Miljøtilsynsplan

Planen for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug er udarbejdet på baggrund af miljøtilsynsbekendtgørelsen, som trådte i kraft i 2013.

Herning Kommunes miljøtilsynsplan.

Luk alle
Åben alle

Baggrund for tilsynsplanen

Tilsynsplanen for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug er udarbejdet på baggrund af miljøtilsynsbekendtgørelsen , som trådte i kraft i 2013.

Tilsynsplanen skal som minimum indeholde:

 • geografisk område
 • beskrivelse af de væsentlige miljøproblemer i området
 • en liste over IED-virksomheder og -husdyrbrug
 • beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af tilsyn
 • beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder

Tilsynsplanen offentliggøres og giver borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats på miljøområdet. Udkastet til tilsynsplanen bliver sendt i høring, hvor enhver har ret til at komme med kommentarer.

Planen for 2022-2025 er forelagt udvalget for Teknik og Miljø den 16. december 2021.
Udkastet har været i fire ugers offentlig høring i december 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet i høringsperioden.

Offentliggørelse af både udkast og endelig plan sker på kommunens hjemmeside og Digital MiljøAdministration .

Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Geografisk område

Tilsynsplanen dækker Herning Kommune, som er landets 3. største kommune med et areal på 1.321 km2.

Kommunen fører regelmæssigt miljøtilsyn med ca. 540 virksomheder og ca.607 husdyrbrug.

Tilsynsplanen gælder ikke for de pt. 7 virksomheder i Herning Kommune, hvor Miljøstyrelsen er myndighed.

Væsentlige miljøproblemer

Drift af virksomheder og husdyrbrug kan medføre miljøproblemer, og kommunen fører derfor tilsyn med en række forhold.

Virksomheder:

 • Udledninger af miljø- og sundhedsskadelige stoffer til luften.
 • Udledning af miljøskadelige stoffer til kloak, søer og vandløb.
 • Forurening af jord og vandmiljø ved håndtering af miljøfarlige stoffer og affald.
 • Gener for omkringboende i form af støj, vibrationer, støv og lugt.

Husdyrbrug:

 • Forurening af grundvand, søer og vandløb med kvælstof, fosfor og sprøjtemidler ved uheld.
 • Belastning af naturområder med luftformig ammoniak fra staldbygninger og fra husdyrgødning på lager.
 • Forurening af jord og vandmiljø ved håndtering af miljøfarlige stoffer og affald.
 • Gener for omkringboende i form af støj, støv, lugt, fluer med videre.

IED-virksomheder og -husdyrbrug

Oversigt over IED-virksomheder og -husdyrbrug, findes i bilag 1 og 2. Listerne opdateres løbende.

IED-virksomheder og –husdyrbrug er henholdsvis virksomheder, der er optaget på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, og husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsindsatsen

Tilsynets indhold

Ved et miljøtilsyn kontrolleres, at:

 • vilkår, som er fastsat i godkendelser og tilladelser, overholdes
 • påbud og forbud efterkommes
 • krav, som er fastsat i bekendtgørelser, regulativer og forskrifter, overholdes.

Ved miljøtilsynet ligger der desuden en opgave i, at:

 • sikre, at forurening fra virksomheder, der ikke er reguleret af godkendelser, tilladelser eller påbud, ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor
 • vurdere om gældende godkendelser, tilladelser eller påbud er tilstrækkelige i forhold til gældende lovgivning
 • vurdere om der er behov for nye vilkår eller revision af eksisterende vilkår/påbud
 • sikre, at fornødne tilladelser og godkendelser indhentes som forudsat i miljøbeskyttelsesloven

I Herning Kommune gælder følgende regulativer og forskrifter for virksomheder og husdyrbrug: 

 • Regulativ for erhvervsaffald 
 • Forskriften "Regler for opbevaring af olie og kemikalier"
 • vejlede om miljølovgivningen og forebyggelse af miljøgener, herunder minimering af affald og ressourceforbrug samt renere teknologi.

I Herning Kommune gælder følgende regulativer og forskrifter for virksomheder og husdyrbrug:

 • Regulativ for erhvervsaffald
 • Forskriften ”Regler for opbevaring af olie og kemikalier”
Et tilsyn består af
Forberedelse Ved forberedelsen indsamles oplysninger fra tidligere miljøtilsyn, godkendelser, tilladelser, gældende forskrifter og regulativer. Derudover kan der indsamles oplysninger fra for eksempel affaldsdataregistret om bortskaffet affald og BBR om olietanke.
Det er vigtigt at opnå et godt kendskab til virksomhedens produktion.
Der udarbejdes en tjekliste for miljøtilsynet.
Fysisk miljøtilsyn

Miljøtilsynet udføres enten:
• varslet på et tidspunkt, der er kendt af virksomheden eller
• uvarslet på et tidspunkt, der ikke er kendt af virksomheden.

