Parkeringsfonden

Målsætningen medvirker til at tilvejebringe et passende antal parkeringspladser som en del af en velfungerende by. Målsætningen sætter de overordnede rammer for Regulativ for Herning Kommunes Parkeringsfond.

Parkeringsmålsætningen udpeger endvidere områder, hvor det er relevant at benytte regulativet.

Regulativet finder anvendelse, når Herning Byråd meddeler dispensation fra krav om anlæg af parkeringspladser i forbindelse med ny-, til- eller ombygning eller ændret anvendelse af en ejendom.

Parkeringsfonden har til formål at medvirke til at sikre det nødvendige antal parkeringspladser i Herning Bymidte. Fonden virker til at samle kapital til større investeringer i parkeringspladser og anlæg. Kapitalen samles gennem indbetalinger fra private grundejere som opnår dispensation til krav om parkering på egen ejendom.

Her kan du læse mere om parkeringsmålsætning og regulativ for Herning Kommunes parkeringsfond.

Luk alle
Åben alle

Historik

Herning Byråd foretog i 1994-95 en ændring af parkeringsmålsætningerne, udmøntet i et særskilt regulativ for kommunen, der blev vedtaget 3. september 1996.

Parkeringsmålsætningerne havde baggrund i en rapport om Herning Bymidte fra 1979, samt i et samarbejde med en parkeringsarbejdsgruppe med repræsentanter fra detailhandlen fra Gågadeforeningen, De samvirkende Borgerforeninger og Herning Kommunes tekniske forvaltning, der resulterede i udarbejdelsen af parkeringsmålsætningen, som blev vedtaget af Herning Byråd i 1990, og som ovenfor nævnt revideret i 1994-95.

Parkeringsmålsætningerne har i 2001-2002 været behandlet i et samarbejde i en parkeringsgruppe med repræsentanter for Cityforeningen og medarbejdere fra Herning Kommune.

Dette arbejde har dog ikke ført til en ændring af de gældende parkeringsmålsætninger. På baggrund af to parkeringsfonde og behov for modernisering af regulativet er foretaget en revision af Parkeringsmålsætningen, med tilhørende Regulativ om Parkeringsfond for Herning Kommune.

Status

Herning Bymidte har de seneste år gennemgået en del større ændringer der har ændret de parkeringsmæssige forhold, herunder ved at der er opført parkeringsanlæg, dog findes en stor del af parkeringsarealet stadig på terræn. Disse arealer er under pres i forhold til at opretholde et passende antal parkeringspladser og i forhold til byrådets ønske om at skabe et mere grønt byrum.

Parkeringsarealerne på terræn er generelt store asfaltflader begrønnet i det omfang det har været muligt. De største ændringer i parkeringsarealerne er sket med opførelse af Dalgashus (cirka 300 offentlige parkeringspladser), opførelsen af DGI-parken (cirka 200 offentlige parkeringspladser) samt parkeringshus ved Føtex (cirka 300 parkeringspladser). Endvidere er der etableret cirka 80 parkeringspladser lige syd for Dronningens Boulevard tæt på jernbanen og togstationen.

Herudover er parkeringsmulighederne forbedret ved indførelse af et parkeringssøgningssystem, hvorved brugen af de eksisterende parkeringspladser optimeres. Endvidere er der i 2008 afholdt en bymidtekonkurrence med emnerne gågader, torve og pladser samt smøger og velkomstarealer. Konkurrencen har været medvirkende til at forme de fremtidige ønsker for Herning By.

Fremtiden

Det er et mål at for Herning Kommune skal arbejde aktivt og målrettet for, at kommunen fortsat udvikler sig som en god, smuk og velfungerende kommune, hvor miljø og bæredygtighed sættes i højsædet.

Med udgangspunkt i dette mål tilstræbes det, at behovet for parkering ikke sker på bekostning af ønsker og krav til et varieret, helstøbt og sammenhængende bymiljø, men at parkeringen er en integreret del af bymiljøet og byens funktioner.

Udbuddet af parkeringspladser skal derfor samordnes med den øvrige by- og trafikplanlægning. Velbeliggende parkeringspladser er vigtige for en velfungerende by med et alsidigt udbud af butikker, service og forlystelser, således at behovet for parkering til kunder, gæster og beboere er dækket i rimeligt omfang i hverdagen.

