Opbevaring af ensilage

Ensilageopbevaringsanlæg

Et ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes så overfladevand fra omkringliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget. Ensilagesaft skal ledes bort gennem dertil indrettede afløb til en opsamlingsbeholder.

Opbevaringsanlægget sider skal som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred afgrænsning. Afgrænsningen skal som minimum have 3 % fald mod afløb. Bunden skal som minimum have 1 % fald mod afløb. Bund og sider skal være udført af holdbare materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. De skal kunne modstå påvirkninger fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning, og fra af den oplagrede ensilage.

På ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning skal der desuden altid været et afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. Er der mere end én randbelægning, kan det ene afløb erstattes af en rørledning til afløbet.

Markstak og wrapballer

Opbevares den ikke-saftgivende ensilage i en markstak eller wrapballer, skal det ske på arealer, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder.

Wrapballer må godt ligge åbne på arealet, hvis der ikke er fare for afstrømning af ensilagesaft til vandløb, dræn, søer over 100 m2 og kystvande. Ensilagerester skal fjernes fra arealet efter anvendelse af de enkelte wrapballer

En markstak og wrapballer skal overholde følgende afstandskrav:

  • 25 meter til vandforsyningsanlæg, der ikke er almen vandforsyning
  • 50 meter til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning
  • 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer
  • 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej
  • 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed
  • 30 meter til naboskel

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Landbrugsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Mail: landbrug@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.