For miljøgodkendte virksomheder tager miljøtilsynet udgangspunkt i miljøgodkendelsens vilkår. Det vurderes om alle fornødne tilladelser og godkendelser er indhentet og om virksomheden efterlever de miljøkrav, som i øvrigt er fastsat, f.eks. regulativer.

For ikke miljøgodkendte virksomheder vurderes om eventuelle generelle regler, som er fastsat i bekendtgørelser eller regulativer og forskrifter efterkommes samt om virksomheden giver anledning til væsentlig forurening, der skal gribes ind over for.

Tilsynet suppleres løbende med f.eks.:
• kontrol af målerapporter (f.eks. støj-, luft og spildevandsmålinger)
• kontrol af virksomhedens/husdyrbrugets indberetninger af f.eks. egenkontrol
• kontrol af husdyrbrugets produktionsareal.
• kontrol af registreringer, f.eks. olietanke.

Afrapportering

Efter hvert miljøtilsyn udarbejdes en rapport med information om:
• dato for hvornår miljøtilsynet har fundet sted
• hvem der har deltaget i tilsynet
• hvad der er kontrolleret/besigtiget
• kommunens iagttagelser i forbindelse med miljøtilsynet
• identifikation af forbedringsmuligheder og overtrædelser
• tidsfrist for efterkommelse af håndhævelser
• oplysning om eventuel opfølgning.

Oplysninger fra tilsyn bliver offentliggjort på den landsdækkende portal Digital MiljøAdministration (dma.mst.dk) i overensstemmelse med krav i tilsynsbekendtgørelsen.

Opfølgning Opfølgning på eventuelle overtrædelser kan ske enten ved et fysisk miljøtilsyn eller kontrol af indberetning.

Vi lægger stor vægt på, at alle tilsyn er dialogbaserede, så virksomheder og husdyrbrug oplever tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivning og en vejledning om miljøforbedringer. En god og respektfuld dialog giver samtidig mulighed for at inspirere og medvirke til, at virksomheder og husdyrbrug gør en frivillig indsats for at mindske miljøpåvirkning.

Antal tilsyn og tilsynsfrekvens

Kommunen udarbejder hvert år en liste over hvilke virksomheder og husdyrbrug, der omfattet af årets tilsyn. Listen udarbejdes efter reglerne i tilsynsbekendtgørelsen om hyppighed for tilsyn og miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Miljørisikovurderingen, der gennemføres for hver enkelt virksomhed/husdyrbrug, resulterer i en samlet score, der bruges til at fastlægge tilsynsfrekvensen, det vil sige hvor ofte der skal føres miljøtilsyn med den enkelte virksomhed/husdyrbrug.

Miljørisikovurdering
  Parametre i miljørisikovurderingen Vurdering
Sandsynlighed

Systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer.

Overholdes miljøregler.

Sandsynlighed for uheld vurderes at være lav, hvis virksomheden eller husdyrbruget har en høj systematik.

Sandsynligheden for uheld vurderes at være lav, hvis virksomheden eller husdyrbruget overholder fastsatte miljøregler.

Konsekvens

Virksomheder:

Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald.

Husdyrbrug:

Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning.

Virksomheder:

Udledning til luft, jord- og/eller vandmiljø.

Husdyrbrug:

Husdyrbrugets størrelse.

Virksomheder og husdyrbrug:

Afstand til følsomme områder, f.eks. personfølsomme områder, rekreative områder, naturområder, områder med drikkevandsinteresse og vandløb.

Virksomheder:

Konsekvensen vurderes ud fra mængden af opbevarede kemikalier og risikoen for spild til kloak, jord og vandmiljø.

Husdyrbrug:

Ved husdyrbrug vurderes opbevaringsforhold for fast og flydende husdyrgødning.

Virksomheder:

Konsekvensen vurderes ud fra mængde og stoffer, der udledes. Der er tale om godkendte, miljøregulerede udledninger.

Husdyrbrug:

Ved husdyrbrug fastsættes emissioner ud fra husdyrbrugets størrelse.

