Nødkald og elektronisk nøglesystem

Nødkald og elektronisk nøglesystem §112
Emne Indhold
Lovgrundlag

§ 112 stk. 1 i Serviceloven

§ 10 stk. 4 i Serviceloven (rådgivning/træning i brug)

Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal dække et midlertidigt eller varigt behov for at kunne kalde hjælp på anden måde end over telefonen..
Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er, at borgeren kan tilkalde og få hjælp ved akut behov (nødkald), samt at hjemmeplejen har adgang til boligen, trods låst dør (elektronisk nøglesystem).
Modtagere af ydelsen

Borgere i målgruppen er f.eks.

  • Borgere med udtalt faldtendens
  • Borgere med svære talelidelser, f.eks. afasi
  • Borgere med livstruende anfald, f.eks. hjertepatienter, diabetespatienter, epileptikere
  • Borgere med flere lidelser, der tilsammen gør, at de ikke kan tilkalde hjælp på sædvanlig måde eller
  • Borgere som er ude af stand til at benytte telefon (både fastnet, mobil og trådløs).

Det skal sikres, at de behandlings-, træningsmæssige samt andre muligheder er udtømte, inden ovennævnte iværksættes.

Borgere uden for målgruppen
  • Borgere, der er bekymrede for at falde, og som ikke er inden for målgruppen
  • Borgere, der er utrygge ved at være alene
  • Borgere, der kan benytte fastnettelefon, mobiltelefon eller trådløs telefon. Anskaffelse af telefon er for egen regning.
Visitation Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.
Hvad kan indgå i ydelsen?

Opsætning af elektronisk nøglesystem og installering af nødkald.

Nødkald er mobilt med SIM-kort.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Der ydes ikke hjælp til udgifter som følge af brug af hjælpemidler, f.eks. til drift eller rengøring.

Ydelsens omfang

Opsætning, rådgivning, vejledning, test ved installering samt reparation i låneperioden.

Som hovedregel bevilges kun ét hjælpemiddel af hver type.

Kvalitetsmål

Afgørelsen om bevilling foreligger inden for 8 hverdage efter henvendelse.

Øvrige forhold

Hvis borgeren har brug for hjemmepleje og ikke selv kan åbne døren, kan der i visse tilfælde bevilges elektronisk nøglesystem af hjemmesygeplejersken eller distriktslederen for hjemmeplejen/ privat leverandør, uden at der er bevilget nødkald.

Derudover kan der i særlige tilfælde af hjemmesygeplejen, demenskonsulenterne og hjælpemiddelterapeuterne bevilges bl.a. røgalarm og trædemåtte, som kan kobles til nødkald.

Borgeren har pligt til at oplyse, hvis hjælpemidlet ikke bruges. Hjælpemidlet kan herefter inddrages.

Borgeren har pligt til at passe på hjælpemidler som sine egne ting.

Opfølgning Løbende vurdering af, om der fortsat er behov for nødkald og elektronisk nøglesystem. Ved ændringer i borgerens situation skal der ske en revurdering.
Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt borger ikke gives medhold, fremsendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 17. juni 2020.