Gennem en samlet bymidteplanlægning kan der gives mulighed for øgede byggehøjder og større byggefelter, og derved åbnes for en sanering af byens bagarealer/bagfacader samt parkeringspladser.

Opførelse af centralt beliggende parkeringsanlæg (parkeringshuse og parkeringskældre) tæt ved cityringen vil kunne afhjælpe behovet for parkering i centrum. Ikke mindst af æstetiske grunde bør parkeringen i videst muligt omfang koncentreres i parkeringsanlæg, hvor bilerne ikke vil fylde så meget i bybilledet. Der skal lægges vægt på arkitektoniske løsninger af høj kvalitet ved etablering af nye parkeringsanlæg.

De mest attraktive offentlige parkeringspladser i bymidten skal reserveres til byens kunder og gæster, mens ansatte og virksomhedsejere, der opholder sig i bymidten hele dagen, henvises til offentlige parkeringspladser, der ligger i periferien omkring bymidten eller anvende private parkeringspladser og parkeringsanlæg.

Herning Kommune administrerer gennem plan- og byggelovgivningen parkeringsmålsætningerne. I parkeringsregulativet fastsættes regler og krav til parkering ved nybyggeri og ændret anvendelse af bebyggelsen.

Hovedmål

Herning skal til stadighed have et passende antal velbeliggende og attraktive parkeringspladser som en væsentlig del af en velfungerende by.

1) Der skal sikres gode parkeringsforhold for brugere og besøgende i bymidten. Herunder:

  • Parkeringspladser i bymidten skal tilstræbes indrettet og udformet således, at trafikafvikling og parkeringsafsøgning kan ske på en bekvem og trafiksikker måde. 
  • Dette kan ske ved at pålægge eksisterende parkeringspladser tidsmæssige restriktioner og ved at sikre arealer til fremtidige parkeringspladser, samt at søge en passende jævn fordeling af parkeringsmuligheder i bymidten gennem placering af velbeliggende parkeringspladser i niveau eller parkeringsanlæg. 
  • Ved skiltning skal det anvises, hvordan man finder parkeringspladser i bymidten. 
  • På alle større offentlige parkeringspladser skal der være et passende antal handicapparkeringspladser, placeret således, at gå afstanden til de vigtigste destinationsmål er kortest mulig. 
  • Anvendelsen af parkeringspladserne skal effektiviseres dels ved en blanding af bolig- og hotelparkering om natten og kunde- og personaleparkering om dagen, ved etablering af korttidsparkering på centrale parkeringspladser af hensyn til kundeparkering. 
  • Byrådet kan etablere betalt parkering.

2) Muligheden for parkeringsanlæg søges indarbejdet i tilknytning til bymidtens ringgadesystem, for at sikre en hurtig og smidig trafikafvikling og parkeringssøgning. 

  • Parkeringsanlæg indrettes med tydelig (elektronisk styret) skiltning i gadebilledet for at vise, om der er ledige pladser. Der lægges stor vægt på arkitektoniske løsninger af høj kvalitet ved etablering af nye parkeringsanlæg og de skal fremtræde i en tidssvarende arkitektur, der respekterer og refererer til nabobygningerne i formater, opdeling og detaljering.

3) En samlet plan skal sikre at der i bymidten er tilstrækkelig med cykelparkeringspladser.

  • Cykelparkeringspladser skal anlægges i tæt tilknytning til gågade, tog- og busstation samt cykel- og gangstisystemet.

4) Bymidtens parkeringspladser skal fremtræde med pæne og attraktive omgivelser og indrettes efter en samlet plan. 

  • Der skal tages konkret stilling til udformning, materialevalg, belægninger, belysning, skiltning, farvevalg, træbeplantning, begrønning, byinventar og udstyr således at disse gives et tiltalende og indbydende udseende og er behagelige og trygge at færdes på. 
  • På større offentlige parkeringspladser bør der forefindes informationstavle, bykort, papirkurve og mulighed for ophold.

5) Bymidtens bagarealer og bagfacader, der støder op til eller er synlige fra parkeringspladserne, skal gives mulighed for sanering og arkitektonisk forskønnelse.

