering 

December 2023

Denne side er for dig, der ønsker at lave udeservering ved din restauration.

Sælger du mad og drikke? Vil du gerne, at dine gæster kan sidde ude? Så skal du søge tilladelse til at servere ude. Det gør du digitalt. Læs her hvilke regler der gælder for udeservering på private og offentlige arealer og hvordan der ansøges.

Der er tale om udeservering, når du stiller borde, bænke eller lignende op udendørs til dine gæster. Det spiller ingen rolle, om det sker i egen gårdhave eller på kommunens fortov. Der er også tale om udeservering, selvom du skænker op i glassene inden døre.

Alle restauranter er omfattet af Herning Kommunens 'Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker med videre', for så vidt angår aktiviteter på eget areal. Det gælder også udendørs arealer, som anvendes til ophold til rygere og/eller udeservering. Der er ikke fastsat tidsrum, men støjgrænser.

Restauranter som benytter offentligt areal til udeservering skal overholde særlige betingelser med hensyn til tidsrum med videre, hvor der til gengæld ikke er fastsat støjgrænser for udeserveringen.

Herning Kommune kræver ikke gebyrer for udeservering på offentlige arealer og vejarealer, men der er en række regler for hvordan arealer skal udformes, hvilken afskærmning der må anvendes med videre. Derfor skal der søges en tilladelse.

Søg via 'Ansøgning om brug af kommunalt areal' her på siden.

Udeservering i gågaderne

Gågaderne er opdelt i forskellige zoner til færdselszone, gåzone, inventar-/udeservering og facadezone. Zonerne kan se lidt forskellig ud, afhængig af hvor i gågaden restaurationen ligger. Derfor er det altid en god ide at gøre sig bekendt med reglerne i netop den gade, man har forretning.

Det er normalt kun i inventarzonen og facadezonen der kan være udeservering.

Der er fastsat følgende tidspunkter for udeservering 

Strækningen Østergade fra Torvet til Kampmannsgade:

 • Søndag til torsdag: 09.00-24.00
 • Fredag og lørdag: 09.00-02.00

Poulsens Plads inkl. Plads ved Fermaten:

 • Alle dage: 09.00-24.00

Øvrige områder i Herning Kommune:

 • Alle dage: 09.00-23.00

Der kan stilles særlige vilkår vedrørende sæson, tidsrum og støj.

Tilladelse til udeservering med alkoholbevilling gives normalt for to år ad gangen og tilladelsen følger tidsmæssigt bevillingen. Efterfølgende følger tilladelsen til udeservering alkoholbevillingen, ofte 4 år ad gangen.

Tilladelse til udeservering uden alkoholbevilling gives normalt for fire år ad gangen.

Ved udeservering på privat fællesvej, skal der søges tilladelse fra grundejeren. Der skal ikke betales afgift til kommunen, men tilladelse skal også søges hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Generelle retningslinjer for udeservering i gågaderne

 • Al udeservering skal placeres under overholdelse af både de generelle og stedsbestemte bestemmelser.

 • Al udeservering skal placeres i inventarzonen eller facadezonen ud for egen restauration/facade.

Der kan placeres ét løst (menu)skilt, ud for egen butik/restauration og som kan udformes som logo eller særlig kendetegn for butikken/restaurationen med en samlet størrelse på maksimum 0,7 m². Hvis det er et A-skilt/klapskilt må det maksimum være højde:100 x bredde:70 cm. Beachflag, bannere og lignende er ikke tilladt.

 • Udeservering i inventarzonen kan afskærmes vinkelret ud fra facaden til den enkelte restaurant.

  • Afskærmningen må ikke fastgøres til belægningen.

  • Afskærmningen må kun delvist være lukket mod transportzonen eller gåzonen.

  • Afskærmning kan maximalt være 110 cm højt.

  • Afskærmning i Østergade fra Kampmannsgade til Torvet kan etableres med en højere højde op til 170 cm. Den øverste del af afskærmningen fra 110 cm til 170 cm skal være transparent. Til afskærmning skal farverne sort (RAL 9005) og antracitgrå (RAL 7016) skal anvendes. Her kan der ved særlig tilladelse, tillades fastgørelse til belægningen.

  • Afskærmning som udføres som plantekummer, kan max. være længde:100 cm x, bredde: 40 cm x højde: 120 (inklusiv planter) Planter skal være levende.

Bemærk: Der kan ikke etableres caféafskærmning i inventarzonen mod gåzone og transportzone i Bredgade i Herning fra Torvet/Mindegade til Poulsens Plads/Jyllandsgade Uden særlig tilladelse efter en konkret vurdering.

 • Udeserveringsmøbler må kun anbringes løst på gadebelægningen.

  • Møbler skal være caféstole og caféborde med 2-4 siddepladser.

