Kropsbårne hjælpemidler og hjælpemidler til diabetes

KVALITETSSTANDARD

Kropsbårne hjælpemidler og diabeteshjælpemidler
Emne Indhold
Lovgrundlag

§ 112 stk. 1 i Serviceloven

§ 10 stk. 4 i Serviceloven (rådgivning/træning i brug)
Hvilke behov skal ydelsen dække? Ydelsen skal kompensere for en varig funktionsnedsættelse eller et varigt funktionstab.
Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er at gøre borgeren så uafhængig og selvhjulpen som muligt, samt at lette den daglige tilværelse.
Modtagere af ydelsen

Der ydes støtte til hjælpemidler til børn og voksne med varig nedsat fysisk funktionsevne, når hjælpemidlet efter faglig vurdering

  1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af dette, eller
  2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller
  3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Det skal sikres, at de behandlings- og træningsmæssige muligheder er udtømte, inden ovennævnte iværksættes.

Visitation Hjælpemiddelenheden
Hvad kan indgå i ydelsen?

Hjælpemidler, som kan afhjælpe en lidelse, der er lægediagnosticeret, f.eks.: Sko, skoindlæg, skoforhøjelser, benskinner, rygkorsetter, håndskinner, brystproteser, hudstrips til brystproteser, kompressionsstrømper, brokbandager, halskraver, klenzakskinner, dropfodsskinner, parykker, glasøjne, stomihjælpemidler, diabeteshjælpemidler, arm- og benproteser, kommunikationshjælpemidler (området vedr. tale, syn, høre, handicapteknologi).

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Inkontinenshjælpemidler, behandlingsredskaber.

Der ydes ikke hjælp til udgifter som følge af brug af hjælpemidler, f.eks. til drift, rengøring eller vedligeholdelse.

Ydelsens omfang

Rådgivning og vejledning i brugen af hjælpemidlet såvel som reparation.

Der kan bevilges reservehjælpemidler til skiftebrug.

I forhold til personlige hjælpemidler kan der benyttes anden leverandør end den af kommunen valgte, såfremt borgeren selv afholder en evt. merudgift.
Kvalitetsmål

Afgørelsen om bevilling foreligger typisk inden for 8 hverdage efter henvendelse.

Ved omfattende afprøvning kan tidsfristen være op til 2 måneder.
Øvrige forhold

Hvis forudsætningerne for bevillingen ændres, revurderes denne.

Borgeren har pligt til at oplyse, hvis hjælpemidlet ikke bruges. Hjælpemidlet kan herefter inddrages.

Borgeren har pligt til at passe på hjælpemidler som sine egne ting.

Opfølgning Typisk én gang årligt eller efter behov.
Klageadgang

Klage skal ske til Hjælpemiddelenheden inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen. 

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 15. juni 2022.