Miljøtilsyn

Herning Kommune skal føre tilsyn på virksomheder og landbrug regelmæssigt.

Et tilsyn er med til at sætte fokus på miljø. Tilsynet handler ikke kun om kontrol, men også om vejledning og forebyggelse.

Igennem dialog er der mulighed for at tilpasse produktion og praksis, inden der bliver tale om en egentlig overtrædelse af gældende love og regler.

Luk alle
Åben alle

Digital MiljøAdministration

Herning Kommune skal afgive og offentliggøre oplysninger om virksomheder og landbrug via Miljøstyrelsens platform "Digital MiljøAdministration" (DMA).

Her bliver oplysningerne tilgængelige for både myndigheder, borgere og virksomheder/landbrug. DMA indeholder blandt andet oplysninger om tilsyn, godkendelser og eventuelle håndhævelser.

Når vi offentliggør oplysninger i DMA, skal vi sikre, at det sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Vi skal derfor orientere virksomheden/landbruget om, hvilke oplysninger som vi agter at offentliggøre.

Hvis der er oplysninger, som virksomheden/landbruget ikke ønsker offentliggjort, skal vi afgøre, om ønsket kan imødekommes.

Brugerbetaling

Tilsynsaktiviteter på virksomheder og landbrug er omfattet af brugerbetaling. Det betyder, at du skal betale for den tid vi anvender før, under og efter et tilsyn. Du skal ikke betale for den tid vi bruger på kørsel, samt generel planlægning af tilsynsarbejde og vidensopbygning.

Herning Kommune opkræver brugerbetalingen hvert år i november. Regningen dækker forbrugt tid i perioden fra 1. november det forrige år til 1. november i indeværende år.

Taksten for brugerbetaling reguleres årligt og kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøtilsynsplan

Formålet med en miljøtilsynsplan er at give borgere, virksomheder, landbrug og andre interesserede et indblik i kommunernes prioriteringer. Derudover hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet overordnet vil blive gennemført i den kommende fireårige periode.

Herning Kommune skal udarbejde en miljøtilsynsplan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Miljøtilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Miljøtilsynsplanen skal blandt andet indeholde en generel vurdering af de væsentligste miljøproblemer, en beskrivelse af tilsynsindsatsen, en beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder samt en fortegnelse over kommunens særligt forurenende virksomheder (IED-virksomheder).

Se den gældende miljøtilsynsplan for Herning Kommune.

Tilsynsindberetning

Hvert år senest den 1. april skal Herning Kommune indsende en beretning til Miljøstyrelsen. Beretningen skal indeholde en vurdering af og bemærkninger til sidste års miljøtilsyn, godkendelser og tilladelser, samt en opgørelse over opkrævet brugerbetaling.

Du kan se Herning Kommunes indberetning på Miljøstyrelsens platform "Digital MiljøAdministration" (DMA).

Ældre tilsynsrapporter

Herning Kommune har fra den 1. maj 2016 offentliggjort tilsynsrapporter på Miljøstyrelsens platform ”Digital MiljøAdministration” (DMA).

Tilsynsrapporter fra virksomheder og husdyrbrug fra perioden januar 2014 til og med 30. april 2016 kan udleveres efter henvendelse til Miljø og Klima.

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Landbrugsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Send e-mail til Landbrugsgruppen

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Virksomhedsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Mail: virksomheder@herning.dk

Sådan sender du sikker mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.