  • Møbler skal placeres ryddeligt og ordentligt udenfor det tidsrum, hvor udeservering er tilladt. Møbler kan stables.

  • Møbler skal sikres mod tyveri og hærværk.

  • Møbler, afskærmning og inventar der ikke bruges til udeservering i mere end 14 dages sammenhængende periode skal fjernes, eksempelvis i vinterperioden.

 • Der kan over udeserveringsarealer i inventarzonen placeres parasoller i særlige bøsninger, som kun må monteres efter aftale med Herning Kommune.

  • Parasoller må være 3x3 meter og skal have 2,2 meter frihøjde fra underkant til gågadeniveau.

  • Parasoller må på kanten forsynes med beværtningens navn, produktnavn eller navn på leverandør.

  • Parasoller skal have en af følgende farver: Sort (RAL9005) Cremehvid (RAL9001) Antracitgrå (RAL7016) Purple Red (RAL3004).

  • Parasoller skal fjernes eller sammenfoldes udenfor butiksåbningstid.

  • Afskærmning, møblement, skilte med videre må ikke hindre oversigt eller udsyn til offentlig skiltning og/eller trafikregulerende foranstaltninger.

 • Er der flere forretninger og restaurationer i stueplan og i flere etager i samme ejendom, tilfalder udeserveringsarealet som udgangspunkt de virksomheder, der er nærmest gadeniveau. Anden fordeling skal aftales mellem virksomhederne i ejendommen.

Der skal i transportzonen minimum være 3,5 meter fri passage af hensyn til redningskøretøjer.

 • Der skal altid sikres en fri afstand på 0,6 meter mellem udeserveringsområder og fast gadeinventar, eksempelvis lygtepæle, skilte og legeredskaber, dog 1,2 meter omkring kunst.

 • På fortovsarealer uden for gågaderne skal der være mindst 1,2 meter fri afstand mellem udeserveringsområde og kantstenslinjen/ kørebaneafgrænsningen.

 • På gadearealer med fortove må udeservering kun placeres langs med egen facade. Hvis fortovet er smallere end 1,5 meter tillades udeservering på fortovsarealet ikke.

 • Ansvaret for eventuelle skader på møbler og genstande eller forbipasserende som følge af udeserveringsarealets placering på det offentlige vejareal, påhviler fuldt ud ejeren af de pågældende genstande.

 • Det påhviler den virksomhed, der har fået tilladelse til at servere på vejarealet, at arealet holdes rent og pænt, og at arealer, der støder op til udeserveringen, ikke har gener som følge af aktiviteter på stedet. Dermed skal virksomheden stå for fejning, renhold og vinterbekæmpelse af arealet indenfor udeserveringen. Denne ydelse kan dog mod betaling holdes af Herning Kommune.

 • Tilladelsen til udeservering kan til enhver tid inddrages med øjeblikkelig virkning hvis:

  • Generelle eller specifikke vilkår for tilladelsen ikke overholdes, herunder hvis arealet skal bruges til et offentligt arrangement eller events godkendt af Herning Kommune.

  • Udeserveringen efter Herning Kommunes skøn foregår uhensigtsmæssigt eller er uforenelig med gadernes normale brug og drift.

  • Der konstateres væsentlige færdselsmæssige eller miljømæssige ulemper for naboer eller andre.

  • Der skal udføres kabelarbejde eller gadeomlægning/-renovering.

  • De aftalte arealer overskrides.

  • Ved inddragelsen af tilladelsen ydes der ingen form for erstatning.

Hvor længe gælder en tilladelse?

Når det gælder udeservering med alkoholbevilling, giver vi normalt tilladelse for to år ad gangen. Tilladelsen følger tidsmæssigt alkoholbevillingen.

En tilladelse til udeservering uden alkoholbevilling giver vi normalt for fire år ad gangen.

Ved udeservering på privat fællesvej, er det grundejeren, der skal søge tilladelse. Der skal ikke betales afgift til kommunen, men tilladelse skal både søges hos os og hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Hvornår er der tale om udeservering?

Der er tale om udeservering, når du stiller borde, bænke eller lignende op udendørs til dine gæster. 

Det spiller ingen rolle, om det sker i egen gårdhave eller på kommunens fortov.

Der er også tale om udeservering, selvom du skænker op inden døre.

Servering på eget areal

Alle restauranter er omfattet af Herning Kommunens 'Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker med videre', for så vidt angår aktiviteter på eget areal. Det gælder også udendørs arealer, som anvendes til ophold til rygere og/eller udeservering. Der er ikke fastsat tidsrum, men støjgrænser. 

Læs mere om miljøkrav til restaurationer og diskoteker

Servering på offentligt areal

Restauranter som benytter offentligt areal til udeservering skal overholde særlige betingelser med hensyn til tidsrum og lignende, hvor der til gengæld ikke er fastsat støjgrænser for udeserveringen.

