Vandindvinding

Herning Kommune sender normalt besked, når en tilladelse til vandindvinding udløber. Du bør dog også selv holde øje med, hvornår din tilladelse nærmer sig udløbsdato. Hvis tilladelsen er udløbet, må du ikke indvinde vand.

Du skal søge via selvbetjeningsløsningen BYG og MILJØ.

Luk alle
Åben alle

Særligt for tørkeperioder

Det er tørke og der stort behov for vanding af marker.

Vi er klar til at behandle din ansøgning om mere vand til markvanding.

Det skal du gøre:

Hold løbende øje med den mængde grundvand, du pumper op.

Nogle tilladelser indeholder mulighed for at indvinde mere vand enkelte år, hvis gennemsnit over 3 år ikke overskrides.

Se din tilladelse på Søg - JUPITER (geus.dk)

Hvis du har behov for mere vand, end tilladelsen giver mulighed for, skal du søge om mere vand. Sende en mail med nedenstående oplysninger til grundvand@herning.dk

Dette skal en ansøgning indeholde:

  • Hvilket anlæg ønskes der mere vand til.
  • Hvor meget vand er der brugt indtil nu, det vil sige måleraflæsning og beregning.
  • Hvor meget mere vand forventer du, der er brug for (max. 50 % mere end tilladelsen), for eksempel angivelse af afgrøder og marker, du forventer skal vandes mere.

Brug for ny boring?

Der er længere sagsbehandlingstid, hvis det drejer sig om en ny boring. Derfor kan ikke forventes, at nås at give tilladelse til en ny boring indenfor nuværende vandingssæson, men vi vil naturligvis forsøge.

Vejledning i at finde tilladelsen på Søg - JUPITER (geus.dk)

  • Vælg fanen anlæg
  • Skriv adressen i feltet ”navn” ( for eksempel Kølkærvej 10)
  • Klik på anlægget i listen, så kommer du frem til en side med alle offentlige data og anlæg (tilladelser, oppumpede vandmængder, tilknyttede boringer med videre)

Forlængelse eller ændring af tilladelse

Du skal bruge løsningen "Erhvervsindvinding, ændret eller fornyet indvindingstilladelse" via systemet BYG og MILJØ, eller det skema du har fået tilsendt, hvis du skal søge om fornyet tilladelse eller ændring af gældende tilladelse. Det er vigtigt, at du vedhæfter et kort med de arealer, du ønsker at vande. 

Når Herning Kommune har fået ansøgningen, vil vi føre tilsyn med boringerne. Der må ikke sprøjtes eller gødes 5 meter rundt omkring boringen.

Ny boring

Hvis du vil søge om tilladelse til en ny boring, skal du bruge løsningen:

"Erhvervsindvinding, ny indvindingstilladelse og/eller ny boring" via systemet BYG og MILJØ.

Ansøgningen skal vedhæftes et kort med ønsket placering af ny boring, samt de markarealer du ønsker at vande. 

Afstandskrav for boring uden drikkevandskvalitet

Afstandskrav

Gruppe

Forureningskilder, genstande, med videre

Min. afstand i meter

Ejendomsforhold

Skel, med mindre byggelinie eller servitutbestemmelser kræver større afstand 

5

Vejanlæg

Offentlige veje og parkeringspladser, med mindre byggelinier eller servitutbestemmelser kræver større afstand

10

Vejanlæg

Private fællesveje

5

Topografiske forhold

Vandløb eller sø større end 100 m2 med afløb til vandløb /Afhængig af målsætning) 

10/200/400

Topografiske forhold

Sø større end 100 m2 uden tilløb og afløb

150

Anlæg for dyrehold

Stalde, løbegårde og lignende samt kreaturvanding 

25

Oplag

Tanke til benzin eller olie (inklusiv studse) 

50

Oplag

Opbevaringsanlæg til husdyrgødning 

25

Oplag 

Oplag af sprøjtemidler og giftstoffer i øvrigt

25

Oplag af affaldsstoffer

Lossepladser, skrotpladser, slaggeoplag og lignende

150/300

Anlæg for vandafledning og kloakering mv. 

Faskiner, ledninger og dræn for overfladevand og regnvand
Spildevandsledninger, septiktanke (tætte) og tørklosetter.

15 

Anlæg for vandafledning og kloakering mv. 

Nedsivningsanlæg, sivedræn eller sivebrønd til sanitært spildevand. 

75/150

Begravelsespladser

Kirkegårde
Gravhøje

100

Begravelsespladser

Nedgravning af døde dyr 

50

Andre indvindinger

Drikkevandsboring - almen vandforsyning 

300

Andre indvindinger

Drikkevandsboring - enkelt indvinding 

200

Andre indvindinger

Markvandingsboring 

100

Andet

Jordvarmeanlæg

50*

*individuel vurdering.

 

Praksis for tilladelser

Tilladelser gives op til 15 år og maksimalt 1.200 m3/år/hektar til markvand.

Større indvinding for hektar kan gives ved helt specielle behov. Et større behov skal kunne dokumenteres gennem mark-planer.

Ved fornyet tilladelse til markvanding indgår Ringkjøbing Amts tidligere vilkår i vurderingen, hvor mængden i tilladelser blev givet som gennemsnit over 3 år.

Herning Kommune vurderer, om dette vilkår kan videreføres. Vi vurderer, hvor meget mængden kan overskrides enkelte år, hvis gennemsnit over tre år overholdes. Der kan gives tilladelse til overskridelse enkelte år med op til 25 %.

I Vandområdeplanen er der fastsat mål for vandløbenes økologiske tilstand. Når vi skal give en tilladelse, vurderer vi påvirkningen fra den samlede indvinding i området, vandløbets nuværende tilstand, samt boringens påvirkning af de nærmeste naturområder. Vi beregner en mulig påvirkning af naturen og inddrager kendt viden om tilstanden af vandløb og natur.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Miljø og Klima – Grundvand
Torvet 5, Indgang C
7400 Herning

Mail: grundvand@herning.dk 

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.