Virksomheder og husdyrbrug:

Beliggenheden har stor betydning for, hvordan virksomhedens eller husdyrbrugets drift og evt. uheld med farlige stoffer kan påvirke vandindvindingsinteresser, vandløb og søer samt mennesker. Konsekvensen vurderes lavere jo større afstand, der er til følsomme områder.

 

Tilsynsfrekvenser og årligt mål
Virksomhed/husdyrbrug Basistilsyn Prioriteret tilsyn Årligt mål for tilsynsaktiviteten

Virksomheder der er optaget på bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Sohold, slagtesvinehold og fjerkræhold, som er godkendt efter § 16 a, stk. 2, nr. 1-3, i husdyrbrugloven eller de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller er omfattet af bilag 1, punkt 6.6, nr. 1-3, til godkendelsesbekendtgørelse.

Husdyrbrug, som er godkendt eller tilladt efter § 16 a eller efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i husdyrbrugloven, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, og som ikke er omfattet af felt 2-4.

Basistilsyn i løbet af en 3- årig periode.

Planlagte tilsyn udover basistilsyn.

Antal (0 til flere) fastsættes efter behov iht. miljørisikovurderingen.

Mindst 40 % af virksomheder og husdyrbrug skal have et tilsynsbesøg hvert år.

Virksomheder der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Virksomheder der er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

Virksomheder der er omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier.

Husdyrbrug m.v., der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen ikke er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH3-N pr. år og ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i tilsynsbekendtgørelse fra 2016, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, og som ikke er omfattet af felt 2-4 og felt 7.

Basistilsyn i løbet af en 6- årig periode.

Planlagte tilsyn udover basistilsyn.

Antal (0 til flere) fastsættes efter behov iht. miljørisikovurderingen.

Mindst 25 % af virksomheder og husdyrbrug skal have et tilsynsbesøg hvert år.
Dambrug Basistilsyn hvert år.   Alle dambrug skal have mindst ét tilsynsbesøg hvert år.

Tilsynstyper

Kommunen udfører forskellige typer tilsyn, som forskelligt omfang og fokus.

Tilsynstype
Basistilsyn Et planlagt tilsyn, hvor virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. samlede miljøforhold gennemgås. Et basistilsyn kan bestå af flere relaterede tilsyn, som både kan være fysiske og administrative tilsyn, som for eksempel gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.m. Der indgår som minimum et tilsynsbesøg.
Prioriteret tilsyn Et planlagt tilsyn udover basistilsynet, hvor de forhold eller aktiviteter, som virksomheden eller husdyrbruget m.v. har scoret højt i ved miljørisikovurderingen, gennemgås. Et prioriteret tilsyn kan bestå af et fysisk eller et administrativt tilsyn.
Kampagnetilsyn Tilsyn der gennemføres som led i en tilsynskampagne rettet mod en branche eller et miljøtema.
Opstartstilsyn Et samlet tilsyn, som skal gennemføres senest 3 mdr. efter opstart af nyetableret, godkendelsespligtig virksomhed.
Opfølgende tilsyn Tilsyn hvor kommunen følger op på forhold, som er påtalt ved tidligere tilsyn.
Klagetilsyn Tilsyn der gennemføres på baggrund af klager f.eks. fra naboer.
Øvrige tilsyn

Tilsyn som gennemføres efter behov, f.eks.

 • efter miljøuheld
 • forud for en ny miljøgodkendelse eller revurdering af en miljøgodkendelse
 • på baggrund af andre henvendelser end egentlige klager

Tilsynskampagner

Herning Kommune har siden 2014 gennemført to tilsynskampagner om året. En tilsynskampagne er en afgrænset indsats rettet mod en branche eller et miljøtema.

Tilsynskampagner
Årstal Kampagne
2019
 • Mulig tilsynspligt på mindre husdyrbrug
 • Tilsyn med virksomheder uden regelmæssigt tilsyn
2018
 • Kontrol af ensilagepladser
 • Udendørs affaldsoplag på virksomheder
2017
 • Entreprenører og maskinstationer
 • Gyllealarmer
2016
 • Entreprenører og maskinstationer
 • Gyllealarmer
2015
 • Afbrænding af træaffald på trævirksomheder
 • Møddingspladser
2014
 • Store olietanke
 • Olieudskillere

Afrapportering af tilsynskampagner kan ses på kommunens hjemmeside og Digital MiljøAdministration.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsen skal kommunen gennemføre minimum to kampagner om året. Tilsynskampagner for planperioden 2022-2025 er ikke fastlagt endnu.