6) Det skal sikres, at alle parkeringsarealer får optimal tilknytning til gågaden, ved etablering af sammenhængende stisystemer, der både knytter de enkelte parkeringspladser sammen, men også angiver gode passagemuligheder til gågaden, gennem private og offentlige porte, gennemgange og smøger.

7) Herning Kommune skal sikre, at de overordnede mål for parkering gennemføres ved ny-, til- eller ombygning samt ændret anvendelse, enten ved at stille krav om etablering af parkeringspladser på egen grund eller ved at tillade etablering af parkeringspladser i nærhed til egen grund på baggrund af aftale mellem bygherre og tredjepart, alternativt ved indbetaling til Herning Kommunes Parkeringsfond, i henhold til Regulativ om parkeringsfond for Herning Kommune. Aftale om indbetaling til Herning Kommunes parkeringsfond kan kun ske hvis der kan opnås dispensation til byggelovens bestemmelser.

8) Det skal sikres, at midlerne i Parkeringsfonden for Herning Kommune bruges hvor der i Herning Kommune er pres på parkeringsarealerne og særligt behov for ændring af parkeringsforholdene.

9) Hvor der ikke er udarbejdet lokalplan finder parkeringsfonden anvendelse indenfor det på kortbilag A angivende område.

10) Parkeringsmålsætningen tages op til revision hvert 4. år på baggrund af revision af Herning Kommuneplan.

Regulativ for Hernings Kommunes Parkeringsfond

§ 1 Lovgrundlag og gyldighedsområde

§ 1.1 Regulativet er udarbejdet og vedtaget af Herning Byråd i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nummer 10 af 17. januar 1994 om kommunale parkeringsfonde, og udstedt i medfør af byggelovens § 22, styk 6 (jævnfør lovbekendtgørelse nummer 1185 af 14. oktober 2010), samt lov om planlægning § 21, styk 2 (jævnfør lovbekendtgørelse nummer 937 af 24. september 2009 med senere ændringer).

§ 1.2 Regulativet er gældende for Herning Kommune.

§ 1.3 Administration, tilsyn og påbud i medfør af regulativet henhører under Herning Byråd. Regulativets bestemmelser om indbetaling til parkeringsfonden anvendes, når Herning Byråd meddeler dispensation fra krav om anlæg af parkeringspladser i forbindelse med ny-, til- eller ombygning eller ændret anvendelse af en ejendom. Byrådets afgørelser og påbud i henhold til byggelovens og planlovens bestemmelser kan indbringes for Planklagenævnet og Byggeklageenheden, for så vidt angår retlige forhold.

§ 2 Parkeringskrav og brug af parkeringsfonden

§ 2.1 Byrådet fastsætter parkeringskrav for den enkelte ejendom med udgangspunkt i byggeloven med tilhørende bygningsreglement eller gennem lokalplaner og byplanvedtægter, hvor sådanne afløser bygningsreglementets bestemmelser.

§ 2.2 Indbetaling til parkeringsfonden kan kun ske indenfor det på Kortbilag A udpegede område eller hvor en lokalplan giver mulighed herfor. Dette forudsætter dog, at der meddeles dispensation til byggeloven i det konkrete byggeri.

Kort A viser området, der dækker vejene mellem Gl. Vejlevej, Godsbanevej, Silkeborgvej, HC Ørstedsvej, Møllegade, Paghs Allé, Lykkesvej, Chr. Ydesvej og Museumsgade. Det er inden for dette område, at parkeringsfonden finder anvendelse, hvis ikke der er udarbejdet en lokalplan.

Kort A: Hvor der ikke er udarbejdet lokalplan finder parkeringsfonden anvendelse indenfor det på angivende område, der viser Herning bymidte.

 

§ 3 Parkeringsfondsbidrag

§ 3.1 Meddeler Byrådet dispensation fra krav om anlæg af en eller flere parkeringspladser, skal det som vilkår for dispensationen bestemmes, at bygherren til parkeringsfonden indbetaler et beløb for hver ikke etableret parkeringsplads.

§ 4 Betaling Parkeringsfondsbidrag

Betalingen forfalder til betaling forud for udstedelse af byggetilladelse.

