Servicehund

KVALITETSSTANDARD

Forbrugsgoder §112
Emne Indhold
Lovgrundlag Hjælpemiddel jf. § 112 i Lov om Social Service
Afgørelser vedrørende lov om Social Service § 112 træffes ud fra en konkret individuel vurdering
Hvilke behov skal ydelsen dække?

Der skal ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet;

  • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  • Er nødvendig for at udøve et erhverv
Hvad er formålet med indsatsen

Der ydes hjælp til;

  • At borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen.
  • At gøre borgere der opfylder betingelserne i lov om Social Service § 112 mest mulig selvhjulpne i forhold til primært at kunne færdes selvstændigt i nærmiljøet
  • Borger skal i kraft af servicehunden kunne opholde sig selvstændigt i eget hjem
  • Borger skal i kraft af servicehunden kunne indgå i eventuelle afklarings- eller praktikforløb, eller kunne udføre eventuelt erhverv.
  • Borger skal i væsentlig grad være begrænset af den manglende evne til at færdes og af at kunne opholde sig i eget hjem
Modtagere af ydelsen

Der ydes hjælp til bevilling af servicehund til borger med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når alle genoptræningsmuligheder er afprøvet og udelukket.

Borger forventes at være medicinsk velbehandlet og terapiforløb skal være afprøvet og udelukket.

Borger skal vurderes egnet til at kunne indgå i et intensivt træningsforløb, samt i den daglige træning af servicehund.

Borgere, der opfylder betingelserne i lov om Social Service § 112 stk. 1, og som på grund af nedsat psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne er ude af stand til at varetage almindelige væsentlige dagligdags aktiviteter, som man normalt klarer uden anden personstøtte.

Det skal udelukkes, at en almindelig familiehund kan udgøre tilstrækkelig støtte for borger.

Der bevilges ikke servicehund som et hjælpemiddel alene grundet, at borger ikke må holde almindelig familiehund i boligen.

Visitation

Hjælpemiddelenheden, Herning Kommune

Der påbeholdes ret til at stille Fagspecifikke krav til leverandøren, krav til kvalitet af træningen, samt krav til hundens race, alder samt helbred.

Hvad kan indgå i ydelsen?

En servicehund kan enten være en hund, der er udvalgt og trænet fra hvalp eller borgers egen hund, der gennemgår træning som servicehund.

Borgers egen hund må maximalt være 2 år på bevillingstidspunktet. Såfremt den findes egnet i en lang række parametre herunder rette race, helbred, sind mv. skal hunden væk fra ejer, neutraliseres og trænes inden den igen kan komme ud til borgeren.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Drift og vedligehold af servicehund afholdes af borger.

Der stilles forventning om, at borger har et økonomisk råderum på 1000 kr. pr. mdr. til dækning af udgifter til foder, remedier såsom halsbånd, hundetegn, snor, vand- og foderskåle og kurv, lovpligtige vaccinationer, pels-, tand- og neglepleje, ormekure, loppebehandling, årlige sundhedstjek og eventuelle operationer.

Hjælpemiddelenheden, Herning Kommune må indhente oplysninger om borgers økonomiske forhold.

Der kan som udgangspunkt ikke dækkes udgifter til ovenstående som merudgift jvf. §§ 41 eller 100.

Ydelsens omfang

Der ydes hjælp til følgende;

  • Screening af om borger vurderes egnet til at kunne indgå i daglig træning af servicehund, match af borger og hund, servicehunde-sele med logo samt træningsudstyr.
  • Udplacering/Intensiv træning over flere dage ved levering af servicehund.

Der må på beregnes en leveringstid af servicehund på op til ca. 9 måneder, hvilket er i den periode, hvor hunden trænes til at kunne fungere som individuelt trænet servicehund.

Kvalitetsmål Afgørelse om bevilling af servicehund træffes inden for 6 måneder efter ansøgningen er modtaget i kommunen.
Opfølgning Borger er forpligtet til at følge krav om opfølgning som er beskrevet af leverandøren af servicehunden.
Klageadgang Klage skal ske til Hjælpemiddelenheden, Herning Kommune inden for 4 uger efter den dato, hvor borger har modtaget afgørelsen.
På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen.
Såfremt klageren ikke gives medhold, fremsendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022.