Kvalitetsstandard for midlertidige hjælpemidler

KVALITETSSTANDARD

Midlertidige hjælpemidler §113b
Emne Indhold
Lovgrundlag

§ 113 i Serviceloven

Hvilke behov skal ydelsen dække?

Ydelsen skal dække behov for at udføre aktiviteter eller få udført aktiviteter af væsentlig betydning hos borgere med en midlertidig nedsat funktionsevne.

Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er, at borgeren ved hjælp af hjælpemidlet bliver i stand til at udføre de aktiviteter, som er af væsentlig betydning for borgerens daglige livsførelse i en midlertidig og afgrænset periode.
Modtagere af ydelsen

Borgere med midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor der inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der alene i en tidsafgrænset periode vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne og når hjælpemidlet:

 • i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne, eller
 • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
 • er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv, eller
 • er nødvendigt for, at eventuel personlig pleje eller hjælp kan ydes.
Visitation Hjælpemiddelenheden
Hvad kan indgå i ydelsen?

Genbrugshjælpemidler, som bruges i forbindelse med:

 • personlig pleje (fx toiletstol)
 • mobilitet (fx kørestol, rollator)
 • forflytning (fx lift, glidestykke)
 • øvrige hjælpemidler til almindelig daglig livsførelse

Forbrugsgoder når prisen overskrider 500 kr. (fx el-køretøj)

Hvad indgår ikke i ydelsen?
 • Der ydes ikke hjælp til udgifter som følge af brug af hjælpemidler, fx til drift, rengøring eller vedligeholdelse. Fx skal udgifter til brændstof og punkteringer altid afholdes af borger.
 • Forbrugsgoder under 500 kr. henstilles til borgers eget køb
Ydelsens omfang
 • Støtten ydes som naturalhjælp uden egenbetaling for borgeren, og de i øvrigt gældende regler om udmåling af støtte til forbrugsgoder og fritvalg finder ikke anvendelse.
 • Kommunen betaler den fulde pris af forbrugsgodet, som efterfølgende tilhører kommunen.
 • Rådgivning, vejledning og eventuel træning i brugen af hjælpemidlet.
 • Det billigste, bedst egnede hjælpemiddel bevilges og kan leveres fra genbrugsdepot.
 • Et hjælpemiddel kan kun udlånes én gang indenfor den samme midlertidige periode.
Tidsfrister

Afgørelsen om bevilling foreligger typisk inden for 8 hverdage efter henvendelse.

Øvrige forhold

Hvis forudsætningen for bevillingen ændres, revurderes denne. Viser det sig at funktionsnedsættelsen mod forventning bliver varig kan hjælpemidlet/ forbrugsgodet efterfølgende bevilges efter §§ 112, 113.

Borgeren har pligt til at oplyse, hvis hjælpemidlet ikke bruges. Hjælpemidlet skal herefter leveres / hentes retur.
Borgeren har pligt til at passe på hjælpemidlet som sine egne ting.

Efter udlånets udløb kontaktes borgeren fra Hjælpemiddelenheden om aftaler vedrørende returnering af hjælpemidlet.

Opfølgning Ved behov.
Klageadgang

Klage skal ske til Hjælpemiddelenheden inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen. 

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 17. juni 2020.