§ 5 Beregning af parkeringsfondsbidrag

§ 5.1 Bidraget for hver parkeringsplads der ikke tilvejebringes på egen grund, men indbetales til parkeringsfonden, fastsættes til et beløb svarende til den senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi for hver kvadratmeter i det pågældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn.

Formel:

(Grundpris (kroner) / Grundareal (m2)) x 25 m2 + anlægspris (kroner) = pris for hver plads (kroner).

Anlægsprisen er fra 1. januar 2012 vurderet til 15.000 kroner som reguleres efter indekset for asfaltarbejde.

§ 5.2 For ejendomme, hvor den tilladte bebyggelsesprocent er 110 eller højere, kan der tillægges et beløb svarende til udgifterne ved etablering af en parkeringsplads i et parkeringsanlæg.

§ 5.3 Såfremt areal til parkeringspladsen er erhvervet ved ekspropriation efter vejlovgivningen, må bidraget kun udgøre anlægsudgifterne til parkeringspladsen.

§ 5.4 Bliver den gennem parkeringsfonden anlagte parkeringsplads almindelig tilgængelig for offentlig benyttelse, skal bidraget nedsættes til halvdelen af det beløb, der er udregnet i henhold til § 5.1, § 5.2 og § 5.3.

§ 5.5 Fastsættelse af bidragets størrelse foretages i forbindelse med den konkrete byggesagsbehandling af ny-, til-, ombygning eller ændring af anvendelse af en ejendom.

§ 5.6 Anlægsprisen for en parkeringsplads på terræn baseres på at parkeringsanlægget etableres på ryddet terræn. Indeholdt i prisen er kørefast belægning på alle kørearealer, kantstensbegrænsning, belysning, afvanding, beplantning, skiltning, afstribning og afmærkning.

§ 5.7 Anlægsprisen for en parkeringsplads i et parkeringsanlæg baseres på et "pænt" parkeringsanlæg, direkte funderet, med rampeanlæg og med direkte adgang fra vejanlæg. Prisen indeholder omkostninger til facadebeklædning, afmærkning, belysning, skiltning og afløb.

§ 5.8 I anlægsprisen indeholdes endvidere omkostninger til eventuelle udenomsarealer, herunder beplantning, udstyr, afmærkning og anlæg nødvendige for Herning kommunes p-søgningssystem.

§ 6 Anvendelse af parkeringsfondens midler

§ 6.1 Byrådet skal sørge for, at der dels for parkeringsfondens midler og dels for Byrådets andel etableres et antal offentlige parkeringspladser, der mindst svarer til det antal pladser, hvortil Byrådet i medfør af regulativets § 2 og § 3.1 har opkrævet parkeringsfondsbidrag.

§ 6.2 Parkeringspladserne skal efter byrådets vurdering anlægges med en hensigtsmæssig placering i forhold til den bidragydende ejendom.

§ 7 Tilbagebetaling

§ 7.1 Parkeringsfondsbidraget tilbagebetales til bidragyderen, hvis ikke Byrådet senest 5 år efter indbetalingstidspunktet har anlagt det tilsvarende antal parkeringspladser for Parkeringsfondens midler i overensstemmelse med retningslinjerne i regulativets § 6.

§ 7.2 Såfremt byrådet opløser parkeringsfonden, skal indbetalte, endnu ikke anvendte bidrag til parkeringsfonden, tilbagebetales til bidragsyderen.

§ 8 Administration

§ 8.1 Indbetalinger til parkeringsfonden specificeres på de enkelte bidragydere, og parkeringsfondens midler holdes regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens øvrige virksomhed.

§ 8.2 Parkeringsfondens kapital forrentes med en årlig rente svarende til diskontoen plus en procent.

§ 8.3 Regnskab for parkeringsfondens midler aflægges og revideres i forbindelse med kommunens øvrige regnskabsaflæggelse.

§ 8.4 Byrådet kan opsamle midler til parkeringsfonden til fremtidige udgifter til arealerhvervelse og anlæg af parkeringspladser i overensstemmelse med den til enhver tid gældende kommuneplan og Parkeringsmålsætning for Herning Bymidte.

§ 9 Ikrafttræden

Regulativet træder i kraft med byrådets vedtagelse.

Se også