Spildevand fra virksomheder

Spildevand er brugt brugsvand fra husholdninger, industri og landbrug, når det udledes enten til kloak eller til naturen. Industrispildevandet indeholder forskellige mængder af organiske og uorganiske stoffer. 

Her på siden finder du svar på, hvad du skal gøre. Du kan finde nyttig viden under 'mere info' samt søge via selvbetjeningslinks.

Luk alle
Åben alle

Skal jeg have en tilladelse?

Ønsker du at aflede spildevand til kloak fra din virksomhed, skal du have en tilladelse når der er tale om:

  • Spildevand fra en produktion. Det gælder også rengøring af udstyr og lignende i produktionen.
  • Regnvand, der ledes fra et udendørs areal med produktion, aktivitet eller oplag. Eksempelvis hvor der er risiko for spild af olie.
  • Spildevand fra værksted, vaskehal eller vaskeplads.
  • Spildevand fra køkken, kantine, restaurant eller lignende.

Du skal også huske at søge om tilladelse, hvis du vil øge eller ændre en afledning, som du allerede har tilladelse til.

Send en mail til spildevand@herning.dk 

Virksomheder og maskinværksteder skal dog søge om spildevandstilladelse gennem Byg og Miljø.

Søger du samtidig om miljøgodkendelse, eller skal du melde et maskinværksted, skal du søge om spildevandstilladelse gennem BYG og MILJØ, hvor du også søger om miljøgodkendelse eller anmelder maskinværksted.

Se mere om miljøgodkendelser på Miljøstyrelsens hjemmeside

Du finder flere informationer om brug af BYG og MILJØ under 'mere info'. Ansøgningen via BYG og MILJØ kan du også finde link til.

Før du begynder at lede spildevand til kloak, skal vi have givet tilladelsen. Selv om du har en byggetilladelse, er det ikke automatisk en tilladelse til at aflede spildevand til kloak.

Kontakt os inden du sender din ansøgning

I forhold til projektering eller overvejelser om, hvordan afledningen af spildevand sker mest hensigtsmæssigt, er det en god idé at kontakte os tidligt i forløbet. Så er du sikker på at få tilladelsens vilkår omkring rensning og tilsvarende indarbejdet i dit projekt.

Kontakt os ved at sende mail til spildevand@herning.dk, hvis du har spørgsmål

Spildevand fra produktion

Under 'mere info', kan du se hvad din ansøgning skal indeholde.

Husk på, at i visse tilfælde kan det være aktuelt, at du skal rense spildevandet på virksomheden, inden det ledes til kloak.

Er det svært at svare på spørgsmål, kan det være en god idé at kontakte en rådgiver, der kan hjælpe dig.

Skal der udtages prøver af spildevandet for at kunne besvare skemaets spørgsmål, skal du først gøre det, når det er aftalt med os. Det skal aftales, hvor prøverne skal udtages og hvilke metoder og analyser, der skal anvendes.

Spildevand fra køkken

Afledning af spildevand fra et køkken i restaurant, kantine, institution og lignende kræver en tilladelse. Spildevand som afledes herfra, skal ledes gennem korrekt dimensioneret fedtudskiller.

Herning Kommunes har retningslinjer for at dimensionere fedtudskillere. Disse finder du under 'mere info'. Du kan også søge her på siden.

Spildevand med olie

Afledning af spildevand fra værksted, tankplads, vaskehal, vaskeplads og tilsvarende som kan indeholde olie, kræver en tilladelse. Spildevand som afledes herfra, skal ledes gennem korrekt dimensioneret olie- og benzinudskiller.

Vi har retningslinjer for at dimensionere olieudskillere. Disse kan du finde under 'mere info'.

Udfyld ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand via olie- og benzinudskiller under selvbetjening.

Indretning af tankningspladser

Benzinstationsbekendtgørelsen regulerer anlæg, hvor der sker detailsalg af benzin og diesel. Bekendtgørelsen dækker ikke private anlæg.

I autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 styk 2 står:

Arealer, hvor spild af benzin eller andre olieprodukter forekommer, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer, skal udformes således, at der ikke kan ske nedsivning i jorden. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Dette krav er oprindelig rettet mod påfyldnings- og tankningspladser generelt ved autoværksteder, der tidligere også omfattede servicestationer. Det gælder altså ikke for alle påfyldnings- og tankningspladser.

Land og Natur mener ikke at samtlige påfyldnings- og tankningspladser som udgangspunkt skal have tæt belægning og afløb til olieudskiller. Ved etableringen af en normal sjældent brugt landmands dieseltank vil vi ikke kræve det. Det er ikke tankens størrelse, der er afgørende, men aktivitetsniveauet.

Hvis der er tale om hyppig tankning og påfyldning for eksempel ved en vognmandsvirksomhed eller tilsvarende, stiger risikoen og behovet for at forebygge jordforurening. Land og Natur vurderer, at hvis anlægget bruges mere eller mindre daglig, er der tale om en nærliggende risiko for væsentlig forurening.

Nye etableringer

Ved nye etableringer skal aktivitetsniveauet vurderes. Hvis anlægget skal anvendes daglig eller mere end 4 gange om ugen eller mere end 200 gange om året, er der tale om en nærliggende risiko for væsentlig forurening, og påfyldnings- og tankningspladsen skal etableres med tæt belægning og afløb til olieudskiller.

Hjemlen til dette krav er påbudsmuligheden i Miljøbeskyttelseslovens § 41 styk 1 for listevirksomheder og § 42 styk 2 for andre virksomheder end listevirksomheder.

Eksisterende anlæg

Under Land og Naturs almindelige tilsyn med virksomheder (inklusiv landbrug) ser vi på om der er sket spild på eksisterende pladser enten til jord eller kloak. Hvis der er det, vil vi kræve oprydning af forureningen såfremt der er hjemmel til dette og foranstaltninger til at forhindre gentagelser fremover. Foreslåede foranstaltninger fra virksomheden skal vurderes i forhold til aktivitetsniveauet og kravet ved nye etableringer.

Hjemlen til påbud om forebyggende foranstaltninger er Miljøbeskyttelseslovens § 41 styk 1 for listevirksomheder og § 42 styk 2 for andre virksomheder end listevirksomheder.

Direkte udledning af spildevand

Vi vil normalt ikke kunne give tilladelse til direkte udledning af spildevand til vandløb og søer. Heller ikke til nedsivning i jorden.

Kontakt Miljø og Klima, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Spildevand
Bethaniagade 1  - indgang C
7400 Herning

Mail: spildevand@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.