Servicehund

KVALITETSSTANDARD

Emne Indhold

Hvad er ydelsens lovgrundlag

Hjælpemiddel jf. § 112 i Lov om Social Service
Afgørelser vedrørende lov om Social Service § 112 træffes ud fra en konkret individuel vurdering.

Der skal ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet;

 • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 • Er nødvendig for at udøve et erhverv
Hvad er formålet med indsatsen

Der ydes hjælp til;

 • At borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad bliver uafhængig af
  andres bistand i dagligdagen.
 • At gøre borgere der opfylder betingelserne i lov om Social Service § 112 mest mulig selvhjulpne i forhold til primært at kunne færdes selvstændigt i nærmiljøet.
 • Borger skal i kraft af servicehunden kunne opholde sig selvstændigt i eget hjem.
 • Borger skal i kraft af servicehunden kunne indgå i eventuelle afklarings- eller praktikforløb, eller kunne udføre eventuelt erhverv. (Er hunden til brug i en konkret arbejdsproces så skal ansøgningen behandles efter aktivlovens § 78 i jobcenterregi).
 • Borger skal i væsentlig grad være begrænset af den manglende evne til at færdes og af at kunne opholde sig i eget hjem.
 • Ønsker borger at søge om en førerhund pga. synshandicap, skal der rettes henvendelse til Center For Kommunikation.

Hvem kan modtage ydelsen

Der ydes hjælp til bevilling af servicehund til borger med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når alle genoptræningsmuligheder og behandlingsmuligheder er afprøvet
og/eller udelukket.

Borger forventes at være medicinsk velbehandlet og terapiforløb skal være afprøvet og udelukket.

Borger skal vurderes egnet til at kunne indgå i et intensivt træningsforløb, samt i den daglige træning af servicehund.

Borgere der opfylder betingelserne i lov om Social Service § 112 stk. 1, og som på grund af nedsat psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne er ude af stand til at varetage almindelige væsentlige dagligdags aktiviteter, som man normalt klarer uden anden personstøtte.

Ved vurderingen af om væsentlighedskriteriet er opfyldt, kan der lægges vægt på blandt andet helbredsmæssige forhold, sociale forhold, hjælpemidlets betydning for muligheden for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation, og om der eventuelt kan findes andre måder at kompensere for funktionsnedsættelsen på for eksempel en almindelig hund eller behandling/støttetiltag.

Det skal vurderes om borgeren har evnen til at være ejer af en servicehund.

Der skal vurderes på borgerens mulighed for at færdes selvstændigt til daglige aktiviteter for eksempel indkøb, arbejde, uddannelse, behandling mv. samt mulighed for at undgå isolation i hjemmet eller fra sociale arrangementer samt evnen til at opholde sig, sove og være alene i sit hjem.

Har kommunen iværksat andre former for hjælp eller støtte ex. bostøtte, skal virkningen heraf vurderes, forinden der træffes afgørelse om bevilling af en servicehund til en person med psykisk funktionsnedsættelse.

Det skal udelukkes at en almindelig hund kan udgøre tilstrækkelig støtte for borger.

Der bevilges ikke servicehund, som et hjælpemiddel alene grundet at borger ikke må holde almindelig hund i boligen.

Definition på produktet

En Servicehund kan enten være en hund, der er udvalgt og trænet fra hvalp eller borgers egen hund, der gennemgår træning som servicehund.

Borgers egen hund skal vurderes egnet til at kunne være en servicehund af kommunen inden påbegyndt træning.

Hvilke ydelser indgår ikke i ydelsen?

Drift og vedligehold af servicehund afholdes af borger.

Der stilles forventning om, at borger har et økonomisk råderum på 1000kr mdtl. til dækning af udgifter til foder, remedier såsom halsbånd, hundetegn, snor, vand og foderskåle og kurv, lovpligtige vaccinationer, pels, tand og neglepleje, ormekure, loppebehandling, årlige sundhedstjek og eventuelle operationer.

Hjælpemiddelenheden, Herning Kommune må indhente oplysninger om borgers økonomiske forhold.

Der ydes ikke bevilling på træning af egen hund, der er påbegyndt inden bevillingstidspunktet.

Der kan som udgangspunkt ikke dækkes udgifter til ovenstående som merudgift jvf. §§ 41 eller 100. Dette da udgifterne ikke overstiger de forventelige udgifter til at holde hund.

Ydelsens omfang

Der ydes hjælp til følgende;

 • Screening af om borger vurderes egnet til at kunne indgå i daglig træning af servicehund
 • Match af borger og hund
 • Eventuelle udgifter til fodervært under træningsperioden, samt dennes udgifter.
 • Træningsforløb inkl. forsikring under træning.
 • Servicehundesele med logo samt træningsudstyr.
 • Udplacering/Intensiv træning over flere dage ved levering af servicehund.
 • Opfølgende besøg i forhold til løbende at vurdere om servicehunden fungerer som et hjælpemiddel for borger.

Der må på beregnes en leveringstid af servicehund på op til 1 år hvilket er i den periode, hvor hunden trænes til at kunne fungere som individuelt trænet servicehund.

Hvem visiterer til ydelsen

Hjælpemiddelenheden, Herning Kommune.

Der på beholdes ret til at stille fagspecifikke krav til leverandøren, krav til kvalitet af træningen, samt krav til hundens race, alder samt helbred.

Hvem leverer ydelsen

Hjælpemiddelenheden, Herning Kommune i samarbejde med valgte leverandør.

Der findes forskellige leverandører af servicehunde alt efter hvilket behov hunden skal dække.

 • Servicehundeforeningen
 • Team Servicehunden Danmark
 • Trinitas
 • STH Servicehundeforeningen (servicehunde til personer med fysisk funktionsnedsættelse)
Tidsfrist

Afgørelsen foreligger inden for 6 måneder efter henvendelse.

Klageadgang

Klage skal ske til Hjælpemiddelenheden Herning Kommune inden for 4 uger efter den dato, hvor borger har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen.

Såfremt klageren ikke gives medhold, fremsendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022. Revideret den 3. maj 2023.