Hjælpemidler ved inkontinens

KVALITETSSTANDARD

Inkontinenshjælpemidler §112
Emne Indhold
Lovgrundlag
§ 112 stk. 1 i Serviceloven
§ 10, stk. 4 i Serviceloven (rådgivning/træning i brug) 
Hvilke behov skal ydelsen dække? Kompensation for varig inkontinens (manglende evne til at holde på urin eller afføring).
Hvad er formålet med ydelsen? Formålet er at gøre borgeren så uafhængig og selvhjulpen som muligt, og at give borgeren mulighed for at opnå en værdig livsførelse på trods af inkontinens.
Modtagere af ydelsen

Der ydes støtte til hjælpemidler til personer fra og med 18 år med   varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

1)  i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, eller

2)  i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller

3)  er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Borgeren skal have en kronisk inkontinens.

Borgeren skal være udredt af egen læge og behandlet efter Klinisk Vejledning fra Dansk Selskab for almen medicin 1999 om "udredning og behandling af inkontinens i almen praksis". Det skal også sikres, at de behandlings- og træningsmæssige muligheder er udtømte, inden ovennævnte iværksættes.

Undtagelsesvist kan kravet om udredning fraviges, når ulemperne ved udredning er større end de forventede fordele ved samme. Der er typisk tale om borgere med en samlet funktionsnedsættelse svarende til funktionsniveau 3 eller 4 i Fælles Sprog.

Visitation Visitation via lægen. Kontakt Sygeplejen i Sundhed og Ældre for at få bestilt hjælpemidlet.
Hvad kan indgå i ydelsen?

F.eks. bleer, katetre, katetertilbehør, uridomer, nettrusser, underlag, stiklagen, madrasovertræk.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Hjælpemidler under behandlings- og træningsforløb, kolber, éngangs-handsker og -vaskeklude.

Ydelsens omfang

Rådgivning og vejledning i brugen af hjælpemidlet.

I forhold til personlige hjælpemidler kan der benyttes anden leverandør end den af kommunen valgte, såfremt borgeren selv afholder en evt. merudgift.

Kvalitetsmål

Afgørelsen om bevilling skal foreligge hurtigst muligt, dog senest 2 måneder efter henvendelse. Denne periode på op til 2 måneder betragtes således som en udredningsperiode. I udredningsperioden afholder borgeren selv alle udgifter.

Øvrige forhold

Hvis forudsætningerne for bevillingen ændres, revurderes denne.

Borgeren har pligt til at oplyse, hvis hjælpemidlet ikke bruges. Hjælpemidlet kan herefter inddrages.

Borgeren har pligt til at passe på hjælpemidler som sine egne ting.

Opfølgning Typisk én gang årligt eller efter behov
Klageadgang

Klage skal ske til Sundhed og Ældre, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt borger ikke gives medhold, fremsendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 17. juni 2020.