Udstilling af varer

Luk alle
Åben alle

Vareudstilling i gågaderne

Gågaderne er opdelt i forskellige zoner til transport og færdsel, fodgængere, inventar samt en facadezone.

Zonerne kan se lidt forskellig ud, afhængig af hvor i gågaden forretningen ligger. Derfor er det altid en god ide at gøre sig bekendt med reglerne i netop den gade, man har forretning.

Det er normalt kun i inventarzonen og facadezonen der kan være vareudstilling.

I gågadesystemet markerer Herning Kommune vareudstillingsarealet.

Generelle retningslinjer for vareudstilling

 • Al udendørs vareudstilling skal placeres under overholdelse af både de generelle og stedsbestemte bestemmelser.
 • Al vareudstilling skal placeres i inventarzonen eller facadezonen ud for egen butiksfacade og indenfor den markering som er i gågadebelægningen.

Stativer og skilte

 • Stativer, reoler og lignende til vareudstilling må kun anbringes løst på gadebelægningen og uden indgreb i belægningen.
 • Der kan placeres ét løst skilt for hver forretning i stueplan, som eksempelvis a-skilte/klapskilte i inventarzonen ud for hver ejendom. Skilte må maksimalt være højde:100 x bredde:70 cm. Beachflag, bannere og tilsvarende er ikke tilladt.

Møbler

Udeserveringsmøbler må kun anbringes løst på gadebelægningen.

 • Møbler skal være caféstole og caféborde med 2-4 siddepladser.
 • Møbler skal stables og samles udenfor det tidsrum, hvor udeservering er tilladt.
 • Møbler skal sikres mod tyveri og hærværk.
 • Møbler, der ikke er i daglig brug, skal fjernes straks serveringen er ophørt.

Parasoller

Der kan placeres parasoller i inventarzonen i særlige bøsninger, som kun må monteres efter aftale med Herning Kommune.

 • Parasoller må være 3x3 meter og skal have 2.2 meter frihøjde fra underkant til gågadeniveau.
 • Parasoller må på kanten forsynes med virksomhedens navn.
 • Parasoller kan have følgende farver: Sort (RAL9005), Cremehvid (RAL9001), Antracitgrå (RAL7016) og Purple Red (RAL3004).
 • Parasoller skal fjernes udenfor butiksåbningstid.

Hvis der er flere restauranter i en ejendom

Er der flere forretninger og beværtninger i stueplan og i flere etager i samme ejendom, tilfalder udeserveringsarealet som udgangspunkt de virksomheder, der er nærmest gadeniveau.

Anden fordeling skal aftales mellem virksomhederne i ejendommen.

Afstandsregler

 • Der skal i gågaderne være mindst 3,5 meter fri passage af hensyn til redningskøretøjer med mere mellem vareudstillinger i inventarzonen, langs de to facader.
 • Der skal altid sikres en fri afstand på 0,6 meter mellem vareudstillingen og fast gadeinventar, eksempelvis lygtepæle, skilte og legeredskaber, dog 1,2 meter omkring kunst.
 • På fortovsarealer uden for gågaderne skal der være mindst 1,2 meter fri afstand mellem vareudstillingen og kantstenslinjen/ kørebaneafgrænsningen.
 • På gadearealer med fortove må vareudstillingen kun placeres langs med egen butiksfacade.
 • Hvis fortovet er smallere end 1,5 meter tillades vareudstilling på fortovsarealet ikke.
 • Al vareudstilling skal placeres inden for afmærket areal såfremt en sådan afmærkning er tilstede.
 • Vareudstilling og lignende må ikke hindre oversigt eller udsyn til offentlig skiltning og/eller trafikregulerende foranstaltninger.

Ansvar ved skader

Ansvaret for eventuelle skader på de udstillede genstande eller forbipasserende som følge af udstillingsgenstandenes placering på det offentlige vejareal, påhviler fuldt ud ejeren af de pågældende genstande, subsidiært forretningsindehaveren.

Oprydning

Alle udstillingsgenstande, herunder parasoller, blomsterudsmykning med mere skal fjernes uden for forretningens åbningstid.

Tilladelsen kan inddrages

Tilladelsen til vareudstilling kan til enhver tid inddrages med øjeblikkelig virkning hvis:

 • Arealet skal bruges til et offentligt arrangement eller events godkendt af Herning Kommune.
 • Vareudstillingen efter Herning Kommunes skøn foregår uhensigtsmæssigt eller er uforenelig med gadernes normale brug og drift.
 • Der konstateres væsentlige færdselsmæssige eller miljømæssige ulemper for naboer eller andre.
 • Der skal udføres kabelarbejde eller gadeomlægning/-renovering.

Digital tilgængelighed

PDF-filen er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

Kontakt os, hvis du har problemer med filen.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Tove Brandt Overgaard

Tlf.: 96 28 80 10
Mail: tove.overgaard@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.