Brancher/temaer for tilsynskampagnerne udvælges på baggrund af kommunens viden om og erfaringer med områder, hvor der er behov for en særlig indsats.

Tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen

Kommunens tilsyn og resultater af tilsynene indberettes løbende til Miljøstyrelsen via Digital MiljøAdministration.

Samarbejde med andre myndigheder

Kommunen orienterer efter behov andre myndigheder om forhold konstateret på tilsyn eller fører koordineret tilsyn med andre myndigheder, herunder:

 • Landbrugsstyrelsen
 • Fødevareregionen
 • Miljøstyrelsen
 • Embedslægeinstitutionen
 • Arbejdstilsynet
 • Andre kommuner

Derudover bistår Politiet Herning Kommune ved problematiske tilsyn.

Bilag 1: Oversigt over IED-virksomheder i Herning Kommune

EID-virksomheder i Herning Kommune
Navn Adresse By CVR-nr. Listepunkt
Varmecentral Holstebrovej Ålykkevej 1 Herning 25809807 1.1b
Varmecentral Nord Krarupsvej 3 Herning 25809807 1.1b

Herningværket
(Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed)

Miljøvej 6

Herning

27446469

1.1.b

DOT A/S – Fasterholt
(Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed)

Grønlundvej 81

Brande

26704863

2.3. c)

DOT A/S – Vildbjerg
(Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed)

Sverigesvej 13

Vildbjerg

26704863

2.3. c)

A/S Jydsk Aluminium Industri
(Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed)

Mørupvej 9

Herning

38523716

2.5. b)

Midtjydsk Fornikling & Forchromning A/S

Hvidelvej 7

Herning

75867018

2.6.

Marius Pedersen A/S

- Division Special Affald
(Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed)

Baggeskærvej 15

Herning

15348739

5.1. d)

Thornvig Jensen A/S

Hvidelvej 11

Herning

25666267

5.1. d)

Herning Bioenergi A/S,

Sinding-Ørre Biogasanlæg

Rosmosevej 4

Herning

25809890

5.3.b. i)

Herning Bioenergi A/S,

Studsgård Biogasanlæg

Ørneborgvej 11

Herning

25809890

5.3.b. i)

Meldgaard Miljø A/S

Feldborgvej 8

Aulum

12994907

5.3.b. iii)

AFLD Fasterholt
(Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed)

Fasterholtgårdvej 10

Herning

13814708

5.4.

Ege Carpets A/S

Industrivej Nord 25

Herning

38454218

6.2.

Danish Crown A/S – Herning
(Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed)

Danmarksgade 22

Herning

26121264

6.4. a)

Vestjyllands Andel A.m.b.a.

Pugdalvej 2

Vildbjerg

61729615

6.4.b.ii.9.

Hornsyld Købmandsgaard A/S

Vildbjergvej 55

Herning

45520811

6.4.b.ii.9.

Status pr. 17. november 2021.

Bilag : Oversigt over IE-husdyrbrug i Herning Kommune

IE-husdyrbrug i Herning Kommune
Navn Adresse By CVR-nr. Listepunkt

Langelund Fjerkræfarm ApS

Kølkærvej 50

Herning

10074525

§ 33 - kap 5 godkendelse

Fjerkræhold

Lars Lunding

Nørreåvej 5

Sunds

16021571

§ 12 stk. 1 nr. 3

Fjerkræhold

Jørgen Lodberg

Skjernvej 202

Holstebro

28629451

§ 12 stk. 1 nr. 3

Fjerkræhold

Jørgen Lodberg

Præstevejen 18

Sørvad

28629451

16 a stk. 2 nr. 3

Fjerkræhold

Stangager P/S

Okkelsvej 21

Herning

40622551

§ 33 - kap 5 godkendelse

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Bo Lauridsen

Sandgårdvej 6

Haderup

36302925

§ 33 - kap 5 godkendelse

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Nr. Moesgård A/S

Vorgodvej 5

Kibæk

36935359

§ 33 - kap 5 godkendelse

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Per Kølbæk Christensen

Hvidmosevej 14

Sunds

13512248

§ 33 - kap 5 godkendelse

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Tiphede Grisen ApS

Tiphedevej 2

Vildbjerg

29722587

§ 33 - kap 5 godkendelse

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Landbrug v/ Anne Marie Nørgaard og Leif Nørgaard

Sønder Skjerkvej 18

Aulum

14529748

§ 33 - kap 5 godkendelse

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Stangager P/S

Stokkildhovedvej 43

Herning

40622551

§ 12 stk. 1 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Carsten Bøndergaard

