Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Luk alle
Åben alle

Beholderkontrol

Alle beholdere over 100 m3 til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Ligger beholderen mindre end 100 meter fra et åbent vandløb eller en sø over 100 m2, er der krav om en kontrol hvert 5. år.

Du skal anmode om beholderkontrol ved en autoriseret kontrollør, der vurderer beholderens tæthed og styrke.

Du kan finde yderligere information om beholderkontrollen, priser samt en liste over godkendte kontrollanter på beholderkontrol.dk.

Ønsker du ikke benytte beholderen mere skal den tages ud af drift. Det betyder, at du skal tømme og rengøre beholderen, samt anmelde til Herning Kommune, at du har taget beholderen ud af drift.

Flydelag

Der stilles krav om overdækning af beholdere til flydende husdyrgødning og afgasset biomasse. Formålet med overdækningen er først og fremmest at reducere ammoniakfordampningen til et minimum, samt reducere lugtgenerne for naboer.

Overdækningen skal dække hele beholderen, være tæt og sammenhængende samt have en tør overflade. Den skal desuden være stabil i forbindelse med blæst og kraftigt nedbør. Hvis overdækningen består af et naturligt flydelag, skal dette have en skorpet overflade og være fri for sprækker med blank gylleoverflade. Det er vanskeligt og kan være farligt at måle flydelagets tykkelse, hvorfor der ikke kræves en vurdering af flydelagets tykkelse.

Der er tre muligheder for at etablere overdækning:

  1. Fast overdækning, som er flydedug, teltoverdækning eller lignende
  2. Tæt overdækning, som er et naturligt flydelag, halm, letklinker (leca) eller lignende
  3. Anvendelse af ammoniakreducerende teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, der i visse tilfælde kan erstatte fast og tæt overdækning

Tæt overdækning kan være tilstrækkeligt til at opfylde bekendtgørelsens krav. Afhængig af beholderens alder, indhold og beliggenhed i forhold til beskyttet natur og naboer er der dog fortsat krav om fast overdækning eller anvendelse af en teknologi, der kan erstatte fast overdækning.

Logbog

Der skal føres logbog med en gyllebeholder, der har flydelag som overdækning. Det er som udgangspunkt ejere/brugere, der har ansvaret for logbogen. Hvis der er flere brugere af en gyllebeholder, kan der indgås en skriftlig aftale, hvor den ansvarlige udpeges. De øvrige brugere skal kunne henvise til den ansvarlige.

Den ansvarlige skal kontrollere flydelaget mindst én gang hver måned. Hvis der er erfaring med at flydelaget i perioder forsvinder helt eller delvist i forbindelse med bestemte hændelser, for eksempel ved omslag i vejret eller overpumpning af gylle, skal kontrollen foretages oftere.

Efter afsluttet omrøring, udbringning eller tømning af en beholder, eller hvis overdækningen af andre årsager er brudt, skal beholderen kontrolleres med få dages interval, indtil flydelaget igen er intakt. Dannes flydelaget ikke af sig selv, anbefales det at tilføre halm, dybstrøelse eller lignende. Resultatet af kontrollen kan noteres i logbogen.

I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at danne et nyt flydelag. Vi accepterer derfor en periode på 2 uger uden tæt flydelag i forbindelse med tømning. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepterer vi en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende flydelag.

Hvis vi ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuldt, skal vi påbyde den ansvarlige for forholdet at lave en fast overdækning.

Alarm, barriere eller terrænændring

Din gyllebeholderes placering afgør om der er krav om et alarmsystem, beholderbarriere eller terrænændring.

Beholderen skal have et alarmsystem, hvis den ligger mindre end 100 meter fra et vandløb eller en sø over 100 m². Alarmsystemet skal kunne registrere pludselige trykfald i beholderen. Du skal udover alarmsystem også etablere en barriere eller terrænhældning, hvis beholderen ligger i et risikoområde.

  • Ligger beholderen mindre end 100 meter fra et vandløb eller en sø over 100 m², og terrænet skråner mere end 6 grader, skal du etablere en barriere ved beholderen. Barrieren skal ligge mellem beholderen og vandløb/sø. Barrieren skal kunne tilbageholde den del af beholderens indhold, der er over terræn.
  • Ligger beholderen mere end 100 meter fra et vandløb eller en sø over 100 m², og terrænet skråner mere end 6 grader, skal du etablere en terrænændring. Terrænændringen skal kunne tilbageholde mindst 25 m3

Udbringning af husdyrgødning

Udbringning af flydende husdyrgødning skal ske ved at anvende slange, nedfælder eller lignende. Der må ikke udbringes gødning fra husdyr, affald til jordbrugsformål eller lignende på marker, der er tættere end 200 meter fra byzone og sommerhusområder på lørdage, søndage og helligdage. Udbringningen må ikke ske fra efteråret og til den 1. februar. Dog med enkelte undtagelser.

Når frosten bider og gyllebeholderen er fyldt helt op, og den 1. februar er passeret, så er det fristende at spænde vognen med gylle bag traktoren og udbringe gylle. Jorden er dog stadig ikke i stand til at optage og anvende de næringsstoffer der udbringes. Derfor vil udbringning af gylle under disse forhold medføre en stor risiko for at gyllen løber via dræn og grøfter eller direkte ud i åer og søer. Hvis gyllen løber til vandløb eller søer vil ilten i vandet forsvinde og fisk og smådyr vil dø. Et udslip af gylle har altså stor betydning for livet i søen eller vandløbet.

Ifølge loven er det ikke tilladt at udbringe gylle på jord, der er mættet med vand, oversvømmet, frossen eller dækket med sne. Jorden er frossen, når det på grund af frost i jorden ikke er muligt at pløje gødning ned eller nedfælde gyllen. På bevokset jord er jorden frossen, indtil jorden er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

Udbringning af gødning fra husdyr på frossen jord kan medføre at forholdet meldes til politiet.

Ved fare for en forurening af vandløb, grøfter eller søer, så skal du kontakte Herning Kommunes Beredskab på 112.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Landbrugsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Send e-mail til Landbrugsgruppen

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.