Velhustedvej 43

Kibæk

26366259

§ 12 stk. 1 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Frølund Agro ApS

Frølundvej 80

Herning

42255440

§ 12 stk. 1 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Holmgaard I/S

Kragsnapvej 21

Herning

12270739

§ 12 stk. 1 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Kurt Østergaard Jensen

Mejrupvej 5

Sunds

20156678

§ 12 stk. 1 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Rasmus Blindkilde Andersen

Hesselbjergvej 12

Herning

36245727

§ 12 stk. 1 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Volsgaard Avl & Opformering ApS

Damstrupvej 2

Ørnhøj

39676907

§ 12 stk. 1 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Landbrug v/ Anne Marie Nørgaard og Leif Nørgaard

Foldagervej 20

Herning

14529748

§ 12 stk. 1 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Bakkelund v/ Brian Futtrup

Nygårdsvej 6

Sønder Felding

24988988

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Bakkelund v/ Brian Futtrup

Vejelsigvej 2

Kibæk

24988988

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Bjarne Møller

Nr. Karstoftvej 30

Kibæk

26391539

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Stangager P/S

Fonvadvej 2

Herning

40622551

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Carsten Bøndergaard

Vistelhøjvej 2

Kibæk

26366259

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Driftsfællesskabet Kjargaarden I/S

Keldsgårdvej 1

Sunds

25952642

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Driftsfællesskabet Kjargaarden I/S

Sønderbjergvej 15

Herning

25952642

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Enggaarden Mørup ApS

Vesterlindvej 34

Herning

28129300

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Frølund Vestergaard

Frølundvej 79

Herning

34170703

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Jacob Vestergaard

Thorupvej 35

Sunds

38212052

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

John Kristensen

Ørneborgvej 14

Herning

13349797

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Jørgen Krøjgaard

Fastrupvej 43

Herning

20267240

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Jørgen Krøjgaard

Knudmosevej 43

Herning

20267240

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Kvartborg ApS

Bjalderbækvej 7

Herning

25649796

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Henrik Larsen

Feldbjergvej 1

Vildbjerg

14520201

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Michael Krejberg

Damtoftevej 5

Sunds

18879182

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

MR Produktion ApS

Herningvej 81

Haderup

37126721

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Skovlundgård

Mindelundvej 4

Herning

30453956

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Torben Brødbæk

Udholmvej 6

Aulum

25898982

§ 16 a stk. 2 nr. 2

Slagtesvin med 2000 stipladser eller derover

Volsgaard Agro A/S

Askovvej 25

Ørnhøj

26126452

§ 33 - kap 5 godkendelse

Søer med 750 stipladser eller derover

Stangager P/S

Studsgårdvej 32

Herning

40622551

§ 12 stk. 1 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Danni Mikkelsen

Taterbakkevej 4

Haderup

34018294

§ 12 stk. 1 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Brian Jørgensen

Hedebyvej 4

Kibæk

36264926

§ 12 stk. 1 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Nygaard

Bredvigvej 9

Herning

25565991

§ 12 stk. 1 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Torsten Troelsen

Ørskovvej 30

Herning

26614171

§ 12 stk. 1 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Allan Nørgaard

Vindingvej 6

Aulum

36255226

§ 16 a, stk. 2 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Allan Rønnow Nielsen

Ørrevej 34

Aulum

27034888

§ 16 a, stk. 2 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Allan Rønnow Nielsen

Videbækvej 21

Aulum

27034888

§ 16 a, stk. 2 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Landbrug v/ Anne Marie Nørgaard og Leif Nørgaard

Visgårdvej 3

Herning

14529748

§ 16 a, stk. 2 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Dorit Jakobsen

Trehøjevej 18

Vildbjerg

28405170

§ 16 a, stk. 2 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Morten Andreas Bjerre Nielsen

Løgagervej 6

Sørvad

21690740

§ 16 a, stk. 2 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Munkbro-Kollund ApS

Voulundgårdvej 18

Herning

40220119

§ 16 a, stk. 2 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Nr. Moesgård A/S

Arnborgvej 21

Kibæk

36935359

§ 16 a, stk. 2 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Rasmus Blindkilde Andersen

Resenborgvej 5

Herning

36245727

§ 16 a, stk. 2 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Sven Agergaard

Nr. Vejenvej 10

Herning

18443775

§ 16 a, stk. 2 nr. 1

Søer med 750 stipladser eller derover

Status pr. 17. november 2021.